Shiva Panchakshara Nakshatra Mala Stotram

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.
  Please send your corrections

  shivapa~nchAkShara nakShatramAlA stotram

  shrImadAtmane guNaikasindhave namaH shivAya
  dhAmaleshadhUtakokabandhave namaH shivAya .
  nAmasheShitAnamadbhAvAndhave namaH shivAya
  pAmaretarapradhAnabandhave namaH shivAya .. 1..
  
  kAlabhItaviprabAlapAla te namaH shivAya
  shUlabhinnaduShTadakShaphAla te namaH shivAya .
  mUlakAraNAya kAlakAla te namaH shivAya
  pAlayAdhunA dayAlavAla te namaH shivAya .. 2..
  
  iShTavastumukhyadAnahetave namaH shivAya
  duShTadaityava.nshadhUmaketave namaH shivAya .
  sR^iShTirakShaNAya dharmasetave namaH shivAya
  aShTamUrtaye vR^iShendraketave namaH shivAya .. 3..
  
  ApadadribhedaTaN^kahasta te namaH shivAya
  pApahAridivyasindhumasta te namaH shivAya .
  pApadAriNe lasannamastate namaH shivAya
  shApadoShakhaNDanaprashasta te namaH shivAya .. 4..
  
  vyomakesha divyabhavyarUpa te namaH shivAya
  hemamedinIdharendrachApa te namaH shivAya .
  nAmamAtradagdhasarvapApa te namaH shivAya
  kAmanaikatAnahR^iddurApa te namaH shivAya .. 5..
  
  brahmamastakAvalInibaddha te namaH shivAya
  jihmagendrakuNDalaprasiddha te namaH shivAya .
  brahmaNe praNItavedapaddhate namaH shivAya
  ji.nhakAladehadattapaddhate namaH shivAya .. 6..
  
  kAmanAshanAya shuddhakarmaNe namaH shivAya
  sAmagAnajAyamAnasharmaNe namaH shivAya .
  hemakAntichAkachakyavarmaNe namaH shivAya
  sAmajAsurAN^galabdhacharmaNe namaH shivAya .. 7..
  
  janmamR^ityughoraduHkhahAriNe namaH shivAya
  chinmayaikarUpadehadhAriNe namaH shivAya .
  manmanorathAvapUrtikAriNe namaH shivAya
  sanmanogatAya kAmavairiNe namaH shivAya .. 8..
  
  yakSharAjabandhave dayAlave namaH shivAya
  dakShapANishobhikA~nchanAlave namaH shivAya .
  pakShirAjavAhahR^ichchhayAlave namaH shivAya
  akShiphAla vedapUtatAlave namaH shivAya .. 9..
  
  dakShahastaniShThajAtavedase namaH shivAya
  akSharAtmane namadbiDaujase namaH shivAya .
  dIkShitaprakAshitAtmatejase namaH shivAya
  ukSharAjavAha te satA.n gate namaH shivAya .. 10..
  
  rAjatAchalendrasAnuvAsine namaH shivAya
  rAjamAnanityamandahAsine namaH shivAya .
  rAjakorakAvata.nsabhAsine namaH shivAya
  rAjarAjamitratAprakAshine namaH shivAya .. 11..
  
  dInamAnavAlikAmadhenave namaH shivAya
  sUnabANadAhakR^itkR^ishAnave namaH shivAya .
  svAnurAgabhaktaratnasAnave namaH shivAya
  dAnavAndhakArachaNDabhAnave namaH shivAya .. 12..
  
  sarvamaN^galAkuchAgrashAyine namaH shivAya
  sarvadevatAgaNAtishAyine namaH shivAya .
  pUrvadevanAshasa.nvidhAyine namaH shivAya
  sarvamanmanojabhaN^gadAyine namaH shivAya .. 13..
  
  stokabhaktito.api bhaktapoShiNe namaH shivAya
  mAkarandasAravarShibhAShiNe namaH shivAya .
  ekabilvadAnato.api toShiNe namaH shivAya
  naikajanmapApajAlashoShiNe namaH shivAya .. 14..
  
