chEkkizAr aruLiya

thiruththoNTar purANam enRa periya purANam

panniraNTAm thirumuRai

iraNTAm kANTam

6 Vampara varivanduu charukkam - thirugnanasampantha SwamikaL purANam

This page was originally provided by Project Madurai. The songs have been proof-read by thiruchchirrambalam arakkattalai, Kovilpatti.


thiruchchiRRampalam 
 

6 vampaRA varivaNTuch charukkam

28 thirunyAna champan^tha chuvAmikaL purANam
 1. vEtha n^eRi thazaiththu ON^ka miku chaivath thuRai viLaN^kap 	1899-1
 pUtha paramparai poliyap punitha vAy malarn^thu azutha 	1899-2
 chItha vaLa vayal pukalith thirunyAna champan^thar 	1899-3
 pAtha malar thalaik koNTu thiruth thoNTu paravuvAm 	1899-4

 2. chenni vaLar mathi aNin^tha chilampu aNi chEvaTiyAr tham 	1900-1
 manniya chaivath thuRaiyin vazi van^tha kuTi vaLavar 	1900-2
 ponni vaLam tharu n^ATu polivu eytha n^ilaviyathAl 	1900-3
 kanni mathil maruN^ku mukil n^eruN^kum kazumala mUthUr 	1900-4

 3. ap pathi thAn an^thaNar tham kiTaikaL aru maRai muRaiyE 	1901-1
 cheppum oli vaLar pUkach chezum chOlai puRam chUza 	1901-2
 oppil n^akar ON^kuthalAl ukak kaTai n^AL anRiyE 	1901-3
 eppozuthum kaTal mElE mithappathu ena ichain^thu uLathAl 	1901-4

 4. ari ayanE muthal amarar aTaN^ka ezum veLLaN^kaL 	1902-1
 viri chuTar mA maNip pathaNam mIthu eRin^tha thirai varaikaL 	1902-2
 purichai muthal puRam chUzva poN^ku Otham kaTai n^ALil 	1902-3
 vari aravi man^tharam chUz vaTam pOla vayaN^kumAl 	1902-4

 5. vaLam payilum puRam paNaip pAl vAchap pAchaTai miTain^tha 	1903-1
 thaLam poliyum punal chen^thAmaraich chevvitha thaTa malarAl 	1903-2
 kaLam payil n^Irk kaTal malarvathu oru parithi enak karuthi 	1903-3
 iLam parithi pala malarn^thAR pOlpa uLa ilanychi pala 	1903-4

 6. uLam koL maRai vEthiyar tham Omath thUmaththu iravum 	1904-1
 kiLarn^tha thiru n^IRRu oLiyil kezumiya n^aN pakalum alarn^thu 	1904-2
 aLan^thu aRiyAp palUzi ARRuthalAl akal iTaththu 	1904-3
 viLaN^kiya ammUthUrkku vERu iravum pakalum mikai 	1904-4

 7. paran^tha viLaivayal cheyya paN^kayamAm poN^ku eriyil 	1905-1
 varampil vaLar thEmAvin kani kizin^tha mathu n^aRu n^ey 	1905-2
 n^iran^tharam n^IL ilaik kaTaiyAl ozukuthalAl n^eTithu avvUr 	1905-3
 maraN^kaLum Akuthi vETkum thakaiya ena maNan^thu uLathAl 	1905-4

 8. vElai azal kathir paTin^tha viyan kaN^kul veNmathiyam 	1906-1
 chOlai thoRum n^uzain^thu puRappaTum pozuthu thuthain^tha malarp 	1906-2
 pAl aNain^thu mathuth thOyn^thu thAthu aLain^thu payinRu an^thi 	1906-3
 mAlai ezum chevvoLiya mathiyam pOl vathiyumAl 	1906-4

 9. kAmar thiruppathi athan kaN vEthiyar pOl kaTi kamazum 	1907-1
 thAmaraiyum pullithamum thayaN^kiya n^Ulum thAN^kith 	1907-2
 thUmaru n^uN thukaL aNin^thu thuLi varukaNNIr thathumpith 	1907-3
 thEmaru men churumpu ichaiyAl chezum chAmam pATumAl 	1907-4

 10. punaivAr pon kuzai achaiyap pUn^thAnai pin pOkki 	1908-1
 vinai vAyn^tha thazal vEthi mezukkuRa veN chuthai ozukkum 	1908-2
 kanai vAnamukil kUn^thal kathir chey vaTamIn kaRpin 	1908-3
 manai vAzkkaik kulamakaLir vaLam poliva mATaN^kaL 	1908-4

 11. vELvi puri chaTaN^ku athanai viLaiyATTup paNNai thoRum 	1909-1
 pUziyuRa vakuththu amaiththup pon punai kiNkiNi olippa 	1909-2
 Azi maNich chiRu thEr Urn^tha avvirathap poTiyATum 	1909-3
 vAzi vaLar maRaich chiRAr n^eruN^kiyuLa maNi maRuku 	1909-4

 12. viTu chuTar n^IL maNi maRukin veN chuthai mALikai mEkam 	1910-1
 thoTu kuTumi n^Achi thoRum thoTuththa koTi chUz kaN^kul 	1910-2
 uTuenu n^AL malar alara uRu pakalil pala n^iRaththAl 	1910-3
 n^eTu vichumpu thaLippathu ena n^eruN^kiyuLa maruN^ku ellAm 	1910-4

 13. maTai eN^kum maNikkuppai vayal eN^kum kayal veLLam 	1911-1
 puTai eN^kum malarp piRaN^kal puRam eN^kum makap polivu 	1911-2
 kiTai eN^kum kalaich chUzal kiLar eN^kum mural aLikaL 	1911-3
 iTai eN^kum munivar kuzAm eyil eN^kum payil ezili 	1911-4

 14. piramapuram vENupuram pukali peruvem kuru n^Irp 	1912-1
 poruvil thiruth thONipuram pUmtharAy chirapuram mun 	1912-2
 varupuRavam chaNpai n^akar vaLar kAzi kochchai vayam 	1912-3
 paravu thiruk kazumalamAm panniraNTu thirup peyarththAl 	1912-4

 15. appathiyin an^thaNar tham kuTi muthalvar Achil maRai 	1913-1
 kaippaTuththa chIlaththuk kavuNiyar kOththiram viLaN^kach 	1913-2
 cheppum n^eRi vazivan^thAr chIvapAtha iruthayar enRu 	1913-3
 ip puvi vAzath thavam chey iyalpinAr uLar AnAr 	1913-4

 16. maRRavar tham thiru manaiyAr vAyn^tha marapin varu 	1914-1
 peRRiyinAr evvulakum peRaRku ariya perumaiyinAr 	1914-2
 poRpuTaiya pakavathiyAr enap pORRum peyar uTaiyAr 	1914-3
 kaRpu mEmpaTu chiRappAl kaNavanAr karuththu amain^thAr 	1914-4

 17. marapu iraNTum chaiva n^eRi vazivan^tha kENmaiyinAr 	1915-1
 aravu aNin^tha chaTai muTiyAr aTiyalAl aRiyAthu 	1915-2
 paravu thirun^IRRu anpu pAlikkum thanmaiyarAy 	1915-3
 viravu maRai manai vAzkkai viyappu eytha mEvu n^AL 	1915-4

 18. mEthini mEl chamaN kaiyar chAkkiyar tham poymmikun^tha 	1916-1
 Athi arumaRai vazakkam aruki aran aTiyAr pAl 	1916-2
 pUthi chAthana viLakkam pORRal peRAthu oziyak kaNTu 	1916-3
 Ethamil chIr chiva pAtha iruthayar thAm iTar uzan^thAr 	1916-4

 19. manai aRaththil inpam uRu makap peRuvAn virumpuvAr 	1917-1
 anaiyan^ilai thalai n^inRE Aya chEvaTik kamalam 	1917-2
 n^inaivuRa mun para chamayam n^irAkariththu n^Ir Akkum 	1917-3
 punai maNippUN kAthalanaip peRap pORRum thavam purin^thAr 	1917-4

 20. peruththu ezum anpAl periya n^AchchiyAr uTan pukalith 	1918-1
 thiruththONi vIRRu irun^thAr chEvaTik kIz vazipaTTuk 	1918-2
 karuththu muTin^thiTam paravum kAthaliyAr maNi vayiRRil 	1918-3
 uruth theriya varum perum pERu ulaku uyya uLathAka 	1918-4

 21. AL uTaiyALuTan thONi amarn^tha pirAn aruL pORRi 	1919-1
 mULum makizchchiyil thaN^kaL muthal maRain^Ul muRaich chaTaN^ku 	1919-2
 n^AL uTaiya Irain^thu thiN^kaLinum n^alam chiRappak 	1919-3
 kELir uTan cheyal purin^thu pEr inpam kiLarvvuRun^AL 	1919-4

 22. arukkan muthal kOn anaiththum azakiya uchchaN^kaLilE 	1920-1
 perukka valiyuTan n^iRkap pENiya n^allOrai ezath 	1920-2
 thirukkiLarum Athirai n^AL thichai viLaN^kap parachamayath 	1920-3
 tharukkoziyach chaivam muthal vaithikamum thazaiththu ON^ka 	1920-4

 23. thoNTar manam kaLi chiRappath thUya thirun^IRRu n^eRi 	1921-1
 eN thichaiyum thani n^aTappa Ez ulakum kuLir thUN^ka 	1921-2
 aNTar kulam athichayippa an^thaNar Akuthi peruka 	1921-3
 vaN thamiz cheythavam n^irampa mAthavaththOr cheyal vAyppa 	1921-4

 24. thichai anaiththin perumai elAm then thichaiyE venRu ERa 	1922-1
 michai ulakum piRavulakum mEthiniyE thani vella 	1922-2
 achaivil chezum thamiz vazakkE ayal vazakkin thuRaivella 	1922-3
 ichai muzuthum mey aRivum iTam koLLum n^ilai peruka 	1922-4

 25. thALuTaiya paTaippu ennum thozil thanmai thalaimai peRa 	1923-1
 n^ALuTaiya n^ikazkAlam ethirkAlam n^avai n^IN^ka 	1923-2
 vALuTaiya maNivIthi vaLarkAzip pathivAza 	1923-3
 ALuTaiya thiruththONi amarn^tha pirAn aruL peruka 	1923-4

 26. avam perukkum pul aRivin amaN muthalAm parachamayap 	1924-1
 pavam perukkum purai n^eRikaL pAzpaTa n^al Uzi thoRum 	1924-2
 thavam perukkum chaNpaiyilE thAvil charAcharaN^kaL elAm 	1924-3
 chivam perukkum piLLaiyAr thiru avathAram cheythAr 	1924-4

 27. appozuthu poRpuRu thirukkazu malaththOr 	1925-1
 eppeyarinOrum ayal eythum iTaiyinRi 	1925-2
 meyppaTu mayirp puLakam mEvi aRiyAmE 	1925-3
 Oppil kaLi kUrvathOr uvappuRa uraippAr 	1925-4

 28. chivan aruL enap perukum chiththam makiz thanmai 	1926-1
 ivaN ithu n^amakku vara eythiyathu en enpAr 	1926-2
 kavuNiyar kulaththil oru kAthalan uthiththAn 	1926-3
 avan varun^imiththam ithu enRu athichayiththAr 	1926-4

 29. pU mukai avizn^thu maNam mEvum pozil eN^kum 	1927-1
 thE maruvu thAthOTu thuthain^tha thichai ellAm 	1927-2
 thU maruvu chOthi viriyath thukaL aTakki 	1927-3
 mA malaya mAruthamum van^thu achaiyum anRE 	1927-4

 30. mElai imaiyOrkaLum viruppoTu karappil 	1928-1
 chOlai malar pOla malar mA mazai chorin^thE 	1928-2
 nyAlam michai van^thu vaLar kAzi n^akar mEvum 	1928-3
 chIla maRaiyOrkaL uTan Oma vinai cheythAr 	1928-4

 31. pUtha kaNa n^Athar puvi vAza aruL cheytha 	1929-1
 n^Athan aruLin perumai kaNTu n^alam uyppAr 	1929-2
 Othum maRaiyOr piRithu uraiththiTinum OvA 	1929-3
 vEtha moziyAl oli viLaN^ki ezum eN^kum 	1929-4

 32. payan tharuva paqRaruvum vallikaLum malkith 	1930-1
 thayaN^ku punalum theLiva thaNmaiyuTan n^aNNum 	1930-2
 vayaN^ku oLi vichumpu malinam kaziyum mARA 	1930-3
 n^ayam puriva puL olikaL n^alla thichai ellAm 	1930-4

 33. amkaN vizavil peruku chaNpai akal mUthUrch 	1931-1
 chaN^kam paTakam karuvi thArai muthalAna 	1931-2
 eN^kaNum iyaRRupavar inRiyum iyampum 	1931-3
 maN^kala muzakku oli malin^tha maRuku ellAm 	1931-4

 34. irum puvanam iththakaimai eytha avar thammaith 	1932-1
 tharum kula maRaith thalaivar tham pavana munRil 	1932-2
 perum kaLi viyappoTu pirAn aruLinAlE 	1932-3
 arum thiru makap peRa aNain^tha aNi cheyvAr 	1932-4

 35. kAthal puri chin^thai makizak kaLi chiRappAr 	1933-1
 mIthu aNiyum n^ey aNi vizAvoTu thiLaippAr 	1933-2
 chUtha n^ikaz maN^kala vinaith thuzani poN^kach 	1933-3
 chAthaka muRaip pala chaTaN^ku vinai cheyvAr 	1933-4

 36. mA maRai vizukkula maTan^thaiyarkaL thamil 	1934-1
 thAm uRu makizchchiyOTu chAyal mayil ennath 	1934-2
 thU maNi viLakkoTu chuTark kuzaikaL minnak 	1934-3
 kAmar thiru mALikai kavin polivu cheyvAr 	1934-4

 37. chuNNamoTu thaN malar thuthain^tha thukaL vIchi 	1935-1
 uNNiRain^tha viruppin uTan Okai urai cheyvAr 	1935-2
 veN muLaiya pAlikaikaL vEthi thoRum vaippAr 	1935-3
 puNNiya n^aRum punal koL pon kuTam n^iraippAr 	1935-4

 38. chem pon muthalAna pala thAna vinai cheyvAr 	1936-1
 n^ampar aTiyAr amuthu cheyya n^alam uyppAr 	1936-2
 vampalar n^aRum thoTaiyal vaNToTu thoTuppar 	1936-3
 n^impam muthalAna kaTi n^ITu vinai cheyvAr 	1936-4

 39. aiyavi uTan pala amaiththa pukaiyAlum 	1937-1
 n^ey akil n^aRuN^kuRai n^iRaiththa pukaiyAlum 	1937-2
 veyya thazal Akuthi vizup pukaiyinAlum 	1937-3
 theyva maNam n^ARavaru chey thozil viLaippAr 	1937-4

 40. Aya pala chey thozilkaL anRu muthal viNNOr 	1938-1
 n^Ayakan aruL perumai kURum n^alam eytha 	1938-2
 thUya thiru mA maRai thoTarn^tha n^aTai n^Ulin 	1938-3
 mEya vithi aiyiru thinaththinum viLaiththAr 	1938-4

 41. n^Ama karaNaththu azaku n^AL peRa n^iRuththich 	1939-1
 chEma uthayap parithiyil thikaz pirAnaith 	1939-2
 thAmarai michaith thani muthal kuzavi ennath 	1939-3
 thU maNi n^iraiththu aNi chey thoTTil amarviththAr 	1939-4

 42. peru malai payan^tha koTi pENum mulaiyin pAl 	1940-1
 aru maRai kuzaiththa amuthu cheythu aruLuvAraith 	1940-2
 tharumiRaiviyAr paramar thAL paravum anpE 	1940-3
 thirumulai churan^thu amuthu cheythu aruLuviththAr 	1940-4

 43. ARulavu cheyya chaTai aiyar aruLAlE 	1941-1
 pERu ulakinukku ena varum periyavarkku 	1941-2
 vERu pala kAppu mikai enRu avai virumpAr 	1941-3
 n^IRu thiru n^eRRiyil n^iRuththi n^iRaiviththAr 	1941-4

 44. thAyar thiru maTiththalaththum thayaN^ku maNith thavichinilum 	1942-1
 thUya chuTarth thoTTilinum thUN^ku malarch chayanaththum 	1942-2
 chEya poruL thirumaRaiyum thIm thamizum chiRakka varu 	1942-3
 n^Ayakanaith thAlATTum n^alam pala pArATTinAr 	1942-4

 45. varum muRaimaip paruvaththil vaLar pukalip piLLaiyAr 	1943-1
 aru maRaikaL thalai eTuppa ANTa thirumuTi eTuththup 	1943-2
 peru mazuvar thoNTu allAl pirithu ichaiyOm enpAr pOl 	1943-3
 thirumuka maNTalam achaiyach cheN^kIrai ATinAr 	1943-4

 46. n^Am aRiyOm para chamayam ulakir ethir n^ATAthu 	1944-1
 pOm akala enRu aN^kai thaTTuvathum punithan pAl 	1944-2
 kAmaru thALam peRuthaRku oththuvathum kATTuva pOl 	1944-3
 thAmaraich cheN^kai kaLinAl chappANi koTTinAr 	1944-4

 47. vithi thavaRupaTum vERRuch chamayaN^kaL iTai vizun^thu 	1945-1
 kathi thavaza iru vichumpu n^iRain^tha kaTivAr kaN^kai 	1945-2
 n^athi thavazum chaTai muTiyAr nyAnam aLiththiTa uriyAr 	1945-3
 mathi thavaz mALikai munRin maruN^ku thavazn^thu aruLinAr 	1945-4

 48. chUza varum perunychuRRaththuth thOkaiyarum thAthiyarum 	1946-1
 kAziyar tham chIr ATTE kavuNiyar kaRpakamE enRu 	1946-2
 Ez ichaiyum ev ulakum thanith thaniyE 	1946-3
 vAza varum avar thammai varuka varuka ena azaippa 	1946-4

