Pashupata Brahma Upanishat

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

 • This stotra is also available in devanAgari PDF

  paashupatabrahmopanishhat.h

  paashupatabrahmavidyaasa.nvedyaM paramaaksharam.h .
  paramaanandasaMpuurNa.n raamachandrapadaM bhaje ..
  AUM bhadra.n karNebhiH shR^iNuyaama devaaH .. bhadraM pashyemaakshabhiryajatraaH ..
  sthiraira~NgaistushhTuvaa{\m+}sastanuubhiH .. vyashema devahita.n yadaayuH ..
  svasti na indro vR^iddhashravaaH .. svasti naH puushhaa vishvavedaaH ..
  svasti nastaarkshyo arishhTanemiH .. svasti no bR^ihaspatirdadhaatu ..
  AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
  hariH AUM .. atha ha vai svayaMbhuurbrahmaa prajaaH sR^ijaaniiti kaamakaamo jaayate
  kaameshvaro vaishravaNaH . vaishravaNo brahmaputro vaalakhilyaH svayaMbhuvaM 
  paripR^ichchhati jagataa.n kaa vidyaa kaa devataa jaagratturiiyayorasya ko devo yaani 
  tasya vashaani kaalaaH kiyatpramaaNaaH kasyaaj~nayaa ravichandragrahaadayo bhaasante
  kasya mahimaa gaganasvaruupa etadaha.n shrotumichchhaami naanyo jaanaati
  tvaM bruuhi brahman.h . svayaMbhuuruvaacha kR^itsnajagataaM maatR^ikaa vidyaa 
  dvitrivarNasahitaa dvivarNamaataa trivarNasahitaa . chaturmaatraatmako~Nkaaro mama 
  praaNaatmikaa devataa . ahameva jagattrayasyaikaH patiH . mama vashaani sarvaaNi
  yugaanyapi . ahoraatraadayo matsa.nvardhitaaH kaalaaH . mama ruupaa 
  ravestejashchandranakshatragrahatejaa.nsi cha . gagano mama trishaktimaayaasvaruupaH 
  naanyo madasti . tamomaayaatmako rudraH saatvikamaayaatmako vishhNuu 
  raajasamaayaatmako brahmaa . 
  indraadayastaamasaraajasaatmikaa na saatvikaH ko.api aghoraH
  sarvasaadhaaraNasvaruupaH . samastayaagaanaa.n rudraH pashupatiH kartaa . 
  rudro yaagadevo vishhNuradhvaryurhotendro devataa yaj~nabhug 
  maanasaM brahma maaheshvaraM brahma maanasa.n ha.nsaH 
  so.aha.n ha.nsa iti . tanmayayaj~no naadaanusa.ndhaanam.h . 
  tanmayavikaaro jiivaH . paramaatmasvaruupo ha.nsaH . antarbahishcharati
  ha.nsaH . antargato.anakaashaantargatasuparNasvaruupo ha.nsaH . 
  shhaNNavatitattvatantuvadvyakta.n chitsuutratrayachinmayalakshaNa.n
  navatattvatriraavR^ita.n brahmavishhNumaheshvaraatmakamagnitrayakalopeta.n 
  chidgranthibandhanam.h . advaitagranthiH yaj~nasaadhaaraNaa~NgaM
  bahirantarjvalana.n yaj~naa~NgalakshaNabrahmasvaruupo ha.nsaH .
  upaviitalakshaNasuutrabrahmagaa yaj~naaH . brahmaa~NgalakshaNayukto
  yaj~nasuutram.h . tadbrahmasuutram.h . yaj~nasuutrasaMba.ndhii brahmayaj~naH .
  tatsvaruupo.a~Ngaani maatraaNi mano yaj~nasya ha.nso yaj~nasuutram.h .
  praNavaM brahmasuutraM brahmayaj~namayam.h . praNavaantarvartii ha.nso 
  brahmasuutram.h . tadeva brahmayaj~namayaM mokshakramam.h . 
