eTTAm thandhiram

The complete thirumandhiram is being hosted by Shaiva Sidhdhantha Home Page
     thiruchchiRRambalam


eTTAm than^thiram
\vskip1in


$1.$ uTaliR panychapEtham
\vskip1cm    

$2122$
kAyappai yonRu charakkup palavuLa
$(1)$mAyappai onRuNTu maRRumOr paiyuNTu
kAyappaik kuLn^inRa kaLvan puRappaTTAl
mAyappai maNNA mayaN^kiya vARE
$(1)$ mAyap paDaithanil maRRumOr

$2123$
aththan amaiththa uTaliru kURiniR
chuththama thAkiya chUkkumany cholluN^kAR
chaththa paricha rUpa rachakan^tham
puththimA nAN^kAram puriyaTTa kAyamE

$2124$
eTTinil ain^thAkum in^thiri yaN^kaLuN^
kaTTiya mUnRu karaNamu mAyiTum
oTTiya pAcham uNarvathu vAkavE
kaTTi yavizththiTuN^ kaNNuthal kANumE

$2125$
iratham uthiram iRaichchithOl mEthai
maruviya vaththi vazumpoTu machchai
paraviya chukkilam pAzAm upAthi
uruvama lAluTal onRena lAmE

$2126$
ArE aRivAr aTiyin perumaiyai
yArE aRivAr aN^kavar n^inRathu
yArE aRivAr $(1)$aRupaththeT TAkkaiyai
yArE aRivAr aTikkAva lAnathE
$(1)$ aRupaththO

$2127$
eNchA NaLavAl eTuththa vuTampukkuT
kaNkAl uTaliR karakkinRa kaikaLiR
puNkAl aRupaththeT TAkkai puNarkkinRa
n^aNpAl uTamputhan nAluTam pAmE

$2128$
$(1)$uTampukkum n^Alukkum uyirAya chIvan
oTuN^kum paranO ToziyAp piramaN^
kaTan^thoRu n^inRa kaNakkathu kATTi
aTaN^kiya aRRathu AraRi vArE
$(1)$ uDambukaL

$2129$
ARan^tha mAki n^aTuvuTan kUTinAl
thERiya mUvARuny chikken Rirun^thiTuN^
kURuN^ kalaikaL pathineTTuN^ kUTiyE
URum uTampai uyiruTam peNNumE

$2130$
meyyinil thUla mikuththa mukaththaiyum
poyyiniR chUkkam porun^thum uTalaiyuN^
kaiyinil thulliyaN^ kATTum uTalaiyuN^
aiyan aTikkuL aTaN^kum uTampE

$2131$
kAyuN^ kaTumpari kAlvaiththu vAN^kalpOR
chEya viTamaNmai chellavum vallathu
kAyath thukirpOrvai yonRuviT TAN^konRiT
TEyu mavarenna EyththiTuN^ kAyamE

$2132$
n^Aka muTaluri pOlun^al laNTacha
mAka n^anAviR kanAmaRan^ thallathu
pOkalu mAkum aranaru LAlEchen
REku miTanychen Rirupayan uNNumE

$2133$
uNTu n^araka chuvarkkaththil uLLana
kaNTu viTunychUkkaN^ kAraNa mAchchelap
paNTu thoTarap parakAya yOkipOR
piNTam eTukkum piRappiRap peythiyE

$2134$
thAnava nAkiya thaRparan^ thAN^kinOn
Anavai mARRip paramath thaTain^thiTum
Enai yuyirvinaik keythu miTanychenRum
vAnum n^ilanum pukun^thum varun^thumE

$2135$
nyAnikkuk kAyany $(1)$chivamAkum n^ATTiTil
nyAnikkuk kAyam uTampE yathuvAkum
mEniRkum yOkikku vin^thuvum n^Athamum
mOnikkuk kAyamup pAzkeTTa muththiyE
$(1)$ chivamE thanuvAgum

$2136$
vinynyAnath thOrkkA NavamE mikuthanu
$(1)$enynyAnath thOrkkuth thanumAyai thAnenpa
anynyAnath thOrkkuk kanman^ thanuvAkum
menynyAnath thOrkkuch chivathanu mEvumE
$(1)$ thanynyAnath

$2137$
malamen RuTampai mathiyAtha Umar
thalamenRu vERu thariththamai kaNTIr
n^alamen RithanaiyE n^ATi yirukkiR
palamuLLa kAyaththiR paRRumiv vaNTaththE

$2138$
n^alla vachanaththu vAkku manAthikaL
mella viLaiyATum vimalan akaththilE
alla chevichaththa mAthi manaththaiyum
mellath thariththAr mukaththAr pachiththE


\vskip1cm    
$2.$ uTalviTal
\vskip1cm    

$2139$
paNNAkuN^ kAmam payilum vachanamum
viNNAm pirANan viLaN^kiya chaththamum
puNNAm uTaliR porun^thu manaththaiyum 
aNNAn^thu pArkka aziyum uTampE

$2140$
azikinRa vOruTam pAkuny chevikaN
kazikinRa $(1)$kAlav virathaN^kaL thAnam
mozikinRa vAkku muTikinRa n^ATi
ozikinRa Unuk kuRuthuNai yillaiyE
$(1)$ kAlam

$2141$
ilaiyA miTaiyil ezukinRa kAma
$(1)$mulaivAya n^enychaththu mUzkum uLaththuth
thalaiyAya minnuTal thAN^kith thiriyuny
chilaiyAya chiththany chivamun niTaikkE
$(1)$ mulaivAy


\vskip1cm    
$3.$ avaththaipEtham $-$ kIzAlavaththai
\vskip1cm    

$2142$
aiyain^thu $(1)$maththimai yAnathu chAkkiraN^
kaikaNTa pannAnkiR kaNTaN^kanAvenpar
poykaN TilAtha puruTanitha yanychuzunai
meykaN Tavanun^thi yAkun^ thuriyamE
$(1)$ maththimamAnadhu

$2143$
muppathO TARin muthaln^anA ain^thAkach
cheppathi nAnkAyth thikazn^thiraN TonRAki
appathi yAkum n^iyathi muthalAkach
cheppuny chivamIRAyth thErn^thukoL LIrE

$2144$
in^thiya mIrain^ thIrain^thu mAththirai
man^thira mAyn^inRa mArutham Irain^thum
an^thak karaNam orun^Ankum AnmAvum
pan^thavach chakkarap pAlathu vAkumE

$2145$
pArathu ponmai pachumai yuTaiyathu
n^Irathu veNmai chemmai n^eruppathu
kArathu mAruthaN^ karuppai yuTaiyathu
vAnakan^ thUma maRain^thun^in RArE

$2146$
pUthaN^kaL ain^thum poRiyavai $(1)$ain^thuLum
Etham paTanychey thirun^tha puRan^ilai
Othu malaN^kuNa mAkumA thAramO
TAthi yavaththaik karuvithoN NURRARE
$(1)$ ain^dhum
$(1)$ aiyain^dhum

$2147$
iTavakai chollil irupaththany chAnai
paTupara chEnaiyum pAypari ain^thum
uTaiyavan maththimai yuLLuRu n^Alvar
aTaiya n^eTuN^kaTai ain^thoTu n^AnkE

$2148$
uTampum uTampum uTampaith thazuvi
uTampiTai n^inRa uyirai aRiyAr
$(1)$uTampo TuyiriTai n^aTpaRi yAthAr
maTampuku n^AypOl mayaN^kukin RArE
$(1)$ uDampO Duyirin uDampaRi

$2149$
irukkinRa vARon RaRikilar EzaikaL
murukku machapaiyai mARRi mukan^thu
karukkoNTu kAmAri chAra mukan^thErn^
thurukkoNTu thokka uTalozi yAthE

$2150$
oLiththiT Tirukkum orupathi nAlai
aLiththanan ennuLLE Ariyan van^thu
aLikkuN^ kalaikaLi nAlaRu paththu
oLiththiTTu vaiththAn oTuN^kiya chiththE

$2151$
maNNinil onRu malarn^Iru maruN^kAkum
ponninil aN^ki pukazvaLi yAkAyam
mannu manOpuththi yAN^kAram OronRAy
$(1)$unnin muTin^tha thorupUtha chayamE
$(1)$ unni muDin^dhadhu pUdha chamayamE

$2152$
munnik korumakan $(1)$mUrththik kiruvar
vannikku mUvar vathuvaikku n^Alvar
kannikku$(2)$p piLLaikaL aivarmu nALillai
$(3)$kanniyaik kanniyE kAthalith thALE
$(1)$ muththik kiruvarAm
$(2)$ aivarmin nALillai kanniyai
$(3)$ kannikkuk kanni

$2153$
kaNTakana vain^thuN^ kalan^thanathA nain^thunychen
RuNTana n^Ankum oruN^kE uNarn^thapin
paNTaiya thAkip paran^tha viyAkkirath
thaNTamun^ thAnAy amarn^thun^in RAnE

$2154$
n^inRavan $(1)$n^iRkap pathinAliR paththun^Ith
thonRiya an^thak karaNaN^kaL n^AnkuTan
manRu kalan^tha manaivAzkkai vAthanai
kanRiya kaNTaththiR kaNTAn kanavathE
$(1)$ n^iRpap

$2155$
thAna mizan^thu thanipuk kithayaththu
mAna mazin^thu mathikeTTu mAlAki
Ana virivaRi yAvav viyaththaththin
mEni yazin^thu chuzuththiya thAmE

$2156$
chuzunaiyaich chErn^thuLa mUnRuTan kATchi
kezumiya chiththam pirANanRan $(1)$kATchi
ozukak kamalaththin uLLE yirun^thu
vizumap poruLuTan mEvin^in RAnE
$(1)$ pOdham

$2157$
thAnath thezun^thu tharukkun^ thuriyaththin
vAnath thezun^thupOy vaiyam piRakiTTuk
kAnath thezun^tha karuththin thalaiyilE
Unath thaviththaiviT TUmanin RAnE

$2158$
Umai yezuththoTu pEchum ezuththuRil
Amai $(1)$yakaththinil anychum $(2)$aTaN^kiTum
$(3)$Omaya muRRathu vuLLoLi peRRathu
$(4)$n^Amaya maRRathu n^AmaRi yOmE
$(1)$ yakaththuDan
$(2)$ oDuN^giDum
$(3)$ Umaiya maRRadhu
$(4)$ n^Amaiya

$2159$
thuriya miruppathuny chAkkirath thuLLE
n^arikaL pathinAlu n^anychuNTu cheththana
pariya puraviyum $(1)$pARip paRan^thathu
thuriya $(2)$miRan^thiTany chollavoN NAthE
$(1)$ pAriR paran^dhadhu
$(2)$ mirun^dhiDam

$2160$
mARA malamain^thAn mannu mavaththaiyin
vERAya mAyA than^ukara NAthikkiN^
kIRAkA thEev vuyirum piRan^thirun^
thARAtha valvinai yAlaTi yuNNumE

$2161$
uNNun^than nUTATA thUTTiTu mAyaiyum
aNNal aruLpeRRa muththiya thAvathu
n^aNNa lilAvuyir nyAnaththi nARpiRan^
theNNuRu nyAnaththin n^Ermuththi eythumE

$2162$
athimUTa n^iththirai yANava n^an^tha
athanA luNarvO naruN^kanma munnith
thithamAna kEvala miththiRany chenRu
paramAkA vaiyavath thaippaTu vAnE

$2163$
AchAnmun nEthuyil mANa vakaraith
thEchAya thaNTAl ezuppuny cheyalpOl
n^EchAya vIchanu n^ITANa vaththarai
EchAtha mAyATan nAlE ezuppumE

$2164$
manychoTu man^thA kinikuTa mAmena
vinychaRi villOn viLampu mikumathi
enychali lonRenu mARena ivvuTal
anychuNu mannanan REpO maLavE

$2165$
paTiyuTai mannavan pAypari ERi
vaTivuTai mAn^akar thAnvarum pOthu
$(1)$aTiyuTai aivarum aN^kuRai vOrun^
thuTiyillam paRRith thuyinRanar thAmE
$(1)$ vaDiyuDai
$(1)$ paDiyuDai

$2166$
n^ErA malaththai n^ITain^ thavaththaiyin
n^ErAna vARunni n^ITu n^anavinil
n^ErA malamain^thu n^ErE tharichiththu
n^ErAm paraththuTan n^iRpathu n^iththamE


\vskip1cm    
$4.$ maththiya chAkkirAvaththai
\vskip1cm    

$2167$
chAkkira chAkkiran^ thannil thirOthAyi
chAkkira choppanan^ thanniTai mAmAyai
chAkkiran^ thanniR chuzuththithaR kAmiyany
chAkkiran^ thannil thuriyaththu mAyaiyE

$2168$
mAyai ezuppuN^ kalAthiyai maRRathin
n^Eya virAkAthi Eyn^tha thuriyaththuth
thOyuny chuzunai kanAn^anA vun^thunni
Ayina nan^thach chakalaththu LAnE

$2169$
mEviya an^thakan vizikaT kuruTanA
mAvayin munnaTik kANu mathukaNTu
mEvun^ thaTikoNTu $(1)$chollum vizipeRa 
mUvayi nAnmA muyaluN^ karumamE
$(1)$ chellum

$2170$
maththima moththa chilan^thi valayaththuL
oththaN^ kirun^thu uyiruNNu mARupOl
aththanum aimpoRi yATakath thuLn^inRu
chaththa muthal ain^thun^ thAnuNNu mARE

$2171$
vaichchana vachchu vakaiyiru paththanychu
muchchu muTanaNai vAnoru vannuLan
pichchan periyan piRappili enRenRu
n^achchi yavanaruL n^Anuyn^tha vARE

$2172$
n^AlA RuTanpuruTa naRRath thuvamuTan
vERAna aiyain^thu meyppuru TanparaN^
kURa viyOmam paramenak koNTanan
vERAna n^AlEzu vEthAn^tha thathvamE

$2173$
ElaN^koN TAN^kE iTaiyoTu piN^kalai
kOlaN^koN TAN^kE kuNaththi nuTanpukku
mUlaN^koN TAN^kE muRukkimuk kONiluN^
kAlaN^koN TAnaTi kANalu mAmE

$2174$
n^ATikaL paththum n^alan^thikaz vAyuvum
OTiya kAlil oTuN^ki yirun^thiTuN^
kUTiya kAmaN^ kuLikkum irathamum
n^ATiya n^alla manamum uTalilE

$2175$
avana ava aziva azivana
pOvana pOva pukuva pukuvana
kAvalan pErn^an^thi kATTiththuk kaNTavan
$(1)$Evana cheyyum $(2)$ilaN^kizai yOnE
$(1)$ Evanevan
$(2)$ iLaN^kiLai

$2176$
paththoTu paththumOr mUnRum pakuthiyum
uyththa thuriyamum uLLuNar kAlamum
meyththa viyOmamu mElaith thuriyamun^
thaththuva n^AlE zenavunnath thakkathE

$2177$
viLaN^kiTu mun^n^URRu muppathO TorupAn
thaLaN^ko LiraTTiya thARu n^aTan^thAl
vaNaN^kiTu maimmalam vAyu vezun^thu
viLaN^kiTu mavvazi thaththuva n^inRE

$2178$
n^Aloru kOTiyE n^ARpaththeN NAyira
mElumO rain^n^URu vERA yaTaN^kiTum
pAlavai thoNNURO TARuT paTumavai
kOliya aiyain^thu LAkuN^ kuRikkilE

$2179$
AkinRa thoNNURO TARum pothuenpar
AkinRa vARA Rarunychaivar thaththuvam
AkinRa n^AlEz vEthAn^thi $(1)$vayiNavark
kAkinRa n^AlARai yain^thumAyA vAthikkE
$(1)$ vaiNavark

$2180$
thaththuva mAnathu thanvazi n^inRiTil
viththaka nAki viLaN^ki yirukkalAm
poyththava mAmavai pOyiTu mavvazi
thaththuva mAva thakAra ezuththE

$2181$
aRivon RilAthana aiyEzu monRum
aRikinRa ennai aRiyA thirun^thEn
aRikinRAy n^Iyen RaruLcheythAr n^an^thi
aRikinRa n^Anen RaRin^thukoN TEnE

$2182$
chAkkira chAkkira mAthi $(1)$thanil ain^thum
Akku malAvaththai yain^thu n^anavAthi
pOkki yivaRRoTum poyyana vARARu
n^Ikki n^eRin^inRon RAkiyE n^iRkumE
$(1)$ n^ilaiyain^dhum

$2183$
ANava mAthi malamain^ thalarOnuk
kANava mAthin^An kAmAR karanukku
ANava mAthimUn RIchark kiraNTenpa
ANava monRE chathAchivaR kAvathE


\vskip1cm    
$5.$ aththuvAkkaL
\vskip1cm    

$2184$
thaththuvam ARARu thanmanu vEzkOTi
meyththaku vannam aim pAnonRu mEthini
oththiru n^URRiru pAnn^AnkeN pAnonRu
vaiththa pathaN^kalai yOrain^thum van^thavE

$2185$
n^ATiya maNTala mUnRu n^alan^therin^
thOTu mavarO TuLLiru paththainychuN^
kUTuvar kUTik kuRivazi yEchenRu
thETiya pinnarth thikaiththirun^ thArkaLE

$2186$
chAkkira chAkkira mAthith thalaiyAkki
Akkiya thUla maLavAkki athIthaththuth
thAkkiya $(1)$vanpAna thANTavany chArn^thathu
thEkkuny chivamAthal ain^thuny chivAyamE
$(1)$ vanpAn