 49. thiru n^akaiyAl azaiththu avar tham chezu mukaN^kaL malarviththum 	1947-1
 varumakizvu thalai chiRappa maRRavar mEl chelavukaiththum 	1947-2
 uruki manam karain^thu alaiya uTan aNain^thu thazuviyum mun 	1947-3
 perukiya inpuRa aLiththAr perum pukalip piLLaiyAr 	1947-4

 50. vaLar paruva muRai ANTu varuvathan mun malar varivaNTu 	1948-1
 uLar karu men churuL kunychiyuTan alaiyach chen^n^inRu 	1948-2
 kiLar oli kiNkiNi eTuppak kIzmai n^eRich chamayaN^kaL 	1948-3
 thaLar n^aTai iTTu aRath thAmum thaLar n^aTai iTTu aruLinAr 	1948-4

 51. thAthiyar thaN^kaip paRRith thaLar n^aTaiyin achaivu ozin^thu 	1949-1
 chOthi aNi maNich chathaN^kai thoTuththa vaTam puTai chUzn^tha 	1949-2
 pAtha malar n^ilam porun^thap paruva muRai ANTu onRin 	1949-3
 mIthu aNaiya n^aTan^thu aruLi viLaiyATath thoTaN^kinAr 	1949-4

 52. chiRu maNiththEr thoTarn^thu uruTTich chezumaNal chiRRilkaL izai 	1950-1
 n^aRu n^uthal pEthaiyAr mazuN^ku n^aTan^thu OTi aTarn^thu aziththum 	1950-2
 kuRu viyarpputh thuLi arumpak kozumpoTi ATiya kOla 	1950-3
 maRuku iTaip pEr oLi parappa van^thu vaLarn^thu aruLinAr 	1950-4

 53. maN^kaiyOTu uTan Aki vaLar thONi vIRRu irun^tha 	1951-1
 thiN^kaL chEr chaTaiyAr tham thiru aruTkuch chey thavaththin 	1951-2
 aN^kuram pOl vaLarn^thu aruLi aru maRaiyOTu ulaku uyya 	1951-3
 eN^kaL pirAn Ir ANTin mEl Or ANTu eythu thalum 	1951-4

 54. n^AvANTa pala kalaiyum n^A makaLum n^alam chiRappap 	1952-1
 pUvANTa thirumakaLum puNNiyamum polivu eytha 	1952-2
 chEvANTa koTiyavar tham chirapuraththuch chiRuvarukku 	1952-3
 mUvANTil ulaku uyya n^ikazn^thathu athanai mozikinREn 	1952-4

 55. paNTu thiruvaTi maRavAp pAnmaiyOr thamaip paramar 	1953-1
 maNTu thava maRaik kulaththOr vazipATTin aLiththu aruLath 	1953-2
 thoNTin n^ilai thara varuvAr thoTarn^tha pirivu uNarvu orukAl 	1953-3
 koNTu ezalum veruk koNTAR pOl azuvAr kuRippu ayalAy 	1953-4

 56. mEthakaiya in^ n^ALil vERu oru n^AL vEtha vithi 	1954-1
 n^Ithi muRaich chaTaN^ku n^eRi muTippathaRku n^Ir ATath 	1954-2
 thAthaiyAr pOm pozuthu tham perumAn aruL kUTach 	1954-3
 chOthi maNi manai munRil thoTarn^thu azuthu pin chenRAr 	1954-4

 57. pin chenRa piLLaiyAr thamai n^Okkip perun^thavaththOr 	1955-1
 munchelkai thanai ozin^thu munivAr pOl vilakkuthalum 	1955-2
 min chey polaN^ kiN kiNik kAl koTTi avar mILAmai 	1955-3
 un cheykai ithu Akil pO enRu aN^ku uTan chenRAr 	1955-4

 58. kaTai ukaththil thani veLLam pala virikkum karuppam pOl 	1956-1
 iTai aRAp perum thIrththam evaRRinukkum piRappu iTamAy 	1956-2
 viTai uyarththAr thiruth thONip paRRu viTA mEnmai athAm 	1956-3
 thaTam athanil thuRai aNain^thAr tharumaththin thalai n^inRAr 	1956-4

 59. piLLaiyArthamaik karaiyil vaiththuth thAm pirivu anychith 	1957-1
 theLLu n^Irp puka mATTAr thEviyoTum thiruththONi 	1957-2
 vaLLalAr irun^thArai ethir vaNaN^ki maNi vAvi 	1957-3
 uLLizin^thu punal pukkAr ulaku uyya makap peRRAr 	1957-4

 60. n^Ir ATith tharup piTiththu n^iyamaN^kaL pala cheyvAr 	1958-1
 n^Ir ATum thiru makanAr kANpathan mun cheythu athanpin 	1958-2
 ArAtha viruppinAl akamar uTampaTiya n^Ir 	1958-3
 pErAthu mUzkinAr perum kAval peRRArAy 	1958-4

 61. maRai munivar mUzkuthalum maRRavar thammaik kANAthu 	1959-1
 iRai theriyAr enum n^ilaimai thalaikku ITA Ichar kazal 	1959-2
 muRai purin^tha mun uNarvu mULa azath thoTaN^kinAr 	1959-3
 n^iRai punal vAvik karaiyil n^inRu aruLum piLLaiyAr 	1959-4

 62. kaN malarkaL n^Ir thathumpak kaim malarkaLAl pichain^thu 	1960-1
 vaNNa malarch cheN^kanivAy maNi atharam puTai thuTippa 	1960-2
 eNNil maRai oli peruka ev uyirum kuthukalippa 	1960-3
 puNNiyak kanRu anaiyavar thAm porumi amuthu aruLinAr 	1960-4

 63. meym mEl kaN thuLi panippa vERu eN^kum pArththu azuvAr 	1961-1
 tham mElaich chArpu uNarn^thO chArum piLLai maithAnO 	1961-2
 chem mEni veN n^IRRAr thiruth thONi chikaram pArththu 	1961-3
 ammE appA enRu enRu azaiththu aruLi azuthu aruLa 	1961-4

 64. an^n^ilaiyil thiruththONi vIRRu irun^thAr aruL n^OkkAl 	1962-1
 mun n^ilaimaith thiruth thoNTu munni avarkku aruL purivAn 	1962-2
 pon malai valliyum thAmum poruviTai mEl ezun^thu aruLich 	1962-3
 chenni iLam piRai thikazach chezum poykai maruN^ku aNain^thAr 	1962-4

 65. thiru maRain^Ul vEthiyarkkum thEviyarkkum thAm koTuththa 	1963-1
 peruku varam n^inain^thO thAn tham perumai kazal pENum 	1963-2
 oru n^eRiyil varu nyAnam koTuppa athanukku uTan irun^tha 	1963-3
 aru maRaiyAL uTaiyavaLai aLiththu aruLa aruL cheyvAr 	1963-4

 66. azukinRa piLLaiyAr thamai n^Okki aruL karuNai 	1964-1
 ezukinRa thiru uLLaththu iRaiyavar thAm evvulakum 	1964-2
 thozukinRa malaik koTiyaip pArththu aruLith thuNai mulaikaL 	1964-3
 pozikinRa pAl aTichil pon vaLLaththu UTTu enna 	1964-4

 67. AraNamum ulaku Ezum InRu aruLi anaiththinukkum 	1965-1
 kAraNamAy vaLam peruku karuNai thiruvaTivAna 	1965-2
 chIr aNaN^ku chivaperumAn aruLuthalum chenRu aNain^thu 	1965-3
 vAr iNaN^ku thirumulaippAl vaLLaththuk kaRan^thu aruLi 	1965-4

 68. eNNariya chivanyAnaththin in amutham kuzaiththu aruLi 	1966-1
 uN aTichil ena UTTa umai ammai ethir n^Okkum 	1966-2
 kaN malar n^Ir thuTaiththu aruLik kaiyil pon kiNNam aLiththu 	1966-3
 aNNalai aN^ku azukai thIrththa aN^kaNanAr aruL purin^thAr 	1966-4

 69. yAvarkkum than^thai thAy enum ivar ippaTi aLiththAr 	1967-1
 AvathanAl ALuTaiyap piLLaiyArAy akila 	1967-2
 thEvarukkum munivarkkum theriariya poruLAkum 	1967-3
 thAvil thanich chiva nyAna champan^thar AyinAr 	1967-4

 70. chivan aTiyE chin^thikkum thirupperuku chivanyAnam 	1968-1
 pavam athanai aRa mARRum pAN^kinil ON^kiya nyAnam 	1968-2
 uvamai ilAk kalai nyAnam uNarvu ariya meyny nyAnam 	1968-3
 thava muthalvar champan^thar thAm uNarn^thAr an^n^ilaiyil 	1968-4

 71. epporuLum AkkuvAn IchanE enum uNarvum 	1969-1
 apporuLthAn ALuTaiyAr aTiyArkaL enum aRivum 	1969-2
 ippaTiyAl ithu anRith tham ichaivu koNTu iyalum 	1969-3
 thuppuravillAr thuNivu thukaLAkach chUzn^thu ezun^thAr 	1969-4

 72. chIr maRaiyOr chivapAtha iruthayarum chiRu pozuthil 	1970-1
 n^Ir maruvith thAm cheyyum n^iyamaN^kaL muTiththu ERi 	1970-2
 pEr uNarvil polikinRa piLLaiyArthamai n^Okki 	1970-3
 yAr aLiththa pAl aTichil uNTathu n^I ena vekuLA 	1970-4

 73. echchil mayaN^kiTa unakku Ithu iTTAraik kATTu enRu 	1971-1
 kaich chiRiyathu orumARu koNTOchchak kAl eTuththE 	1971-2
 ach chiRiya perun^thakaiyAr Anan^thak kaN thuLi peythu 	1971-3
 uchchiyinil eTuththu aruLum oru thirukkai viral chuTTi 	1971-4

 74. viN n^iRain^tha peruku oLiyAl viLaN^ku maza viTaimEl 	1972-1
 paN n^iRain^tha arumaRaikaL paNin^thu Eththap pAvai uTan 	1972-2
 eN n^iRain^tha karuNaiyinAl n^inRArai ethir kATTi 	1972-3
 uL n^iRain^thu pozin^thu ezun^tha uyar nyAnath thirumoziyAl 	1972-4

 75. ellai ilA maRai muthal meyyuTan eTuththa ezuthu maRai 	1973-1
 mallal n^eTum thamizAl im mA n^ilaththOrkku urai chiRappa 	1973-2
 pal uyirum kaLikUrath tham pATal paramar pAl 	1973-3
 chellu muRai peRuvathaRkuth thirucheviyaich chiRappiththu 	1973-4

 76. chemmai peRa eTuththa thiruth thOTuTaiya cheviyan enum 	1974-1
 meymmai mozith thiruppathikam piramapuram mEvinAr 	1974-2
 thammai aTaiyALaN^kaLuTan chARRith thAthaiyArkku 	1974-3
 emmai ithu cheytha pirAn ivan anRE ena ichaiththAr 	1974-4

 77. maN ulakil vAzvArkaL pizaiththAlum van^thaTaiyin 	1975-1
 kaN n^uthalAn perum karuNai kaik koLLum enakkATTa 	1975-2
 eNNam ilA val arakkan eTuththu muRin^thu ichaipATa 	1975-3
 aNNal avaRku aruL purin^tha AkkappATu aruL cheythAr 	1975-4

 78. thozuvArkkE aruLuvathu chivaperumAn enath thozAr 	1976-1
 vazuvAna manaththAlE mAlAya mAl ayanum 	1976-2
 izivAkum karuvilaN^kum paRavaiyumAy eythAmai 	1976-3
 vizuvArkaL anychezuththum thuthiththu uyn^tha paTi viriththAr 	1976-4

 79. vEtha kAraNarAya veN piRai chEr cheyya chaTai 	1977-1
 n^Athan n^eRi aRin^thu uyyAr thammilE n^alam koLLum 	1977-2
 pOtham ilAch chamaN kaiyar puththar vaziyAkkum 	1977-3
 EthamE ena mozin^thAr eN^kaL pirAn champan^thar 	1977-4

 80. thiruppathikam n^iRaiviththuth thirukkaTaik kAppuch chAththi 	1978-1
 irukku mozip piLLaiyAr ethir thozuthu n^inRu aruLa 	1978-2
 aruL karuNaith thiruvALanAr aruL kaNTu amarar elAm 	1978-3
 perukka vichumpinil Arththup pirachamalar mazai pozin^thAr 	1978-4

 81. van^thu ezum maN^kalamAna vAn akath thun^thupi muzakkum 	1979-1
 kan^tharuvar kinnararkaL kAna olik kaTal muzakkum 	1979-2
 in^thiranE muthal thEvar eTuththu Eththum ichaimuzakkum 	1979-3
 an^tham il pal kaNa n^Athar ara enum Ochaiyin aTaN^ka 	1979-4

 82. maRaikaL kiLarn^thu oli vaLara muzaN^kiTa vAnOr tham 	1980-1
 n^iRai muTi un^thiya n^irai maNi chin^thiTa n^IL vAnaththu 	1980-2
 uRai ena van^thu ulaku aTaiya n^iRain^thiTa OvAmeyp 	1980-3
 poRai perukum thavamunivar enum kaTal puTai chUza 	1980-4

 83. aNaivuRa van^thu ezum aRivu thoTaN^kina aTiyAr pAl 	1981-1
 iNai il pavam kiLar kaTalkaL ikan^thiTa iru thALin 	1981-2
 puNai aruL aN^kaNar poruviTai thaN^kiya puNar pAkaththu 	1981-3
 thuNaiyoTu aNain^thanar churuthi thoTarn^tha perum thONi 	1981-4

 84. aNNal aNain^thamai kaNTu thoTarn^thu ezum anpAlE 	1982-1
 maNmichai n^inRa maRaich chiRu pOthakam annArum 	1982-2
 kaN vazi chenRa karuththu viTAthu kalan^thu Ekap 	1982-3
 puNNiyar n^aNNiya pUmali kOyilin uL pukkAr 	1982-4

 85. IRil perum thavam mun cheythu thAthai enap peRRAr 	1983-1
 mARu vizun^tha malarkkai kuviththu makizn^thu ATi 	1983-2
 vERu viLain^tha veruTchi viyappu viruppOTum 	1983-3
 kURum arum thamizin poruLAna kuRip pOvAr 	1983-4

 86. thANuvinaith thanikaNTu thoTarn^thavar thammaip pOl 	1984-1
 kANuthal peRRilarEnum n^ikazn^thana kaNTu uLLAr 	1984-2
 thONi puraththiRai than aruL Athal thuNin^thu Arvam 	1984-3
 pENum manaththoTu munpuku kAthalar pin chenRAr 	1984-4

 87. appozuthu aN^kaN aNain^thathu kaNTavar allAthAr 	1985-1
 muppurin^Ul maRaiyOrkaL urOmam mukizppu eythi 	1985-2
 ippaTi oppathOr aRputham eN^ku uLathu enRu enRE 	1985-3
 thuppu uRaz vENiyar kOyilin vAyil puRam chUza 	1985-4

 88. poN^ku oLi mAl viTai mIthu pukun^thu aNi pon thONi 	1986-1
 thaN^ki irun^tha perum thiru vAzvu thalaippaTTE 	1986-2
 iN^ku enai ALum uTaiyAn umaiyOTum irun^thAn enRu 	1986-3
 aN^ku ethir n^inRu pukanRanar nyAnaththu amuthu uNTAr 	1986-4

 89. in ichai Ezum ichain^tha chezum thamiz IchaRkE 	1987-1
 chonmuRai pATum thozumpar aruL peRRa thoTakkOTum 	1987-2
 pal maRai vEthiyar kANa viruppoTu pAl n^ARum 	1987-3
 ponmaNi vAyinar kOyilin n^inRu puRappaTTAr 	1987-4

 90. pENiya aRputha n^ITu aruL peRRa pirAn munnE 	1988-1
 n^IN n^ilaiyil thikaz kOpura vAyilin n^Er eythi 	1988-2
 vAN n^ilavil thikaz vENiyar thoNTarkaL vAzvu eythum 	1988-3
 thONi puraththavar thAm ethir koNTu thuthikkinRAr 	1988-4

 91. kAziyar thavamE kavuNiyar thanamE kalai nyAnaththu 	1989-1
 Aziya kaTalE athan iTai amuthE aTiyAr mun 	1989-2
 vAziya van^thu immaN michai vAnOr thani n^Athan 	1989-3
 Ez ichai moziyAL than thiru aruL peRRu anai enpAr 	1989-4

 92. maRai vaLar thiruvE vaithika n^ilaiyE vaLar nyAnap 	1990-1
 poRai aNi mukilE pukaliyar pukalE poruponnith 	1990-2
 thuRai peRu maNiyE churuthiyin oLiyE veLiyE van^thu 	1990-3
 iRaiyavan umaiyAL uTan aruL thara eythinai enpAr 	1990-4

 93. puNNiya muthalE punai maNi arai nyANoTu pOthum 	1991-1
 kaN n^iRai kathirE kalai vaLar mathiyE kavin mEvum 	1991-2
 paN iyal kathiyE paruvamathu oru mUvaruTaththE 	1991-3
 eNNiya poruLAy n^inRavar aruL peRRanai enpAr 	1991-4

 94. enRu inaiya pala kURi irukku mozi an^thaNarum EnaiyOrum 	1992-1
 n^inRu thuthi cheythu avarthAL n^IL muTikkaN mEl En^thi n^iran^tha pOthu 	1992-2
 chenRu aNain^tha thAthaiyar chivapAtha iruthayar thAm theyva nyAnak 	1992-3
 kanRinai mun pukku eTuththup piyalin mEl koNTu kaLi kUrn^thu chella 	1992-4

 95. mA maRaiyOr kuzaththin uTan malku thiruth thoNTar kuzAm maruN^ku chUzn^thu 1993-1
 thAm aRuvai uththariyam thani vichumpil eRin^thu Arkkum thanmaiyAlE 	1993-2
 pU maRuku chivAnan^thap perukkARu pOtha athan mIthu poN^kum 	1993-3
 kAmar n^uraik kumizi ezun^thu izivana pOl viLaN^kum perum kATchiththAka 	1993-4

