Various shiva stotras

 • Please send your corrections
  karpUragauraM karuNAvatAraM saMsArasAraM bhajagendrahAram |
  sadAvasantaM hR^idayAravinde bhavaM bhavAni sahitaM namAmi ||
  
  (Chanted to get rid of fear of death)
  atibhIShaNa kaTubhAShaNa yama ki~Nkara paTalI
   kR^itatADana paripIDana maraNAgamasamaye |
  umayAsaha mama chetasi yamashAsana nivasan
   shivasha~Nkara shivasha~Nkara hara me hara duritam ||
  
  (Chanted to drive away the sadness)
  sumInAxIsundareshau bhaktakalpamahiruhau |
  tayoranugraho yatra tatra shoko na vidyate ||
  
  

  Back to Sanskrit Scriptures and Stotras Page
  Back to stotras in many languages
  Back to Shaivam Home Page