    
\vskip1cm    
$6.$ chuththa n^anavAthi paruvam
\vskip1cm    

$2187$
n^anavAthi thUlamE chUkkap pakuthi
anathAna aiyain^thum vin^thuvin chaththi
thanathA muyirvin^thu thAninRu pOn^thu
kanavA n^anaviR kalan^dhathiv vARE

$2188$
n^anavil athItham piRan^thAr kiTan^thAr
n^anavil thuriyam $(1)$n^ikazn^thAr thavazn^thAr
n^anaviR $(2)$chuzuththi n^aTan^thAr vaLarn^thAr
n^anaviR kanavOTa nancheythi yAnathE
$(1)$ n^akarn^dhAr
$(2)$ chuzunai

$2189$
cheRiyuN^ kiriyai chivathath thuvamAm
piRiviR chukayOkam pEraruL kalvi
kuRithaR RirumEni kuNampala vAkum
aRivil charAcharam aNTath thaLavE

$2190$
athi paranychivany chaththi chathAchivam
Ethamil Ichann^al viththiyA thaththuvam
pOthaN^ kalaikAla n^iyathimA mAyai
n^IthiyI RAka n^iRuththinan ennE

$2191$
thEchu thikazchivany chaththi chathAchivam
Ichan analviththai irAkaN^ kalaikAla
mAchakal viththai n^iyathi makAmAyai
Achil puruTAthi AnmAvI $(1)$RARE
$(1)$ rARE

$2192$
ANava mAyaiyuN^ kanmamu mAmalaN^
$(1)$kANu muLaikkuth thavuTumi yAnmAvun^
thANuvai yovvAmaR RaNTula mAyn^iRkum
pENuvAy maRRun^in pAcham piriththE
$(1)$ kANa muLaiyum thaviDu

$2193$
pachukkaL palavaNNam pAloru vaNNam
pachukkaLai mEykkinRa Ayan oruvaNNam
pachukkaLai mEykkinRa AyankOl pOTiR
pachukkaL thalaivanaip paRRi viTAvE

$2194$
uTalin^ thiyamanam oNpuththi chiththam
aTalon Rakan^thai aRiyAmai mannik
keTumav vuyirmayal mEluN^ kiLaiththAl
aTaivathu thAnEz n^arakaththu LAyE

$2195$
thaRReri yAtha vathIthan^thaR kANavany
choRReri kinRa thuriyanychoR kAmiyam
peRRa chuzuththippin pEchuRuN^ kAthalA
maRRathu vuNTik kanan^ana vAthalE

$2196$
n^anaviR kanavillai ain^thu n^anaviR
kanavilAch chUkkumaN^ kANuny chuzuththi
thanaluN pakuthiyE thaRkUTTu mAyai
n^anaviR Ruriya thathIthan^ thalaivan^thE

$2197$
ARaRil aiyain^ thakala n^anAn^anA
vARA mavaiviTa vAku n^anAkkanA
vERAna ain^thum viTavE n^anAvinil
IRAny chuzuththi yithinmAyai thAnE

$2198$
mAyaiyil van^tha puruTan thuriyaththil
Aya muRaiviT Tathuvun^thA nanRAkich
chEyakE valavin^ thuTanchellach chenRakkAl
Aya thanuvin payanillai yAmE

$2199$
athIthath thuriyath thaRivanAm AnmA
athIthath thuriya mathanAR purin^thAl
athIthath thezun^thaRi vAkiya mAnan
muthiya analiR Ruriyaththu muRRumE

$2200$
aiyain^thu paththuTan Anathu chAkkiraN^
kaikaNTa aiyain^thiR kaNTaN^ kanAenpar
poykaNTa mUvar puruTar chuzunaiyin
meykaN Tavanun^thi mEval iruvarE

$2201$
puriyaT TakamE porun^thal n^anavu
puriyaT Takan^thannin mUnRu kanavu
puriyaT Takaththil iraNTu chuzuththi
puriyaT TakaththonRu pukkal thuriyamE

$2202$
n^anavin n^anavu pulanil vazakkam
n^anaviR kanavu n^inaiththal maRaththal 
n^anaviR chuzuththiyuN NATal ilAmai
n^anavil thuriya mathIthaththu n^an^thiyE

$2203$
kanavin n^anavupOR kANTal n^anavAN^
kanaviniR kaNTu maRaththal kanavAN^
kanaviR chuzuththiyuN^ kANamai kANal
anumAthi cheythali lAna thuriyamE 

$2204$
chuzuththi n^anavonRun^ thOnRAmai thOnRal
chuzuththi kanavathan uNmai chuzuththiyiR
chuzuththi yaRivaRi vAlE $(1)$yazikai
chuzuththi thuriyamAny chollaRum pAzE
$(1)$ yaRikai

$2205$
thuriya n^anavA $(1)$mithamuNar pOthan^
thuriyak kanavA makamuNar pOthan^
thuriyach chuzuththi viyOman^ thuriyan^
thuriyam paramenath thOnRiTun^ thAnE
$(1)$ midhamurai

$2206$
aRivaRi kinRa aRivu n^anavAm
aRivaRi yAmai yaTaiyak kanavAm
aRivaRi yavvaRi yAmai chuzuththi
aRivaRi vAku mAna thuriyamE

$2207$
thAneN^ku mAyava naimmalan^ thAnviTTu
nyAnan^ thanathuru vAki n^ayan^thapin
thAneN^ku mAyn^eRi n^inRathu thAnviTTu
mEnan^thach chUkka mavaivanna mEliTTE

$2208$
aiyain^thu mARumO rain^thu n^anAvinil
eyyu n^anavu kanavu chuzuththiyA
meyyumpin chUkkamum meyppakuthi mAyai
aiyamun^ thAnava naththuri yaththanE

$2209$
Ithen RaRin^thilan iththanai kAlamum
Ithen RaRin^thapin Ethum aRin^thilEn
Ithen RaRiyum aRivai aRin^thapin
Ithen RaRiyum iyalpuTai $(1)$yOnE
$(1)$ yOrE

$2210$
uyirkkuyi rAki yuruvA yaruvAy
ayaRpuNar vAki yaRivAych cheRivAy
n^ayappuRu chaththiyum n^Athan ulakAthi
iyaRpinRi yellam iruNmUTa mAmE

$2211$
chaththi $(1)$yirAkaththiR RAnal luyirAki
oththuRu pAcha malamain^thO TARARu
thaththuva pEthany chamaiththuk karuviyum
vaiththanan Ichan $(2)$malamaRu mARE
$(1)$ yarAkaththiR
$(1)$ virAkaththiR
$(2)$ mayamaRu

$2212$
chAkkirA thIthaththi lANavan^ thannuNmai
chAkkirA thIthan^ thuriyaththiR RAnuRach
chAkkirA thIthaththil ANavan^ thAnviTAch
chAkkirA thItham paranuNmai thaN^kumE

$2213$
malakkalap pAlE maRain^thathu chaththi
malakkalap pAlE maRain^thathu nyAnam
malakkalap pAlE maRain^thanan thANu
malakkalap paRRAn mathiyoLi yAmE

$2214$
thikaikkinRa chin^thaiyuL chiN^kaN^kaL mUnRu
n^akaikkinRa n^enychuL n^arikkuTTi n^Anku
$(1)$vakaikkinRa n^enychinuL $(2)$AnaikkanRain^thu
pakaikkinRa $(3)$n^enychukkup pAliraNTAmE
$(1)$ achaikkinRa
$(2)$ AnaikaLain^dhum
$(3)$ n^enychiR pakaiyiva rAmE

$2215$
kathaRu pathineTTuk $(1)$kaNkaLum pOkach
chithaRi ezun^thiTuny chin^thaiyai n^Irum
vithaRu paTAmunnam meyvazi n^inRAl
athira varuvathOr Anaiyu mAmE
$(1)$ kaNaN^gaLum

$2216$
n^anavakath thEyoru n^Alain^thum vITak
kanavakath thEyuT karaNaN^ka LOTu
munavakath thEn^in RuthaRiyuT pukku
n^inaivakath thinRich chuzuththin^in RAnE

$2217$
n^inRavan AchAn n^ikazthuri yaththanAy
onRi yulakin n^iyamAthika LuRRuch
chenRu thuriyAthI thaththE chilakAlam
n^inRu paranAy n^inmala nAmE

$2218$
Anavav vIchan athIthaththil viththaiyAth
thAnula kuNTu chathAchiva mAchaththi
mEnikaL ain^thumpOy viTTuch chivamAki
mOna maTain^thoLi mUlaththa nAmE

$2219$
maNTala mUnRinuL mAyan^an nATanaik
kaNTukoN TuLLE karuthik kazikinRa 
viNTalar thAmarai mElonRuN^ kIzAkath
thaNTamun^ thAna yakaththinuL LAmE

$2220$
pOthaRi yAthu pulampina puLLina
mAthaRi yAvakai n^inRu mayaN^kina
vEthaRi yAvaNam n^inRanan emmiRai
chUthaRi vAruchchi chUTin^in RArE

$2221$
karuththaRin^ thonpathu kaNTamum AN^kE
poruththaRin^ thOnpuva nApathi n^ATith
thiruththaRin^ thEnmiku thEvar pirAnai
varuththaRin^ thEnmana mannin^in RAnE

$2222$
Ana viLakkoLi thUNTu mavanennath
thAna viLakkoLi yAmUla chAthanath
thAna vithimUlath thAnaththil avviLak
kEnai mathimaNTa laN^koN TeriyumE

$2223$
uNNATum aivarkku maNTai yothuN^kiya
viNNATa n^inRa veLiyai vinavuRil
aNNAn^thu pArththaivar kUTiya chan^thiyiR
kaNNATi kANuN^ karuththathen RAnE

$2224$
aRiyAtha $(1)$vaRRai aRivAn aRivAn
aRivAn aRiyAthAn thannaRi vAkAn
aRiyA thavaththai aRivAnaik kUTTi
aRiyA thaRivAnai yAraRi vArE
$(1)$ vaththai

$2225$
thuriya tharichanany choRROm $(1)$viyOmam
ariyana thUTaNa man^n^ana vAthi
periyana kAla parampiR Ruriyam
ariya athItham athIthaththa thAmE
$(1)$ yArkkum
$(1)$ viyAththam

$2226$
mAyaiyiR chEthanan mannum pakuthiyOn
mAyaiyin maRRathu n^Ivuthan mAyaiyAN^
kEvala mAkuny $(1)$chakalamA yOniyuL
thOyum manithar thuriyaththuT chIvanE
$(1)$ chakalamAm


\vskip1cm    
$7.$ kEvala chakala chuththam
\vskip1cm    

$2227$
thannai yaRichuththan RaRkEva lanRAnum
pinna muRan^inRa pEtha chakalanum
manniya chaththachath thuchchatha chaththuTan
thunnuvar thaththan^ thoziRkaLa vAkavE

$2228$
thAnE thanakkup pakaivanum n^aTTAnun^
thAnE thanakku maRumaiyum immaiyun^
thAnE thAncheytha vinaippayan thuyppAnun^
thAnE thanakkuth thalaivanu mAmE

$2229$
Amuyir kEvala mAmAyai innaTan^
thAmuyir mAyai $(1)$eRippa aRivuRRuk
kAmiya mAyEya muN^kala vAn^iRpath
thAmuRu pAchany chakalaththa thAmE
$(1)$ ezuppa aRivuRak

$2230$
chakala avaththaiyiR chArn^thOr chakalar
pukalu malamU vakaiyum puNarn^thOr
n^ikarin malarOnmA nITupal thEvarkaL
n^ikazn^arar kITa man^thamu mAmE

$2231$
thAviya mAyaiyil thaN^kum piraLaya
mEviya maRRa thuTampAymik kuLLana
Oval ilakkaNar onRiya chIkaNTar
Avayi nURReT Turuththira rAmE

$2232$
AkinRa kEvalath thANavath thAnava
rAkinRa viththEcha rAmanan^ thAthiya
rAkinRa eNmar ezukOTi man^thira
rAkinRa Ichar an^Ekaru mAmE

$2233$
Amava riRchiva nAraruL peRRuLOr
pOmalan^ thannAR pukazvin^thu n^AthamviT
TOmaya mAki yoTuN^kali ninmalan^
thOmaRu chuththA vavaththaith thozilE

$2234$
Orinu mUvakai n^Alvakai yummuLa
thEri livaikE valamAyai chErichchai
chAriya lAyavai $(1)$thAmE thaNappavai
vArivaith thIchan malamaRuth thAnE
$(1)$ thAnE

$2235$
$(1)$poyyAna pOthAn^tha mARARum viTTakan
ReyyAmai n^IN^kavE $(2)$eythavan thAnAki
meyyAny charAchara mAyveLi thannuTpuk
keythAma leythunychuth thAvaththai yenpathE
$(1)$ meyyAna
$(2)$ veyyavan
$(2)$ Ethavan

$2236$
anAthi pachuviyAththi yAku mivanai
anAthiyil van^tha malam ain^thAl ATTi
anAthiyiR kEvala machchaka laththiTTu
anAthin piRappaRach chuththaththuka LAkumE

$2237$
an^tharany chuththAvath thaikE valaththARu
than^thOrthany chuththakE valaththaRRa thaRparath
thinpAl thuriyath thiTaiyE yaRivuRath
thanpAl thanaiyaRi thaththuvan^ thAnE

$2238$
aiyain^ thoTuN^kum AnmAvil AnmAvum
meykaNTu chuththa avaththaiyil vITAkun^
thuyyavav viththai muthanmUnRun^ tholchaththi
aiya $(1)$chivanychiththi yAn^thORRa mavvARE
$(1)$ chivanychaththi

$2239$
aiyain^thu $(1)$mAnmAvil ARO TaTaN^kiTu
meykaNTa mEnmUnRu mEvumey yOkaththil
kaikaNTa chaththi chivapAkath thEkANa
$(2)$eyyum paTiyaTaN^ kun^n^AlEz eythiyE
$(1)$ mAnavil
$(2)$ eydhum

$2240$
ANavath thAron RaRiyAtha kEvalar
pENiya mAyaip piraLayA kalarAkuN^
$(1)$kANum uruvinar kANAmai kANpavE
pUNuny chakalarmup pAchamum pukkOrE
$(1)$ kANam

$2241$
ANava mAkum vinynyAna kalarukkup 
pENiya mAyai piraLayA kalarukkE
ANava mAyaiyuN^ kanma mUnRumE
kANuny chakalarkkuk kATTu malaN^kaLE

$2242$
kEvalan^ thanniR kiLarn^thaviny nyAkalar
kEvalan^ thanniR kiLarvin^thu chaththiyAl
AvayiR kEvalath thachchaka laththaiyum
mEviya man^thira mAmAyai meymmaiyE

$2243$
mAyaiyin mannum piraLayA kalarvan^thu
mAyaiyun^ thOnRA vakain^iRka ANava
mAya chakalaththuk kAmiya mAmAyai
Eyaman nURReT Turuththirar enpavE

$2244$
$(1)$mummalaN^ kUTi muyaN^ki mayaN^kuvOr
ammeych chakalaththAr thEvar churarn^arar
meymmaiyil vEthA virimiku kITAn^thath
thammuRai yOnipuk kArkkuny chakalarE
$(1)$ mummala maimmalaN^ kUDi muyaN^guvOr

$2245$
chuththa avaththaiyil thOyn^thavar mummalach
chaththachath thOTath $(1)$thaniththani pAchamum
maththa iruLchiva nAna kathirAlE
thoththaRa viTTiTach chuththarA vArkaLE
$(1)$ thaniththaLai

$2246$
thaRkE valammuththi thAnE thanimaiyAm
piRpAR chakalaN^ kalAthip piRivathAny
choRpAR purichuththa kEvalany chAkkiran^
thaRpAR purivathu thaRchuththa mAmE

$2247$
aRivinRi $(1)$muththan arAkAthi chErAn
kuRiyonRi $(2)$lAn^iththan kUTAn kalAthi
cheRiyuny cheyalilAn RinaN^kaRRa vallOn
kiRiyan malaviyApi kEvalan^ thAnE
$(1)$ mUththOn
$(2)$ lAdhiththan

$2248$
vin^thuvum mAyaiyum mEvuN^ kiriyaiyuny
chan^thatha nyAna paraiyun^ thanuchchaththi
vin^thuvin meynynyAna mEvum piraLayar
van^tha chakalachuth thAnmAkkaL vaiyaththE

$2249$
kEvala mAthiyiR pEthaN^ kiLakkuRiR
kEvala mUnRuN^ kiLaruny chakalaththuL
Avayin mUnRu mathichuththa mUTavE
Ovalil lAvonpA nuRRuNar vOrkaTkE

$2250$
kEvalaththiR kEvalam athIthA thIthaN^
kEvalath thiRchaka laN^kaL vayin^thavaN^
kEvalath thiRchuththaN^ kETilviny $(1)$nyAkalark
kAvayi nAthan aruNmUrththi thAnE
$(1)$ nyAnakalark

$2251$
chakalaththiR kEvalany chAkkirA thIthany
chakala chakalamE chAkkira chAkkirany
chakalaththiR chuththamE thaRparA vaththai
chakalaththil immUnRu thanmaiyu mAmE

$2252$
chuththaththiR chuththamE tholchiva mAkuthal
chuththaththiR kEvalan^ thollupa chAn^thamAny
chuththa chakalan^ thuriya vilAchamAny
chuththaththil immUnRuny chollalu mAmE

$2253$
chAkkira chAkkiran^ thanniR kanavoTuny
chAkkiran^ thanniR chuzuththi thuriyamE
chAkkirA thIthan^ thaniRchukA nan^thamE
Akku maRaiyAthi aimmala pAchamE

$2254$
chAkkirA thIthaththiR RAnaRu mANavany
chAkkirA thItham parAvaththai thaN^kAthu
Akku parOpathi $(1)$yAupa chAn^thaththai
n^Okku malaN^kuNa n^Okkutha lAkumE
$(1)$ yAmupa