  brahmasandhyaakriyaa manoyaagaH . sandhyaakriyaa manoyaagasya lakshaNam.h .
  yaj~nasuutrapraNavabrahmayaj~nakriyaayukto braahmaNaH . brahmacharyeNa
  haranti devaaH . ha.nsasuutracharyaa yaj~naaH . ha.nsapraNavayorabhedaH .
  ha.nsasya praarthanaastrikaalaaH . trikaalastrivarNaaH . tretaagnyanusandhaano yaagaH .
  tretaagnyaatmaakR^itivarNo~Nkaaraha.nsaanusandhaano.antaryaagaH . 
  chitsvaruupavattanmaya.n turiiyasvaruupam.h . antaraaditye jyotiHsvaruupo ha.nsaH .
  yaj~naa~NgaM brahmasaMpattiH . brahmapravR^ittau tatpraNavaha.nsasuutreNaiva
  dhyaanamaacharanti . provaacha punaH svayaMbhuvaM pratijaaniite brahmaputro
  R^ishhirvaalakhilyaH . ha.nsasuutraaNi katisa.nkhyaani kiyadvaa pramaaNam.h .
  hR^idyaadityamariichiinaaM pada.n shhaNNavatiH . chitsuutraghraaNayoH svarnirgataa
  praNavadhaaraa shhaDa~NguladashaashiitiH . vaamabaahurdakshiNakaThyorantashcharati
  ha.nsaH paramaatmaa brahmaguhyaprakaaro naanyatra viditaH . jaananti te.amR^itaphalakaaH .
  sarvakaala.n ha.nsaM prakaashakam.h . praNavaha.nsaantardhyaanaprakR^iti.n vinaa na muktiH .
  navasuutraanparicharchitaan.h . te.api yadbrahma charanti . antaraaditye na j~naataM
  manushhyaaNaam.h . jagadaadityo rochata iti j~naatvaa te martyaa vibudhaastapana
  praarthanaayuktaa aacharanti .
  vaajapeyaH pashuhartaa adhvaryurindro devataa ahi.nsaa
  dharmayaagaH paramaha.nso.adhvaryuH paramaatmaa devataa 
  pashupatiH brahmopanishhado brahma . svaadhyaayayuktaa 
  braahmaNaashcharanti . ashvamedho mahaayaj~nakathaa . 
  tadraaj~naa brahmacharyamaacharanti . sarveshhaaM 
  puurvoktabrahmayaj~nakramaM muktikramamiti brahmaputraH 
  provaacha . udito ha.nsa R^ishhiH . svayaMbhuustirodadhe . rudro
  brahmopanishhado ha.nsajyotiH pashupatiH praNavastaarakaH sa eva.n veda . 
  ha.nsaatmamaalikaavarNabrahmakaalaprachoditaa .
  paramaatmaa pumaaniti brahmasaMpattikaariNii .. 1..
  adhyaatmabrahmakalpasyaakR^itiH kiidR^ishii kathaa .
  brahmaj~naanaprabhaasandhyaakaalo gachchhati dhiimataam.h .
  ha.nsaakhyo devamaatmaakhyamaatmatattvaprajaa katham.h .. 2..
  antaHpraNavanaadaakhyo ha.nsaH pratyayabodhakaH .
  antargatapramaaguuDha.n j~naananaala.n viraajitam.h .. 3..
  shivashaktyaatmaka.n ruupa.n chinmayaanandaveditam.h .
  naadabindukalaa triiNi netra.n vishvavicheshhTitam.h .. 4..
  triya~Ngaani shikhaa triiNi dvitraaNaa.n sa.nkhyamaakR^itiH .
  antarguuDhapramaa ha.nsaH pramaaNaannirgataM bahiH .. 5..
  brahmasuutrapada.n j~neyaM braahma.n vidhyuktalakshaNam.h .
  ha.nsaarkapraNavadhyaanamityukto j~naanasaagare .. 6..