 96. n^ITu thiruk kazumalaththu n^ilaththEvar mALikai mEl n^eruN^ki aN^kaN 	1994-1
 mATu n^iRai maTavArkaL maN^kalamAm mozikaLAl vAzththi vAchath 	1994-2
 thOTu mali n^aRumalarum chuNNamum veN poriyinoTum thUvin^iRpar 	1994-3
 kOTu payil kula varai mEl min kulaN^kaL puTai peyarum koLkaiththAka 	1994-4

 97. maN^kala thUr iyan^thu vaippar maRaich chAmam pATuvAr maruN^ku vEthip 	1995-1
 poN^ku maNi viLakku eTuththu pUraNa kumpamum n^iraippAr pORRi cheyvAr 	1995-2
 aN^ku avarkaL manaththu ezun^tha athichayamum peruviruppum anpum poN^kath 	1995-3
 thaN^ku thiru mali vIthich chaNpai n^akar valam cheythu chArum kAlai 	1995-4

 98. tham thiru mALikaiyin kaN ezun^thu aruLip pukum pozuthu chaN^ka n^Atham 	1996-1
 an^thara thun^thupi muthalA aLavil peruku oli thazaippa aNain^thu pukkAr 	1996-2
 chun^tharap pon thONi michai irun^tha pirAnuTan amarn^tha thuNaivi Akum 	1996-3
 pain^thoTiyAL thiru mulaiyin pAl aRA mathura mozip pavaLa vAyAr 	1996-4

 99. thU maNi mALikaiyin kaN amarn^thu aruLi anRu iravu thollai n^Atha 	1997-1
 mA maRaikaL thiraNTa perum thiruth thONi manni vIRRu irun^thAr cheyya 	1997-2
 kA maru chEvaTik kamalam karuththiluRa iTaiyaRAk kAthal koNTu 	1997-3
 n^Ama n^eTum kathir uthippa n^aNNinAr thiruth thONi n^ampar kOyil 	1997-4

 100. kAthal uTan aNain^thu thiruk kazumalaththuk kalan^thu vIRRu irun^tha thaN^kaL 	1998-1
 thAthai yAraiyum veLiyE thAN^ka ariya meynynyAnam thampAl van^thu 	1998-2
 pOtham mulai churan^thu aLiththa puNNiyath thAyAraiyum mun vaNaN^kip pORRi 	1998-3
 mE thakaiya aruL peRRuth thirukkOlak kA iRainycha viruppil chenRAr 	1998-4

 101. peruk kOl iTTu alai piRaN^kum kAviri n^Ir piracha malar tharaLam chin^tha 	1999-1
 varik kOla vaNTu ATa mAtharAr kuTain^thu ATum maNi n^Ir vAvi 	1999-2
 thiruk kOlakkA eythithith thEvarpirAn kOyil valam cheythu mun n^inRu 	1999-3
 irukkOl iTTu aRivu ariya thiruppAtham EththuvathaRku eTuththuk koLvAr 	1999-4

 102. meyn^ n^iRain^tha chem poruLAm vEthaththin vizup poruLai vENi mIthu 	2000-1
 pain^ n^iRain^tha aravuTanE pachuN^kuzavith thiN^kaL pariththu aruLuvAnai 	2000-2
 main^ n^iRain^tha miTaRRAnai maTaiyil vALaikaL pAya ennum vAkkAl 	2000-3
 kain^ n^iRain^tha oththu aRuththuk kalaip pathikam kavuNiyar kOn pATum kAlai 	2000-4

 103. kai athanAl oththu aRuththup pATuthalum kaNTu aruLi karuNai kUrn^tha 	2001-1
 cheyya chaTai vAnavar tham anychezuththum ezuthiya n^al chempon thALam 	2001-2
 aiyar avar thiru aruLAl eTuththa pATalukku ichain^tha aLavAl oththa 	2001-3
 vaiyam ellAm uyya varu maRaich chiRuvar kaith thalaththu van^thathu anRE 	2001-4

 104. kAzi varum perum thakaiyAr kaiyil varum thiruth thALak karuvi kaNTu 	2002-1
 vAziya tham thirumuTi mEl koNTu aruLi manam kaLippa mathura vAyil 	2002-2
 Ez ichaiyum thazaiththu ON^ka innichai vaN thamizp pathikam eythap pATith 	2002-3
 thAzum maNik kuzaiyAr mun thakka thiruk kaTaik kAppuch chAththi n^inRAr 	2002-4

 105. umpar ulakam athichayippa ON^kiya n^Athaththu aLavin uNmai n^Okkith 	2003-1
 thumpuru n^Arathar muthalAm churuthi ichaith thuRai uLLOr thuthiththu maN mEl 	2003-2
 vampu alar mA mazai pozin^thAr maRai vAza van^thu aruLum mathalaiyArum 	2003-3
 tham perumAn aruL pORRi mINTu aruLich chaNpai n^akar chArach chelvAr 	2003-4

 106. cheN^kamala malark karaththuth thiruth thALaththuTan n^aTan^thu chellum pOthu 	2004-1
 thaN^kaL kulath thAthaiyAr thariyAthu thOLin mEl thariththuk koLLa 	2004-2
 aN^ku avar tham thOLin michai ezun^thu aruLi aNain^thAr chUzn^thu amarar Eththum 2004-3
 thiN^kaL aNimaNi mATath thiruth thONi purath thONich chikarak kOyil 	2004-4

 107. thirup peruku perum kOyil chUza valam koNTu aruLith thirumun n^inRE 2005-1
 aruL peruku thiruppathikam eTTu oru kaTTaLai Akki avaRRuL onRu 	2005-2
 viruppuRu pon thiruththONi vIRRu irun^thAr thamaip pATa mEvum kAthal 	2005-3
 poruththamuRa aruL peRRup pORRi eTuththu aruLinAr pUvAr konRai 	2005-4

 108. eTuththa thirup pathikaththin ichai thiruth thALaththinAl ichaiya oththi 	2006-1
 aTuththa n^aTai peRap pATi ArvamuRa vaNaN^kip pOn^thu alain^Irp ponni 	2006-2
 maTuththa vayal pUn^ tharAy avar vAza maza viLaN^ kOlaththuk kATchi 	2006-3
 koTuththu aruLi vaikinAr kuRaivu ilA n^iRai nyAnak koNTalAr thAm 	2006-4

 109. an^ n^ilaiyil ALuTaiya piLLaiyAr thamai munnam aLiththa thAyAr 	2007-1
 mun uthikka muyanRa thavath thiru n^anni paLLi muthal maRaiyOr ellAm 	2007-2
 mannu peru makizchchi uTan maN^kala thUriyam thuvaippa maRaikaL Othik 	2007-3
 kanni mathil chaNpai n^akar van^thu aNain^thu kavuNiyar kOn kazalil thAzn^thAr 	2007-4

 110. maN^kalamAm meynynyAnam maN kaLippa peRRa peru vArththaiyAlE 	2008-1
 eN^kaNum n^IL pathi maruN^kil iru piRappALarum allA EnaiyOrum 	2008-2
 poN^ku thiruth thoNTarkaLum athichayiththuk kuzAN^ koNTu pukaliyAr tham 	2008-3
 chiN^ka iLaERRin pAl van^thu aNain^thu kazal paNiyum chiRappin mikkAr 	2008-4

 111. van^tha thiruth thoNTarkkum malku chezu maRaiyavarkkum maRRu uLOrkkum 	2009-1
 chin^thai makizvuRa malarn^thu thiruvamuthu muthal Ana chiRappin cheykai 	2009-2
 tham tham aLavinil virumpum thakaimaiyinAl kaTan ARRum chaNpai mUthUr 	2009-3
 en^thai pirAn chivalOkam ena viLaN^ki ev ulakum Eththum n^ALil 	2009-4

 112. chezum tharaLap ponni chUz thiru n^anni paLLi uLLOr thozuthu thiN^kaL 	2010-1
 kozun^thu aNiyum chaTaiyArai eN^kaL pathiyinil kumpiTTu aruLa aN^kE 	2010-2
 ezun^thu aruLa vENTum ena ichain^thu aruLith thONi vIRRu irun^thAr 	2010-3
 pAtham thozum thakaimaiyAl iRainychi aruL peRRup piRapathiyum thozamun chelvAr 2010-4

 113. thAthu aviz chen^thAmaraiyin aka ithaz pOl chIr aTikaL tharaiyin mIthu 	2011-1
 pOthuvathum piRar oruvar poRuppathuvum poRA anpu purin^tha chin^thai 	2011-2
 mAthavam chey thAthaiyAr van^thu eTuththuth thOLinmEl vaiththuk koLLa 	2011-3
 n^Athar kazal tham muTimEl koNTa karuththu uTan pOn^thAr nyAnam uNTAr 	2011-4

 114. thEn alarum koNRaiyinAr thiru n^anni paLLiyinaich chArach chelvAr 	2012-1
 vAn aNaiyum malarch chOlai thOnRuvathu ep pathi enna makizchchi eythip 	2012-2
 pAnal vayal thiru n^anni paLLi enath thAthaiyar paNippak kETTu 	2012-3
 nyAna pOnakar thozuthu n^al thamizch chol thoTai mAlai n^avilal uRRAr 	2012-4

 115. kAraikaL kUkai mullai ena n^ikaz kalai chEr vAymaich 	2013-1
 chIr iyal pathikam pATith thiruk kaTaik kAppuththannil 	2013-2
 n^AriyOr pAkam vaikum n^ani paLLi uLkuvAr tham 	2013-3
 pEr iTar keTuthaRku ANai n^amathu enum perumai vaiththAr 	2013-4

 116. AthiyAr kOyil vAyil aNain^thu pukku anpu kUra 	2014-1
 n^IthiyAl paNin^thu pORRi n^ITiya aruL mun peRRup 	2014-2
 pOthuvAr thammaich chUzn^thu pUchurar kuzAN^kaL pORRum 	2014-3
 kAthal kaNTu aN^ku amarn^thAr kavuNiyar thalaivanAr thAm 	2014-4

 117. ampikai aLiththa nyAnam akilamum uyya uNTa 	2015-1
 n^am perum thakaiyAr thammai ethir koNTu n^aNNa vENTi 	2015-2
 umparum vaNaN^kum meymmai uyar thavath thoNTarOTu 	2015-3
 tham perum viruppAl van^thAr thalaichai an^thaNarkaL ellAm 	2015-4

 118. kAvaNam eN^kum iTTuk kamukoTu kathali n^ATTi 	2016-1
 pUvaNai thAmam thUkkip pUraNa kumpam En^thi 	2016-2
 AvaNa vIthi ellAm alaN^kariththu aNNalArai 	2016-3
 mA aNai malar men chOlai vaLam pathi koNTu pukkAr 	2016-4

 119. thiru maRaiyOrkaL chUzn^thu chin^thaiyin makizchchi poN^kap 	2017-1
 peru maRai Ochai malkap perum thiruk kOyil eythi 	2017-2
 aru maRaip poruL AnAraip paNin^thu aNin^al chaN^kaththin 	2017-3
 tharu muRai n^eRi ak kOyil chArn^thamai aruLich cheythAr 	2017-4

 120. kaRai aNi kaNTar kOyil kAthalAl paNin^thu pATi pOn^thu 	2018-1
 maRaiyavar pORRa van^thu thiru valam puraththu mannum 	2018-2
 iRaivaraith thozuthu pATum koTiyuTai En^thi 	2018-3
 n^iRaipunal thiruch chAykkATu thozuthaRku n^inain^thu chelvAr 	2018-4

 121. pannakap pUNinAraip pallava nIchcharaththuch 	2019-1
 chenniyAl vaNaN^ki Eththith thirun^thu ichaippathikam pATi 	2019-2
 ponni chUz pukAril n^ITu punirtham thiruchchAyk kATTu 	2019-3
 mannuchIrth thoNTar ellAm makizn^thu ethir koLLap pukkAr 	2019-4

 122. vAn aLavu uyarn^tha vAyil uL valam koNTu pukkuth 	2020-1
 thEn alar konRaiyAr tham thirumunpu chenRu thAzn^thu 	2020-2
 mAniTam thariththAr thammaip pORRuvAr maNpukAr enRu 	2020-3
 Un elAm uruka Eththi uchchi mEl kuviththAr cheN^kai 	2020-4

 123. chIrinil thikazn^tha pATTil thiruk kaTaik kAppup pORRip 	2021-1
 pArinil polin^tha thoNTar pORRiTap payilvAr pinnum 	2021-2
 Er ichaip pathikam pATi Eththip pOn^thu iRaivar veNkATu 	2021-3
 Aru meyk kAthalOTum paNivathaRku aNain^thAr anRE 	2021-4

 124. ponnithazk konRai vanni punal iLa mathiyam n^ITu 	2022-1
 chenniyar thiruveN kATTuth thiruth thoNTar ethirE chenRu 	2022-2
 inna thanmaiyarkaL AnAr ena oNA makizchchi poN^ka 	2022-3
 mannuchIr chaNpai ALum mannaraik koNTu pukkAr 	2022-4

 125. muththamiz virakar thAmum muthalvar kOpuraththu munnarch 	2023-1
 chiththa n^ITu uvakai yOTum chenRu thAzn^thu ezun^thu pukkup 	2023-2
 paththarAm aTiyAr chUzap paramar kOyilaich chUz van^thu 	2023-3
 n^iththanAr tham munpu eythi n^ilam uRath thozuthu vIzn^thAr 	2023-4

 126. meyp poruL AyinArai veNkATu mEvinAraich 	2024-1
 chepparumpathika mAlai kaN kATTu n^uthal mun chErththi 	2024-2
 muppuram cheRRAr pAtham chErum mukkuLamum pATi 	2024-3
 opparum nyAnam uNTAr uLam makizn^thu Eththi vAzn^thAr 	2024-4

 127. arumaiyAl puRampu pOn^thu vaNaN^ki aN^ku amarum n^ALil 	2025-1
 thirumullai vAyil eythich chen^thamiz mAlai chAththi 	2025-2
 maruviya pathikaL maRRum vaNaN^kuvAr maRaiyOr Eththath 	2025-3
 tharumali pukali van^thu nyAnachampar chArn^thAr 	2025-4

 128. thONi vIRRu irun^thAr thammaith thozuthu mun n^inRu thUya 	2026-1
 ANiyAm pathikam pATi aruL peru vAzvu kUrach 	2026-2
 chEN uyar mATam ON^kum thiruppathi athanil cheyya 	2026-3
 vENiyAr thammai n^ALum pORRiya viruppin mikkAr 	2026-4

 129. vaikum an^n^ALil kIz pAl mayEn^thirap paLLi vAcham 	2027-1
 chey pozil kurukA vUrum thirumullai vAyil uLLiTTu 	2027-2
 eythiya pathikaL ellAm inpuRa iRainychi Eththith 	2027-3
 thaiyalAL pAkar thammaip pATinAr thamizch chol mAlai 	2027-4

 130. avvakai maruN^ku chUzn^tha pathikaLil aranAr pon thAL 	2028-1
 mey vakai nyAnam uNTa vEthiyar viravip pORRi 	2028-2
 uy vakai maN uLOrukku uthaviya pathikam pATi 	2028-3
 evvakaiyOrum Eththa iRaivarai Eththum n^ALil 	2028-4

 131. thiru n^Ila kaNTaththup perum pANar theL amuthin 	2029-1
 varun^Irmai ichaippATTu mathaN^ka chULA maNiyAr 	2029-2
 oru n^IrmaiyuTan uTaiya piLLaiyAr kazal vaNaN^kath 	2029-3
 tharu n^Irmai yAz koNTu chaNpaiyilE van^thu aNain^thAr 	2029-4

 132. perum pANar varavu aRin^thu piLLaiyAr ethir koLLach 	2030-1
 churumpu Ar kamala malarth thuNaip pAtham thozuthu ezun^thu 	2030-2
 virumpu ArvaththOTum Eththi meym mozikaLAl thuthiththu 	2030-3
 varum pAnmai tharu vAzvu van^thu eytha makiz chiRan^thAr 	2030-4

 133. aLavu ilA makizchchiyinAr thamai n^Okki aiyA n^Ir 	2031-1
 uLam makiza iN^ku aNain^tha uRuthi uTaiyOm enRE 	2031-2
 iLa n^ilA n^akai mukizppa ichaiththa avarai uTan koNTu 	2031-3
 kaLa n^ilavu n^anychu aNin^thAr pAl aNaiyum kavuNiyanAr 	2031-4

 134. kOyilinil puRa munRil koTu pukkuk kumpiTuviththu 	2032-1
 Eyum ichai yAz uN^kaL iRaivarukku iN^ku iyaRRum ena 	2032-2
 Aya pukazp piLLaiyAr aruL peRRa athaRku iRainychi 	2032-3
 mEya thoTaith than^thiri yAz vIkki ichai virikkinRAr 	2032-4

 135. thAna n^ilaik kOl vaTiththup paTi muRaimaith thakuthiyinAl 	2033-1
 Ana ichai ArAyvuRRu aN^kaNar pANiyinai 	2033-2
 mAna muRaip pATiniyAr uTan pATi vAchikka 	2033-3
 nyAna pOnakar makizn^thAr n^An maRaiyOr athichayiththAr 	2033-4

 136. yAzil ezum OchaiyuTan iruvar miTaRRu ichai onRi 	2034-1
 vAzi thiruth thONi uLAr maruN^ku aNaiyum mATchiyinaith 	2034-2
 thAzum iru chiRaip paRavai paTin^tha thani vichumpu iTai n^inRu 	2034-3
 Ez ichai n^Ul kan^tharuvar vinychaiyarum eTuththu ichaiththAr 	2034-4

