Ardhanari Nateshvara Stotram

ardhanaarInaTeshvarastotram


Please send your corrections

ardhanaarInaTeshvarastotram | 

chaaMpeyagauraardhasharIrakaayai karpooragauraardhasharIrakaaya | 
dhammillakaayai cha jaTaadharaaya namaH shivayai cha namaH shivaaya ||1||

kastoorikaaku~gkumacharchitaayai citaarajaHpu~jjavicharcitaaya | 
kRUtasmaraayai vikRUtasmaraaya namaH shivaayai cha namaH shivaaya ||2|| 

chalatkvaNatka~gkaNanoopuraayai paadaabjaraajatphaNinoopuraaya | 
hemaa~ggadaayai bhujagaa~ggaadaaya namaH shivaayai cha namaH shivaaya ||3|| 

vishaalanIlotpalalochanaayai vikaasipa~gkeruhalochanaaya | 
samekShaNaayai viShamekShaNaaya  namaH shivaayai cha namaH shivaaya ||4|| 

mandaaramaalaakalitaalakaayai kapaalamaalaa~gkitakandharaaya | 
divyaaMbaraayai cha digaMbaraaya namaH shivaayai cha namaH shivaaya |5||

aMbhodharashyaamaLakuntaLaayai taDitprabhaataamrajaTaadharaaya | 
nirIshvaraayai niKileshvaraaya namaH shivaayai cha namaH shivaaya ||6|| 

prapa~jchasRuShTRyunmuKalaasyakaayai samastasaMhaarakataaNDavaaya | 
jagajjananyai jagadekapitre namaH shivaayai cha namaH shivaaya ||7|| 

pradIptaratnojjvalakuNDalaayai sphuranmahaapannagabhooShaNaaya | 
shivaanvitaayai cha shivaanvitaaya namaH shivaayai cha namaH shivaaya ||8|| 

etatpaThedaShTakamiShTadaM yo bhaktyaa sa maanyo bhuvi dIrghajIvI | 
praapnoti saubhaagyamanantakaalaM bhooyaatsadaa tasya samastasiddhiH ||9|| 

iti shrImatparamahaMsaparivraajakaachaaryashrIgovindabhagavatpoojyapaadashiShya
shrImacCa~gkarabhagavatpraNItamardhanaarInaTeshvarastotraM saMpoorNam ||

Back to Scriptures and Stotras Page
Back to Shaivam Home Page