$2255$
peththamum muththiyum $(1)$pENun^ thuriyamuny
chuththa vathIthamun^ thOnRAmaR RAnuNum
aththan aruLen RaruLAl aRin^thapin
chiththamum illai cheyalillai thAnE
$(1)$ pENuny chakalamuny

$2256$
eythiya peththamum muththamum enpana
eythum aranaRu LEviLai yATTO
Teythi Tuyirchuththath thiTun^eRi ennavE
eythum uyiriRai pAlaRi vAmE

$2257$
aimmalath thAru mathiththa chakalaththar
aimmalath thAru maruvinaip pAchaththAr
aimmalath thArchuvark kan^n^eRi yALpavar
aimmalath thArara nArkkaRi vOrE

$2258$
karuvi lathIthaN^ kalappikku mAyai
ariya thuriya mathiluNNum Achaiyum
uriya chuzunai muthaleTTuny chUkkath
thariya kanAththUlam an^n^ana vAmE

$2259$
ANava mAkum $(1)$athIthamEn mAyaiyum
pUNun^ thuriyany chuzuththipoyk kAmiyam
pENuN^ kanavum mAmAyai thirOthAyi
kANu n^anavil malakkalap pAkumE
$(1)$ adhIdhaththu

$2260$
aranmutha lAka aRivOn athIthaththan
aranmutha lAmAyai thaN^kich chuzunai
karumam uNarn^thu mAmAyaik kaikkoNTOr
aruLu maRaivAr chakalaththuR RArE

$2261$
uruvuRRup pOkamE pOkkiyan^ thuRRu
maruvuRRup pUthama nAthiyAn manni
varumach cheyalpaRRich chaththAthi vaikik
karuvuR RiTunychIvan kANuny chakalaththE

$2262$
iruvinai yoththiTa innaruT chaththi
maruviTa nyAnaththil Athana mannik
kuruvinaik koNTaruT chaththimun kUTTip
perumala n^IN^kip piRavAmai chuththamE

$2263$
ARARu mARathin aiyain^ thavaththaiyO
TIRA mathIthath thuriyath thivaneythap
pERAna aivarum pOmpira kAchaththu
n^IRAr paranychiva mAthEya mAkumE

$2264$
thannai yaRiyA thuTalaimun thAnenRAn
thannaimun kaNTAn thuriyan^ thanaikkaNTAn
unnun^ thuriyamum IchanO TonRAkkAl 
pinnaiyum van^thu piRan^thiTun^ thAnE

$2265$
chAkkiran^ thannil athIthan^ thalaippaTil
Akkiya van^tha vayin^thava mAnan^tha 
n^Okkum piRappaRu n^Onmuththi chiththiyAm 
vAkkum manamum maruval cheyyAvE

$2266$
appum analum akalaththu LEvarum
appum analum akalaththu LEvArA
appum analum akalaththu LEthanil
appum analum kalan^dhathav vARE

$2267$
$(1)$aRun^Anka chuththam athichuththA chuththam
uRumEzu mAyai $(2)$uTanain^thE chuththam
peRumA RivaimUnRuN^ kaNTaththAR pEthith
thuRumAyai mAmAyai yAnmAvi nOTE
$(1)$ aRun^Anku chuththam
$(2)$ uDanaNain^dhE

$2268$
mAyaikaith thAyAka mAmAyai yInRiTa
vAya parachivan than^thaiyAy n^iRkavE
Eyum uyirkkE valachakalath theythi
Aytharu chuththamun^ thAnvan^ thaTaiyumE


\vskip1cm    
$8.$ parAvaththai
\vskip1cm    

$2269$
anychuN^ $(1)$kaTan^tha anAthi paran^theyva
n^enychama thAya n^imalan piRappili
vinychum uTaluyir vERu paTuththiTa
vanychath thirun^tha vakaiyaRin^ thEnE
$(1)$ kaDan^dhavan Adhi

$2270$
chaththi parAparany chAn^thi thanilAna
chaththi parAnan^than^ thanniR chuTarvin^thu
chaththiya mAyai thanuchchaththi ain^thuTan
chaththi peRumuyir thAnaN^kath thARumE

$2271$
ARARuk kappAl aRivAr aRipavar
ARARuk kappAl aruLAr peRupavar
ARARuk kappAl $(1)$aRivAm avarkaTkE
ARARuk kappAl aranini thAmE
$(1)$ aRivAr

$2272$
anychoTu n^AnkuN^ kaTan^thaka mEpukkup
panychaNi kAlaththup paLLi thuyilkinRa
vinychaiyar vEn^thanum melliya lALoTu
n^anychuRa n^ATi n^ayanycheyyu mARE

$2273$
uriya n^anAththuri yaththi livanAm
ariya thuriya n^anAvAthi mUnRiR
pariya parathuri yaththiR paranAn^
thiriya varun^thuriya yaththiR chivamE

$2274$
paramAm athIthamE paRRaRap paRRap
paramAm athItham payilap payilap 
paramAm athItham $(1)$payilAth thapOthanar 
paramAkAr pAchamum paRRon RaRAthE
$(1)$ payilAdha pOdham

$2275$
Ayumpoym mAyai yakampuRa mAyn^iRkum
vAyu manamuN^ kaTan^tha $(1)$mayakkaRin
thUya aRivu chivAnan^tha mAkippOy
vEyum poruLAy viLain^thathu thAnE
$(1)$ mayakkan^

$2276$
thuriyap pariyil irun^tha ach chIvanaip 
periya viyAkkirath thuLLE pukaviTTu
n^arikaLai yOTath thuraththiya n^Athark
kuriya vinaikaLn^in ROlamiT TanRE

$2277$
n^inRa ich chAkkira n^ILthuri yaththinin
$(1)$manRanu maN^kE maNanycheyya n^inRiTum
manRan maNanycheyya mAyai maRain^thiTum
anRE yivanum avanvaTi vAmE
$(1)$ manRalu

$2278$
virin^thiTiR chAkkira mEvum viLakkAy
irun^tha viTaththiTai yITAna mAyai
porun^thun^ thuriyam puriyiRRA nAkun^
therin^tha thuriyaththuth thIthaka lAthE

$2279$
unnai yaRiyA thuTalaimun n^AnenRAy
unnai yaRin^thu thuriyath thuRan^inRAy
thannai yaRin^thum piRavi thaNavAthAl
anna viyAththan amalanen RaRithiyE

$2280$
karuvaram pAkiya kAyan^ thuriyam
iruvaruN^ kaNTIr piRappiRap puRRAr
kuruvaram peRRavar kUTiya pinnai
iruvaru minRiyon RAkin^in RArE

$2281$
aNuvin thuriyaththi lAna n^anavum
aNuvachai vinkaN NAna kanavum
aNuvachai viRparA thIthany chuzuththi
$(1)$paNiyiR parathuri yampara mAmE
$(1)$ paNivil

$2282$
parathuri yaththu n^anavum paran^thu
virichaka muNTa kanavumeych chAn^thi
uruvuRu kinRa $(1)$chuzuththiyum Ovath
theriyuny chivathuri yaththanu mAmE
$(1)$ chuzunaiyum

$2283$
paramA n^anavinpin pARchaka muNTa
thiramAr kanavuny chiRan^tha chuzuththi
uramAm upachAn^tha muRRal thuRavE
tharanAny chivathuri yaththanu mAmE

$2284$
chIvan thuriya muthalAkach chIrAna
Ava chivanthuri yAn^tham avaththaipath
thOvum parAn^an^thi yuNmaikkuL vaikiyE
mEviya n^AlEz viTuththun^in RAnE

$2285$
paranychivan mElAm paramam paraththiR
paramparan mElAm paran^ana vAka
virin^tha kanAviTar vITTuny chuzunai
uran^thaku mAn^an^thi yAmuNmai thAnE

$2286$
chArvAm parachivany $(1)$chaththi paran^Atham
mElAya vin^thu chathAchiva mikkON^kip
pAlAyp piraman ariyama rApathi
thEvAm uruththiran IchanAN^ kANilE
$(1)$ chaththipAl n^AdhamAm

$2287$
kalappaRi yArkaTal chUzula kEzum
ulappaRi yAruTa lOTuyir thannai
alappaRin^ thiN^kara chALaki lAthAr
kuRippathu kOla maTalathu vAmE

$2288$
pinnai yaRiyum perun^thavath thuNmaichey
thannai yaRiyil thayAparan emmiRai
munnai yaRivu muTikinRa kAlamum
ennai yaRiyaluR RinpuRRa vARE

$2289$
ponnai maRaiththathu ponnaNi pUTaNam
ponnin maRain^thathu ponnaNi pUTaNam
thannai maRaiththathu thankara NaN^kaLAm
thannin maRain^thathu thankara NaN^kaLE

$2290$
maraththai maRaiththathu mAmatha yAnai
maraththin maRain^thathu mAmatha yAnai
paraththai maRaiththathu pArmuthaR pUtham 
$(1)$paraththin maRain^thathu pArmuthaR pUthamE
$(1)$ paraththuL

$2291$
ARA RakanRu n^amaviT TaRivAki
vERAna thAnE yakAramAy mikkON^ki
IRAr paraiyin iruLaRRa thaRparan 
pERAr chivAya aTaN^kumpin muththiyE

$2292$
thuriyaththil Orain^thuny chollaka rAthi
viriyap paraiyin mikun^Atha man^tham
puriyap paraiyin parAvaththA pOthan^
thiriyap paraman^ thuriyan^ theriyavE

$2293$
ain^thuny chakalath tharuLAR $(1)$purivaRRup
pan^thiTuny chuththa avaththaip pathaippinil
n^an^thi parAvaththai n^ATach chuTarmunam
an^thi yiruLpOlum aimmala mARumE
$(1)$ purivuRRup

$2294$
aiyain^thu maTTup pakuthiyum mAyaiyum
poykaNTa mAmAyai thAnum puruTankaN
Teyyum paTiyAy evaRRumAy anRAki
uyyum parAvaththai yuLLuRal chuththamE

$2295$
n^inRAn aruLum paramumun nEyamum 
onRAy maruvum uruvum upAthiyuny
chenRA nenaiviTuth thAN^kiRchel lAmaiyum
n^anRAna nyAnaththin n^Athap pirAnE


\vskip1cm    
$9.$ mukkuNa n^irkkuNam
\vskip1cm    

$2296$
$(1)$chAththika meythu n^anavenach chARRuN^kAl
vAyththa irAchatha mannuN^ kanavenpa
OyththiTun^ thAmatham uRRa chuzuththiyAm 
$(2)$mAyththiTu n^irkkuNa mAchil thuriyamE
$(1)$ chAththiya pEdham
$(1)$ chAththiya vEdham
$(2)$ AyththiDu


\vskip1cm    
$10.$ aNTAthi pEtham
\vskip1cm    

$2297$
peRupaki raNTam pEthiththa aNTam
eRikaTal Ezin maNal aLa vAkap
poRiyoLi $(1)$ponnaNi yenna viLaN^kich
cheRiyum aN TAchanath thEvar pirAnE
$(1)$ ponmaNi
$(1)$ ponnoLi

$2298$
Anan^tha thaththuvam aNTA chanaththinmEl
mEniain^ thAka viyAththamup paththARAyth
thAnan^tha millAtha thaththuva mAnavai
Inami lAaNTath theNmaTaN^ kAmE


\vskip1cm    
$11.$ pathinorAnan^thAnamum avaththaiyanak kANal
\vskip1cm    

$2299$
anychil amuthumO rEzinkaN Anan^tha
munychilON^ kAramO ronpAn pathinonRil
vanychaka mEn^inRu vaiththiTiR kAyamAN^
kinychukach chevvAyk kiLimozi kELE

$2300$
puruTa nuTanE porun^thiya $(1)$chiththam
aruvamo TARum athIthath thuriyam
viriyuny chuzuththiyin mikkuLLa eTTum
ariya pathinonRu mAmav vavaththaiyE
$(1)$ thEchum

$2301$
kATTum pathinonRuN^ kaikalan^ thAluTal
n^ATTi yazuththiTin n^an^thiyal lAlillai
ATTanychey yAtha vathuvithi yEn^inai
ITTu mathuthiTam eNNalu mAmE


\vskip1cm    
$12.$ kalavu chelavu
\vskip1cm    

$2302$
kEvalan^ thanniR kalavach chakalaththin
mEvuny chelavu viTavaru n^Ikkaththup
pAvun^ thanaikkANTan mUnRum paTarvaRRa
thIthaRu chAkkirA thIthaththiR chuththamE

$2303$
vellum aLavil viTumin vekuLiyai
chellum aLavuny cheluththumin chin^thaiyai
allum pakalum $(1)$aruLuTan thUN^kinAR
kallum piLan^thu kaTuveLi yAmE
$(1)$ aRivuDan


\vskip1cm    
$13.$ n^inmalAvaththai
\vskip1cm    

$2304$
Umaik kiNaRRakath thuLLE yuRaivathOr
Amaiyin uLLE $(1)$yazuvaikaL ain^thuLa
vAymaiyi nuLLE vazuvA thoTuN^kumEl
Amaiyin mElumO rAyirath thANTE
$(1)$ yuzuvaikaL

$2305$
kAlaN^ki n^IrpUk kalan^tha A kAyam
mAlaN^ki yIchan piraman chathAchivan
mElanychum OTi viravaval lArkaTkuk
kAlanum illai karuththillai thAnE

$2306$
AnmAvE main^tha nAyinan enpathu
thAnmA maRaiyaRai thanmai yaRikilar
AnmAvE main^than aranuk kivanenRal
AnmAvum illaiyAl aiyain^thum illaiyE

$2307$
uthaya mazuN^kal oTuN^kalim mUnRin
kathichAk kiraN^kana vAthi chuzuththi
pathitharu chEthanan paRRAn^ thuriyath
thathichupa nAyanan^ thAnan^thi yAkumE

$2308$
ellAn^than nuTpuka yAvuLan^ thAnAki
n^allAn^ thuriyam purin^thakkAl n^alluyir
pollAtha vARARuT pOkAthu pOthamAych
chellAch chivakathi chenReythu manRE

$2309$
kAyn^tha irumpu kanalai yakanRAlum
vAyn^tha kanalena vAthanai n^inRARpOl
Eyn^tha karaNam iRan^tha thuriyaththuth
thOyn^tha karumath thurichaka lAthE

$2310$
Ana maRaiyAthi yAmuru n^an^thivan^
thEnai yaruLchey $(1)$therin^anA vaththaiyil
Ana vakaiyai viTumaTaith thAyviTa
Ana malAthItham apparan^ thAnE
$(1)$ therichanA vavaththaiyil

$2311$
chuththa athIthany chakalaththil thOyvuRil
aththan aruLn^IN^kA vAN^kaNiR RAnAkach
chiththa chukaththaith thINTAch chamAthichey
thaththanO TonRaR karuLmutha lAmE

$2312$
vERuchey thAniru pAthiyin meyththokai
vERuchey thAnennai eN^kaNumviTTuyththAn
vERuchey yAvaruT kEvalath thEviTTu
vERuchey yAvaththan mEvin^in RAnE

$2313$
kaRaN^kOlai koLLivaT TaN^kaTa lilthirai
n^iRanychEr thathimaththin $(1)$malaththE n^inRaN^
kaRaN^kAN chuvarkka n^arakam puvichErn^
$(2)$thiRaN^kA vuyiraru LAlivai n^IN^kumE
$(1)$ malaththinil
$(2)$ thiraN^gA

$2314$
thAnE chivamAna thanmai thalaippaTa
Ana malamumap pAcha pEthamum
mAna kuNamum parAnmA vupAthiyum
pAnuvin munmathi pORpaTa rAvE

$2315$
n^eruppuNTu n^IruNTu vAyuvum uNTaN^
karukkanuny chOmanum aN^kE amarun^
thiruththakka mAlun^ thichaimukan thAnum
uruththira chOthiyum uLLaththu LArE

$2316$
AnaikaL ain^thum aTakki aRivennum
nyAnath thiriyaik koLuvi athanuTpuk
kUnai yiruLara n^Okkum oruvaRku
vAnaka mERa vaziyeLi thAmE

$2317$
ATiya kAlil $(1)$achaikkinRa vAyuvun^
thATith thezun^tha thamaruka Ochaiyum
pATi yezukinRa vEthA kamaN^kaLum
n^ATiyi nuLLAka n^AnkaNTa vARE
$(1)$ achaikinRa

$2318$
$(1)$munnai yaRiviniR cheytha muthuthavam
$(2)$pinnai yaRivinaip peRRAl aRiyalAn^
thannai yaRiva thaRivAmaq thanRip
pinnai yaRivathu pEyaRi $(3)$vAkumE
$(1)$ munnaip piRaviyiR
$(2)$ pinnaip piRaviyiR
$(3)$ vAmE

$2319$
cheyalaR Rirukkach chivAnan^tha mAkuny
cheyalaR RiruppAr $(1)$chivayOkan^ thETAr
cheyalaR RiruppAr chekaththoTuN^ kUTAr
cheyalaR RirupparkkE cheythiyuN TAmE
$(1)$ chivOkamun^ thERAr

$2320$
thAnava nAkuny chamAthikai kUTinAl
Ana malamaRum appachuth thanmaipOm
Inamil kAyam irukkum irun^ilath
thUnaN^kaL eTTu moziththonRu vOrkaTkE

$2321$
tholaiyA aranaTi $(1)$thOnRumany chaththi
tholaiyA iruLoLi thORRa aNuvun^
tholaiyAth thozinnyAnan^ thonmaiyil n^aNNith
tholaiyAtha peththamuth thikkiTai thOyumE
$(1)$ thOnRumainy