  etadvij~naanamatreNa j~naanasaagarapaaragaH .
  svataH shivaH pashupatiH saakshii sarvasya sarvadaa .. 7..
  sarveshhaa.n tu manastena prerita.n niyamena tu .
  vishhaye gachchhati praaNashcheshhTate vaagvadatyapi .. 8..
  chakshuH pashyati ruupaaNi shrotra.n sarva.n shR^iNotyapi .
  anyaani kaani sarvaaNi tenaiva preritaani tu .. 9..
  sva.n sva.n vishhayamuddishya pravartante nirantaram.h .
  pravartakatva.n chaapyasya maayayaa na svabhaavataH .. 10..
  shrotramaatmani chaadhyasta.n svayaM pashupatiH pumaan.h .
  anupravishya shrotrasya dadaati shrotrataa.n shivaH .. 11..
  manaH svaatmani chaadhyastaM pravishya parameshvaraH .
  manastva.n tasya sattvastho dadaati niyamena tu .. 12..
  sa eva viditaadanyastathaivaaviditaadapi .
  anyeshhaamindriyaaNaa.n tu kalpitaanaamapiishvaraH .. 13..
  tattadruupamanu praapya dadaati niyamena tu .
  tatashchakshushcha vaakchaiva manashchaanyaani khaani cha .. 14..
  na gachchhanti svaya.njyotiHsvabhaave paramaatmani .
  akartR^ivishhayapratyakprakaasha.n svaatmanaiva tu .. 15..
  vinaa tarkapramaaNaabhyaaM brahma yo veda veda saH .
  pratyagaatmaa para.njyotirmaayaa saa tu mahattamaH .. 16..
  tathaa sati kathaM maayaasaMbhavaH pratyagaatmani .
  tasmaattarkapramaaNaabhyaa.n svaanubhuutyaa cha chidghane .. 17..
  svaprakaashaikasa.nsiddhe naasti maayaa paraatmani .
  vyaavahaarikadR^ishhTyeya.n vidyaavidyaa na chaanyathaa .. 18..
  tattvadR^ishhTyaa tu naastyeva tattvamevaasti kevalam.h .
  vyaavahaarika dR^ishhTistu prakaashaavyabhichaaritaH .. 19..
  prakaasha eva satata.n tasmaadadvaita eva hi .
  advaitamiti choktishcha prakaashaavyabhichaarataH .. 20.. 
  prakaasha eva satata.n tasmaanmauna.n hi yujyate .
  ayamartho mahaanyasya svayameva prakaashitaH .. 21..
  na sa jiivo na cha brahmaa na chaanyadapi ki.nchana .
  na tasya varNaa vidyante naashramaashcha tathaiva cha .. 22..
  na tasya dharmo.adharmashcha na nishhedho vidhirna cha .
  yadaa brahmaatmaka.n sarva.n vibhaati tata eva tu .. 23..
  tadaa duHkhaadibhedo.ayamaabhaaso.api na bhaasate .
  jagajjiivaadiruupeNa pashyannapi paraatmavit.h .. 24..
  na tatpashyati chidruupaM brahmavastveva pashyati .
  dharmadharmitvavaartaa cha bhede sati hi bhidyate .. 25..
  bhedaabhedastathaa bhedaabhedaH saakshaatparaatmanaH .
  naasti svaatmaatirekeNa svayamevaasti sarvadaa .. 26..
  brahmaiva vidyate saakshaadvastuto.avastuto.api cha .
  tathaiva brahmavijj~naanii ki.n gR^ihNaati jahaati kim.h .. 27..
  adhishhThaanamanaupamyamavaa~Nmanasagocharam.h .
  yattadadreshyamagraahyamagotra.n ruupavarjitam.h .. 28..
  achakshuHshrotramatyartha.n tadapaaNipada.n tathaa .
  nitya.n vibhu.n sarvagata.n susuukhma.n cha tadavyayam.h .. 29..
