18 சித்தர் பாடல்கள்

(18 Siddhar Padalgal)

பதிணெண் சித்தர் பாடல்கள்
Tamil Unicode Tamil Pdf Transliterated text
பதஞ்சலி
அகத்தியர்
கமலமுனி
திருமூல நாயனார் ஞானம்
குதம்பைச் சித்தர் பாடல்கள்
கோரக்கர்
தன்வந்திரி
அகப்பேய் சித்தர், இடைக்காட்டுச் சித்தர்,
கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள்
சட்டைமுனி ஞானம்
வன்மீகர்
இராமதேவர் - பூஜாவிதி
நந்திதேவர்
மச்சமுனி
கருவூர்ச் சித்தர்
போகர்
பாம்பாட்டி சித்தர்
சுந்தரநாதர்
பிற சித்தர் பாடல்கள்
அழுகணி சித்தர் பாடல்கள்
கடுவெளிச் சித்தர் - ஆனந்தக் களிப்பு
திருவள்ளுவர் ஞானம்
சிவவாக்கியம் PDF Format - சிவவாக்கியம்

Please send additions

See Also:
1. பட்டிணத்தார் பாடல்கள்
2. பத்திரகிரியார் பாடல்கள்

Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page