$2322$
thOnRiya peththamum muththiyuny chUzchaththi
mAnRun^ theruNTu muyirpeRu maRRavai
thAntharu nyAnan^than chaththikkuch chAthanA
mUnRalil lAvuL LoLikkoLi yAmE

$2323$
aRikinRi $(1)$lAthana aiyEzum onRum
aRikinRa ennai yaRiyA thirun^thEn
aRikinRAy n^Iyen RaruLcheythAn n^an^thi
aRikinRa n^Anen RaRin^thukoN TEnE
$(1)$ lAdhAna

$2324$
thAnava nAkiya nyAnath thalaivanai
vAnava rAthiyai mAmaNich chOthiyai
Inamin nyAnath thinnaruT chaththiyai
Unami lALthannai yUniTaik kaNTathE

$2325$
oLiyum iruLum paraiyum paraiyuL
aLiya thenalAkum AnmAvai yanRi
aLiyum aruLun^ theruLuN^ kaTan^thu
theLiya aruLE chivAnan^tha mAmE

$2326$
Anan^tha mAkum aranaruT chaththiyiR
RAnan^tha mAmuyir thAnE chamAthichey
thUnan^tha mAyuNar vAyuL LuNarvuRiR
kOnan^tham vAykku makAvAk kiyamAmE

$2327$
aRivikka vENTAm aRivaR RayarvOrkkum
aRivikka vENTAm aRiviR cheRivOrkkum
aRivuR RaRiyAmai yeythin^iR pOrkkE
aRivikkath thammaRi vAraRi vOrE

$2328$
chaththum achaththuny chathachaththun^ thAn kUTich
chiththum achiththuny $(1)$chivachiththa thAyn^iRkuny
chuththam achuththan^ thoTaN^kAth thuriyaththuch
chuththarA mUnRuTan chollaR RavarkaLE
$(1)$ chivachiththu mAyn^iRkuny
$(1)$ chivachaththa mAy n^iRkuny

$2329$
thAnE yaRiyAn aRivilOn thAnallan
thAnE yaRivAn aRivu chathachaththen
RAnAl iraNTum aranaru LAyn^iRkath
thAnE yaRin^thu chivaththuTan thaN^kumE

$2330$
thaththuva nyAnan^ thalaippaT TavarkaTkE
thaththuva nyAnan^ thalaippaTa lAyn^iRkun^
thaththuva nyAnaththuth thAnava nAkavE
thaththuva nyAnAnan^ than^thAn thoTaN^kumE

$2331$
thannai yaRin^thu chivanuTan thAnAka
mannu malaN^kuNam mALum piRappaRum
pinnathu chanmuththi chanmArkkap pEroLi
n^annathu nyAnaththu muththirai n^aNNumE

$2332$
nyAnan^than mEni kiriyai n^aTuvaN^kan^
thAnuRum ichchai uyirAkath thaRparan
mEnikoN TaiN^karu maththuvith thAthalAn
mOnikaL $(1)$nyAnaththu muththiraipeR RArkaLE
$(1)$ nyAnaththin muththi

$2333$
uyirkkaRi vuNmai yuyirichchai mAnam
uyirkkuk kiriyai yuyirmAyai chUkkam
uyirkkivai yUTTuvOn UTTu mavanE
uyirchcheya lanRiyav vuLLaththu LAnE

$2334$
thozilichchai nyAnaN^kaL tholchiva chIvar
kazivaRRa mAmAyai mAyaiyi nAkum
paziyaRRa kAraNa kAriyam pAzviT
TazivaRRa chAn^thAthI thanchiva nAmE

$2335$
illathum uLLathu miyAvaiyun^ thAnAki
illathum uLLathu mAyanRAm aNNalaich
chollathu cholliTil thUrAthi thUramen
Rollai yuNarn^thAl uyirkkuyi rAkumE

$2336$
uyirichchai yUTTi yuzitharuny chaththi
uyirichchai vATTi yoziththiTu nyAnam
uyirichchai yUTTi yuTanuRa lAlE
uyirichchai vATTi yuyarpathany chErumE

$2337$
chEruny chivamAnAr aimmalan^ $(1)$thIrn^thavar
OronRi lAraim malaviruL uRRavar
pArinkaN viNna rakampukum pAnmaiyar
AruN^kaN TOrAr avaiyaruL enRE
$(1)$ thIn^dhavar

$2338$
eythinar cheyyu mirumAyA chaththiyin
eythinar cheyyum irunyAna chaththiyin
eythinar cheyyum irunyAla chaththiyin
eythinar cheyyum iRaiyaruL thAnE

$2339$
thirun^thanar viTTAr thiruvi narakan^
thirun^thanar viTTAr thiruvAr chuvarkkan^
thirun^thanar viTTAr cheRimalak kUTTan^
thirun^thanar viTTAr chivamA yavamE

$2340$
avamuny chivamum aRiyAr aRiyAr
avamuny chivamum aRivAr aRivAr
avamuny chivamum $(1)$aruLAl aRin^thAl
avamuny chivamum avanaru LAmE
$(1)$ aRivAl

$2341$
aruLAna chaththi yanalvemmai pOlap
poruLava nAkaththAn pOtham puNarum
iruLoLi yAymINTu mummala mAkun^
thiruvaru LAnan^thi chemporu LAmE

$2342$
Athiththan thOnRa varumpathu mAthikaL
pEthiththa thavvinai yARcheyal chEthippa
Athiththan Rankathi rAlavai chETTippap
$(1)$pEthiththuth pEthiyA vARaruT pEthamE
$(1)$ pEdhiththa vEdhiyar pEraruT pEdhamE

$2343$
pEtham apEtham piRazpEthA pEthamum
pOtham puNarpOtham pOthamum n^Athamum
n^Atha muTanAka n^AthAthi n^Athamum
Athan aruLin aruLichchai yAmE

$2344$
mEviya poykkari yATTum vinaiyenap
pAviya pUthaN^koN TATTip paTaippAthi
pUviyal kUTTaththAR pOtham purin^tharuL
Aviyai n^ATTum aranaru LAmE

$2345$
ARA RakanRu thanaiyaRin^ thAnavan
IRAki yAvinu miyAvun^ thanileytha
vERAy veLipukku vITuRRA nammaruL
thERAth theLivuRRuth thINTach chivamAmE

$2346$
thINTaR kariya thiruvaTi n^Eyaththai
mINTuR RaruLAl vithivazi yEchenRu
thUNTich chivanyAna mAvinaith thAnERith
thANTich chivanuTan chAralu mAmE

$2347$
chArn^thavar chAraNar chiththar chamAthiyar
chArn^thavar meynynyAna thaththuva chAththiyar
chArn^thavar n^Eyan^ thalaippaTTa Anan^thar
chArn^thavar $(1)$chaththa aruTTanmaiyArE
$(1)$ achchuthar

$2348$
thAnen Ravanen RiraNTenpar thaththuvan^
thAnen Ravanen RiraNTaRRa thanmaiyaith
thAnen RiraNTunnAr kEvalath thAnavar
thAninRith thAnAkath thaththuva chuththamE

$2349$
$(1)$thanninil thannai yaRiyun^ thalaimakan
$(1)$thanninil thannai $(2)$yaRiyath thalaippaTun^
$(1)$thanninil thannaich $(3)$chArkila nAkil
$(1)$thanninil thannaiyuny chArthaR kariyavE
$(1)$ thannil
$(2)$ aRiyil
$(3)$ aRivilan AyiDil

$2350$
aRiyaki lEnen RaraRRAthE n^Iyum
n^eRivazi yEchenRu n^ErpaTTa pinnai
iruchuTa rAki iyaRRaval lAnum
oruchuTa rAvan^then uLLaththuL LAmE

$2351$
maNNonRu thAnpala n^aRkala nAyiTum
uNNinRa yOnikaT kellAm oruvanE
kaNNonRu thAnpala kANun^ thanaikkANA
aNNalum $(1)$avvaNNa mAkin^in RAnE
$(1)$ ivvaNNa

$2352$
Ompukin RAnula kEzaiyum uLn^inRu
kUmpukin RArkuNath thinnoTuN^ kURuvar
thEmpukin RArchivany chin^thaichey yAthavar
kUmpukil lArvan^thu koLLalu mAmE

$2353$
kuRiyaRi yArkaL kuRikANa mATTAr
kuRiyaRi yArkaTaN^ kUTal perithu
kuRiyaRi yAvakai kUTumin kUTi
aRivaRi yAvirun^ thannamu mAmE

$2354$
UnO vuyirO vuRukinRa thEthinpam
vAnOr thalaivi mayakkath thuRan^iRkath
thAnO perithaRi vOmennu mAnuTar
thAnE piRappO TiRappaRi yArE


\vskip1cm    
$14.$ aRivuthayam
\vskip1cm    

$2355$
thannai yaRiyath thanakkoru kETillai
thannai yaRiyAmal $(1)$thAnE keTukinRAn
thannai yaRiyum aRivai aRin^thapin
thannaiyE yarchchikkath thAnirun^ thAnE
$(1)$ thAn keDukinRanan

$2356$
aN^kE yaTaRperun^ thEvarel lAn^thozach
chiN^kA chanaththE chivanirun^ thAnenRu
chaN^kAr vaLaiyuny chilampuny charElenap
poN^kAr kuzaliyum pORRien RALE

$2357$
aRivu vaTiven RaRiyAtha ennai
aRivu vaTiven $(1)$RaruLcheythAn n^an^thi
aRivu vaTiven RaruLAl $(2)$aRin^thE
aRivu vaTiven $(3)$RaRin^thirun^ thEnE
$(1)$ RaRiviththAn en n^an^dhi
$(2)$ aRin^dhum
$(3)$ RaRin^dhu milEnE

$2358$
aRivuk kazivillai yAkkamum illai
aRivuk $(1)$kaRivalla thAthAram illai
aRivE yaRivai yaRikinRa thenRiT
TaRaikin RanamaRai yIRukaL thAmE
$(1)$ aRivallAl AdhAram

$2359$
Ayu malarin aNimalar $(1)$thanmElE
pAya ithazkaL pathinARum aN^kuLa
thUya aRivu chivAnan^tha $(2)$mAkiyE
pOya aRivAyp $(3)$puNarn^thirun^ thAnE
$(1)$ mEladhu vAya idhazum
$(2)$ mAgip pOy mEya
$(3)$ viLain^dhadhu

$2360$
mannin^in RAriTai van^tharuN mAyaththu
munnin^in RAnai mozin^thEn muthalvanum
ponnivan^ thAnOr pukazthiru mEniyaip
pinnin^in REnI periyaiyen RAnE

$2361$
aRivaRi vAka aRin^thanpu cheymin
aRivaRi vAka aRiyumiv vaNNam
aRivaRi vAka aNimAthi chiththi
aRivaRi vAka aRin^thanan n^an^thiyE

$2362$
aRivaRi venRaN^ karaRRum ulakam
aRivaRi yAmai yArum aRiyAr
aRivaRi yAmai kaTan^thaRi vAnAl
aRivaRi yAmai yazakiya vARE

$2363$
aRivaRi yAmaiyai n^Ivi yavanE
poRivA yozin^theN^kun^ thAnAna pOthu
aRivA yavaRRinuL thAnA yaRivin
cheRivAki n^inRavan chIvanu mAmE

$2364$
aRivuTai yArn^eny chakaliTa mAva
thaRivuTai yArn^eny charun^thava mAva
thaRivuTai yArn^enycho $(1)$TAthip pirAnum
aRivuTai yArn^enychath thaN^kun^in RAnE
$(1)$ DAdhip pagavAnum

$2365$
$(1)$mAyanu mAki malarOn iRaiyumAyk
kAyan^an nATTuk karumutha lAnavan
chEyan aNiyan thiththikkun^ thIN^karum
pAyamu thAkin^in RaNNikkin RAnE
$(1)$ mAyanumAya

$2366$
ennai yaRin^thilEn iththanai kAlamum
ennai yaRin^thapin Ethum aRin^thilEn
ennai $(1)$yaRin^thiT TiruththaluN^ kaiviTA
thennai $(2)$yiTTennai uchAvukin RAnE
$(1)$ aRiyum aRivai aRin^dhapin
$(2)$ viT Tunnai

$2367$
mAya viLakkathu n^inRu maRain^thiTun^
thUya viLakkathu n^inRu chuTarviTuN^
kAya viLakkathu n^inRu kananRiTuny
chEya viLakkinaith thETukin REnE

$2368$
thETukin REnthichai yeTTO TiraNTaiyum
n^ATukin REnala mEyuTai yAnaTi
pATukin REnpara mEthuNai yAmenak
kUTukin REnkuRai yAmanath thAlE

$2369$
munnai muthalviLai yATTaththumunvan^thOr
pinnaip perumalam van^thavar pErththiTTuth
thannaith therin^thuthan paNTaith thalaivanthAn
mannich chivamAka vArA piRappE

           
\vskip1cm    
$15.$ ARan^tham
\vskip1cm    

$2370$
vEthaththin an^thamum mikkachith thAn^thamum
n^Athaththin an^thamum n^aRpOtha an^thamum
Othath $(1)$thakumeT TiyOkAn^tha an^thamum
Athikka $(2)$lAn^thamum ARan^tha mAmE
$(1)$ tharumeTTin
$(1)$ thakumeTTin
$(2)$ lAn^dhamoDARan^dha

$2371$
an^thamO rARum aRivAr $(1)$athichuththar
an^thamO rARum $(2)$aRivAr amalaththar
an^thamO rARum $(3)$aRiyAr avarthamak
kan^thamO TAthi aRiyavoN NAthE
$(1)$ amalaththar
$(2)$ aRiyAr malaththar
$(3)$ aRiyA dhavarthamak

$2372$
thAnAna vEthAn^than^ thAnennuny chiththAn^tha
mAnAth thuriyath thaNuvan RanaikkaNTu
thEnAr parAparany $(1)$chErchiva yOkamAy
AnA malamaR Rarunychiththi yAthalE
$(1)$ chErach chivOkamAy

$2373$
n^iththam paranO $(1)$TuyiruRRu n^ILmanany
chaththa muthal $(2)$ain^thun^ thaththuvath thAln^IN^kich
chuththa machuththan^ thoTarA vakain^inain^
thaththan paranpAl aTaithalchith thAn^thamE
$(1)$ Dirun^dhu
$(2)$ ain^dhu thaththuvan^ thAnIN^gich

$2374$
mEvum piramanE viNTu uruththiran
$(1)$mEvuchey yIchan chathAchivan mikkappAl
mEvum paravin^thu n^Atham $(2)$viTAvARA
ROvum pozuthaNu vonRuLa $(3)$thAmE
$(1)$ mEvumey
$(1)$ mEvumE yIchan
$(2)$ viDarunA
$(3)$ thAgumE

$2375$
uLLa vuyirARARa thAkum upAthiyaith
theLLi yakanRu $(1)$n^AthAn^thaththaich cheRRumEl
uLLa iruLn^IN^ka vOruNar vAkumEl
$(2)$eLLalin n^AthAn^thath theythiTum pOthamE
$(1)$ n^AdhAn^dham
$(1)$ eLLiDin n^AdhAn^dhath thERRiDum

$2376$
thETum iyama n^iyamAthi chenRakan
RUTuny chamAthiyil uRRup $(1)$parachivan
pATuRach chIvan paramAkap paRRaRak
kUTum upachAn^tham yOkAn^thak koLkaiyE
$(1)$ paDarchivan

$2377$
koLkaiyi lAna kalAn^thaN^ kuRikkoLLil
viLkaiyi lAna n^ivirththAthi mEthAthik
kuLLana vAm $(1)$vin^thu vuLLE yoTuN^kalun^
theLLi yathanaith theLithalu mAmE
$(1)$ vin^dhu muLLE

$2378$
theLiyu mivaiyanRith thEraiN^ kalaivE
RoLiyuL amaiththuLLa thOraval lArkaT
kaLiyava nAkiya man^thiran^ than^thiran^
$(1)$theLivupa thEcha nyAnaththo Tain^thAmE
$(1)$ theLiyavu

$2379$
Akum anAthi kalaiyA kamavEtham
Akumath than^thira man^n^Ul vazin^iRRal
Aku manAthi yuTalallA man^thiram
Akuny chivapO thakam upa thEchamE

$2380$
thEchAr $(1)$chivamAkun^ thannyAnath thinkalai
AchAra n^Eya maRaiyuN^ kalAn^thaththup
pEchA vuraiyuNar vaRRa perun^thakai
vAchA makOchara mAn^an^thi thAnE
$(1)$ chivamAku

$2381$
thAnava nAkuny chamAthi thalaippaTil
Ana kalAn^than^A thAn^thayO kAn^thamum
Enaiya pOthAn^tham chiththAn^tha mAnathu
nyAna menanyEya nyAthuru vAkumE

$2382$
ARan^tha $(1)$munychen RaTaN^kuman^ n^EyaththE
ARan^tha $(2)$nyEyam aTaN^kiTu nyAthuru
kURiya nyAnak kuRiyuTan vITavE
thERiya mOnany $(3)$chivAnan^tha mAmE
$(1)$ munchen
$(2)$ mEya maDaN^giDu
$(3)$ chivAnan^dha vuNmaiyE

$2383$
uNmaik kalaiyARO rain^thAn aTaN^kiTum
uNmaik kalAn^tham iraNTain^thO TEzan^tham
uNmaik kalaiyonRil IRAya n^AthAn^thath
thuNmaik kalaicholla vOran^tha mAmE

$2384$
AvuTai yALai yaranvan^thu koNTapin
thEvuTai yAneN^kaL chIrn^an^thi thATan^thu
vIvaRa vEthAn^tha chiththAn^tha mEnmaiyaik
kUvi yaruLiya kOnaik karuthumE