  brahmaivedamamR^ita.n tatpurastaad\-
     brahmaanandaM parama.n chaiva pashchaat.h .
  brahmaanandaM parama.n dakshiNe cha 
     brahmaanandaM parama.n chottare cha .. 30..
  svaatmanyeva svaya.n sarva.n sadaa pashyati nirbhayaH .
  tadaa mukto na muktashcha baddhasyaiva vimuktataa .. 31..
  eva.nruupaa paraa vidyaa satyena tapasaapi cha .
  brahmacharyaadibhirdharmairlabhyaa vedaantavartmanaa .. 32..
  svashariire svaya.njyotiHsvaruupaM paaramaarthikam.h .
  kshiiNadoshhaH prapashyanti netare maayayaavR^itaaH .. 33..
  eva.n svaruupavij~naana.n yasya kasyaasti yoginaH .
  kutrachidgamana.n naasti tasya saMpuurNaruupiNaH .. 34..
  aakaashameka.n saMpuurNa.n kutrachinna hi gachchhati .
  tadvadbrahmaatmavichchhreshhThaH kutrachinnaiva gachchhati .. 35..
  abhakshyasya nivR^ittyaa tu vishuddha.n hR^idayaM bhavet.h .
  aahaarashuddhau chittasya vishuddhirbhavati svataH .. 36..
  chittashuddhau kramaajj~naana.n truTyanti granthayaH sphuTam.h .
  abhakshyaM brahmavij~naanavihiinasyaiva dehinaH .. 37..
  na samyagj~naaninastadvatsvaruupa.n sakala.n khalu .
  ahamanna.n sadaannaada iti hi brahmavedanam.h .. 38..
  brahmavidgrasati j~naanaatsarvaM brahmaatmanaiva tu .
  brahmakshatraadika.n sarva.n yasya syaadodana.n sadaa .. 39..
  yasyopasechanaM mR^ityusta.n j~naanii taadR^ishaH khalu .
  brahmasvaruupavij~naanaajjagadbhojyaM bhavetkhalu .. 40..
  jagadaatmatayaa bhaati yadaa bhojyaM bhavettadaa .
  brahmasvaatmatayaa nityaM bhakshita.n sakala.n tadaa .. 41..
  yadaabhaasena ruupeNa jagadbhojyaM bhaveta tat.h .
  maanataH svaatmanaa bhaataM bhakshitaM bhavati dhruvam.h .. 42..
  svasvaruupa.n svayaM bhu~Nkte naasti bhojyaM pR^ithak svataH .
  asti chedastitaaruupaM brahmaivaastitvalakshaNam.h .. 43..
  astitaalakshaNaa sattaa sattaa brahma na chaaparaa .
  naasti sattaatirekeNa naasti maayaa cha vastutaH .. 44..
  yoginaamaatmanishhThaanaaM maayaa svaatmani kalpitaa .
  saakshiruupatayaa bhaati brahmaj~naanena baadhitaa .. 45..
  brahmavij~naanasaMpannaH pratiitamakhila.n jagat.h .
  pashyannapi sadaa naiva pashyati svaatmanaH pR^ithak.h .. 46.. 
  ityupanishhat.h ..
  AUM bhadra.n karNebhiH shR^iNuyaama devaaH .. bhadraM pashyemaakshabhiryajatraaH ..
  sthiraira~NgaistushhTuvaa{\m+}sastanuubhiH .. vyashema devahita.n yadaayuH ..
  svasti na indro vR^iddhashravaaH .. svasti naH puushhaa vishvavedaaH ..
  svasti nastaarkshyo arishhTanemiH .. svasti no bR^ihaspatirdadhaatu ..
  
  AUM shaantiH shaantiH shaantiH .. hariH AUM tatsat.h ..
  iti paashupatabrahmopanishhatsamaaptaa ..
  

  Back to Sanskrit Scriptures and Stotras Page
  Back to stotras in many languages
  Back to Shaivam Home Page