 137. eNNarum chIr thiruththONi em perumAn kazal paravip 	2035-1
 paN amaiyAz ichai kUTapperum pANar pATiya pin 	2035-2
 kaN n^uthalAr aruLinAl kAziyar kOn koTu pOn^thu 	2035-3
 n^aNNi uRai iTam chamaiththu n^al virun^thu chiRan^thu aLippa 	2035-4

 138. piLLaiyAr aruL peRRa perumpANar piRai aNin^tha 	2036-1
 veLLa n^Irch chaTaiyArai avar mozin^tha meyp pathikam 	2036-2
 uLLapaTi kETTalumE uruku peru makizchchiyarAyth 	2036-3
 theL amirtham arun^thinar pOl chin^thai kaLippu uRath thozuthAr 	2036-4

 139. kAziyar thavappayanAm kavuNiyar tham thOnRalAr 	2037-1
 Azi viTam uNTavar tham aTi pORRum pathika ichai 	2037-2
 yAzin muRaimaiyin iTTE ev uyirum makizviththAr 	2037-3
 Ez ichaiyum paNi koNTa n^Ila kaNTa yAzppANar 	2037-4

 140. chiRiya maRaik kaLiRu aLiththa thiruppathika ichai yAzin 	2038-1
 n^eRiyil iTum perum pANar pinnum n^Ir aruL cheyyum 	2038-2
 aRivariya thiruppathika ichai yAzil iTTu aTiyEn 	2038-3
 piRivu inRich chEvikkap peRa vENTum enath thozuthAr 	2038-4

 141. maRRathaRkup piLLaiyAr manam makizvuRRu ichain^thu aruLa 	2039-1
 peRRavar thAm thampirAn aruL ithuvE enap pENich 	2039-2
 chol thamiz mAlaiyin ichaikaL churuthi yAz muRai thoTuththE 	2039-3
 aRRai n^AL pOl enRum akalA n^aNpu uTan amarn^thAr 	2039-4

 142. chirapuraththil amarn^thu aruLum thirunyAna champan^thar 	2040-1
 paravu thiruth thillai n^aTam payilvAraip paNin^thu Eththa 	2040-2
 viravi ezum perum kAthal veLLaththai uLLaththil 	2040-3
 thara ichaiyum kuRippu aRiyath thava munivarkku aruL cheythAr 	2040-4

 143. piLLaiyAr aruL cheyyap perum thavaththAl peRRu eTuththa 	2041-1
 vaLLalAr thAmum uTan chelvathaRku manam kaLippa 	2041-2
 veLLi mAl varai ennath thiruth thONi vIRRu irun^tha 	2041-3
 puLLi mAn uriyAraith thozuthu aruLAl puRappaTTAr 	2041-4

 144. thAzvil yAzp pANaroTum thAthaiyAr thammOTum 	2042-1
 mEviya chIr aTiyArkan puTai vara vem kuru vEn^thar 	2042-2
 pUvin mEl ayan pORRum pukaliyinaik kaTan^thu pOyth 	2042-3
 thEvarkaL tham perum thEvar thiruth thillai vazich chelvAr 	2042-4

 145. n^aLLiruTkaN n^inRu ATuvAr uRai pathi n^aTuvu kaNTana pORRi 	2043-1
 muLLiTaip puRa veL ithazk kOthai mukiz viri maNam chUzap 	2043-2
 puLLiTaith thaTam pazanamum paTu karumpu uTai kazin^thiTap pOn^thu 	2043-3
 koLLiTath thiru n^athikkarai aNain^thAr kavuNiyar kula thIpar 	2043-4

 146. vaNTiraiththu ezu chezu malarp piRaN^kalum maNiyum Aramum un^thith 	2044-1
 thaN thalaip pala vaLaththoTum varupunal thAzn^thu chEvaTiththAza 	2044-2
 theN thiraik kaTal pavazamum paNilamum chezu maNith thiraL muththum 	2044-3
 koNTiraTTi van^thOthamaN^kethir koLak koLLiTam kaTan^thu ERi 	2044-4

 147. palku thoNTar tham kuzAth thoTum uTan varum payil maRaiyavar chUzach 	2045-1
 chel kathip payan kANpavar pOl kaLi chin^thai kUr tharak kaNTu 	2045-2
 malku thEvarE muthal aNaiththu uyirkaLum vaNaN^ka vENTina ellAm 	2045-3
 n^alku thillai chUz thiru ellai paNin^thanar nyAna Aramuthu uNTAr 	2045-4

 148. cheN^kaN ERRavar thillaiyE n^Okki ith thirun^thu ulakiniRku ellAm 	2046-1
 maN^kalam tharu mazaviLam pOthakam varum iru maruN^ku eN^kum 	2046-2
 thaN^ku puLLoli vAzththu urai eTuththu mun thAmarai mathu vAchap 	2046-3
 poN^ku chemmukai karam kuviththu alar mukam kATTina punal poykai 	2046-4

 149. kalava men mayil inam kaLiththu thazaiththiTak kaTi maNak kuLir kAl van^thu 	2047-1
 ulavi mun paNin^thu ethir koLak kiLarn^thu ezun^thu uTan varum churumpu Arppa 	2047-2
 ilaku chen^thaLir oLi n^iRam thikaz thara iru kuzai puTai ATa 	2047-3
 malar mukam polin^thu achaiya men kompar n^inRu ATuva malarch chOlai 	2047-4

 150. izaith thaTam koN^kai imaya mAmalaik koTi in amuthu ena nyAnam 	2048-1
 kuzaiththu aLiththiTa amuthu cheythu aruLiya kuruLaiyAr varak kaNTu 	2048-2
 mazaiththa man^tha maruthaththinAl n^aRu malar vaNNa n^uN thukaL thUvith 	2048-3
 thazaiththa poN^ku ezil mukam cheythu vaNaN^kina thaTam paNai vayal chAli 	2048-4

 151. nyAlam uyn^thiTa nyAnam uNTavar ezun^thu aruLum an^ n^alam kaNTu 	2049-1
 chEl alampum thaN punal thaTam paTin^thu aNai chItha mArutham vIchach 	2049-2
 chAlavum pala kaN peRum payan peRum thanmaiyil kaLi kUrva 	2049-3
 pOl achain^thu iru puTaimiTain^thu ATina puRampu aNai n^aRum pUkam 	2049-4

 152. pavam thavirppavar thillai chUz ellaiyil maRaiyavar payil vELvich 	2050-1
 chivam tharum payan uTaiya AkuthikaLin chezum pukai parappAlE 	2050-2
 thavam thazaippa van^thu aruLiya piLLaiyAr thAm aNaivuRa munnE 	2050-3
 n^ivan^tha n^Ila n^uN thukil vithAnaththathu pOnRathu n^eTuvAnam 	2050-4

 153. karumpu chen^n^el paim kamukoTu kalan^thu uyar kazani am paNai n^IN^ki 	2051-1
 arumpu men malar thaLir pala mUlam enRu aNaiththin Akaram Ana 	2051-2
 maruN^kil n^an^thana vanam paNin^thu aNain^thanar mATa mALikai ON^ki 	2051-3
 n^eruN^ku thillai chUz n^eTumathil then thiru vAyil n^Er aNiththAka 	2051-4

 154. poN^ku koN^kaiyil kaRan^tha mey nyAnamAm pOnakam pon kunRam 	2052-1
 maN^kai cheN^kaiyAl UTTa uNTu aruLiya mathalaiyAr van^thAr enRu 	2052-2
 aN^kaN vAz perum thiruththillai an^thaNar anparkaLuTan INTi 	2052-3
 eN^kum maN^kala aNimika alaN^kariththu ethir koLa aNaivArkaL 	2052-4

 155. vEtha n^Athamum maN^kala muzakkamum vichumpu iTai n^iRain^thu ON^ka 	2053-1
 chItha vAcha n^Ir n^iRai kuTam thIpaN^kaL thichai elAm n^iRain^thu Arach 	2053-2
 chOthi mA maNi vAyilin puRam chenRu chOpana Akkamum chollik 	2053-3
 kOthilAthavar nyAnachampan^tharai ethir koNTu pukkAr 	2053-4

 156. chelvam malkiya thillai mUthUrinil then thichaith thiruvAyil 	2054-1
 ellai n^IN^ki uL pukum thirumaruN^ku n^inRu eTukkum Eththu oli chUza 	2054-2
 mallal AvaNa maRukiTaik kazin^thu pOy maRaiyavar n^iRai vAzkkaith 	2054-3
 thollai mALikai n^iraith thiru vIthiyaith thozuthu aNain^thanar thUyOr 	2054-4

 157. malarn^tha pEr oLi kuLir tharach chivamaNam kamazn^thu vAn thukaL mARich 	2055-1
 chilampu alampu chEvaTiyavar payil uRum chemmaiyAl thiruththoNTu 	2055-2
 kalan^tha anpar tham chin^thaiyil thikaz thiruvIthi kaN kaLi cheyyap 	2055-3
 palan koL main^thanAr ezun^ilaik kOpuram paNin^thu ezun^thanar pORRi 	2055-4

 158. n^ITun^IL n^ilaik kOpuraththuL pukku n^ilaviya thiru munRin 	2056-1
 mATu chem ponin mALikai valam koNTu vAnuRa vaLar thiN^kaL 	2056-2
 chUTukinRa pErampalam thozuthu pOn^thu arumaRai thoTarn^thu Eththa 	2056-3
 ATukinRavar munpuRa aNain^thanar aNikiLar maNivAyil 	2056-4

 159. n^an^thi empirAn muthal kaNa n^AtharkaL n^alam koLpavan muRai kUTa 	2057-1
 an^tham illavar aNuki mun thozuthiru aNukkanAm thiruvAyil 	2057-2
 chin^thai Arvamum perukiTach chenniyil chiRiya cheN^kai yERa 	2057-3
 uyn^thu vAz thiru n^ayanaN^kaL kaLi koLLa urukum anpoTu pukkAr 	2057-4

 160. aNNalAr thamakku aLiththa meyny nyAnamE Ana ampala mun^tham 	2058-1
 uL n^iRain^tha nyAnaththu ezum Anan^tha oru perum thanik kUththum 	2058-2
 kaNNin munpuRak kaNTu kumpiTTu ezum kaLippoTum kaTal kAzip 	2058-3
 puNNiyak kozun^thu anaiyavar pORRuvAr punithar ATiya poRpu 	2058-4

 161. uNarvin n^Er peRa varum chiva pOkaththai ozivu inRi uruvin kaN 	2059-1
 aNaiyum aim poRi aLavinum eLivara aruLinai enap pORRi 	2059-2
 iNai il vaN peruN^ karuNaiyE Eththi mun eTuththa chol pathikaththil 	2059-3
 puNarum in ichai pATinar ATinar pozin^thanar vizi mAri 	2059-4

 162. Uzi muthalvarkku urimaith thozil chiRappAl 	2060-1
 vAzi thiruth thillai vAz an^thaNarai mun vaiththE 	2060-2
 Ez ichaiyum ON^ka eTuththAr emai ALum 	2060-3
 kAziyar tham kAvalanAr kaRRAN^ keriyOmpi 	2060-4

 163. paNNAr pathikath thiruk kaTai kAppup paravi 	2061-1
 uL n^ATum enpum uyirum karain^thu urukum 	2061-2
 viN n^Ayakan kUththu veTTa veLiyE thiLaiththuk 	2061-3
 kaNNAr amuthu uNTAr kAlam peRa azuthAr 	2061-4

 164. mun mAl ayan aRiyA mUrththiyAr mun n^inRu 	2062-1
 chol mAlaiyAl kAlam ellAm thuthiththu iRainychi 	2062-2
 pal mA maRai veLLam chUzn^thu paravukinRa 	2062-3
 pon mALikaiyai valam koNTu puRam pOn^thAr 	2062-4

 165. chelvath thirumunRil thAzn^thu ezun^thu thEvar kuzAm 	2063-1
 malkum thiruvAyil van^thu iRainychi mA thavaN^kaL 	2063-2
 n^alkum thiru vIthi n^Ankum thozuthu aN^kaN 	2063-3
 alkum thiRam anychuvAr chaNpai ANTakaiyAr 	2063-4

 166. cheyya chaTaiyAr thiruvETkaLam chenRu 	2064-1
 kai thozuthu chol pathikam pATik kazumalak kOn 	2064-2
 vaiki aruLum iTam aN^ku Aka manRATum 	2064-3
 aiyan thiruk kUththuk kumpiTTu aNai uRum n^AL 	2064-4

 167. kaim mAn maRiyAr kazippAlai uL aNain^thu 	2065-1
 meym mAlaich chol pathikam pATi viraik konRaich 	2065-2
 chemmAlai vENith thiru uchchi mEviyuRai 	2065-3
 ammAnaik kumpiTTu arum thamizum pATinAr 	2065-4

 168. pATum pathika ichai yAzppANarum payiRRi 	2066-1
 n^ATum chiRappu eytha n^ALum n^aTam pORRuvAr 	2066-2
 n^ITum thiruththillai an^thaNarkaL n^IL manRuL 	2066-3
 ATum kazaRku aNukkarAm pERu athichayippAr 	2066-4

 169. AN^ku avar tham chIlaththu aLavu inmaiyum n^inain^thE 	2067-1
 ON^ki ezum kAthal oziyAtha uLLaththAr 	2067-2
 thEn kamazum chOlaith thiruvETkaLam kaTan^thu 	2067-3
 pUN^kiTaN^ku chUz puliyUr pukku aNaiyum pOzthinkaN 	2067-4

 170. aNTaththu iRaivar aruLAl aNi thillai 	2068-1
 muNTath thirun^IRRu mUvAyiravarkaLum 	2068-2
 thoNTath thakaimaik kaNa n^AtharAyth thOnRak 	2068-3
 kaNTa ap parichu perum pANarkkum kATTinAr 	2068-4

 171. chelvam pirivu aRiyAth thillai vAz an^thaNarum 2069-1
 ellaiyil chIrch chaNpai iLavERu ezun^thu aruLi 	2069-2
 ollai iRainychA mun thAmum uTan iRainychi 	2069-3
 mallal aNi vIthi maruN^ku aNaiya van^thArkaL 	2069-4

 172. poN^ki ezum kAthal pulan Akap pUchurar tham 	2070-1
 chiN^kam anaiyAr thiru muTiyin mEl kuviththa 	2070-2
 paN^kayaththin chevvi paziththu vanappu ON^kum 	2070-3
 cheN^kaiyoTum chenRu thiruvAyil uTpukkAr 	2070-4

 173. onRiya chin^thai uruka uyar mEruk 	2071-1
 kunRu anaiya pEr ampalam maruN^ku kumpiTTu 	2071-2
 manRu uL n^iRain^thu ATum mANikkak kUththar ethir 	2071-3
 chenRu aNain^thu thAzn^thAr thirukkaLiRRup paTik kIz 	2071-4

 174. ATinAy n^aRu n^eyyoTu pAl thayir enRu eTuththu ArvaththAl 	2072-1
 pATinAr pinnum appathikaththinil paraviya pATTu onRil 	2072-2
 n^ITu vAz thillai n^An maRaiyOr thamaik kaNTa an^ n^ilai ellAm 	2072-3
 kURumARu kOththu avar thozuthu Eththuch chiRRam palam enak kURi 	2072-4

 175. inna thanmaiyil in ichaip pathikamum thirukkaTaik kAppu Eththi 	2073-1
 mannum Anan^tha veLLaththil thiLaiththu ethir van^thu mun n^inRu ATum 	2073-2
 pinnuvAr chaTaik kUththar pEr aruL peRap piriyAtha viTaipeRRup 	2073-3
 ponnin ampalam chUzn^thu thAzn^thu ezun^thu pOn^thu aNain^thanar puRamunRil 	2073-4

 176. ap puRaththu iTai vaNaN^ki aN^ku aruLuTan aNimaNith thiruvAyil 	2074-1
 poRpuRath thozuthu ezun^thu uTan pOtharap pORRiya pukazp pANar 	2074-2
 n^aRpatham thozuthu aTiyanEn pathi muthal n^athi n^ivAkkarai mEya 	2074-3
 oppil thAnaN^kaL paNin^thiTa vENTum enRu urai cheya athu n^ErvAr 	2074-4

 177. poN^ku theNthiraip punitha n^Ir n^ivAkkaraik kuTathichai michaip pOn^thu 	2075-1
 thaN^ku than^thaiyAruTan parichanaN^kaLum thava munivarum chellach 	2075-2
 cheN^kai yAzth thiru n^Ilak kaNTap perum pANaruTan chEra 	2075-3
 maN^kaiyAr pukaz mathaN^ka chULAmaNiyAruTan varavan^thAr 	2075-4

 178. irum thaTaN^kaLum pazanamum kaTan^thu pOy erukkaththam puliyUrin 	2076-1
 maruN^ku chenRuRa n^Ila kaNTap perumpANar vaNaN^kik kAr 	2076-2
 n^eruN^ku chOlai chUz ippathi aTiyEnpathi ena n^eTithu inpuRRu 	2076-3
 aruN^kalaich chiRu maza iLaN^kaLiRanAr aN^kaNain^thu aruL cheyvAr 	2076-4

 179. aiyar n^Ir avathariththiTa ippathi aLavil mAthavam munpu 	2077-1
 cheyvARu enach chiRappu uraiththu aruLi ach chezumpathi iTam koNTa 	2077-2
 mai koL kaNTar tham kOyil uTpukku valam koNTu vaNaN^ki pAr 	2077-3
 uyya van^thavar chezum thamizp pathikam aN^ku ichaiyuTan urai cheythAr 	2077-4

 180. aN^ku n^inRu ezun^thu aruLi maRRavaruTan amponmA malai valli 	2078-1
 paN^kar thAm inithu uRaiyum n^aR pathi pala parivoTum paNin^thu Eththith 	2078-2
 thuN^ka vaNthamizth thoTai malar pATip pOyth thollai veN^kuru vEn^thar 	2078-3
 cheN^kaN ERRavar thiru muthu kunRinaith thozuthu chenRu aNaikinRAr 	2078-4