$2385$
karuthu mavarthaN^ karuththinuk koppa
aranurai cheytharuL Akaman^ thannil
varuchama yappuRa mAyaimA mAyai
uruviya vEthAn^tha chiththAn^tha vuNmaiyE

$2386$
$(1)$vEthAn^thany chiththAn^tham vERilA muththirai
pOthAn^tha nyAnam yOkAn^tham pothunyEya
n^AthAn^tham Anan^thany chIrO thayamAkum
mUthAn^tha muththirai mOnaththu mUzkavE
$(1)$ vEdhAn^dha

$2387$
vEthAn^than^ thannil upAthimE lEzviTa
n^AthAn^tha pAcham viTun^alla thompatham
mIthAn^tha kAraNO pAthiyEz meypparan
pOthAn^tha thaRpatham pOmachi enpavE

$2388$
aNTaN^kaL EzuN^ kaTan^thakan RappAlum
uNTenRa pEroLik kuLLA muLavoLi
paNTuRu n^inRa parAchaththi yennavE
koNTava nanRin^in $(1)$RAnthaN^kaL kOvE
$(1)$ Ran eN^gaL

$2389$
kOvuNarth thunychaththi yAlE kuRivaiththuth
thEvuNarth thuN^karu manycheythi cheyyavE
pAvanaith thumpaTaith tharchchanai $(1)$pArippa
Ovanaith thuNTozi yAtha oruvanE
$(1)$ pAlippa

$2390$
oruvanai yunnAr uyirthanai yunnAr
iruvinai yunnAr irumAyai yunnAr
oruvanu mEyuL LuNarththin^in RUTTi
aruvanu mAkiya Atharath thAnE

$2391$
arananpar thAnama thAkich chivaththu
varumavai chaththikaL munnA vakuththiT
TuranuRa chan^n^ithi chETTippa enRun^
thiranuRu thOyAch chivAn^an^thi $(1)$yAmE
$(1)$ yAkumE

$2392$
vEthAn^tha thompatha mEvum pachuvenpa
n^AthAn^tha pAcham viTan^inRa n^anpathi
pOthAn^tha thaRpatham pOyiraN Tayikkiyany
chAthA raNanychiva chAyuchchiya mAmE

$2393$
$(1)$chivamAthal vEthAn^tha chiththAn^tha mAkum
avamava mAku mavvav viraNTuny
chivamAny chathAchivan cheythonRA nAnAl
n^avamAna vEthAn^tha nyAnachith thAn^thamE
$(1)$ chivamAna

$2394$
chiththAn^thath thEchIvan muththichith thiththalAR
chiththAn^thath thEn^iRpOr muththichith thiththavar
chiththAn^tha vEthAn^thany chemporu LAthalAl
chiththAn^tha vEthAn^thaN^ kATTuny chivanaiyE

$2395$
chivanaip $(1)$paramanuT chIvanuT kATTum
avamaRRa vEthAn^tha chiththAn^tha mAnAn
n^avamuR Ravaththaiyil nyAnany chivamAn^
thavamik kuNarn^thavar thaththuvath thArE
$(1)$ paranuT

$2396$
thaththuva mAkuny chakaLa vakaLaN^kaL
thaththuva mAmvin^thu n^Athany chathAchivan^
thaththuva mAkuny chIvanRan thaRparan^
thaththuva mAnychiva chAyuch chiyamE

$2397$
vEthamO TAkamam meyyAm $(1)$iRaivan^Ul
Othum $(2)$pothuvuny chiRappumen RuLLana
n^Athan uraiyavai n^ATil iraNTan^tham
pEthama thenpar periyOrk kapEthamE
$(1)$ iRain^Ul
$(2)$ chiRappum podhuvumen

$2398$
parAnan^thi mannuny chivAnan^tham ellAm
parAnan^tha mEnmUnRum pAzuRA nan^tham
virAmuththi rAnan^tha $(1)$meyn^n^aTa nAnan^tham
porAn^inRa vuLLamE pUrippi yAmE
$(1)$ mennaDa

$2399$
AkuN^ kalAn^tham iraNTan^tha n^AthAn^tham
Akum pozuthiR kalaiyain^thA mAthalil
Akum aranEpany chAn^thaka nAmenna
Aku maRaiyA kamamozin^ thAnanRE

$2400$
anRAku mennAthai vakaiyan^thath thannai
onRAna vEthAn^tha chiththAn^tha muLLiTTu
n^inRA liyOkAn^tha n^ErpaTu n^ErpaTTAn
manRATi pAtha maruvalu mAmE

$2401$
anAthi chIvanaim malamaRRap pAlAy
anAthi yaTakkith thanaikkaN TaranAyth
thAnathi malaN^keTath thaththuvA thItham
vinAvun^Ir pAlAthal vEthAn^tha vuNmaiyE

$2402$
uyiraip paranai yuyarchivan thannai
ayarvaR RaRithon^ thaththachi yathanAR
cheyalaR RaRivAki yunychen RaTaN^ki
ayarvaRRa vEthAn^tha chiththAn^tha mAmE

$2403$
manniya chOkamA mAmaRai yALarthany
chenniya thAna $(1)$chivayOkamAm Ithenna
annathu chiththAn^tha mAmaRai yAyporuL
thunniya Akama n^Ulenath thOnRumE
$(1)$ chivOkamAm

$2404$
muthalAkum vEtha muzuthA kamamap
pathiyAna Ichan pakarn^tha thiraNTu
muthithAna vEtha muRaimuRai yAlamarn^
thathikAthi vEthAn^tha chiththAn^tha $(1)$mAkavE
$(1)$ mAkamE
$(1)$ mAmE


\vskip1cm    
$16.$ pathipachupAcham vERinmai
\vskip1cm    

$2405$
aRivaRi venRa aRivu manAthi
aRivuk kaRivAm pathiyum anAthi
aRivinaik kaTTiya pAcham anAthi
aRivu pathiyiR piRappaRun^ thAnE

$2406$
pachuppala kOTi piraman muthalAyp
pachukkaLaik kaTTiya pAchamUn RuNTu
pachuththanmai n^Ikkiyap pAcham aRuththAR
pachukkaL thalaivanaip paRRi viTAvE

$2407$
kiTakkinRa vARE kiLarpayan mUnRu
n^aTakkinRa nyAnaththai n^ATORu n^Okkith
$(1)$thoTak konRum inRiththozumin thozuthAR
kuTakkunRi liTTa viLakkathu vAmE
$(1)$ thuDakkonRum

$2408$
pAchanychey thAnaip paTarchaTai n^an^thiyai
n^Echanychey thAN^kE n^inaippar n^inaiththaluN^
kUchanychey thunnik kuRikkoLva $(1)$thevvaNNam
vAchanychey pAchaththuLvaikkinRa vARE
$(1)$ thavvaNNam

$2409$
viTTa viTamERA vARupOl vERAki
viTTa pachupAcha meykaNTOn mEvuRAn
kaTTiya kEvalaN^ kANuny chakalaththaich
chuTTu n^anavil athIthaththuL thOnRumE

$2410$
n^ATum pathiyuTan n^aRpachu pAchamum
n^ITumA n^iththan n^ilaiyaRi vArillai
n^ITiya n^iththam pachupAcha n^Ikkamum
n^ATiya chaivarkku n^an^thi yaLiththathE

$2411$
Aya pathithAn aruTchiva liN^kamAm
Aya pachuvum aTalE Renan^iRkum
Aya palipITa mAkun^aR pAchamAm
Aya aranilai yAyn^thukoL vArkaTkE

$2412$
pathipachu pAcham payilviyA n^iththam
pathipachu pAcham pakarvOrk kARAkkip
pathipachu pAchaththaip paRRaRa n^Ikkum
pathipachu pAcham payila n^ilAvE

$2413$
pathiyum pachuvoTu pAchamum mElaik
kathiyum pachupAcha n^IkkamuN^ kATTi
mathithan^tha vAnan^tha mAn^an^thi kANun^
thuthithan^thu vaiththanan chuththachai vaththilE

$2414$
aRin^thaNu mUnRumE yAN^kaNu mAkum
aRin^thaNu mUnRumE yAN^kaNu $(1)$mAka
aRin^tha anAthi viyAththanu $(2)$mAvan
aRin^tha pathipaTaip pAnaN^ kavaRRaiyE
$(1)$ vAgum
$(1)$ mAgil
$(2)$ mAgil

$2415$
paTaippAthi yAvathu $(1)$paranychivany chaththi
iTaippAl uyirkaT kaTaiththivai thUN^kal
paTaippAthi chUkkaththaith thaRparany cheyyap
paTaippAthi thUya malamap paraththilE
$(1)$ parachivany

$2416$
Akiya chUkkaththai yavvin^thu n^Athamum
Akiya chaththi chivapara mElain^thAl
Akiya chUkkaththil aiN^karu manycheyvOn
Akiya thUyavI chAnanu mAmE

$2417$
mEvum $(1)$parachiva mERchaththi n^Athamum
mEvum paravin^thu aimmukan vERIchan
mEvum uruththiran mAlvEthA mEthini
Akum paTipaTaip pOnara nAmE
$(1)$ paranychiva

$2418$
paTaippu maLippum payiliLaip pARRun^
thuTaippu maRaippumun thOnRa aruLuny
chaTaththai viTuththa aruLuny chakalath
$(1)$thaTaiththa anAthiyai ain^thena lAmE
$(1)$ thaDaththava nAthiyai

$2419$
ARARu kuNTali thannin akaththiTTu
vERAku mAyaiyin muppAn mikuththiTTaN^
kIRAN^ karuvi yivaRRAl vakuththiTTu
vERAm pathipachu pAchamvI TAkumE

$2420$
vITkum pathipachu pAchamum mIthuRa
vATkum iruvinai yAN^kavaR RAluNarn^
thATku n^araka chuvarkkaththiR RAniTTu
n^ATkuRa n^AnthaN^ku n^aRpAcha n^aNNumE

$2421$
n^aNNiya pAchaththil n^Anenal ANavam
paNNiya mAyaiyil UTTaR parin^thanan
kaNNiya chEthanan kaNvan^tha pEraruL
aNNal aTichEr upAyama thAkumE

$2422$
Akum upAyamE yanRi yazukkaRRu
mOka maRachchuththa nAthaRku mUlamE
Aku maRuvai yazukkERRi yERRalpOl
Akuva thellAm aruTpAcha mAkumE

$2423$
pAcham payiluyir thAnE paramuthal
pAcham payiluyir thAnE pachuvenpa
pAcham payilap pathipara mAthalAR
pAcham payilap $(1)$pathipachu vAkumE
$(1)$ pathipathi yAgumE

$2424$
aththaththil uththaraN^ kETTa arun^thavar
aththaththil uththara mAkum aruLmEni
aththaththi nAlE yaNaiyap piTiththalum
aththaththil thammai yaTain^thun^in RArE

\vskip1cm    
$17.$ $(1)$aTiththalai yaRiyumthiRaN^kURal
$(1)$ aDithalai
\vskip1cm    

$2425$
kAlun^ thalaiyum aRiyAr $(1)$kalathikaL
kAlan^thach chaththi yaruLenpar kAraNam
pAlonRu nyAnamE paNTAr thalaiyuyir
kAlan^tha nyAnaththaik kATTavI TAkumE
$(1)$ kalAdhikaL

$2426$
thalaiyaTi yAva thaRiyAr kAyaththil
thalaiyaTi yuchchiyil uLLathu mUlan^
thalaiyaTi yAna aRivai yaRin^thOr
thalaiyaTi yAkavE thAnirun^ thArE

$2427$
n^inRAn n^ilamuzu thaNTamum mEluRa
vanRAL achurar amararum uyn^thiTap
pinRAn ulakam paTaiththavan pErn^an^thi
thanRA LiNaiyen thalaimichai yAnathE

$2428$
chin^thaiyi nuLLE en^thai thiruvaTi
chin^thaiyum en^thai thiruvaTik kIzathu
en^thaiyum ennai yaRiyaki lAnAkil
en^thaiyai yAnum aRiyaki lEnE

$2429$
pannAtha pAroLik kappuRath thappAl
ennA yakanAr ichain^thaN^ kirun^thiTa
munnA oLiyu muraicheyyA man^thirany
chonnAn kazaliNai chUTin^in REnE

$2430$
pathiyathu thORRum pathamathu vaimmin
mathiyathu cheythu malarppatha mOthu
n^athipothi $(1)$yunychaTai n^AriyOr pAkan
kathicheyuN^ kAlaN^kaL kaNTuko LIrE
$(1)$ chenychaDai

$2431$
thariththun^in RAnaTi thanniTa n^enychil
thariththun^in RAnama rApathi n^Athan
kariththun^in RAnkaru thAthavar chin^thai
pariththun^in RAnap paripAkath thAnE

$2432$
onRuNTu thAmarai yoNmalar mUnRuLa
$(1)$thanRAthai thALum iraNTuLa kAyaththuL
n^anRAkak kAychchip pathanycheya vallArkaT
kinREchen RIchanai yeythalu mAmE
$(1)$ kanRAdha

$2433$
kAlkoNTEn chenniyiR kaTTaRak kaTTaRa
mAlkoNTa n^enychin mayakkiR RuyakkaRap
pAlkoNTa vennaipparankoLLa $(1)$n^ATinAn
mElkoNTen chemmai viLampavoN NAthE
$(1)$ ch chADinAn

$2434$
peRRa puthalvar $(1)$pOR pENiya n^ARRamuN^
kuRRamuN^ kaNTu kuNaN^kuRai cheyyavOr
paRRaiya vIcha nuyirathu pAnmaikkuch
cheRRami lAchcheykaik keythina cheyyumE
$(1)$ pAR


\vskip1cm    
$18.$ mukkuRRam
\vskip1cm    

$2435$
mUnRuLa kuRRa muzuthu n^alivana
mAnRiruL thUN^ki mayaN^kik kiTan^thana
mUnRinai $(1)$n^IN^kinar n^Ikkinar n^IN^kAthAr
mUnRinuT paTTu muTikinRa vARE
$(1)$ n^IN^giyE n^IN^ginar

$2436$
kAmam vekuLi mayakka mivaikaTin^
thEmam piTiththirun^ thEnuk keRimaNi
Omenum Ochaiyi nuLLE yuRaivathOr
thAma mathanaith thalaippaTTa vARE


\vskip1cm    
$19.$ muppatham
\vskip1cm    

$2437$
thOnRiya thompathan^ thaRpathany chUzthara
EnRa achipatham immUnRO TeythinOn
AnRa parApara mAkum piRappaRa
vEnRanan mALach chivamA yirukkumE

$2438$
pOthan^ thanaiyunnip pUthAthi pEthamum
OthuN^ karuvithoN NURuTan OrARu
pEthamum n^AthAn^thap peRRiyiR kaiviTTu
vEthanychol thompatha mAkuthan $(1)$meymmaiyE
$(1)$ mEnmaiyE

$2439$
thaRpatham enRun^ thuvampathan^ thAnenRum
n^iRpa thachiyaththuL n^Erizai yALpathany
choRpathath thAlun^ thoTaravoN $(1)$NAchchivan
kaRpanai yinRik kalan^thun^in RAnE
$(1)$ NAnchivan

$2440$
aNuvum paramum achipathath thEyn^thu
kaNuvon RilAtha chivamuN^ kalan^thAl
iNaiyaRu pAlthEn amuthena inpath
$(1)$thuNaiyathu vAyurai $(2)$yaRRiTath thOnRumE
$(1)$ thuNaiyuRu
$(2)$ yaRRiDan^

$2441$
thompathan^ thaRpathan^ thOnRum achipatham
n^ampiya chIvan paranchiva nAyn^iRkum
ampatha mElaich chorUpamA vAkkiyany
chemporuL ANTaruL chIrn^an^thi thAnE

$2442$
aimpa thaRiyA thavaru mavarchilar
umpanai n^ATi yuraimuppa thaththiTaich
chempara mAkiya vAchi cheluththiTath
thampara yOkamAyth thAnava nAkumE

$2443$
n^an^thi yaRivum n^azuvil athIthamAm
in^thiyany chaththAthi viTaviya nAkum
n^an^thiya mUnRiraN TonRu n^alamain^thu
n^an^thi nanavAthi mUTTum anAthiyE

$2444$
parathuri yaththu n^anavu paTiyuNTa
viriviR kanavum ithanupa chAn^thath
thuriya chuzunaiyu mOvuny chivanpAl
ariya thuriyam achipatha mAmE


\vskip1cm    
$20.$ mupparam
\vskip1cm    

$2445$
thOnRiyen nuLLE chuzanRezu kinRathOr
mUnRu $(1)$paTimaN Talaththu muthalvanai
EnReythi yinpuR Rirun^thE yiLaN^koTi
n^AnRu n^alanychey n^alan^tharu mARE
$(1)$ maDimaN

$2446$
manRu n^iRain^thathu mApara mAyathu
n^inRu n^iRain^thathu n^Ertharu n^an^thiyuN^
kanRu n^inain^thezu thAyena van^thapin
kunRu n^iRain^tha kuNaviLak kAmE

$2447$
ARAthu thaththuvath $(1)$thappuRath thapparaN^
kURA vupathEchaN^ kURiR $(2)$chivaparam
vERAy veLippaTTa vEthap pakavanAr
pERAka Anan^tham pENum perukavE
$(1)$ thappurath
$(2)$ chivapatham

$2448$
paRRaRap paRRiR parampathi yAvathu
paRRaRap paRRiR paranaRi vEparam
paRRaRap paRRiniR paRRaval lOrkaTkE
paRRaRap paRRiR parampara mAmE

