Pradosha Stotram

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections


%@@1
% File name       : pradosha.itx
%--------------------------------------------
% Text title      : pradoShastotram
% Author        : Traditional
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Description/comments : 
% Transliterated by   : WebD
% Proofread by     : Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com
% Latest update     : January 01, 2005
% Send corrections to  : sanskrit@cheerful.com
%
% Special Instructions:
% i1h.hdr,ijag.inc,itrans.sty,multicol.sty,iarticle.sty
% Transliteration scheme: ITRANS 5.2
% Site access :     
% http://sanskrit.gde.to/
% http://www.alkhemy.com/sanskrit/
% http://sanskrit.bhaarat.com
%-----------------------------------------------------
% The text is to be used for personal studies and research only.
% Any use for commercial purpose is prohibited as a 'gentleman's'
% agreement.
% @@2
%
% Commands upto engtitle are 
% needed for devanaagarii output and formatting.
%--------------------------------------------------------

\documentstyle[11pt,multicol,itrans]{article}
%\documentclass[11pt]{article}
%\usepackage{multicol}
#include=ijag.inc
#endwordvowel=.h
\portraitwide
\parindent=100pt        
\let\usedvng=\Largedvng   % for 1 column   
\pagenumbering{itrans} 
\def\engtitle#1{\hrule\medskip\centerline{\LARGE #1}}
\def\itxtitle#1{\medskip\centerline{\LARGEdvng #1}\medskip\hrule}
\def\endtitles{\medskip\obeyspaceslines}
%%
\begin{document}

\engtitle{.. pradoShastotram ..}##
\itxtitle{.. pradoShastotram ..}##\endtitles ##
shrI gaNeshAya namaH |
jaya deva jagannAtha jaya sha~Nkara shAshvata |
jaya sarvasurAdhyakSha jaya sarvasurArchita || 1||
jaya sarvaguNAtIta jaya sarvavaraprada |
jaya nitya nirAdhAra jaya vishvambharAvyaya || 2||
jaya vishvaikavandyesha jaya nAgendrabhUShaNa |
jaya gaurIpate shambho jaya chandrArdhashekhara || 3||
jaya koTyarkasa~NkAsha jayAnantaguNAshraya |
jaya bhadra virUpAkSha jayAchintya nira~n{}jana || 4||
jaya nAtha kR^ipAsindho jaya bhak{}tArtibha~n{}jana |
jaya dustarasa.nsArasAgarottAraNa prabho || 5||
prasIda me mahAdeva sa.nsArArtasya khidyataH |
sarvapApakShayaM kR^itvA rakSha mAM parameshvara || 6||
mahAdAridryamagnasya mahApApahatasya cha |
mahAshokaniviShTasya mahArogAturasya cha || 7||
R^iNabhAraparItasya dahyamAnasya karmabhiH |
grahaiH prapIDyamAnasya prasIda mama sha~Nkara || 8||
daridraH prArthayeddevaM pradoShe girijApatim |
arthADhyo vA.atha rAjA vA prArthayeddevamIshvaram || 9||
dIrghamAyuH sadArogyaM koshavR^iddhirbalonnatiH |
mamAstu nityamAnandaH prasAdAttava sha~Nkara || 10||
shatravaH sa.nkShayaM yAntu prasIdantu mama prajAH |
nashyantu dasyavo rAShTre janAH santu nirApadaH || 11||
durbhikShamarisantApAH shamaM yAntu mahItale |
sarvasasyasamR^iddhishcha bhUyAtsukhamayA dishaH || 12||
evamArAdhayeddevaM pUjAnte girijApatim |
brAhmaNAnbhojayet pashchAddakShiNAbhishcha pUjayet || 13||
sarvapApakShayakarI sarvaroganivAraNI |
shivapUjA mayA.a.akhyAtA sarvAbhIShTaphalapradA || 14||
|| iti pradoShastotraM sampUrNam ||
##
Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com\medskip\hrule\obeylines
\medskip
{\rm Please send corrections to sanskrit@cheerful.com}
{\rm Last updated \today}
\end{document}

Back to Sanskrit Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page