 181. moy koL mA maNik koziththu muththARu chUz muthu kunRai aTaivOm enRu 2079-1
 eythu chol malar mAlai vaN pathikaththai ichaiyoTum punain^thu Eththi 	2079-2
 chey thavath thiru munivarum thEvarum thichaiyelAm n^eruN^kap pukku 	2079-3
 aiyar chEvaTi paNiyum ap poruppinil AtharavuTan chenRAr 	2079-4

 182. vAna n^Ayakar thirumuthu kunRinai vazipaTa valam koLvAr 	2080-1
 thU n^aRum thamizch chol irukkuk kuRaL thuNai malar mozin^thu Eththi 	2080-2
 nyAna pOthakar n^ampar tham kOyilai n^aNNi aN^ku uLpukku 	2080-3
 thEn alampu thaN konRai yAr chEvaTi thiLaiththa anpoTu thAzn^thAr 	2080-4

 183. thAzn^thu ezun^thu mun murachu athirn^thu ezum enum thaN thamiz thoTai chAththi 	2081-1
 vAzn^thu pOn^thu aN^kaN vaLampathi athan iTai vaikuvAr maNi veRpuch 	2081-2
 chUzn^tha thaN punal chulavu muththARoTu thoTuththa chol thoTai mAlai 	2081-3
 vIzn^tha kAthalAl pala muRai viLampiyE mEvinAr chila n^ALkaL 	2081-4

 184. AN^ku n^Atharaip paNin^thu peNNAkaTam aNain^thu arumaRai Ochai 	2082-1
 ON^ku thUN^kAnai mATaththuL amarkinRa oru thanip paranychOthip 	2082-2
 pAN^ku aNain^thu mun valam koNTu paNivuRRup paravu chol thamiz mAlai 	2082-3
 thIN^ku n^IN^kuvIr thozuminkaL enum ichaip pathikamum theriviththAr 	2082-4

 185. karuvaraippil pukAthavar kai thozum 	2083-1
 oruvaraith thozuthu uLLam uvan^thu pOyp 	2083-2
 peruvaraththinil peRRavar tham uTan 	2083-3
 thiru araththuRai chErthum enRu EkuvAr 	2083-4

 186. mun^thai n^ALkaL orO oru kAl muthu 	2084-1
 than^thaiyArpiyal mEl iruppAr thavirn^thu 	2084-2
 an^thaNALar avar arukE chelach 	2084-3
 chin^thai chey viruppOTu mun chenRanar 	2084-4

 187. AthiyAr tham araththuRai n^OkkiyE 	2085-1
 kAthalAl aNaivAr kaTithu EkiTa 	2085-2
 thAthaiyArum parivuRach champan^thar 	2085-3
 pAtha thAmarai n^on^thana paippaya 	2085-4

 188. maRai anaiththum oru vaTivAm ena 	2086-1
 n^iRai mathip piLLai n^IL n^ilam chErn^thu enath 	2086-2
 thuRai alaik kaN^kai chUTum araththuRai 	2086-3
 iRaivaraith thozuvAn virain^thu EkinAr 	2086-4

 189. pAcham aRRilar Ayinum pAr michai 	2087-1
 Achai chaN^kararku Ayina thanmaiyAl 	2087-2
 thEchu mikka thiruvuru Anavar 	2087-3
 Ichanaith thozuthE thozuthu EkinAr 	2087-4

 190. in^tha mAn^ilaththin iruL n^IN^kiTa 	2088-1
 van^tha vaithika mAmaNi Anavar 	2088-2
 chin^thai AramuthAkiya chem chaTaith 	2088-3
 than^thaiyAr kazal thAzn^thu ezun^thu EkinAr 	2088-4

 191. mARan pATi enum pathi van^thuRa 	2089-1
 ARu chel varuththaththin achaivinAl 	2089-2
 vERu chelpavar vey thuRap piLLaiyAr 	2089-3
 ERum anychezuththu Othi aN^ku eythiTa 	2089-4

 192. uyya van^tha champan^thar uTan van^thArkku 	2090-1
 eythu vemmai iLaippu anychinAn pOlak 	2090-2
 kaikaL Ayiram vAN^kik karan^thu pOy 	2090-3
 veyyavan chenRu mEl kaTal vIzn^thanan 	2090-4

 193. aRRai n^AL iravu appathiyin iTaich 	2091-1
 chuRRu n^ITiya thoNTarkaL pORRiTap 	2091-2
 peRRam Urn^tha pirAn kazal pENuvAr 	2091-3
 veRRi mAthavaththOruTan mEvinAr 	2091-4

 194. in^n^ilaik kaN ezil vaLar pUn^tharAy 	2092-1
 mannanAr tham vazi varuththath thinai 	2092-2
 annam ATum thuRai n^Ir araththuRaich 	2092-3
 chenniyARRar thiruvuLam cheythanar 	2092-4

 195. ERuthaRkuch chivikai iTakkuTai 	2093-1
 kURi Uthak kulavu pon chinnaN^kaL 	2093-2
 mARil muththin paTiyinAl manniya 	2093-3
 n^IRu van^tha n^imalar aruLuvAr 	2093-4

 196. n^ITu vAz pathi yAkum n^el vayalin 	2094-1
 mATa mAmaNai thORum maRaiyOrkkuk 	2094-2
 kUTu kaN^kul kanavil kulamaRai 	2094-3
 thETu chEvaTi thOnRa mun chenRu pin 	2094-4

 197. nyAna champan^than n^ampAl aNaikinRAn 	2095-1
 mAna mukaththin chivikai maNik kuTai 	2095-2
 Ana chinnam n^am pAl koNTu aruN^kalaik 	2095-3
 kOn avan pAl aNain^thu koTum ena 	2095-4

 198. an^thaNALar uraiththa appOzthinil 	2096-1
 van^thu kUTi makizn^thu aRputham uRum 	2096-2
 chin^thaiyOTum chezun^Ir araththuRai 	2096-3
 in^thu chEkarar kOyil van^thu eythinar 	2096-4

 199. AN^ku maRRa aruL aTiyAruTan 	2097-1
 ON^ku kOyil uLLArkkum uNTAyina 	2097-2
 IN^ku ithu enna athichayam enpavar 	2097-3
 thAN^kaL ammaRaiyOrkaL mun chARRinAr 	2097-4

 200. chAla mikka viyappuRu thanmaiyin 	2098-1
 pAlar Athalum paLLi ezuchchiyin 	2098-2
 kAlam eythiTak kAthal vazippaTum 	2098-3
 chIla mikkAr thirukkAppu n^IkkinAr 	2098-4

 201. thiN^kaL n^Irmaich chezun^ thiraL muththinAl 	2099-1
 thuN^ka veN kuTai thUya chivikaiyum 	2099-2
 poN^ka Uthum poruvarum chinnamum 	2099-3
 aN^kaN n^Athar aruLinAl kaNTanar 	2099-4

 202. kaNTapin avar kai thalai mEl kuviththu 	2100-1
 eNthichaikkum viLakki ivaiyAm enath 	2100-2
 thoNTa rOTum maRaiyavar chUzn^thu ezun^thu 	2100-3
 aNTar n^ATum aRivuRa Arththanar 	2100-4

 203. chaN^ku thun^thupi thArai pEri immuthal 	2101-1
 poN^ku palliya n^Atham polin^thu eza 	2101-2
 aN^kaNan aruLAl avai koNTu uTan 	2101-3
 poN^ku kAthal ethir koLap pOthuvAr 	2101-4

 204. mAchil vAymai n^el vAyin maRaiyavar 	2102-1
 Achil chIrch chaNpai AN thakaiyArkku ethir 	2102-2
 thEchuTaich chivikai muthalAyina 	2102-3
 Ichar in aruLAl thAN^ki EkinAr 	2102-4

 205. iththalai ivar innaNam EkinAr 	2103-1
 aththalaich chaNpai n^Atharkkum av irA 	2103-2
 muththa n^aR chivikai muthal Ayina 	2103-3
 uyththu aLikkum paTi mun uNarththuvAr 	2103-4

 206. aLLal n^Ir vayal chUzum araththuRai 	2104-1
 vaLLalAr n^Am makizn^thu aLikkum avai 	2104-2
 koLLal Akum koNTu uyththal cheyvAy ena 	2104-3
 uLLavARu aruL cheyya uNarn^tha pin 	2104-4

 207. chaNpai ALiyAr thAm kaNTa mey aruL 	2105-1
 paNpu than^thaiyAr thammuTan pAN^kamar 	2105-2
 thoNTarukku aruL cheythu thozA munam 	2105-3
 viN pulappaTa vIN^ku iruL n^IN^kalum 	2105-4

 208. mAlai yAmam pular uRum vaikaRai 	2106-1
 vElai cheyvinai muRRi veN n^IRu aNi 	2106-2
 kOla mEniyar Ayk kaim malar kuviththu 	2106-3
 Ela anychezuththu Othi ezun^thanar 	2106-4

 209. pOtha nyAnap pukalip punitharaich 	2107-1
 chItha muththin chivikai mEl ERRiTak 	2107-2
 kAthal cheypavan pOlak karuN^kaTal 	2107-3
 mIthu thErin van^thu eythinan veyyavan 	2107-4

 210. Aya pOzthin aravu enum ArppuTan 	2108-1
 thUya muththin chivikai chuTark kuTai 	2108-2
 mEya chinnaN^kaL koNTu mey anpa rOTu 	2108-3
 Eya an^thaNar thAm ethir thOnRinAr 	2108-4

 211. van^thu thOnRiya an^thaNar mAthavar 	2109-1
 kan^tha vAr pozil kAzi n^alnnATar mun 	2109-2
 an^thamil chIr araththuRai AthiyAr 	2109-3
 than^tha pEr aruL thAN^kuvIr enRanar 	2109-4

 212. enRu thaN^kaLukku Ichar aruL cheythathu 	2110-1
 onRum aN^ku oziyAmai uraiththu mun 	2110-2
 n^inRu pORRith thozuthiTa n^Ern^thathu 	2110-3
 manRu uLarar aruL enRu vaNaN^kinAr 	2110-4

 213. meymmai pORRi viTAtha viruppinAl 	2111-1
 thammai unnum parichu than^thu ALpavar 	2111-2
 chemmai n^iththila Anach chiRappu aruL 	2111-3
 emmai ALuvippAn inRu aLiththathE 	2111-4

 214. en^thai Ichan ena eTuththu ivvaruL 	2112-1
 van^thavARu maRRu ev vaNamO enRu 	2112-2
 chin^thai cheyyum thirup pathikaththu ichai 	2112-3
 pun^thiyAr ap pukanRu ethir pORRuvAr 	2112-4

 215. poTi aNin^tha purANan araththuRai 	2113-1
 aTikaL tham aruLE ithuvAm enap 	2113-2
 paTi ilAtha chol mAlaikaL pATiyE 	2113-3
 n^eTithu pORRip pathikam n^irappinAr 	2113-4

 216. chOthi muththin chivikai chUz van^thu pAr 	2114-1
 mIthu thAzn^thu veN n^IRRu oLi pORRi n^inRu 	2114-2
 AthiyAr aruL Athalin anycheezuththu 	2114-3
 Othi ERinAr uyya ulaku elAm 	2114-4

 217. thoNTar Arththanar churuthikaL Arththana thollai 	2115-1
 aNTar Arththanar akilamum ArppuTan eythak 	2115-2
 koNTal Arththana muzavamum Arththana kuzumi 	2115-3
 vaNTu aRAp poli malar mazai Arththathu vAnam 	2115-4

 218. viLaiyum Arththana vayirkaLum Arththana maRaiyin 	2116-1
 kiLaiyum Arththana kiLainyrum Arththanar kezuvum 	2116-2
 kaLaikaN Arththathor karuNaiyin Arththana muththu 	2116-3
 viLaiyum mA kathir veNkuTai Arththathu michaiyE 	2116-4

 219. palku veNkathirp paththichEr n^iththilach chivikaip 	2117-1
 pulku n^IRRu oLiyuTan poli pukali kAvalanAr 	2117-2
 alku vel vaLai alaiththu ezu maNi n^iraith tharaN^kam 	2117-3
 malku pAl kaTal vaLarmathi uthiththathu ena van^thAr 	2117-4

 220. n^ITu thoNTarkaL maRaiyavar EnaiyOr n^eruN^ki 	2118-1
 mATu koNTu ezu makizchchiyin malarkkai mEl kuviththE 	2118-2
 ATu kinRanar ayarn^thanar aLavil Anan^tham 	2118-3
 kUTukinRa kaN pozi punal veLLaththil kuLiththAr 	2118-4

 221. cheyya pon punai veNTaraLaththu aNichiRakka 	2119-1
 chaiva mA maRaith thalaivar pAl peRum thanik kALam 	2119-2
 vaiyam EzuTan maRaikaLum n^iRai thavaththOrum 	2119-3
 uyya nyAnachampan^than van^thAn ena Utha 	2119-4

 222. chuRRu mAmaRaich churuthiyin peruku oli n^aTuvE 	2120-1
 theRRinAr puram eriththavar tharu thiruchchinnam 	2120-2
 muRRum Anavan nyAnamE mulai churan^thu UTTa 	2120-3
 peRRa pAlaRA vAyan van^thAn enap piTikka 	2120-4

 223. puNarn^tha meyththavak kuzAththoTum pOthuvAr munnE 	2121-1
 iNain^tha n^iththilaththu ilaN^ku oLi n^alaN^kiLar thArai 	2121-2
 aNain^tha mAmaRai muthal kalai akilamum OthAthu 	2121-3
 uNarn^tha muththamiz virakan van^thAn ena Utha 	2121-4

 224. theruLum meykkalai viLaN^kavum pAr uLOr chin^thai 	2122-1
 iruLum n^IN^kavum ezuthu chon maRai aLippavar thAm 	2122-2
 poruLum nyAnamum pOkamum pORRi enpArukku 	2122-3
 aruLum aN^kaNar thiru arath thuRaiyai van^thu aNain^thAr 	2122-4

 225. van^thu kOpura maNi n^eTu vAyil chEyththu Akach 	2123-1
 chan^tha n^iththilach chivikai n^inRu izin^thu thAzn^thu ezun^thu 	2123-2
 chin^thai Arvamum makizchchiyum poN^ki mun chella 	2123-3
 an^thi n^ANmathi aNin^thavar kOyiluL aTain^thAr 	2123-4

 226. mannu kOyilai valam koNTu thiru munpu van^thu 	2124-1
 chenniyil karam kuviththu vIzn^thu anpoTu thiLaippAr 	2124-2
 ennaiyum poruLAka in aruL purin^thu aruLum 	2124-3
 pon aTiththalath thAmarai pORRi enRu ezun^thAr 	2124-4

 227. chUTinAr kara kamalaN^kaL chorin^thu izi kaNNIr 	2125-1
 ATinAr thiru mEniyil araththuRai virumpi 	2125-2
 n^ITinAr thiru aruL perum karuNaiyE n^ikazap 	2125-3
 pATinAr thirup pathikam Ez ichaiyoTum payila 	2125-4

 228. ichai viLaN^kiTa iyalpinil pATi n^inRu Eththi 	2126-1
 michai viLaN^ku n^Ir vENiyAr aruLinAl mINTu 	2126-2
 thichai viLaN^kiTath thiru aruL peRRavar chila n^AL 	2126-3
 achaivil chIrth thoNTar tham uTan appathi amarn^thAr 	2126-4

 229. thEvar thampirAn thiru arath thuRaiyinil iRainychi 	2127-1
 mEvu n^ATkaLil vimalanAr n^el veNNey muthalAth 	2127-2
 thAvil anparkaL tham uTan thozuthu pin chaNpaik 	2127-3
 kAvalar aruL peRRu uTan kalan^thu mINTu aNain^thAr 	2127-4

 230. viLaN^ku vENu puraththu thiruth thONi vIRRu irun^tha 	2128-1
 kaLam koL kaNTar tham kAthaliyAr uTan kUTa 	2128-2
 uLam koLap pukun^thu uNarvinil veLippaTa uruki 	2128-3
 vaLam koL pUm punal pukalimEl chela manam vaiththAr 	2128-4

 231. aNNalAr thiru araththuRai aTikaLai vaNaN^ki 	2129-1
 n^aNNu pEr aruLAl viTai koNTu pOy n^aTam koNTu 	2129-2
 uL n^iRain^tha pUN^kazal iNai uchchi mEl koNTE 	2129-3
 veL n^ilA malar n^iththilach chivikai mEl koNTAr 	2129-4

 232. chivikai muththinil peruku oLi thichai elAm viLakkap 	2130-1
 kavikai veNmathik kuLir oLi kathir cheyvAn kalappak 	2130-2
 kuvikai mEl koNTu maRaiyavar kuNalai iTTu ATap 	2130-3
 puvikai mARu inRip pORRa van^thu aruLinAr pOn^thAr 	2130-4

 233. maRai muzaN^kina thazaN^kina vaNthamiz vayirin 	2131-1
 kuRai n^aranRana muranRana vaLaikkulam kALam 	2131-2
 muRai iyampina iyampala oliththana murachap 	2131-3
 poRai kaRaN^kina piRaN^kina pORRichai aravam 	2131-4

 234. uTaiya piLLaiyAr varum ellai uLLa appathiyOr 	2132-1
 puTai iraNTinum koTiyoTu pUn^thukil vithAnam 	2132-2
 n^aTai chey kAvaNam thOraNam pUkam n^al kathali 	2132-3
 miTaiyum mAlaikaL n^iRai kuTam viLakkoTu n^iraiththAr 	2132-4

 235. anaiya cheykaiyAl ethir koLum pathikaL AnavaRRin 	2133-1
 vinai tharum pavam thIrppavar kOyilkaL mEvip 	2133-2
 punaiyum vaN thamiz mozin^thu aTi paNin^thu pOn^thu aNain^thAr 	2133-3
 panai n^eTum kai mA uriththavar makiz perum pazuvUr 	2133-4

 236. aN^ku aNain^thu iLampiRai aNin^tha chenniyar 	2134-1
 poN^ku ezil kOpuram thozuthu pukka pin 	2134-2
 thuN^ka n^IL vimAnaththaich chUzn^thu van^thumun 	2134-3
 paN^kayach chEvaTi paNin^thu pATuvAr 	2134-4