$2449$
parampara mAna pathipAcham paRRAp
parampara mAkum paranychiva mEvap
parampara mAna parachivA nan^tham
parampara mAkap paTaippa thaRivE

$2450$
n^anaviR kalAthiyA n^Alon RakanRu
thaniyuRRa kEvalan^ thannil thAnAki
n^inaivuR RakanRa athIkaththuL n^Eyan^
thanaiyuR RiTaththAnE thaRpara mAmE

$2451$
thaRkaNTa thUyamun^ thannil vilAchamum
piRkANun^ thUTaNan^ thAnum piRazvuRRuth
thaRparan kAla paramuN^ kalan^thaRRa
n^aRparA thIthamu n^ATaka rAthiyE


\vskip1cm    
$21.$ paralaTchaNam
\vskip1cm    

$2452$
athIthaththu LAki yakanRavan n^an^thi
athIthaththu LAki yaRivilOn AnmA
mathipeR RiruLviTTa mannuyir onRAm
pathiyiR pathiyum paravuyir thAnE

$2453$
Athiyum an^thamum illA varumpathi
chOthip paranychuTar thOnRaththOn RAmaiyin
n^Ithiya thAyn^iRkum n^ITiya $(1)$vappara
pOtham uNarn^thavar puNNiyath thOrE
$(1)$ vapparam

$2454$
thuriyaN^ kaTan^thu thuriyA thIthaththE
ariya viyOkaN^koN Tampalath thATum
periya pirAnaip piraNavak kUpaththE
thuriyaval lArkkuth thurichillai thAnE

$2455$
chemmaimun niRpach chuvEthan^ thirivapOl
$(1)$ammeyp paraththO TaNuvanuL LAyiTap
poymmaich chakamuNTa pOtha veRumpAziR
chemmaich chivamEru chErkoTi yAkumE
$(1)$ ammaip

$2456$
vaichcha kalAdhi varuthaththu vaN^keDa
vechcha irumAyai vERAka vEraRuth
thuchcha parachiva mAmuNmai yonRavE
achcham aRuththennai yANDanan n^an^dhiyE

$2457$
ennai yaRiya ichaiviththa ennan^thi
ennai yaRin^thaRi yAtha viTaththuyththup
pinnai yoLiyiR $(1)$chorUpam puRappaTTuth
thannai yaLiththAn thaRpara mAkavE
$(1)$ chorukip

$2458$
paran^thuny churuN^kiyum pArpunal vAyu
n^iran^tha vaLiyoTu nyAyiRu thiN^kaL
aran^tha araneRi yAyathu vAkith
tharan^tha vichumponRu thAN^kin^in RAnE

$2459$
chaththin n^ilaiyinil thAnAna chaththiyun^
thaRparai yAyn^iRkun^ thAnAm paraRkuTal
uyththaku michchaiyil nyAnAthi pEthamAy
n^iththa n^aTaththu n^aTikkumA n^EyaththE

$2460$
mEloTu kIzpakka meyvAykaN NAchikaL
pAliya vin^thu paraiyuT paraiyAkak
kOliya n^Ankavai nyAnaN^ koNarvin^thu
chIlami lAvaNuch cheythiya thAmE

$2461$
vERA mathanthanmai pOlumik kAyaththil
ARAm upAthi yanaiththAkun^ thaththuvam
pERAm paravoLi thUNTum pirakAchamAy
URA yuyirththuN TuRaN^kiTu mAyaiyE

$2462$
thaRpara mannun^ thanimuthaR pEroLi
chiRparan^ thAnE chekamuNNum pOthamun^
thoRpathan^ thIrpAziR chun^tharach chOthipuk
kappuRa maRRathiN^ koppillai thAnE

$2463$
paNTai maRaikaL paravAn uTalennun^
thuNTa mathiyOn thuriyAthI than^thannaik
kaNTu paranumak kAraNO pAthikkE
miNTi navanchuththa nAkAn vinavilE

$2464$
veLikAl kanalappu mEvumaN $(1)$NinRa
thaLiyA kiyathaR paraN^kA NavanRAn
veLikAl kanalappu mEvumaN NinRa
veLiyAya chaththi $(2)$yavanvaTi vAmE
$(1)$ NuNDai
$(1)$ NuNDa
$(2)$ viyanvaDi

$2465$
mEruvi nOTE virikathir maNTalam
Ara n^inaiyum arun^thava yOkikkuch
chIrAr thavanycheyyiR chivanaruL thAnAkum
pEravum vENTAm piRithillai thAnE


\vskip1cm    
$22.$ muththuriyam
\vskip1cm    

$2466$
n^anavAthi mUnRiniR chIva thuriyan^
thanathAthi mUnRiniR parathuri yan^thAn
n^anavAthi mUnRi niRchiva thuriyamA
minathAkun^ thon^thath thachipathath thITE

$2467$
thAnA n^anavil thuriyan^than thompathan^
thAnAn^ thuriya n^anavAthi thAnmUnRil
AnAp parapatha maRRa tharun^anA
vAnAna mEnmUnRun^ thuriyam aNukumE

$2468$
aNuvin thuriyaththu n^Ankuma thAkip
paNiyum parathuri yampayi nAnkun^
thaNiviR paramAkich chArmuth thuriyak
kaNuvilin^ n^AnkuN^ kalan^thavI rain^thE

$2469$
Irain^ thavaththai yichaimuth thuriyaththuL
n^Eran^tha mAka n^eRivazi yEchenRu
pAran^tha mAna $(1)$parAparath thayikkiyath
thOran^tha mA$(2)$miru pAthiyaich chErththiTE
$(1)$ parAparath thayikkiya mOran^dha mAyirEzu pAdhiyaich cheRRiTTE
$(2)$ mirugAdhiyaich

$2470$
thoTTE yirumin thuriya n^ilaththinai
eTTA theninin ReTTum iRaivanaip
paTTAN^ kaRin^thiTiR pannA vuthaTukaL
thaTTA thozivathOr thaththuvan^ thAnE

$2471$
aRivA yachaththennu mARA RakanRu
$(1)$cheRivAya mAyai chithaiththaru LAlE
piRiyAtha pEraru LAyiTum peRRi
n^eRiyAna anpar n^ilaiyaRin^ thArE
$(1)$ cheRivAna

$2472$
n^anavin n^anavAthi n^AlAn^ thuriyan^
thanathuyir thompatha mAmARu pOla
vinaiyaRu chIvan n^anavAthi yAkath
thanaiya parathuriya yan^thaR pathamE

$2473$
thompathan^ thaRpathany chonmuth thuriyampOl
n^ampiya mUnRAn^ thuriyaththu $(1)$n^aRRAmam
ampuvi yunnA athichUkka mappAlaich
chemporuL ANTaruL chIrn^an^thi thAnE
$(1)$ n^anRAkum


\vskip1cm    
$23.$ mummuththi
\vskip1cm    

$2474$
chIvanRan muththi yathItham paramuththi
$(1)$Oyupa chAn^thany chivamuththi yAnan^tha
mUvayin muchchorupa muththimup pAlathAy
OvuRu thAraththil uLLun^A thAn^thamE
$(1)$ Ovupa

$2475$
Ava thaRiyAr uyirpiRap pAluRum
Ava thaRiyum uyiraruT pAluRum
Avathon Rillai yakampuRath thenRakan
ROvu chivanuTan onRuthan muththiyE

$2476$
chivamAki mummala mukkuNany cheRRuth
thavamAna mummuththi thaththuvath thayikkiyath
thuvamA kiyan^eRi chOkamen pOrkkuch
chivamAm amalan $(1)$chiRan^thanan thAnE
$(1)$ chiRan^dhadhu

$2477$
chiththiyum muththiyun^ thiNchiva mAkiya
chuththiyum muththI tholaikkuny chukAnan^tha
chaththiyum mElaich chamAthiyu mAyiTum
peththam aRuththa perumperu mAnE


\vskip1cm    
$24.$ muchchorUpam
\vskip1cm    

$2478$
ERiya vARE malamain^ thiTaiaTaith
thARiya nyAnach chivOka maTain^thiTTu
vERu menamuch chorUpaththu vITuRRaN^
kIRadhiR paNTaip paranuNmai cheyyumE

$2479$
mUnRuLa mALikai mUvar iruppiTam
mUnRinin muppath thARu muthippuLa
mUnRini nuLLE muLaiththezuny chOthiyaik
kANTaluN^ kAyak kaNakkaRRa vARE

$2480$
ulakam puTaipeyarn^ thUziyum pOna
n^ilavu chuTaroLi mUnRumon RAya
palavum parichoTu pAnmaiyuL Ichan
aLavum perumaiyu mAraRi vArE

$2481$
peruvAy muthaleNNum pEthamE pEthith
tharuvA yuruvAy aruvuru vAkik
kuruvAy varunychaththi kOnuyirp $(1)$panmai
uruvA yuTanirun^ thonRAyan RAmE
$(1)$ pAnmai

$2482$
maNiyoLi chOpai yilakkaNam $(1)$vAyththu
maNiyena lAyn^inRa vARathu pOlath
thaNimuch chorupAthi chaththiyAthi chArap
paNiviththa pErn^an^thi pAthampaR RAyE
$(1)$ vAyththa

$2483$
kalloLi mAn^iRany chOpaik kathirthaTTa
n^alla maNiyonRi nATiyoN muppathany
chollaRu muppAziR chollaRu pEruraith
thallaRu muththirAn^ thaththanu pUthiyE

$2484$
uTan^thachen^ thAmarai yuLLuRu chOthi
n^aTan^thachen^ thAmarai n^Athan^ thakain^thAl
aTain^tha payOthari yaTTi yaTaiththav
viTan^tharu vAchalai mElthiRa vIrE


\vskip1cm    
$25.$ mukkaraNam
\vskip1cm    

$2485$
iTanoru mUnRi liyain^tha voruvan
kaTanuRu mavvuru vEREnak kANun^
thiTamathu pOlach chivapara chIvar
$(1)$uTanuRai pEthamum onRena lAmE
$(1)$ uDanuRu

$2486$
oLiyai yoLicheythu vOmen Rezuppi
vaLiyai vaLicheythu vAyththiTa vAN^ki
veLiyai veLicheythu mEleza vaiththuth
theLiyath theLiyuny chivapathan^ thAnE

$2487$
mukkara NaN^kaLin mUrchchaithIrth thAvathak
kaikkA raNamennath than^thanan kANan^thi
mikka manOnmani vERE thaniththEka
okkuma thunmani yOthuT chamAthiyE


\vskip1cm    
$26.$ muchchUniya thon^thaththachi$(1)$
$(1)$ muchchUniyam thon^thaththachi
\vskip1cm    

$2488$
thaRpathany thompathan^ thAnAm achipathan^
thoRpatha mUnRun^ thuriyaththuth thORRavE
n^iRpa thuyirpara nikazchiva mummUnRin
choRpatha mAkun^ thon^thath thachiyE

$2489$
thon^thath thachimUnRil tholkA miyamAthi
thon^thath thachimUnRil tholthA mathamAthi
van^tha malaN^kuNa mALach chivan^thOnRin
in^thuvin munniruL Ekuthal okkamE

$2490$
thon^thath thachiyaiyav vAchiyil thORRiyE
an^tha muRaiyI rain^thAka mathiththiTTu
an^tha milAtha avaththaiyav vAkkiyath
thun^thu muRaiyiR chivamunvaith thOthiTE

$2491$
vaiththuch chivaththai mathichoru pAnan^thath
thuyththup piraNava mAm upa thEchaththai
meyththa ithayaththu viTTiTu meyyuNarn^
thaththaR kaTimai yaTain^thun^in RAnE

$2492$
thompatham mAyaiyuL thOnRiTun^ thaRpatham
amparai thannil uthikkum achipatham
n^ampuRu chAn^thiyil n^aNNumav vAkkiyam
umpar uraithon^thath thachivAchi yAmE

$2493$
Akiya $(1)$vachchOyan^ thEvathath thanniTath
thAkiya $(2)$vaiviTTAR kAyam upAthAnam
Ekiya thon^thath thachiyenpa meyyaRi
vAkiya chIvan $(3)$parachiva nAmE
$(1)$ vachchOman thEyvadhu
$(2)$ yavviT TAkAyam
$(3)$ paranchiva

$2494$
thAmatha kAmiya mAkith thakukuNa
mAmala mUnRum akAra vukAraththO
TAmaRu mavvumav vAyuTan mUnRil
thAmAn^ thuriyamun^ thon^thath $(1)$thachiyathE
$(1)$ thachiyavE


\vskip1cm    
$27.$ muppAz
\vskip1cm    

$2495$
kAriya mEzkaN TaRumAyap pAzviTak
kAraNa mEzkaN TaRumpOthap pAzviTak
kAriya kAraNa vAthanai kaNTaRuny
chIrupa chAn^thamup pAzviTath thIrumE

$2496$
mAyappAz chIvan viyOmappAz manparan
chEyamup pAzenach chivachaththi yiRchIvan
Aya viyAptha menumuppA zAm an^thath
thUya $(1)$chorUpaththiR cholmuTi vAkumE
$(1)$ chorUpaththan

$2497$
ethiraRa n^ALum eruthuvan^ thERum
pathiyenum n^an^thi pathamathu kUTak
kathiyenap pAzaik kaTan^than^thak kaRpanai
uthaRiya pAzil oTuN^kukin REnE

$2498$
thuriyam aTaN^kiya chollaRum pAzai
ariya $(1)$paramparam enparkaL Athar
ariya $(1)$paramparam enRE thuthikkum
arun^ilam enpathai yAraRi vArE
$(1)$ parAparam

$2499$
ARARu n^IN^ka n^amavAthi yakanRiTTu
vERA kiyaparai yAvenRu meypparan
IRAna vAchiyiR kUTTu mathuvanRO
thERAch chivAya n^amavenath thERilE

$2500$
uLLam uruvenRum uruvam uLamenRum
uLLa parichaRin^ thOru mavarkaTkup
paLLamum illai thiTarillai pAzillai
uLLamum illai uruvillai thAnE


\vskip1cm    
$28.$ kAriya kAraNavupAthi$(1)$
$(1)$ kAraNavupAdhi
\vskip1cm    

$2501$
cheRRiTuny chIva vupAthith thiRanEzum
paRRum parOpAthi Ezum pakarurai
uRRiTuN^ kAriya kAraNath thOTaRa
aRRiTa vachchiva mAkum aNuvanE

$2502$
ARARu kAriyO pAthi yakanRiTTu
vERAy n^anavu mikuththa kanAn^anA
ARA RakanRa chuzuththi yathil eythAp
pERA n^ilaththuyir thompatham pEchilE

$2503$
akAram uyirE ukAram paramE
makArany $(1)$chivamAy $(2)$varumup pathaththuch
chikArany $(3)$chivamE vakAram paramE
akAram uyiren RaRaiyalu mAmE
$(1)$ malamAy
$(2)$ varumuppaththARiR
$(3)$ chivamAy vakAram vaDivamAy

$2504$
uyirkkuyi rAki yozivaR RazivaR
RayirppaRu kAraNO pAthi vithirEkath
thuyirppuRum Ichan upamithath thAlanRi
viyarppuRum ANavam vITalchey yAvE

$2505$
kAriyam EziR kalakkum kaTumpachu
kAraNam EziR kalakkum parachivan
kAriya kAraNaN^ kaRpanai choRpathap
pAraRum pAzil parAparath thAnE


\vskip1cm    
$29.$ upachAn^tham
\vskip1cm    

$2506$
muththikku viththu muthalvanthan $(1)$nyAnamE
paththikku viththup paNin^thuRRup paRRalE
chiththikku viththuch chivaparan^ thAnAthal
chaththikku viththuth thanathupa chAn^thamE
$(1)$ n^AmamE

$2507$
kAriyam EzuN^ karan^thiTu mAyaiyuL
kAraNam EzuN^ karakkuN^ kaTuveLi
kAriya kAraNa vAthanaip paRRaRap
pAraNa vummupa chAn^thap parichithE

$2508$
anna thuriyamE yAththumE chuththiyum
munniya chAkkirA thIthath thuRupuri
mannu paraN^kATchi yAva thuTanuRRuth
thannin viyAththi thanin upa chAn^thamE

$2509$
ARA Ramain^thANa vaththaiyuL $(1)$n^IkkuthaR
pERAna thannai yaRithaRpin RIrchuththi
$(2)$kURAtha chAkkirA thIthaN^ kuruparan
pERAm viyAththam piRazupa chAn^thamE
$(1)$ n^IN^gudhaR
$(2)$ kURAna

$2510$
vAyn^tha vupachAn^tha vAthanai yuLLappOy
Eyn^tha chivamAtha linchivA nan^thaththuth
thOyn^thaRal mOnach chukAnupavath thOTE
Ayn^thathil thIrkkai yAnathI rain^thumE

$2511$
paraiyin parava paraththuTan EkamAyth
thiraiyinin RAkiya theNpunal pOlavuR
RuraiyuNarn^ thAramu $(1)$thokka vuNarn^thuLOn
karaikaN TAnurai yaRRa kaNakkilE
$(1)$ mokka


\vskip1cm    
$30.$ puRaN^kURAmai
\vskip1cm    

$2512$
piRaiyuT kiTan^tha muyalai ERivAn
aRaimaNi vATkoN Tavarthamaip pOlak
kaRaimaNi kaNTanaik kANkuRa mATTAr
n^iRaiyaRi vOmenpar n^enychilar thAmE

$2513$
karun^thAT karuTan vichumpU TiRappak
karun^thAT kayaththiR karumpAmpu n^IN^kap
perun^thanmai pEchuthi n^Iyozi n^enychE
arun^thA alaikaTa lARuchen RAlE

