భక్తశరణస్తోత్రమ్

Bhakta Sharana Stotram


శివాయ నమః || 

భక్త శరణ స్తోత్రమ్

ఆర్ద్రాతఃకరణస్త్వం యస్మాదీశాన భక్తవృన్దేషు | 
ఆర్ద్రోత్సవప్రియోఽతః శ్రీకణ్ఠాత్రాస్తి నైవ సన్దేహః ||౧|| 

ద్రష్ట్రుంస్తవోత్సవస్య హి లోకాన్పాపాత్తథా మృత్యోః | 
మా భీరస్త్వితి శంభో మధ్యే తిర్యగ్గతాగతైర్బ్రూషే ||౨|| 

ప్రకరోతి కరుణయార్ద్రాన్ శంభుర్నమ్రానితి ప్రబోధాయ | 
ఘర్మోఽయం కిల లోకానార్ద్రాన్ కురుతేఽద్య గౌరీశ ||౩|| 

ఆర్ద్రానటేశస్య మనోఽబ్జవృత్తిరిత్యర్థసంబోధకృతే జనానామ్ | 
ఆర్ద్రర్క్ష ఏవోత్సవ మాహ శస్తం పురాణజాలం తవ పార్వతీశ ||౪|| 

బాణార్చనే భగవతః పరమేశ్వరస్య 
ప్రీతిర్భవేన్నిరుపమేతి యతః పురాణైః 
సంబోధ్యతే పరశివస్య తతః కరోత్తి 
బాణార్చనం జగతి భక్తియుతా జనాలిః||౫|| 

యథాన్ధకం త్వం వినిహత్య శీఘ్రం 
లోకస్య రక్షామకరోః కృపాబ్ధే | 
తథాజ్ఞతాం మే బినివార్య శీఘ్రం 
విద్యాం ప్రయచ్ఛాశు సభాధినాథ ||౬|| 

ఇతి భక్తశరణస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page