 237. maNNinil poli kulamalaiyar thAm thozuthu 	2135-1
 eN il chIrp paNikaL cheythu Eththum thanmaiyil 	2135-2
 n^aNNiya vakai chiRappiththu n^Atharaip 	2135-3
 paNNinil thikaz thiruppathikam pATinAr 	2135-4

 238. pAvina ichai vazipATi aN^ku akanRi	2136-1
 yAvarum thozuthu uTan Eththa eythinAr 	2136-2
 mUvulaku uyya n^anychu uNTa mUrththiyAr 	2136-3
 mEviya perum thiru vichaya maN^kaiyil 	2136-4

 239. an^thaNar vichaya maN^kaiyinil aN^kaNar 	2137-1
 tham thani Alayam chUzn^thu thAzn^thu mun 	2137-2
 van^thanai cheythu kO thanaththai manniya 	2137-3
 chen^thamiz mAlaiyil chiRappiththu EththinAr 	2137-4

 240. vichaya maN^kaiyin iTam akanRu meyyar thAL 	2138-1
 achaivil vaikAvinil aNain^thu pATip pOn^thu 	2138-2
 ichai vaLar nyAna champan^thar eythinAr 	2138-3
 thichai uTai ATaiyar thiruppuRam payam 	2138-4

 241. puRam payaththu iRaivarai vaNaN^kip pORRi chey 	2139-1
 thiRam puri n^Irmaiyil pathikach chemthamiz 	2139-2
 n^iRam payil ichaiyuTan pATi n^ITiya 	2139-3
 aRam tharu koLkaiyar amarn^thu mEvinAr 	2139-4

 242. ath thiruppathi paNin^thu akanRu pOy anal 	2140-1
 kaith thalaththavar pathi piRavum kai thozu 	2140-2
 muth thamiz viraparAm muthalvar n^aNNinAr 	2140-3
 cheyth thalaip paNilam muththu Inum chEynylUr 	2140-4

 243. thiru mali pukali man chErach chEy nylUr 	2141-1
 aru maRaiyavar pathi alaN^kariththu mun 	2141-2
 peru maRaiyoTu muzavu oli piRaN^kavE 	2141-3
 varumuRai ethir koLa van^thu mun^thinAr 	2141-4

 244. nyAna champan^tharum n^AyanAr chaTaith 	2142-1
 thU n^aRum thoTaiyal mun chUTTum piLLaiyAr 	2142-2
 pAnmaiyil varum pathi enRu n^iththila 	2142-3
 yAnamun izin^thu ethir iRainychi eythinAr 	2142-4

 245. mA maRaiyALar vaN pukalip piLLaiyAr 	2143-1
 thAm ezun^thu aruLiTath thaN^kaL piLLaiyAr 	2143-2
 kAmarum pathiyil van^thu aruLak kaNTanar 	2143-3
 A makiz uTan paNin^thu ATi Arththanar 	2143-4

 246. kaLiththanar puNNiyak karaka vAchan^Ir 	2144-1
 theLiththanar porikaLum malarum chin^thinar 	2144-2
 thuLiththanar kaN mazai churuthi Ayiram 	2144-3
 aLiththavar kOyiluL avar munpu eythinAr 	2144-4

 247. veN^kuru vEn^tharum viLaN^ku kOyilaip 	2145-1
 poN^kiya viruppinAl puTai valam koTu 	2145-2
 cheN^kaikaL chennimEl kuviththuch chenRu pukku 	2145-3
 aN^kaNar munpuRa aNain^thu thAzn^thanar 	2145-4

 248. vEthiyar chEynylUr vimalar tham kazal 	2146-1
 kAthalil paNin^thavar karuNai pORRuvAr 	2146-2
 thAthai thAL thaTin^tha chaNTIchap piLLaiyAr 	2146-3
 pAthakap payan peRum parichu pATinAr 	2146-4

 249. in ichai vaN thamiz pATi EththiyE 	2147-1
 n^anneTum pathi uLOr n^ayakka vaikiya 	2147-2
 pinnar veNpiRai aNi vENip pinynykar 	2147-3
 manniya thiruppanan^thAL vaNaN^kinAr 	2147-4

 250. AN^kaNi chon malar mAlai chAththi ap 	2148-1
 pAN^ku pan^thaNai n^alUr paNin^thu pATip pOyth 	2148-2
 thIN^ku thIr mA maRaich chemmai an^thaNar 	2148-3
 ON^kum OmAm puliyUr van^thu uRRanar 	2148-4

 251. maRRa n^al pathi vaTa thaLiyin mEviya 	2149-1
 aRputhar aTi paNin^thu alarn^tha chen^thamizch 	2149-2
 chol thoTaipATi aN^ku akanRu chUz mathil 	2149-3
 pon pathi vAz koLi puththUr pukkanar 	2149-4

 252. chIr vaLar kOyilai aNain^thu thEmalark 	2150-1
 kAr vaLar kaNTar thAL paNin^thu kANpavar 	2150-2
 pAr pukaz pathikaN^kaL pATi n^ITuvAr 	2150-3
 vAr pozil kaTampaiyum vaNaN^ki vAzn^thanar 	2150-4

 253. n^amparai n^alam thikaz n^Arai Urinil 	2151-1
 kumpiTum viruppoTu kuRukik kUTiya 	2151-2
 vampalar chen^thamiz mAlai pATi n^inRu 	2151-3
 empirAn kavuNiyar thalaivar EththinAr 	2151-4

 254. appathi paNin^thu arum thamiz punain^thu tham 	2152-1
 meyppaTu viruppoTu mEvu n^AL aran 	2152-2
 pon pathi palavum mun paNin^thu pOn^thanar 	2152-3
 paip paNiyavar karup paRiyal Urinil 	2152-4

 255. paramar tham thiruk karup paRiyal Urinaich 	2153-1
 chirapurach chiRuvar kai thozuthu chen^thamiz 	2153-2
 urai ichai pATi am maruN^kin uLLavAm 	2153-3
 churar thozum pathikaLum thozuthu pATinAr 	2153-4

 256. maN ulaku cheytha thavap payanAy uLLa vaLLalAr appathikaL vaNaN^ki Eki 	2154-1
 eNil murachu iraN^ki ezap paNilam Arppa ilaN^kiya kALam chinnam eN^kum Uthak 2154-2
 kaN vaLar men karumpu miTai kathirch chemchAli kathali kamuku uTan ON^kum kazani n^ATTuth 2154-3
 theN n^ilavu chUTiya tham perumAn vaikum thirup pirama puram chArach chellumpOthu 	2154-4

 257. piLLaiyAr ezun^thu aruLak kETTa chelvap piramapuraththu arumaRaiyOr peruku kAthal2155-1
 uLLam makiz chiRan^thu ON^kath thONi mEvum umaip pAkar kazal vaNaN^ki uvakai kUra 2155-2
 veLLa maRai oliperuku maRuku thORum miTai makara thOraNaN^kaL kathali pUkam 	2155-3
 theLLupunal n^iRai kuTaN^kaL thIpa thUpam chezum koTikaL n^iraiththu ethir koL chiRappil cheyvAr 2155-4

 258. AraNaN^kaL mathura oli ezun^thu poN^ka arachilaiyum tharuppaiyum peythu aNin^tha vAchap 2156-1
 pUraNa kumpaN^kaL n^iRai karakam En^thip puthu malarum n^aRum thukaLum poriyum thUvi 	2156-2
 vAraNaN^ku mulai umaiyAL kuzaiththa chempon vaLLaththil amuthu uNTa vaLLalAraich 	2156-3
 chIr aNaN^ku maNi muththin chivikai mIthu chezun^tharaLak kuTai n^izal kIz chenRu kaNTAr 2156-4

 259. kaNTa pozuthE kaikaL thalaimEl koNTu kaN kaLippa manam kaLippak kAthal poN^kith 	2157-1
 thoNTarkaLum maRaiyavarum chenRu chUzn^thu chol iRan^tha makizchchiyinAl thuthiththa Ochai 2157-2
 eN thichaiyum n^iRaiviththAr ATai vIchi iru vichumpin veLi thUrththAr ERu chIrththi 2157-3
 vaNTamiz n^Ayakarum izin^thu ethirE chenRu vaNaN^ki avaruTan kUTi makizn^thu pukkAr 2157-4

 260. thiN^kaL aNi maNimATam miTain^tha vIthi chenRu aNain^thu theyva maRaik kaRpin mAthar 2158-1
 maN^kala vAzththu ichai iraNTu maruN^ku malka vAnavar n^Ayakar kOyil maruN^ku chArn^thu 2158-2
 thuN^ka n^ilaik kOpuraththai iRainychi pukkuch chUzn^thu thiruththONi michai mEvinArkaL 2158-3
 thaN^kaL thiru munpu thAzn^thu ezun^thu n^inRu thamiz vEtham pATinAr thALam peRRAr 	2158-4

 261. paravu thiruppathika ichai pATi n^ITum paran karuNaith thiruvaruLin parichu pORRi 2159-1
 viravu malark kaN panippap kaikaL kUppi vizun^thu ezun^thu puRam pOn^thu vEtha vAymaich 2159-2
 chirapuraththup piLLaiyAr chellum pOthu thiru n^Ila kaNTa yAzppANar pinnE 	2159-3
 vara avarai vaLam peruku manaiyil pOka aruL cheythu tham thiru mALikaiyin van^thAr 2159-4

 262. maRaiyavarkaL aTi pORRath than^thaiyArum maruN^ku aNaiya mALikaiyil aNaiyumpOthil 	2160-1
 n^iRai kuTamum maNi viLakkum muthalAy uLLa n^Ithi maRaik kula makaLir n^eruN^ki En^tha 2160-2
 iRaivar thiru n^IRRuk kAppu En^thi mun chenRu InRa thAyAr chAththi iRainychi Eththa 2160-3
 muRaimai avarkku aruL cheythu maTaththil pukkAr muthalvar pAl maNi muththin chivikai peRRAr 	2160-4

 263. chelva n^eTu mALikaiyil amarn^thu n^ALum thiruth thONi michaiyAraich chenRu thAzn^thu 2161-1
 malku thirup pathikaN^kaL palavum pATi manam makizn^thu pORRi ichaiththu vaikun^ALil 2161-2
 ollai muRai upan^ayanap paruvam eytha ulaku iRan^tha chivanyAnam uNarap peRRAr 2161-3
 thollai maRai vithich chaTaN^ku maRaiyOr cheyyath thOloTu n^Ul thAN^kinAr churarkaL pORRa 	2161-4

 264. oru piRappum eythAmai uTaiyArthammai ulaku iyalpin upan^ayana muRaimaiyAkum 2162-1
 irupiRappin n^ilaimaiyinaich chaTaN^ku kATTi eythuvikkum maRai munivar ethirE n^inRu 2162-2
 varu thiRaththin maRai n^Ankum than^thOm enRu man^thiraN^kaL mozin^thavarkku mathura vAkkAl 2162-3
 poruvu iRappa OthinAr pukali van^tha puNNiyanAr eNNiRan^tha punitha vEtham 	2162-4

 265. churuthi Ayiram Othi aN^kam Ana thol kalaikaL eTuththu iyampum thOnRalAraip 2163-1
 parithi Ayiram kOTi virin^thAl ennap paranychOthi aruL peRRa pAnmai mEnmai 2163-2
 karuthi AtharavOTum viyappu uRRu Eththum kalai maRaiyOr kavuNiyanAr thammaik kaNmun 2163-3
 varum thiyAnap poruL enRu iRainychi thAm mun valla maRai kETTu aiyam thIrn^thu vAzn^thAr 2163-4

 266. man^thiraN^kaL Ana ellAm aruLich cheythu maRRu avaRRin vaithika n^Ul chaN^kin van^tha 2164-1
 chin^thai mayakkuRum aiyam theLiya ellAm chezu maRaiyOrkku aruLi avar theruLum ARRAl 	2164-2
 mun^thai muthal man^thiraN^kaL ellAm thOnRum muthal Akum muthalvanAr ezuththanychu enpAr 	2164-3
 an^thiyinuL man^thiram anychu ezuththumE enRu anychu ezuththin thiruppathikam aruLichcheythAr 	2164-4

 267. aththakaimai piLLaiyAr aruLich cheyya an^thaNarkaL aruL thalaimEl koNTu thAzn^thu 	2165-1
 chiththammakizvoTu chiRappath thAmum theyvath thiruththONi amarn^thAraich chenRu thAzn^thu 2165-2
 meyththa ichaip pathikaN^kaL koNTu pORRi virai malarththAL manam koNTu mINTu pOn^thu 	2165-3
 paththar uTan inithu amarum paNpu kUTap paramar thAL paNin^thu Eththip payilum n^ALil 2165-4

 268. pan^thu aNai mel viralALum paramarum pAy viTai mIthu 	2166-1
 van^thu pon vaLLaththu aLiththa varampil nyAnaththu amuthu uNTa 	2166-2
 chen^thamiz nyAna champan^thar thiRam kETTu iRainychu thaRkAka 	2166-3
 an^thaNar pUn^tharAy thannil aNain^thanar n^Avuk karaiyar 	2166-4

 269. vAkkin peruviRal mannar van^thu aNain^thAr enak kETTu 	2167-1
 pUkkamaz vAchath thaTam chUz pukalip perum thakaiyArum 	2167-2
 Akkiya n^al vinaip pERu enRu anpar kuzAth thoTum eythi 	2167-3
 ERkum peru viruppOTum ethir koLa eythum pozuthil 	2167-4

 270. chin^thai iTai aRA anpum thirumEni thannil achaivum 	2168-1
 kan^tham mikaiyAm karuththum kai uzavArap paTaiyum 	2168-2
 van^thizi kaNNIr mazaiyum vaTivil poli thiru n^IRum 	2168-3
 an^tham ilAth thiru vETaththu arachum ethir van^thu aNaiya 	2168-4

 271. kaNTa kavuNiyark kanRum karuththil paravu meyk kAthal 	2169-1
 thoNTar thiruvETam n^ErE thOnRiyathu enRu thozuthE 	2169-2
 aNTarum pORRa aNain^tha aN^ku arachum ethir van^thu iRainycha 	2169-3
 maNTiya Arvam peruka mathura mozi aruL cheythAr 	2169-4

 272. pEr ichai n^Avukku arachaip piLLaiyAr koNTu uTan pOn^thu 	2170-1
 pOr viTaiyAr thiruththONip pon kOyil uTpukum pOthil 	2170-2
 Arvam peruka aNaiyum avaruTan kumpiTTu aruLAl 	2170-3
 chIrvaLar thoNTaraik koNTu thirumALikaiyinil chErn^thAr 	2170-4

 273. aNaiyum thiruththoNTar thammOTu ANTa arachukkum anpAl 	2171-1
 iNaiyil thiru amuthu Akki iyalpAl amuthu cheyviththup 	2171-2
 puNarum peruku anpu n^aNpum poN^kiya kAthalil kumpiTTu 	2171-3
 uNarum chol mAlaikaL chAththi uTan makizvu eythi uRain^thAr 	2171-4

 274. an^n^AL chila n^ALkaL chella aruL thirun^Avukku arachar 	2172-1
 minnAr chaTai aNNal eN^kum mEviTam kumpiTa vENTi 	2172-2
 pon mArpil mun^n^Ul punain^tha pukalip pirAn ichaivOTum 	2172-3
 pinnAka eytha iRainychip piriyAtha n^aNpoTum pOn^thAr 	2172-4

 275. vAkkin thani mannar Eka mARAth thiru uLaththOTum 	2173-1
 pUkkamaz paNNaikaL chUzn^tha pukaliyin mINTum pukun^thu 	2173-2
 thEkkiya mAmaRai veLLath thiruththONi vIRRu irun^thAraith 	2173-3
 thUkkin thamiz mAlai pATith thozuthu aN^ku uRaikinRa n^ALil 	2173-4

 276. chen^thamiz mAlai vikaRpach cheyyuLkaLAn mozi mARRum 	2174-1
 van^tha chol chIr mAlai mARRum vazi mozi ellA maTakkuch 	2174-2
 chan^tha viyamakam EkapAtham thamiz irukkuk kuRaL chAththi 	2174-3
 en^thaikku ezu kURRirukkai IraTi IraTi vaippu 	2174-4

 277. n^AlaTi mEl vaippu mEnmai n^aTaiyin muTukum irAkam 	2175-1
 chAlpinil chakkaram Athi vikaRpaN^kaL chARRum pathika 	2175-2
 mUla ilakkiyamAka ellAp poruLkaLum muRRa 	2175-3
 nyAlaththu uyar kAziyAraip pATinAr nyAna champan^thar 	2175-4

 278. innichai pATina ellAm yAzp perum pANanAr thAmum 	2176-1
 mannum ichai vaTivAna mathaN^ka chULA maNiyArum 	2176-2
 panniya Ez ichai paRRip pATap pathikaN^kaL pATip 	2176-3
 ponnin thiruththALam peRRAr pukaliyil pORRi irun^thAr 	2176-4

 279. aN^kaN amar kinRa n^ALil arum thamiz n^ATu eththinuLLum 	2177-1
 thiN^kaL chaTai aNNalArtham thiruppathi yAvaiyum kumpiTTu 	2177-2
 eN^kum thamiz mAlai pATi iN^ku eythuvan enRu 	2177-3
 tham kulath thAthaiyA rOTum thava munivarkku aruL cheythAr 	2177-4

 280. peruku viruppuTan n^Okkip peRRa kulath thAthaiyArum 	2178-1
 arumaiyAl ummaip payan^tha athanAl pirin^thu uRaivu ARREn 	2178-2
 irumaikkum inpam aLikkum yAkamum yAn cheya vENTum 	2178-3
 orumaiyAl innam chilan^AL uTan eythuvEn enRu uraiththAr 	2178-4