$2514$
karuthalar mALak karuvAyil n^inRa
poruthalaich cheyvathu pullaRi vANmai
maruvalar cheykinRa mAthavam oththAl
tharuvalar kETTa thaniyumpa rAmE

$2515$
piNaN^kavum vENTAm perun^ila muRRum
iNaN^kiyem mIchanE yIchanen RunniR
kaNampathi neTTuN^ kazalaTi kANa
vaNaN^kezu n^ATiyaN^ kanpuRa lAmE

$2516$
ennilum ennuyi rAya iRaivanaip
ponnilu mAmaNi yAya punithanai
minniya $(1)$vevvuyi rAya vikirthanai
unnilum unnum uRuvakai yAlE
$(1)$ levvuyi
$(1)$ lavvuru vAya

$2517$
n^inRum irun^thuN^ kiTan^thum n^imalanai
onRum poruLkaL uraippava rAkilum
venRaim pulanum virain^thu piNakkaRuth
thonRA yuNarum oruvanu mAmE

$2518$
n^uNNaRi vAyula kAyula kEzukkum
eNNaRi vAy$(1)$n^inRa en^thai pirAnthannaip
paNNaRi vALanaip pAviththa mAn^tharai
viNNaRi vALar virumpukin RArE
$(1)$ n^iRai

$2519$
viNNava rAlum aRivaRi yAnRannaik
kaNNaRa vuLLE karuthiTiR kAlaiyil
eNNuRa vAkamup pOthu miyaRRin^I
paNNiTil thanmai parApara nAmE

$2520$
onRA yulakuTan Ezum paran^thavan
pinRA naruLcheytha pEraru LALavan
kanRA manaththArthaN^ kalviyuL n^allavan
ponRAtha pOthu punaipuka zAnE

$2521$
pORRiyen REn en^thai ponnAna chEvaTi
$(1)$ERRiyE $(2)$thenRum eRimaNi thAnakak
kARRin viLakkathu kAya mayakkuRu
mARRaluN^ kETTathu manRukaN TEnE
$(1)$ ERRiya
$(1)$ pORRiya
$(2)$ chenRum

$2522$
n^ETikkoN TennuLLE n^Ertharu n^an^thiyai
UTupuk kArum uNarn^thaRi vArillai
kUTupuk kERaluR REnavan kOlaN^kaN
mUTikkaN TEnula kEzuN^kaN TEnE

$2523$
Ana pukazum amain^thathOr nyAnamun^
thEnu mirukkuny chiRuvarai yonRukaN
TUnamon RinRi yuNarvuchey vArkaTku
vAnakany cheyyu maRavanu mAmE

$2524$
mAmathi yAmathi yAyn^inRa mAthavar
thUymathi yAkuny chuTarpara mAnan^than^
thAmathi yAkach chakamuNach chAn^thipuk
kAmala maRRAr amaivupeR RArE

$2525$
pathamuththi mUnRum pazuthenRu kaiviT
TithamuRRa pAcha iruLaith thuran^thu
mathamaR RenathiyAn mARRiviT TAN^kE
thithamuR RavarkaL chivachiththar thAmE

$2526$
chiththar chivaththaik kaNTavar chIruTan
chuththAchuch thaththuTan thOyn^thun^thO yAthavar
muththaram muththikku mUlaththar mUlaththuch
chaththar chathAchivath thanmaiyar thAmE


\vskip1cm    
$31.$ eTTithazk kamala mukkuNa avaththai
\vskip1cm    

$2527$
uthikkinRa in^thiran aN^ki yamanun^
thuthikkum n^iruthi varuNan^al vAyu
mathikkuN^ kupEran vaTathichai yIchan
n^ithiththeN Tichaiyu n^iRain^thun^in $(1)$RArE
$(1)$ RAnE

$2528$
oruN^kiya pUvamO reTTitha zAkum
maruN^kiya mAyA puriyatha nuLLE
churuN^kiya thaNTin chuzunaiyi nUTE
oruN^kiya chOthiyai orn^thezum uyn^thE

$2529$
moTTalar thAmarai mUnRuLa mUnRinum
viTTalar kinRanan chOthi virichuTar
eTTala ruLLE iraNTalar uLLuRiR
paTTalar kinRathOr paNTaN^ kanAvE

$2530$
ARE yaruvi yakaN^kuLam onRuNTu
n^URE chivakathi n^uNNithu vaNNamuN^
kURE kuvimulaik kompanai yALoTum
vERE yirukkum vizupporuL thAnE

$2531$
thikaiyeTTun^ thEreTTun^ thEvathai yeTTum
vakaiyeTTu mAyn^inRa Athip pirAnai
vakaiyeTTu n^AnkumaR RAN^kE n^iRain^thu
mukaiyeTTum uLn^in RuthikkinRa vARE

$2532$
Ezuny chakaLam iyampuN^ kaTan^theTTil
vAzum paramen RathukaTan^ thonpathil
Uzi parAparam ON^kiya paththinil
thAzvathu vAna thaniththanmai thAnE

$2533$
pallUzi paNpan pakalOn iRaiyavan
n^allUzi ain^thinuL LEn^inRa vUzikaL
chellUzi yaNTaththuch chenRavav vUziyuL
avvUzi yuchchiyu LonRiR pakavanE

$2534$
puriyum ulakiniR pUNTaveT TAnai
thiriyuN^ $(1)$kaLiRRoTu thEvar kuzAmum
eriyu mazaiyum iyaN^kum veLiyum
pariyumA kAchaththiR paRRathu thAnE
$(1)$ kaLiRoDu

$2535$
URu maruvi yuyarvarai yuchchimEl
ARinRip pAyum aruN^kuLam onRuNTu
chERinRip pUththa chezuN^koTith thAmaraip
pUvinRich chUTAn purichaTai yOnE

$2536$
onRum iraNTum oruN^kiya kAlaththu
n^inRum irun^thum n^ilampala pEchinum
venRu mirun^thu vikirthanai n^ATuvar
chenRum irun^thun^ thiruvaTai yOrE


\vskip1cm    
$32.$ onpAn avaththai $-$ onpAn apimAni
\vskip1cm    

$2537$
thoRpatha vichuvan Raichathan pirAnynyan
n^aRpatha virATTanpon karppanav yAkirthan
piRpathany $(1)$cholithaiyan pirachA paththiyan
poRpuvi chAn^than poruthapi mAniyE
$(1)$ chiRcholithai

$2538$
n^avamA mavaththai n^anavAthi paRRiR
pavamA malaN^kuNam paRRaRRup paRRAth
thavamAna chaththiya nyAnap pothuviR
RuvamAr thuriyany chorUpama thAmE

$2539$
chivamAna chin^thaiyiR chIvan chithaiya
pavamAna mummalam pARip paRiya
n^avamAna an^thaththin n^aRchiva pOthan^
thavamA mavaiyAkith thAnalla vAkumE

$2540$
munchonna vonpAnin munnuRu thaththuvan^
thanchollil eNNaththakAvonpAn vERuLa
pincholla lAkumiv vIronpAn pErththiTTuth
thancheytha vANTavan RAnchiRan^ thAnE

$2541$
ukan^thana onpathum ain^thum ulakam
pakarn^tha pirAnennum paNpinai n^ATi
akan^them pirAnenpan allum pakalu
mikan^thana valvinai yOTaRuth thAnE

$2542$
n^alampala kAlan^ thokuththana n^ILaN^
kulampala vaNNaN^ kuRippoTuN^ kUTum
palampala panniru kAla n^inaiyum
n^ilampala vARina nIrmaiyan RAnE

$2543$
Athi parApara mAkum parAparai
chOthi paramuyir chollun^aR Raththuvam
OthuN^ kalaimAyai yOriraN TOrmuththi
n^IthiyAm pEthamon pAnuTan AthiyE

$2544$
thERAtha chin^thai theLiyath theLiviththu
vERA n^araka chuvarkkamum mEthini
ARAp piRappum uyirkkaru LAlvaiththAn
vERAth theLiyAr vinaiyuyir peRRathE

$2545$
onpAn avaththaiyuL onpAn apimAni
n^anpAR payilu n^avathath thuvamAthi
onpAnil n^iRpathOr muththuri yaththuRach
chempAR chivamAthal chiththAn^tha chiththiyE


\vskip1cm    
$33.$ chuththAchuththam
\vskip1cm    

$2546$
n^Achi n^uniyinin n^AnkumU viraliTai
Ichan iruppiTam yArum aRikilar
pEchi yirukkum perumaRai yammaRai
kUchi yirukkuN^ kuNamathu vAmE

$2547$
karumaN^kaL $(1)$onRu karuthuN^ karumath
thurimaiyuN^ kanmamum munnum piRavik
karuvinai yAvathu kaNTakan RanpiR
purivana kanmak kayaththuT pukumE
$(1)$ onRuT

$2548$
mAyai maRaikka maRain^tha maRaipporuL
mAyai maRaiya veLippaTum apporuL
mAyai maRaiya maRaiyaval lArkaTkuk
kAyamum illai karuththillai thAnE

$2549$
mOzai yaTain^thu muzaithiRan^ thuLpukkuk
kOzai yaTaikinRa thaNNaR kuRippinil
Aza aTain^thaN^ kanaliR puRanycheythu
thAza aTaippathu thanvali yAmE

$2550$
kAyak kuzappanaik kAyan^an nATanaik
kAyaththi nuLLE kamazkinRa n^an^thiyaith
thEyaththu LE$(1)$yeN^kun^ thETin^ thirivarkaL
kAyaththuL n^inRa karuththaRi yArE
$(1)$ yenRun^ thEDith thiripavar

$2551$
AchUcham AchUcham enpAr aRivilAr
AchUcha mAmiTam Arum aRikilAr
AchUcha mAmiTam Arum aRin^thapin
AchUcha mAniTam AchUcha mAmE

$2552$
AchUcha millai arun^iya maththaruk
kAchUcha millai aranaiarch chippavark
kAchUcha millaiyAm aN^ki vaLarppOrk
kAchUcha millai arumaRai nyAnikkE

$2553$
vazipaTTu n^inRu vaNaN^ku mavarkkuch
chuzipaTTu n^inRathOr thUymai thoTaN^kuN^
kuzipaTTu n^inRavar kUTAr kuRikaL
kazipaT TavarkkanRik kANavoN NAthE

$2554$
thUymaNi thUyanal thUya oLiviTun^
thUymaNi thUyanal thUraRi vArillai
thUymaNi thUyanal thUraRi vArkaTkuth
thUymaNi thUyanal thUyavu mAmE

$2555$
thUyathu vALA vaiththathu thUn^eRi
thUyathu vALA n^Athan thirun^Aman^
thUyathu vALA aTTamA chiththiyun^
thUyathu vALAth thUyaTich chollE

$2556$
poruLathu vAyn^inRa puNNiyan en^thai
aruLathu pORRum aTiyava ranRich
churuLathu vAyn^inRa thunpach chuziyin
maruLathu vAchchin^thai mayaN^kukin RArE

$2557$
vinaiyA machaththu viLaiva thuNarAr
vinainyAnan^ thannil vITalun^ thErAr
vinaiviTa vITennum vEthamum OthAr
vinaiyALar mikka viLaivaRi yArE


\vskip1cm    
$34.$ muththin^in^thai$(1)$
$(1)$ mOxan^in^dhai
\vskip1cm    

$2558$
parakathi yuNTena illaiyen pOrkaL
n^arakathi chelvathu nyAlam aRiyum
irakathi cheythiTu vArkaTai thORun^
thurakathi yuNNath thoTaN^kuvar thAmE

$2559$
kUTakil lArkuru vaiththa kuRikaNTu
n^ATakil lArn^ayam pEchith thirivarkaL
pATakil lAravan cheytha parichaRin^
thATaval lAravar $(1)$pERethu vAmE
$(1)$ pERithu

$2560$
puRappaTTup pOkum pukuthumen nenychil
thiRappaTTa chin^thaiyaith theyvamen ReNNi
aRappaTTa maRRap pathiyen Razaiththen
iRappaRRi nEn iN^ kithennenkin RAnE

$2561$
thiTariTai n^illAtha n^IrpOl AN^kE
uTaliTai n^illA uRuporuL kATTik
kaTaliTai n^illAk kalanychEru mApOl
aTaleri vaNNanum aN^kun^in RAnE

$2562$
thAmarai n^UlpOl thaTuppAr paraththoTum
pOmvazi vENTip puRamE yuzitharvar
kANvazi kATTakkaN kANAk kalathikaL
thIn^eRi chelvAn thirikinRa vARE

$2563$
mUTuthal inRi muTiyum manitharkaL
kUTuvar n^an^thi yavanaik kuRiththuTan
kATum malaiyuN^ kazani kaTan^thORum
UTum uruvinai yunnaki lArE

$2564$
Avathu theRkum vaTakkum amararkaL
pOvar kuTakkuN^ kuNakkuN^ kuRivazi
n^Avinin man^thira $(1)$menRu n^aTuvaN^ki
vEvathu cheythu viLaN^kiTu $(2)$vIrE
$(1)$ monRu
$(2)$ n^IrE

$2565$
mayakkuRa n^Okkinum mAthavany $(1)$cheyyAr
thamakkuRap pEchina thAraNai koLLAr
chinakkuRap pEchina thIvinai yALar
thamakkuRa valvinai thAN^kin^in RArE
$(1)$ cheyvAr


\vskip1cm    
$35.$ ilakkaNAth thirayam
\vskip1cm    

$2566$
viTTa vilakkaNai thAnpOm $(1)$viyOmaththuth
thoTTu viTAtha thupachAn^thath thEthokum
viTTu viTAthathu mEvunychath thAthiyiR
chUTTu milakkaNA thIthany chorUpamE
$(1)$ viyamaththuth

$2567$
villin vichain^ANiRkOththilakkeythapin
kolluN^ kaLiRain^thuN^ kOloTu chAyn^thana
villu Lirun^n^eRi kUrum oruvaRkuk
kalkalan ennak kathirethi rAmE


\vskip1cm    
$36.$ thaththuvamachi vAkkiyam
\vskip1cm    

$2568$
chIva thuriyaththuth thompathany chIvanAr
thAvu parathuri yaththinil thaRpatham
mEvu chivathuri yaththachi meyppatha
mOvi viTun^thath thuvamachi uNmaiyE

$2569$
ARA RakanRa aNuththom pathanychuththam
IRAna thaRpatham eythupa chAn^thaththup
pERA kiyachIvan n^IN^kippira chAthaththu
vIRAna thon^thath thachithathva machiyE

$2570$
Akiya vachchOyan^ thEvathath thanniTath
thAkiya viTTu viTAtha vilakkaNaith
$(1)$thArupa chAn^thamE thon^thath thachiyenpa
Akiya chIvan paranchiva nAmE
$(1)$ thAkum padhArththamE

$2571$
$(1)$thuvan^thath thachiyE thon^thath thachiyum
avaimannA van^thu vayaththEka mAna
thavamuRu thaththuva machivE thAn^tha
$(2)$chivamA mathunychith thAn^thavE thAn^thamE
$(1)$ thuvamchiththachiyE thon^dhath thachiyum
$(2)$ chivamAkum thommachi chiththAn^dha vEdhamE

$2572$
thuriyam aTaN^kiya chollaRum pAzai
ariya paramenpa rAkAri thanRennAr
uriya parampara mAmon Ruthikkum
arun^ilam enpathai yAraRi vArE

$2573$
thompathan^ thaRpathany chollum achipatham
n^ampiya muththuri yaththumE nATavE
yumpatha mumpatha mAkum uyirparan
chemporu LAna chivamena lAmE

$2574$
vaiththa thuriya mathiRchoru pAnan^thath
thuyththa piraNava mAmupa thEchaththai
meyththa vithayaththu viTTiTu meyyuNar
vaiththa paTiyE yaTain^thun^in RAnE

$2575$
n^anavAthi ain^thaiyum n^AthAthiyil vaiththup
pinamA malaththaip pinvaiththup pinchuththath
thanathAny chivakathi chaththAthi chAn^thi
manavA chakaN^keTTa mannanai n^ATE

$2576$
pUraNi yAthu puRamponRi lAmaiyin
pEraNi yAthathu pEchchonRi lAmaiyil
OraNai yAthathu vonRumi lAmaiyiR
kAraNa minRiyE kATTun^ thakaimaiththE

\vskip1cm    
makA vAkkiyam
\vskip1cm    

$2577$
n^Iyathu vAnA yenan^inRa pErurai
Ayathu n^AnAnEn ennach chamain^thaRach
chEya chivamAkkuny chIrn^an^thi pEraruL
Ayathu vAyanan^ thAnan^thi yAkumE

$2578$
uyirpara mAka uyarpara chIvan
ariya chivamAka achchiva vEthath
thiriyiluny chIrAm parAparan enna
uriya uraiyaRRa vOmaya mAmE

$2579$
vAyn^Achi yEpuru maththakam uchchiyil
Ayn^Achi yuchchi muthalavai yAyn^iRkun^
thAyn^ATi yAthivAk kAthi chakalAthi
chEyn^A ToLiyenach chivakathi yain^thumE

$2580$
aRivaRi yAmai iraNTu makaRRich
cheRivaRi vAy eN^kum n^inRa chivanaip
piRivaRi yAthu pirAnenRu pENuN^
kuRiyaRi yAthavar koLLaRi yArE

$2581$
aRivAr aRivana appum analum
aRivAr aRivana appuN^ kalappum
aRivAn irun^thaN^ kaRivikki nallAl
aRivAn aRin^tha aRivaRi yOmE

$2582$
athIthaththuL LAki akanRavan n^an^thi
athIthaththuL LAki aRivilOn AnmA
mathipeR RiruLviTTa mannuyi ronRAm
pathiyiR pathiyum paravuyir thAnE

