திருச்சிற்றம்பலம்

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் அருளிய

பிக்ஷாடன நவமணி மாலை


		நங்குற்றந் தீர்க்கும் பழமலை நாதர்க்கு நற்பலிகொண் 
		டங்குற்று மென்றுகில் போக்கினள்வெற்றரை யாகியந்தே 
		விங்குற் றனையென வெம்பெரு மானிவ் விருநிலத்திற் 
		றங்குற்றம் பார்க்கு மவருள ரோவெனத் தாழ்ந்தனளே. 			1 

		குன்றா முதுகுன் றுடையா னிலாதவெண் கோவணத்தான் 
		றன்றா மரைக்கை விரன்மூன்று காட்டித் தனங்குறித்து 
		நன்றாக வித்தனை பிச்சையுண் டோசொன் னுறுநுதலா 
		யென்றா னிரண்டத் தனையுள கோடியென் றிட்டனளே. 			2 

		இப்பாத் திரந்தலை கீழாப் பிடித்தனை யென்னைமுனந் 
		தப்பாப் பலிகொண் டறிந்திலை யோவெனத் தாழ்குழலாள் 
		செப்பார் பணைமுலை யாய்நிலத் தேபலி சிந்தியிட்டா 
		யெப்பாத் திரத்திலு மிட்டறி யாய்கொன்முன் னென்றனரே. 			3 

		வேட்டன மாதுகை தாழ்த்திட மாமுது வெற்பர்பலி 
		யோட்டினை நீதொட லாமோ வெனவுமை யுந்தொடலாம் 
		வீட்டினில் யானென வேயவர் தாமிது வேண்டுவைகொல் 
		யாட்டினின் பாலென மூலமு மாமென்ப தென்றனரே. 				4 

		மாண்ட வெலும்பணி கோலமொ டேபலி வாங்கிடுதற் 
		கீண்டு வருமுது குன்றுடை யீருமை யான்மிடற்றி 
		னீண்ட வுகிருறுத் தாதனை வேனென்று நீர்தலையைத் 
		தீண்ட வுமது பலிப்பாத் திரமென் சிரிக்கின்றதே. 				5 

		வானோர் கொழுநின் பலிப்பாத் திரத்தை வனைந்ததுநீ 
		தானே வெனச்சக் கரந்தான் சுழற்றத் தகுங்குயத்தி 
		யானோர் குயவன்மெய் யென்றே முதுகுன் றிறையியம்ப 
		நானோ வொருசிற் றிடைச்சியென் றாளந் நறுநுதலே. 				6 

		பங்கய மன்ன விழியார் முதுகுன்றர் பாத்திரத்தி 
		லங்கையி லைய மொடுவண்டு வீழநல் கையவென 
		வெங்கையில் வந்த தெமதாக லேவழக் கென்றுசெட்டி 
		மங்கையர் தங்கட் கிருங்கூ டலிலிட வைத்தனரே. 				7 

		நீருக்குத் தக்க சடையார் முதுகுன்றச் நேடியுங்க 
		ளூருக்குட் பிச்சையென் றுற்றோமுண் டாயி னுரைமினென 
		வாருக்குத் தக்க முலையா ரதற்குளர் மற்றொருவர் 
		யாருக்குக் கிட்டு மதுசோறு நீர்கொளு மென்றனரே. 				8 

		முழங்குந் துடியொடு பிச்சையென் றேமுது குன்றர்வரச் 
		சழங்கு முலைமுதி யாளென் பலியெனத் தம்மனையில் 
		வழங்கு மனமென் றனர்புறம் போந்து வளர்முலையாள் 
		விழுங்கு மனம்பகற் போதுகொள் வாயென்று வேண்டினளே. 			9 


				சிறப்புப் பாயிரம்

		பிச்சா டனநவ ரத்தின மாலையைப் பீடுபெறத் 
		தைச்சான் றுறைமங் கலமுறை சீவ தயாபரணம் 
		பொய்ச்சார் பதனை யொழிக்குஞ் செழும்புலி யூர்ப்புனித 
		னற்சார்பு சார்ந்த சிவப்பிர காச நவமணியே. 					10 

				- திருச்சிற்றம்பலம் -
- பிக்ஷாடன நவமணி மாலை முற்றிற்று -