 281. ANTakaiyArum ichain^thu aN^ku ampon thiruththENi mEvum 	2179-1
 n^INTa chaTaiyAr aTikkIz paNi uRRu n^ITu aruL peRRE 	2179-2
 INTu pukazth thAthaiyAr pin eythiTa yAzppANarOTum 	2179-3
 kAN thaku kAzi thozuthu kAthalinAl puRam pOn^thAr 	2179-4

 282. aththiru mUthUrin uLLAr amarn^thu uTanpOthuvAr pOtha 	2180-1
 meyththavar an^thaNar n^IN^kA viTai koNTu mILvArkaL mILa 	2180-2
 muththin chivikai mEl koNTu moy oLith thAmam n^iraththa 	2180-3
 n^iththila veNkuTai mIthu n^iRai mathi pOla n^izaRRa 	2180-4

 283. chinnam thanik kALam thArai chirapuraththu ANTakai van^thAr 	2181-1
 ennum thakaimai viLaN^ka ERRa thirup peyar chARRa 	2181-2
 mun emmaruN^kum n^iraththa murachu uTaip palliyam Arppa 	2181-3
 mannum thiruththoNTanAr van^thu ethir koNTu vaNaN^ka 	2181-4

 284. chaN^ka n^AthaN^kaL olippath thazaN^ku pon kOTu muzaN^ka 	2182-1
 maN^kala vAzththu urai eN^kum malka maRai mun iyampath 	2182-2
 thiN^kaLum pAmpum aNin^thAr thiruppathi eN^kum mun chenRu 	2182-3
 poN^kiya kAthalil pORRap pukalik kavuNiyar pOn^thAr 	2182-4

 285. thirumaRaich chapaiyar ALi chivanAr thirukkaNNAr kOyil 	2183-1
 peru viruppAl aNain^thu Eththip pinynykar kOyil piRavum 	2183-2
 urukiya anpAl iRainychi uyar thamiz mAlai koNTu Eththi 	2183-3
 varu punal ponni vaTapAl kuTa thichai n^Okki varuvAr 	2183-4

 286. pORRiya kAthal peruka puLLirukkum thiruvELUr 	2184-1
 n^Al thaTam thOLuTai mUnRu n^ayanap pirAn kOyil n^aNNi 	2184-2
 ERRa anpu eytha vaNaN^ki iruvar puL vEn^thar iRainychi 	2184-3
 ARRiya pUchanai chARRi anychoR pathikam aNin^thAr 	2184-4

 287. n^ITu thiru n^inRi Urin n^imalanAr n^IL kazal Eththik 	2185-1
 kUTiya kAthalil pORRik kumpiTTu vaN thamiz kURi 	2185-2
 n^ATu chIr n^ITUr vaNaN^ki n^ampar thirup punkUr n^aNNi 	2185-3
 ATiya pAtham iRainychi arum thamiz pATi amarn^thAr 	2185-4

 288. aN^ku n^inRu Eki appAN^kil aranAr makiz kOyil Ana 	2186-1
 eN^kaNum chenRu paNin^thE Eththi imavAn maTan^thai 	2186-2
 paN^kar uRai paza maNNip paTikkaraik kOyil vaNaN^kith 	2186-3
 thaN^ku thamiz mAlai chAththith thirukkuRukkaip pathi chArn^thAr 	2186-4

 289. thirukkuRukkaip pathi mannith thiru vIraTTAnaththu amarn^tha 	2187-1
 poruppuvillALarai Eththip pOn^thu anniyUr chenRu pORRip 	2187-2
 parukkai varai uriththAr tham pan^thaNa n^allUr paNin^thu 	2187-3
 viruppuTan pATal ichain^thAr vEtham thamizAl viriththAr 	2187-4

 290. appathi pORRi akalvAr aranAr thirumaNam chEri 	2188-1
 chepparum chIrth thoNTarOTum chenRu thozuthu ichai pATi 	2188-2
 epporuLum tharum Ichar ethir koL pATip pathi eythi 	2188-3
 oppil pathikaN^kaL pATi ON^ku vELvik kuTi uRRAr 	2188-4

 291. chezun^thiru vELvik kuTiyil thikaz maNavALa n^aRkOlam 	2189-1
 pozin^tha punal ponni mEvum punithath thuruththi iravil 	2189-2
 thazumpiya thannaimaiyum kUTath thaN thamiz mAlaiyil pATik 	2189-3
 kozun^thu veN thiN^kaL aNin^thAr kOTik kAviR chenRaTain^thAr 2189-4

 292. thirukkOTi kAvil amarn^tha thEvar chikAmaNi thannai 	2190-1
 erukkOTu ithaziyum pAmpum ichain^thu aNin^thAnai veLLEnap 	2190-2
 parukkOTu pUNTa pirAnaip paNin^thu chol mAlaikaL pATik 	2190-3
 karukkOTi n^IppArkaL chErum kanychanUr kai thozach chenRAr 	2190-4

 293. kanychanUr ANTa tham kOvaik kaN uRRu iRainychi mun pOn^thu 	2191-1
 manychaNi mAmathil chUzum mAn^thuRai van^thu vaNaN^ki 	2191-2
 anychol thamiz mAlai chAththi aN^ku akanRu anpar munnAkach 	2191-3
 chenychaTai vEthiyar mannum thirumaN^kalak kuTi chErn^thAr 	2191-4

 294. veN^ kaN viTai mEl varuvAr viyalUr aTikaLaip pORRith 	2192-1
 thaN^kiya innichai kUTum thamizp pathikath thoTai chAththi 	2192-2
 aN^kaN amarvAr tham munnE aruL vETam kATTath thozuthu 	2192-3
 cheN^kaN mAlukku ariyAr than^thirun^thu thEvan kuTi chErn^thAr 	2192-4

 295. thirun^thu thEvan kuTi mannum chiva perumAn kOyil eythip 	2193-1
 porun^thiya kAthalil pukkup pORRi vaNaN^kip purivAr 	2193-2
 marun^thoTu man^thiram Aki maRRum ivar vETamAm enRu 	2193-3
 arun^thamiz mAlai punain^thAr aLavil nyAnaththu amuthu uNTAr 	2193-4

 296. moy thikaz chOlai am mUthUr mun akanRu an^ n^eRi chelvAr 	2194-1
 chey tharu chAli karumpu theN^ku paim pUkaththu iTai pOy 	2194-2
 mai thikaz kaNTar tham kOyil maruN^ku uLLa ellAm vaNaN^ki 	2194-3
 eythinar nyAnachampan^thar innampar Ichartham kOyil 	2194-4

 297. innampar mannum pirAnai iRainychi iTai maTakkAna 	2195-1
 pannum thamizth thoTai mAlaip pATal punain^thu paravi 	2195-2
 ponnaN^ kazal iNai pORRip puRam pOn^thu aNain^thu pukun^thAr 	2195-3
 mannum thaTam karaip ponni vaTa kuraN^kATuthuRaiyil 	2195-4

 298. vaTa kuraN^kATuthuRaiyil vAliyAr thAm vazipaTTa 	2196-1
 aTaivum thiruppathikaththil aRiya chiRappiththu aruLip 	2196-2
 puTai koNTu iRainychinar pOn^thu puRaththuLLa thAnaN^kaL pORRi 	2196-3
 paTai koNTa mUvilai vElar pazanam thiruppathi chArn^thAr 	2196-4

 299. pazanaththu mEviya mukkaN paramETTiyAr payil kOyil 	2197-1
 uzaipukku iRainychi n^inRu Eththi urukiya chin^thaiyar Aki 	2197-2
 vizai chol pathikam viLampi viruppuTan mEvi akalvAr 	2197-3
 azanakka paN^kaya vAvi aiyARu chenRu aTaikinRAr 	2197-4

 300. mATa n^irai maNi vIthith thiruvaiyARRinil vAzum malku thoNTar 	2198-1
 n^ATu uyyap pukalivaru nyAna pOnakar van^thu n^aNNinAr enRu 	2198-2
 ATaloTu pATal aRA aNi mUthUr aTaiya alaN^kAram cheythu 	2198-3
 n^ITu manak kaLippinoTum ethir koLLa n^iththila yAnaththu n^IN^ki 	2198-4

 301. van^thu aNain^tha thiruththoNTar maruN^ku vara mAn En^thu kaiyar thampAl 	2199-1
 n^an^thi thiru aruL peRRa n^al n^akarai mun iRainychi n^aNNum pOthil 	2199-2
 ain^thu pulan n^ilai kalaN^kum iTaththu anychEl enpAr tham aiyARu enRu 	2199-3
 pun^thi n^iRai chen^thamizin chan^tha ichai pORRi ichaiththAr pukali vEn^thar 	2199-4

 302. maNi vIthi iTam kaTan^thu mAl ayanukku ariya pirAn mannum kOyil 	2200-1
 aNi n^ITu kOpuraththai aNain^thu iRainychi uL eythi aLavil kAthal 	2200-2
 thaNiyAtha karuththin OTum thamperumAn kOyil valam koNTu thAzn^thu 	2200-3
 paNi chUTum avar munpu paNin^thu vIzn^thu ezun^thu anpAl paravukinRAr 	2200-4

 303. kOTal kON^kam kuLi kUviLam ennum thiruppathikak kulavu mAlai 	2201-1
 n^ITu perum thirukkUththu n^iRain^tha thiru uLLaththu n^ilaimai thOnRa 	2201-2
 ATumARu athu vallAn aiyARRu em aiyanE enRu n^inRu 	2201-3
 pATinAr ATinAr paNpinoTum kaN pozi n^Ir paran^thu pAya 	2201-4

 304. pala muRaiyum paNin^thu ezun^thu puRam pOn^thu paravu thiruth thoNTarOTu 	2202-1
 n^ilavu thiruppathi athan kaN n^ikazum n^AL n^ikar ilA n^eTun^Irk kaN^kai 	2202-2
 alaiyum mathi muTiyAr tham perumpuliyUr muthalAna aNain^thu pORRik 	2202-3
 kulavu thamizth thoTai punain^thu mINTu aNain^thu peruku Arvam kUru n^ALil 	2202-4

 305. kuTathichai mEl pOvathaRkuk kumpiTTu aN^ku aruL peRRuk kuRippin OTum 2203-1
 paTarum n^eRi mEl aNaivAr paramar thirun^eyththAnap pathiyil n^aNNi 	2203-2
 aTaiyum manam uRa vaNaN^ki arum thamiz mAlaikaL pATi aN^ku n^inRum 	2203-3
 puTaivaLar men karumpinoTu pUkam iTai mazapATi pORRach chenRAr 	2203-4

 306. cheN^kai mAnmaRiyAr tham thirumazapATip puRaththuch chErach chelvAr 	2204-1
 aN^kaiyAr azal ennum thiruppathikam eTuththu aruLi aNain^tha pOzthil 	2204-2
 maN^kai vAz pAkaththAr mazapATi thalaiyinAl vaNaN^kuvArkaL 	2204-3
 poN^ku mA thavam uTaiyAr enath thozuthu pORRi ichaiththE kOyil pukkAr 2204-4

 307. mazapATi vayira maNith thUN amarn^thu makiz kOyil valam koNTu eythi 	2205-1
 chezuvAcha malark kamalach chEvaTik kIzch chenRu thAzn^thu ezun^thu n^inRu 	2205-2
 thozuthu ATip pATi n^aRum chol mAlaith thoTai aNin^thu thuthiththup pOn^thE 2205-3
 oziyAtha n^Echam uTan uTaiyavaraik kumpiTTu aN^ku uRain^thAr chinnAL 	2205-4

 308. athan maruN^ku kaTan^thu aruLAl thirukkAnUr paNin^thu Eththi AnRa chaiva 	2206-1
 muthan maRaiyOr anpilAn^ thuRaiyin munnavanaith thozuthu pORRip 	2206-2
 patham n^iRai chen^thamiz pATich chaTaimuTiyAr payil pathiyum paNin^thu pATi 	2206-3
 matha karaTa varai uriththAr vaTa karai mAn^thuRai aNain^thAr maNi n^Ul mArpar 	2206-4

 309. chenRu thiru mAn^thuRaiyil thikazn^thu uRaiyum thuRai n^athi vAz chenniyAr tham 2207-1
 munRil paNin^thu aNi n^eTu mALikai valam cheythu uLpukku munpu thAzn^thu 	2207-2
 thunRu kathirp parithimathi marun^thukkaL thozuthu vazipATu cheyya 	2207-3
 n^inRa n^ilai chiRappiththu n^iRai thamizil chol mAlai n^ikazap pATi 	2207-4

 310. aN^kaN akanRu am maruN^kil aN^kaNar tham pathi piRavum aNain^thu pORRich 2208-1
 cheN^kamalap pothi avizach chEl pAyum vayal mathuvAl chERu mARAp 	2208-2
 poN^ku oli n^Ir maza n^ATTup ponni vaTa karai michaip pOyp pukali vEn^thar 	2208-3
 n^aN^kaL pirAn thiruppAchchilAchchiramam paNiya n^aNNum pOthil 	2208-4

 311. an^ n^akaril kolli mazavan payan^tha arum peRal Ar amutha men chol 	2209-1
 kanni iLa maTappiNaiyAm kAmaru kOmaLak kozun^thin kathir chey mEni 	2209-2
 mannu perum piNiyAkum muyalakan van^thu aNaivuRa mey varuththam eythith 	2209-3
 thannuTaiya perum chuRRam pulampu eythath thAnum manam thaLarvu koLvAn 	2209-4

 312. maRRu vERu oruparichAl thavirAmai maRi vaLarum kaiyAr pAtham 	2210-1
 paRRiyE varum kulaththup pAnmaiyinAn AthalinAl parivu thIrap 	2210-2
 pon thoTiyaik koTu van^thu pOr kOlach chEvakarAy puraN^kaL mUnRum 	2210-3
 cheRRavar tham kOyil uT koTu pukun^thu thiru munpE iTTu vaiththAn 	2210-4

 313. avvaLavil ALuTaiya piLLaiyAr ezun^thu aruLi aNuka eythach 	2211-1
 chevviya meyny nyAnam uNar thirunyAna champan^than van^thAn enRE 	2211-2
 ev ulakum thuyar n^IN^kap paNi mARum thanik kALaththu ezun^tha Ochai 	2211-3
 ev uyirkkum avan kELA mel iyalai viTTu ethirE virain^thu chelvAn 	2211-4

 314. mA n^akaram alaN^karimin makara thOraNam n^ATTum maNi n^Ir vAchath 	2212-1
 thU n^aRum pUraNa kumpam chOthi maNi viLakkinoTu thUpam En^thum 	2212-2
 Enai aNi piRavum elAm ezil peruka iyaRRum ena Evith thAnum 	2212-3
 vAnavar n^Ayakar makanAr varumunpu thozuthu aNain^thAn mazavar kOmAn 	2212-4

 315. piLLaiyAr ezun^tharuLap peRREn enRu Anan^tham peruku kAthal 	2213-1
 veLLam n^Ir kaN poziyath thirumuththin chivikaiyin mun vIzn^tha pOthu 	2213-2
 vaLLalAr ezuka ena malarviththa thiruvAkkAl malarkkai chenni 	2213-3
 koLLa makizn^thu uTan chenRu kulappathiyin maNivIthi koNTu pukkAn 	2213-4

 316. maN^ka thUriyam muzaN^kum maNi vIthi kaTan^thu mathich chaTaiyAr kOyil 	2214-1
 poN^ku chuTark kOpuraththukku aNiththu Aka punai muththin chivikai n^inRum 	2214-2
 aN^kaN izin^thu aruLum muRai izin^thu aruLi aNivAyil paNin^thu pukku 	2214-3
 thaN^kaL pirAn kOyil valam koNTu thirumun vaNaN^kach chArum kAlai 	2214-4

 317. kanni iLam koTi uNarvu kazin^thu n^ilam chErn^thu athanaik kaNTu n^Okki 2215-1
 en ithu enRu aruL cheyya mazavanthAn ethir iRainychi aTiyEn peRRa 	2215-2
 pon ivaLai muyalakanAm poruvil arumpiNi porun^thap punithar kOyil 2215-3
 mun aNaiyak koNarviththEn ithu pukun^thapaTi enRu mozin^thu n^inRAn 	2215-4

 318. aNikiLar thAr avan chonna mARRam aruLoTum kETTu an^ n^ilaiyin n^inRE 2216-1
 paNi vaLar chenychaTaip pAchchin mEya param poruL AyinAraip paNin^thu 	2216-2
 maNi vaLar kaNTarO maN^kaiyai vATa mayal cheyvathO ivar mANpathu enRu 	2216-3
 thaNivil piNi thavirkkum pathikath thaNthamiz pATinAr chaNpai n^Athar 	2216-4

 319. pannu thamiz maRaiyAm pathikam pATi thirukkaTaik kAppuch chAththi 	2217-1
 mannum kavuNiyar pORRi n^iRka mazavan payan^tha mazalai men chol 	2217-2
 kanni uRu piNi viTTu n^IN^kak kathum enap pAr michai n^inRu ezun^thu 	2217-3
 ponnin koTi ena olkivan^thu peruvalith thAthai puTai aNain^thAL 	2217-4

 320. vanpiNi n^IN^ku makaLaik kaNTa mazavan peru makizchchi poN^kak 	2218-1
 thanthanip pAvaiyum thAnum kUTach chaNpaiyar kAvalar thALil vIza 	2218-2
 n^inRa arumaRaip piLLaiyArum n^Ir aNivENi n^imalar pAtham 	2218-3
 onRiya chin^thai uTan paNin^thAr umpar pirAn thiruththoNTar ArththAr 	2218-4

 321. n^ITu thiru vAchchiramam mannum n^Erizai pAkaththar thAL vaNaN^kik 	2219-1
 kUTum aruLuTan aN^ku amarn^thu kumpiTum koLkai mERkoNTu pOn^thE 	2219-2
 ATal payinRAr pathipiRavum aNain^thu paNin^thu aTipORRi Ekich 	2219-3
 chETarkaL vAzum thiruppainynyIlich chivaperumAnai iRainychach chenRAr 	2219-4