$2583$
aTithoza munnin Ramararka Laththan
muTithoza Ichanum munnin RaruLip
paTithoza n^IpaNTu pAviththa thellAN^
kaTithozak kANennuN^ kaNNutha lAnE

$2584$
n^inmala mEni n^imalan piRappili
ennuLam van^thivan ennaTi yAnenRu
ponvaLar mEni pukazkinRa vAnavan
n^inmala mAkenRu n^Ikkaval lAnE

$2585$
thuRan^thupuk koLLoLi chOthiyaik kaNTu
paRan^thathen uLLam paNin^thu kiTan^thE
maRan^thaRi yAvennai vAnavar kOnum
iRan^thu piRavAmal IN^kuvaith thAnE

$2586$
meyvAy kaNmUkkuch cheviyennum meyththORRath
thavvAya an^thak karaNam akilamum
evvA yiyurum iRaiyATTa ATalAR
kaivA yilAn^iRai eN^kumey kaNTathE


\vskip1cm    
$37.$ vichuvak kirAcham
\vskip1cm    

$2587$
azikinRa chAyA puruTanaip pOlak
kazikinRa n^IriR kumiziyaik kANil
ezukinRa thIyiRkarp pUraththai yokkap
pozikinRa ivvuTaR pOmap paraththE

$2588$
uTalum uyirum ozivaRa onRiR
paTaruny chivachaththi thAmE paramAm
uTalaiviT Tin^tha uyireN^ku mAkik
kaTaiyun^ thalaiyuN^ karakkuny chivaththE

$2589$
chevimeyvAy kaNmUkkuch chErin^ thiriyam
aviyin Riyamana mAthikaL ain^thuN^
kuvivon RilAmal virin^thu kuvin^thu
thavirvon RilAtha charAcharan^ thAnE

$2590$
paraneN^ku mArap paran^thuRRu n^iRkun^
thiraneN^ku mAkich cheRiveN^ku meythum
uraneN^ku mAyula kuNTu umizkkum
varamiN^N^an kaNTiyAn vAzn^thuRRa vARE

$2591$
aLan^thu thuriyath thaRivinai vAN^ki
uLaN^koL paranychakam uNTa thoziththuk
kiLarn^tha paranychivany chErak kiTaiththAl
viLaN^kiya veTTa veLiyanu mAmE

$2592$
irumpiTai n^Irena ennaiyuL vAN^kip
parampara mAna paramathu viTTE
urampeRa mUppAz oLiyai vizuN^ki
irun^thaen n^an^thi ithayaththu LAnE

$2593$
kariyuN viLavin kanipOl uyirum
uriya paramumun nOthuny chivamum
ariya thuriyamEl akilamum ellAn^
thiriya vizuN^kuny chivaperu mAnE

$2594$
an^thamum Athiyum Akum parAparan
than^tham paramparan thanniR paramuTan
n^an^thamai yuNTumeyny nyAnan^E yAn^thaththE
n^an^thi yirun^thanan n^AmaRi yOmE


\vskip1cm    
$38.$ vAymai
\vskip1cm    

$2595$
aRRa thuraikkila aruLupa thEchaN^kaL
kuRRa maRuththapon pOluN^ kanaliTai
aRRaRa vaiththiRai mARRaRa ARRiTil
cheRRam aRuththa chezunychuTa rAkumE

$2596$
ellAm aRiyum aRivu thanaiviTTu
ellAm aRin^thum ilApamaN^ killai
ellAm aRin^tha $(1)$aRivinai n^Anennil
ellAm aRin^tha iRaiyena lAmE
$(1)$ aRivanai

$2597$
thalain^inRa thAzvarai mIthu thavanycheythu
mulain^inRa mAthaRi mUrththiyai yAnum
pulain^inRa pollAp piRavi kaTan^thu
kalain^inRa kaLvanaik kaNTukoN TEnE

$2598$
thAnE yulakil thalaiva nenaththakun^
thAnE yulakukkOr thaththuva mAyn^iRkum
vAnE mazaipozi mAmaRai kUrn^thiTum
UnE yurukiya vuLLamon RAmE

$2599$
aruLpeRRa kAraNam enkol amaril
iruLaRRa chin^thai iRaivanai n^ATi
maruLuRRa chin^thaiyai mARRi arumaip
poruLuRRa chEvaTi pORRuvar thAmE

$2600$
meykalan^ thAroTu meykalan^ thAn^thannaip
poykalan^ thArmun pukuthA oruvanai
uykalan^ thUzith thalaivanumAy n^iRkum
meykalan^ thinpam viLain^thiTum meyyarkkE

$2601$
meykalan^ thAroTu meykalan^ thAnmikap
poykalan^ thAruT pukuthAp punithanaik
kaikalan^ thAvi ezupozu thaNNalaik
kaikalan^ thArkkE karuththuRa lAmE

$2602$
eythiya kAlath thirupozu thunychivan
meycheyin mElai vithiyathu vAyn^iRkum
poyyum pulanum pukalonRu n^IththiTil
aiyanum avvazi yAkin^in RAnE

$2603$
eythuva theythA thoziva thithuvaruL
uyya aruLcheythAn uththaman chIrn^an^thi
poycheypulan n^eRiyonpathun^thATkoLin
meyyen puraviyai mERkoLLa lAmE

$2604$
kaikalan^ thAnaik karuththinuL n^an^thiyai
meykalan^ thAnthannai vEtha muthalvanaip
poykalan^ thArmun pukuthAp punithanaip
poyyozin^ thArkkE pukaliTa mAmE

$2605$
meyththAL akampaTi mEviya n^an^thiyaik
kaiththAL koNTArun^ thiRan^thaRi vArillai
poyththAL iTumpaiyaip poyyaRa n^IviTTaN^
$(1)$kaththAL thiRakkil arumpERa thAmE
$(1)$ kaiththAL

$2606$
uyyum vakaiyAl uNarvinAl Eththumin
meyyan araneRi mEluNTu thiNNenap
poyyonRu minRip puRampoli vArn^aTu
aiyanum aN^kE amarn^thun^in RAnE

$2607$
vampu pazuththa $(1)$malarppazam onRuNTu
thampAR paRavai pukun^thuNath thAnoTTA
thampukoN TeythiT Takalath $(2)$thuraththiTiR
chempoR chivakathi chen$(3)$Reytha lAmE
$(1)$ palAppazam
$(2)$ thuran^dhiDiR
$(3)$ ReydhalumAmE

$2608$
mayakkiya aimpulap pAcham aRuththuth
thuyakkaRuth thAnaith thoTarminthoTarn^thAl
thiyakkanychey yAthE chivanem perumAn
uyappO enamanam onRuvith thAnE

$2609$
manamathu thAnE n^inaiyaval lAruk
kinamenak kURu miruN^kAya mEvaR
Ranivini nAthanpAl thakkana cheyyil
punithan cheyalAkum pOthap puvikkE


\vskip1cm    
$39.$ nyAnicheyal
\vskip1cm    

$2610$
munnai $(1)$vinaivarin munnuNTE n^IN^kuvar
pinnai vinaikkaNAr pErn^thaRap pArpparkaL
thannai yaRin^thiTun^ thaththuva nyAnikaL
n^anmaiyil aimpulan n^ATali nAlE
$(1)$ n^ilaivarin

$2611$
thannai yaRin^thiTun^ thaththuva nyAnikaL
munnai vinaiyin muTichchai yavizpparkaL
pinnai vinaiyaip piTiththup pichaivarkaL
chenniyil vaiththa chivanaru LAlE

$2612$
manavAkkuk kAyaththAl valvinai mULum
manavAkku n^Ern^iRkil valvinai mannA
manavAkkuk keTTavar vAthanai thannAl
thanaimARRi yARRath thakunyAni thAnE


\vskip1cm    
$40.$ avAvaRuththal
\vskip1cm    

$2613$
vAchiyu mUchiyum pEchi vakaiyinAl
pEchi yirun^thu pithaRRip payanillai
Achaiyum anpum aRumin aRuththapin
Ichan irun^tha iTam eLi thAmE

$2614$
mATaththu LAnalan maNTapath thAnalan
kUTaththu LAnalan kOyiluL LAnalan
vETaththu LAnalan vETkaiviT TArn^enychil
mUTaththu LEn^inRu muththithan^ thAnE

$2615$
Achai yaRuminkaL Achai yaRuminkaL
IchanO TAyinum Achai yaRuminkaL
Achai paTappaTa Ayvarun^ thunpaN^kaL
Achai viTaviTa Anan^tha mAmE

$2616$
aTuvana pUthaN^kaL ain^thum uTanE
$(1)$paTuvazi cheykinRa paRRaRa vIchi
viTuvathu vETkaiyai meyn^n^inRa nyAnan^
thoTuvathu thammaith thoTarthalu mAmE
$(1)$ paDupazi

$2617$
uvAkkaTal okkinRa vUziyum pOna
thuvAkkaTa luTpaTTuth thunychinar vAnOr
avAkkaTa luTpaT Tazun^thinar maNNOr
thavAkkaTal Ichan thariththun^in RAnE

$2618$
n^inRa vinaiyum piNiyum n^eTunycheyal
$(1)$thunthozi laRRuch chuththama thAkalum
pinRaiN^ karumamum pErththaruL n^ErpeRRuth
thunRa azuththalum nyAnikaL thUymaiyE
$(1)$ unthozi

$2619$
uNmai yuNarn^thuRa oNchiththi muththiyAm
peNmayaR keTTaRap pERaTTa chiththiyAn^
thiNmaiyin nyAni chivakAyaN^ kaiviTTAl
vaNmai yaruLthAn $(1)$aTain^thanpil ARumE
$(1)$ aDain^dhapin

$2620$
avanivan Ichanen RanpuRa n^ATich
chivanivan Ichanen RuNmaiyai yOrAr
pavanivan palvakai yAmip piRavi
puvanivan pOvathu poykaNTa pOthE

$2621$
kothikkinRa vARuN^ kuLirkinRa vARum
pathikkinRa vARin^thap pAraka muRRum
vithikkinRa aivarai vENTA thulakam
n^othikkinRa kAyaththu n^UlonRu mAmE

$2622$
uyn^thanam enpIr uRuporuL kANkilIr
kan^tha malariR kalakkinRa n^an^thiyaich
$(1)$chin^thaiyil vaiththuth theLivuRach chErththiTTAl
mun^thaip piRavikku mUlavith thAmE
$(1)$ chin^dhai yuRavE theLin^dhiruL n^IN^ginAl


\vskip1cm    
$41.$ paththiyuTaimai
\vskip1cm    

$2623$
muththichey nyAnamuN^ kELviyu mAyn^iRkum
aththanai mAyA amarar pirAnthanaich
chuththanaith thUyn^eRi yAyn^inRa chOthiyaip
paththar parachum pachupathi thAnenRE

$2624$
aTiyAr aTiyAr $(1)$aTiyArk kaTimaik
kaTiyanAy n^alkiT TaTimaiyum pUNTEn
aTiyAr aruLAl avanaTi kUTa
aTiyA nivanen RaTimaikoN TAnE
$(1)$ aDiyAraDimaik

$2625$
n^IriR kuLirum n^eruppiniR chuTTiTum
Arik kaTanan^thi yAmA raRipavar
pAriR $(1)$payanAraip pArkkilum n^Eriyar
Uril umApathi yAkin^in RAnE
$(1)$ payanAkum

$2626$
oththula kEzum aRiyA oruvanen
Raththan irun^thiTam AraRi vArchollap
paththartham paththiyiR $(1)$pARpaTil allathu
muththinai yArcholla mun^thun^in RArE
$(1)$ pARpaDal

$2627$
AnkanRu thETi yazaikku mathupOl
n^AnkanRAy n^ATi yazaiththEnen n^Athanai
vAnkanRuk kappAlAy n^inRa maRaipporuL
UnkanRA nATivan^ thuLpukun^ thAnE

$2628$
peththaththun^ thanpaNi illai piRaththalAn
muththaththun^ thanpaNi illai muRaimaiyAl
aththaR kiraNTum aruLAl aLiththalAR
paththippaT TOrkkup paNiyonRum illaiyE

$2629$
paRavaiyiR kaRpamum pAmpumey yAkak
kuRavany chilampak kuLirvarai yERi
n^aRavAr malarkoNTu n^an^thiyai yallAl
iRaivanen Renmanam Eththaki lAvE

$2630$
uRuthuNai n^an^thiyai umpar pirAnaip
peRuthuNai cheythu piRappaRuth thuymin
$(1)$cheRithuNai cheythu chivanaTi chin^thith
thuRuthuNai yAyaN^ki yAkin^in RAnE
$(1)$ cheRuthuNai

$2631$
vAnavar thammai valichey thirukkinRa
thAnavar muppurany cheRRa thalaivanaik
kAnavan enRuN^ karuvarai yAnenRum
Unatha nuLn^inain^ thonRupaT TArE

$2632$
n^ilaipeRu kETenRu munnE paTaiththa
thalaivanai n^ATith thayaN^kumen uLLam
malaiyuLum vAnakath thuLLum puRaththum
ulaiyuLum uLLaththu mUzkin^in REnE


\vskip1cm    
$42.$ muththiyuTaimai
\vskip1cm    

$2633$
muththiyil aththan muzuththa aruLpeRRuth
thaththuva chuththi thalaippaTTuth thanpaNi
meyththavany cheykai vinaiviTTa meyyuNmaip
paththiyi luRROr parAnan^tha pOtharE

$2634$
vaLaN^kani thETiya vanRAT paRavai
uLaN^kani thETi yuzitharum pOthu
kaLaN^kani yaN^kiyiR kaiviLak kERRi
n^alaN^koNTa n^Alvarum n^ATukin RArE


\vskip1cm    
$43.$ chOthanai
\vskip1cm    

$2635$
pemmAn perun^an^thi pEchchaRRa pErinpath
thammA naTithan^ tharuTkaTal ATinOm
emmAya mumviTuth themmaik karan^thiTTuch
chummA thirun^thiTany chOthanai yAkumE

$2636$
aRivuTai yAnaru mAmaRai yuLLE
cheRivuTai yAnmiku thEvarkkun^ thEvan
poRiyuTai yAnpulan ain^thuN^ kaTan^tha
kuRiyuTai yAnoTuN^ kUTuvan n^AnE

$2637$
aRivaRi venRaN^ karaRRum ulakam
aRivaRi yAmaiyai yArum aRiyAr
aRivaRi yAmai kaTan^thaRi vAnAl
aRivaRi yAmai yazakiya vARE

$2638$
kuRiyAk $(1)$kuRiyiniR kUTAtha kUTTath
thaRiyA aRivil avizn^thEka chiththamAy
n^eRiyAm parAn^an^thi n^ITaruL onRuny
cheRiyAch cheRivE chivamena lAmE
$(1)$ kuRippiniR

$2639$
kAlinil URuN^ karumpiniR kaTTiyum
pAlinuL n^eyyum $(1)$pazaththuL irathamum
pUvinuL n^ARRamum pOluLan emmiRai
kAvalan eN^kuN^ kalan^thun^in RAnE
$(1)$ pazaththin

$2640$
viruppoTu kUTi vikirthanai n^ATip
poruppakany chErtharu poRkoTi pOla
iruppar manaththiTai eN^kaL pirAnAr
n^eruppuru vAki n^ikazn^thun^in RArE

$2641$
n^an^thi perumAn n^aTuvuL viyOmaththu
van^then akampaTi kOyilkoN TAn$(1)$koLLa
en^thaivan^ thAnen Rezun^thEn ezuthaluny
chin^thaiyi nuLLE chivanirun^ thAnE
$(1)$ chonna

$2642$
thanmaival lOnaith thavaththuL n^alaththinai
n^anmaival lOnai n^aTuvuRai n^an^thiyaip
punmaipoy yAthE punithanai n^ATumin
panmaiyil ummaip parichuchey vAnE

$2643$
thoTarn^thun^in RAnennaich chOthikkum pOthu
thoTarn^thun^in RAnalla n^Athanum aN^kE
paTarn^thun^in RAthip parAparan en^thai
kaTan^thun^in Ravvazi kATTukin RAnE

$2644$
avvazi kATTum amarark karumporuL
ivvazi than^thai thAy$(1)$kELiyAn okkuny
chevvazi chErchiva lOkath thirun^thiTum
ivvazi n^an^thi iyalpathu thAnE
$(1)$ thAyAy

$2645$
eRivathu nyAnath $(1)$thuRaivAL uruvi
aRivathu nOTEyav vANTakai yAnaich
cheRivathu thEvarkkuth thEvar pirAnaip
paRivathu palkaNap paRRuvi TArE
$(1)$ thiRaivAL

$2646$
Athip pirAnthan^tha vALaN^kaikkoNTapin
vEthiththu ennai vilakkaval lArillai
chOthippan aN^kE chuvaTu paTAvaNNam
AthikkaT Teyva mavaniva nAmE

$2647$
an^thak karuvai $(1)$yaruvai vinaicheythaR
pan^tham paNiyachcham palpiRap pumvATTich
chin^thai thiruththaluny chErn^thArach chOthanai
chan^thikkath thaRpara mAkuny chathurarkkE
$(1)$ yaruvinai cheyalap

$2648$
uraiyaRRa thonRai yuraiththAn enakkuk
karaiyaR Rezun^tha kalaivET TaRuththuth
thiraiyoththa ennuTal n^IN^kA thiruththip
puraiyaRRa ennuT pukun^thaR paranE


\vskip1in

eTTAm than^dhiram muRRiRRu

     thiruchchiRRambalam

##
Send corrections

##

Back To Tirumandhiram Page
Back To Tirumandhiram Main Page
Back to Thirumurai Page
Back To Saiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page