  sarvajIvarakShaNaikashIline namaH shivAya
  pArvatIpriyAya bhaktapAline namaH shivAya .
  durvidagdhadaityasainyadAriNe namaH shivAya
  sharvarIshadhAriNe kapAline namaH shivAya .. 15..
  
  pAhi mAmumAmanoj~nadeha te namaH shivAya
  dehi me vara.n sitAdrigeha te namaH shivAya .
  mohitarShikAminIsamUha te namaH shivAya
  svehitaprasanna kAmadoha te namaH shivAya .. 16..
  
  maN^galapradAya gotura.nga te namaH shivAya
  gaN^gayA taraN^gitottamAN^ga te namaH shivAya .
  saN^garapravR^ittavairibhaN^ga te namaH shivAya
  aN^gajAraye karekuraN^ga te namaH shivAya .. 17..
  
  IhitakShaNapradAnahetave namaH shivAya
  AhitAgnipAlakokShaketave namaH shivAya .
  dehakAntidhUtaraupyadhAtave namaH shivAya
  gehaduHkhapu~njadhUmaketave namaH shivAya .. 18..
  
  tryakSha dInasatkR^ipAkaTAkSha te namaH shivAya
  dakShasaptatantunAshadakSha te namaH shivAya .
  RRikSharAjabhAnupAvakAkSha te namaH shivAya
  rakSha mA.n prapannamAtrarakSha te namaH shivAya .. 19..
  
  nyaN^kupANaye shiva.nkarAya te namaH shivAya
  sa.nkaTAbdhitIrNaki.nkarAya te namaH shivAya .
  kaN^kabhIShitAbhaya.nkarAya te namaH shivAya
  paN^kajAnanAya sha.nkarAya te namaH shivAya .. 20..
  
  karmapAshanAsha nIlakaNTha te namaH shivAya
  sharmadAya naryabhasmakaNTha te namaH shivAya .
  nirmamarShisevitopakaNTha te namaH shivAya
  kurmahe natIrnamadvikuNTha te namaH shivAya .. 21..
  
  viShTapAdhipAya namraviShNave namaH shivAya
  shiShTaviprahR^idguhAchariShNave namaH shivAya .
  iShTavastunityatuShTajiShNave namaH shivAya
  kaShTanAshanAya lokajiShNave namaH shivAya .. 22..
  
  aprameyadivyasuprabhAva te namaH shivAya
  satprapannarakShaNasvabhAva te namaH shivAya .
  svaprakAsha nistulAnubhAva te namaH shivAya
  vipraDimbhadarshitArdrabhAva te namaH shivAya .. 23..
  
  sevakAya me mR^iDa prasIda te namaH shivAya
  bhAvalabhya tAvakaprasAda te namaH shivAya .
  pAvakAkSha devapUjyapAda te namaH shivAya
  tavakAN^ghribhaktadattamoda te namaH shivAya .. 24..
  
  bhuktimuktidivyabhogadAyine namaH shivAya
  shaktikalpitaprapa~nchabhAgine namaH shivAya .
  bhaktasa.nkaTApahArayogine namaH shivAya
  yuktasanmanaHsarojayogine namaH shivAya .. 25..
  
  antakAntakAya pApahAriNe namaH shivAya
  shAntamAyadanticharmadhAriNe namaH shivAya .
  sa.ntatAshritavyathAvidAriNe namaH shivAya
  jantujAtanityasaukhyakAriNe namaH shivAya .. 26..
  
  shUline namo namaH kapAline namaH shivAya
  pAline viri~nchituNDamAline namaH shivAya .
  lIline visheSharuNDamAline namaH shivAya
  shIline namaH prapuNyashAline namaH shivAya .. 27..
  
  shivapa~nchAkSharamudrA.n
  chatuShpadollAsapadyamaNighaTitAm .
  nakShatramAlikAmiha
  dadhadupakaNTha.n naro bhavetsomaH .. 28..
  
  iti shrImatparamaha.nsaparivrAjakAchAryasya
  shrIgovindabhagavatpUjyapAdashiShyasya 
  shrImachCha.nkarabhagavataH kR^itau 
  shivapa~nchAkSharanakShatramAlAstotra.n sa.npUrNam ..
  

  Back to Sanskrit Scriptures and Stotras Page
  Back to stotras in many languages
  Back to Shaivam Home Page