 322. paNpayil vaNTu inampATum chOlaip painynyIli vANar kazal paNin^thu 	2220-1
 maN paravum thamiz mAlai pATi vaiki vaNaN^ki makizn^thu pOn^thu 	2220-2
 thiNperum theyvak kayilaiyil vAz chivanAr pathi pala chenRu iRainychich 	2220-3
 chaNpai vaLam tharum n^ATar van^thu thaTam thiru IkOy malaiyaich chArn^thAr 	2220-4

 323. cheN^kaN kuRavaraith thEvar pORRum thikaz thiru IN^kOy malaiyil mEvum 	2221-1
 kaN^kai chaTaiyAr kazal paNin^thu kalan^tha ichaip pathikam punain^thu 	2221-2
 poN^karp pozil chUz malaiyum maRRum puRaththuLLa thAnaN^kaL ellAm pORRik 2221-3
 koN^kil kuTa pulam chenRu aNain^thAr kOthil meynynyAna kozun^thu anaiyAr 2221-4

 324. aNTar pirAn AlayaN^kaL ammaruN^ku uLLana paNin^thu 	2222-1
 theNthirai n^Irth thaTam ponnith then karaiyAm koN^kin iTai 	2222-2
 vaNTu alaiyum punal chaTaiyAr makiz iTaN^kaL thozuthu aNain^thAr 	2222-3
 koNTal payil n^eTum purichai koTi mATach cheN^kunRUr 	2222-4

 325. an^ n^akaril vAzvArum aTiyavarum manam makizn^thu 	2223-1
 panneTun^thOraNamuthalAp payil aNikaL pala amaiththu 	2223-2
 mun uRavan^thu ethir koNTu paNin^thu Eththimoy karaN^kaL 	2223-3
 chenniyuRak koNTu aNain^thAr chinaviTaiyAr chezuN^kOyil 	2223-4

 326. tham perumAn kOyilinuL ezun^thu aruLith thamiz virakar 	2224-1
 n^amparavar thiru munpu thAzn^thu ezun^thu n^alam chiRakka 	2224-2
 imparum umparum Eththa innichai vaN thamiz pATik 	2224-3
 kumpiTum Atharavu uTan ak kO n^akaril inithu amarn^thAr 	2224-4

 327. appAlaik kuTa pulaththil ARaNin^thAr amar kOyil 	2225-1
 eppAlum chenRu Eththith thiru n^aNAvinai iRainychip 	2225-2
 paip pAn^thaL puNain^tha varaip paravip paNTu amarkinRa 	2225-3
 vaippAna cheN^kunRUr van^thu aNain^thu vaikinAr 	2225-4

 328. AN^ku uTaiya piLLaiyAr amarn^thu uRaiyum n^ALinkaN 	2226-1
 thUN^ku thuLi mukil kulaN^kaL churan^thu peyal ozikAlai 	2226-2
 vIN^ku oli n^Ir vaippu ellAm veyil peRA viruppu varap 	2226-3
 pAN^kar varaiyum kuLirum panip paruvam eythiyathAl 	2226-4

 329. aLikkulaN^kaL chuLiththu akala aravin^tham mukam pularap 	2227-1
 paLiN^ku maNi marakatha valliyil kOththa pAnmai enath 	2227-2
 thuLith thalaimEl aRuku pani thoTuththu achaiyach chUz paniyAl 	2227-3
 kuLirk kuTain^thu veN paTAm pOrththu anaiya kunRukaLum 	2227-4

 330. moy pani kUr kuLir vATai muzuthu ulavum pozuthEyAyk 	2228-1
 koy thaLir men chOlaikaLum kulain^thu achaiya kuLirkku othuN^ki 	2228-2
 veyyavanum karam n^imirkka mATTAn pOl vichumpin iTai 	2228-3
 aithu veyil virippathuvum aTaN^kuvathum AkumAl.	2228-4

 331. n^ITiya ap pathikaL elAm n^iRai mATath thiRaikaL thoRum 	2229-1
 pETaiyuTan pavaLakkAl puRavu oTuN^kap piththikaiyin 	2229-2
 thOTu alar men kuzal maTavAr thuNaik kalacha vem mulaiyuL 	2229-3
 ATavar tham paNaiththOLum maNi mArpum aTaN^kuvana 	2229-4

 332. arichanamum kuN^kumamum araiththu amaippAr ayal ellAm 	2230-1
 pariya akil kuRai piLan^thu pukaippArkaL pAN^ku ellAm 	2230-2
 eri umiz pEz vAyth thONi irumpu IrppAr iTai ellAm 	2230-3
 viri malar men puRavu aNin^tha mIppulaththu vaippu ellAm 	2230-4

 333. an^n^ALil koTi mATach cheN^ kunRUr amarn^thu irun^tha 	2231-1
 meynynyAnap piLLaiyAruTan mEvum parichanaN^kaL 	2231-2
 pannALum an^n^ATTil payinRa athanAl paniththa kuLir 	2231-3
 mun Ana piNi van^thu mULvathu pOl muTukuthalum 	2231-4

 334. an^n^ilaimai ALuTaiya piLLaiyArkku avarkaL ellAm 	2232-1
 mun aRiviththu iRainychuthalum muthalvanAr aruL thozuthE 	2232-2
 in^n^ilaththin iyalpu eninum n^amakku eythap peRu enRu 	2232-3
 chenni mathi aNin^thAraith thiruppathikam pATuvAr 	2232-4

 335. avvinaikku ivvinai enRu eTuththu aiyar amuthu cheytha 	2233-1
 vevviTam mun thaTuththu em iTar n^Ikkiya veRRiyinAl 	2233-2
 evviTaththum aTiyAr iTar kAppathu kaNTam enRE 	2233-3
 cheyvinaith thINTA thiru n^Ila kaNTam enach cheppinAr 	2233-4

 336. Aya kuRippinil ANai n^ikaza aruLich cheythu 	2234-1
 thUya pathikath thiruk kaTaik kApputh thoTuththu aNiya 	2234-2
 mEya apponpathi vAzpavarkkE anRi mEvum an^n^AL 	2234-3
 thIya panip piNi an^n^ATTu aTaN^kavum thIrn^thathu anRE 	2234-4

 337. appathiyin kaN amarn^thu chila n^ALil aN^ku akanRu 	2235-1
 thuppuRaz vENiyar thAnam palavum thozuthu aruLi 	2235-2
 muppuri n^UluTan thOl aNi mArpar munivaroTum 	2235-3
 chepparum chIrth thiruppANTik koTumuTi chenRu aNain^thAr 	2235-4

 338. paruvam arup ponnip pANTik koTu muTiyAr thampAtham 	2236-1
 maruvi vaNaN^ki vaLath thamiz mAlai makizn^thu chAththi 	2236-2
 viri chuTar mALikai venycha mAk kUTal viTaiyavar tham 	2236-3
 peruvil thAnam pala pORRik kuNathichaip pOthukinRAr 	2236-4

 339. chelvak karuvUrth thiruvAnilaik kOyil chenRu iRainychi 	2237-1
 n^al ichai vaN thamizch chol thoTai pATi an^n^ATu akanRu 	2237-2
 malkiya mANikka veRpu muthalA vaNaN^ki van^thu 	2237-3
 malku thiraip ponnith then karaith thAnam pala paNivAr 	2237-4

 340. panneTum kunRum paTar perum kAnum pala pathiyum 	2238-1
 an^ n^ilaith thAnaN^kaL Ayina ellAm amarn^thu iRainychi 	2238-2
 mannu pukaliyil vaithika vAymai maRaiyavanAr 	2238-3
 pon iyal vENip punithar parAyth thuRaiyuL pukun^thAr 	2238-4

 341. n^ITum parAyath thuRai n^eRRith thanik kaNNar kOyil n^aNNik 	2239-1
 kUTum karuththoTu kumpiTTuk kOthil thamizch chol mAlai 	2239-2
 pATum kavuNiyar kaNpani mAri paran^thu iziyach 	2239-3
 chUTum karathalaththu anychali kOlith thozuthu n^inRAr 	2239-4

 342. thozuthu puRampu aNain^thu aN^ku n^inRu Ekich churar paNivu uRRu 	2240-1
 ezu thiru Alan^thuRai thiruchchen^thuRaiyE muthalA 	2240-2
 vazuvil pal kOyilkaL chenRu vaNaN^ki makizn^thu aNaivAr 	2240-3
 chezu malarch chOlaith thiruk kaRkuTi malai chEra van^thAr 	2240-4

 343. kaRkuTi mAmalai mEl ezun^tha kanakak kozun^thinaik kAl vaLaiyap 	2241-1
 pon thiraL mEruch chilai vaLaiththa pOr viTaiyALiyaip pORRi ichaiththu 	2241-2
 n^aRRamiz mAlai punain^thu aruLi nyAna champan^thar pulankaL ain^thum 	2241-3
 cheRRamiz mUkkIchcharam paNin^thu thiruchchirAp paLLich chilampu aNain^thAr 	2241-4

 344. chemmaNi vAri aruvi thUN^kum chirAp paLLi mEya chezum chuTarai 	2242-1
 kaim malai Iruri pOrvai chAththum kaN n^uthalAraik kazal paNin^thu 	2242-2
 meym makizvu eythi uLam kuLira viLaN^kiya chol thamiz mAlai vEyn^thu 	2242-3
 maim malar kaNTar tham Anaik kAvai vaNaN^kum viruppoTu van^thu aNain^thAr 	2242-4

 345. viNNavar pORRi chey Anaik kAvil veN n^Aval mEviya meyp poruLai 2243-1
 n^aNNi iRainychi mun vIzn^thu ezun^thu n^Al kOTTu n^Akam paNin^thathuvum 	2243-2
 aNNal kOch cheN^kaN arachancheytha aTimaiyum anychol thoTaiyil vaiththup 	2243-3
 paN uRu chen^thamiz mAlaip pATi paravi n^inRu Eththinar pAnmaiyinAl 	2243-4

 346. n^AraNan n^Anmukan kANA uNmai veN n^Aval uNmai mayEn^thiramum 	2244-1
 chIraNi n^ITu thirukkayilai chelvath thiruvArUr mEya paNpum 	2244-2
 AraNaththu uT poruL AyinArai Anaik kAvin kaN pukazn^thu pATi 	2244-3
 Er aNiyum pozil chUzn^tha chaNpai En^thalAr ellai il inpam uRRAr 	2244-4

 347. kai thozuthu Eththip puRaththu aNain^thu kAmar pathi athan kaN chila n^AL 	2245-1
 vaiki vaNaN^ki makizn^thu aNaivAr mannum thavaththuRai vAnavar thAL 	2245-2
 eythi iRainychi ezun^thu n^inRE in thamiz mAlai koNTu Eththip pOn^thu 	2245-3
 vaithika mAmaNi ammaruN^ku maRRu uLLa thAnam vazuththich chelvAr 	2245-4

 348. ERu uyarththAr thiruppARRuRaiyum eRumpiyUr mAmalaiyE muthalA 	2246-1
 vERu pathikaL palavum pORRi viravum thiruththoNTar van^thu chUza 	2246-2
 IRil pukazch chaNpai ALiyAr thAm eN thichaiyOrum thozuthu iRainycha 	2246-3
 n^IRaNi chempavaLap poruppin n^eTuN^kaLa mA n^akar chenRu chErn^thAr 	2246-4

 349. n^eTuN^kaLaththu Athiyai anpAl n^inpAl n^enycham chelAvakai n^Er vilakkum 2247-1
 iTumpaikaL thIrththu aruL cheyvAy enRum in ichai mAlai koNTu Eththi Eki 2247-2
 aTum paNich chenychaTaiyAr pathikaL aNain^thu paNin^thu n^iyamam pORRik 	2247-3
 kaTum kaivarai uriththAr makizn^tha kATTup paLLippathi kai thozuvAr 	2247-4

 350. chenRu thikaz thirukkATTu paLLich chem chaTai n^ampar tham kOyil eythi 	2248-1
 munRil valam koNTu iRainychi vIzn^thu moy kazal chEvaTi kai thozuvAr 	2248-2
 kanRu aNai Avin karuththu vAyppak kaN n^uthalArai mun pORRi cheythu 	2248-3
 manRuL n^inRu ATal manaththuL vaippAr vAru mannum mulai pATi vAzn^thAr 	2248-4

 351. aN^ku appathi n^inRu ezun^tharuLi aNin^thiru vAlam pozil vaNaN^ki 	2249-1
 poN^ku punal ponnip pUn^thuruththi poy iliyAraip paNin^thu pORRi 	2249-2
 eN^kum n^ikaz thiruth thoNTar kuzAm ethir koLLa eppathiyum thozuthu 	2249-3
 cheN^kayal pAy vayal OTai chUzn^tha thiruk kaNTiyUr thozach chenRu aNain^thAr 2249-4

 352. kaNTiyUr vIraTTar kOyil eythik kalan^thu aTiyAruTan kAthal poN^kak 	2250-1
 koNTa viruppuTan thAzn^thu iRainychik kulavu makizchchiyin koLkaiyinAl 	2250-2
 thoNTar kuzAththinai n^Okki n^inRu thoTuththa ichaiththamiz mAlai thannil 	2250-3
 aNTar pirAn than aruLin vaNNam aTiyAr perumaiyil kETTu aruLi 	2250-4

 353. vinavi eTuththa thirup pathikam mEvu thirukkaTaik kAppu thannil 	2251-1
 anaiya n^inaivu ariyEn cheyalai aTiyAraik kETTu makizn^tha thanmai 	2251-2
 punaivuRu pATalil pORRi cheythu pOn^thu pukalik kavuNiyanAr 	2251-3
 thunai punal ponnith thirai valam koL chORRuth thuRai thozach chenRu aTaivAr 2251-4

 354. appar chORRuth thuRai chenRu aTaivOm enRu 	2252-1
 oppil vaN thamiz mAlai orumaiyAl 	2252-2
 cheppiyE chenRu chErn^thanar chErvilAr 	2252-3
 muppuram cheRRa munnavar kOyil mun 	2252-4

 355. thollai n^IL thiruch chORRuth thuRai uRai 	2253-1
 chelvar kOyil valam koNTu thEvarkaL 	2253-2
 allal thIrkka n^anychu uNTa pirAn aTi 	2253-3
 ellaiyil anpu kUra iRainychinAr 	2253-4

 356. iRainychi Eththi ezun^thu n^inRu in ichai 	2254-1
 n^iRain^tha chen^thamiz pATi n^ilAvi aN^ku 	2254-2
 uRain^thu van^thu aTiyAruTan eythinAr 	2254-3
 chiRan^tha chIrth thiru vEthik kuTiyinil 	2254-4

 357. vEtha vEthiyar vEthi kuTiyinil 	2255-1
 n^Athar kOyil aNain^thu n^alam thikaz 	2255-2
 pAtha paN^kayam pORRip paNin^thu ezun^thu 	2255-3
 OthinAr thamiz vEthaththin ON^ku ichai 	2255-4

 358. ezuthu mA maRaiyAm pathikaththu ichai 	2256-1
 muzuthum pATi muthalvaraip pORRi mun 	2256-2
 thozuthu pOn^thu van^thu eythinAr chOlai chUz 	2256-3
 pazuthil chIrththiru veNNip pathiyinil 	2256-4

 359. veNNi mEya viTaiyavar kOyilai 	2257-1
 n^aNNi n^ATiya kAthalin n^AN mathik 	2257-2
 kaNNiyAr tham kazal iNai pORRiyE 	2257-3
 paNNil n^ITum pathika mun pATinAr 	2257-4

 360. pATi n^inRu paravip paNin^thu pOy 	2258-1
 ATum aN^kaNar kOyil aN^ku uLLana 	2258-2
 mATu chenRu vaNaN^ki makizn^thanar 	2258-3
 n^ITu chaNpai n^iRai pukaz vEthiyar 	2258-4

 361. moy tharum chOlai chUz muLari muLLaTavi pOy 	2259-1
 mey tharum parivilAn vELviyaip pAzapaTach 	2259-2
 cheytha chaN^karar thiruchchakkarap paLLi mun 	2259-3
 peythavam aruLinAr iyal ichaith thalaivanAr 	2259-4

 362. chakkarap paLLiyAr tham thiruk kOyil uL 	2260-1
 pukku aruththiyin uTan punai malarth thAL paNin^thu 	2260-2
 akkaraip paramarpAl anpu uRum parivu kUr 	2260-3
 mikka chol thamizinAl vEthamum pATinAr 	2260-4

 363. thalaivar tham chakkarap paLLi than iTai akanRu 	2261-1
 alaipunal paNaikaLin aruku pOy arumaRaip 	2261-2
 pulan uRum chin^thaiyAr puLLa maN^kaip pathi 	2261-3
 kulavum Alan^thuRaik kOyilaik kuRukinAr 	2261-4

 364. mannum ak kOyil chEr mAn maRik kaiyartham 	2262-1
 pon aTiththalam uRap purivoTum thozuthu ezun^thu 	2262-2
 in ichaith thamiz punain^thu iRaivar chEl UruTan 	2262-3
 pannu pAlaith thuRaip pathi paNin^thu EkinAr 	2262-4

 365. kAvin mEl mukil ezum kamaz n^aRum puRavu pOy 	2263-1
 vAvi n^ITu alavan vAz peTai uTan malar n^aRum 	2263-2
 pUvin mEl vizai uRum pukaliyAr thalaivanAr 	2263-3
 chEvin mEl aNNalAr thirun^alUr n^aNNinAr 	2263-4

 366. manRalaN^ kazani chUz thiru n^alUr maRaivalOr 	2264-1
 thunRu maN^kala vinaith thuzaniyAl ethir koLap 	2264-2
 pon thayaN^ku oLi maNich chivikaiyil polivu uRach 	2264-3
 chenRu aNain^thu aruLinAr chirapurach chemmalAr 	2264-4

 367. n^iththilach chivikai mEl n^inRu izin^thu aruLiyE 	2265-1
 moyththa an^thaNar kuzAm mun chelap pin chelum 	2265-2
 paththarum parichanaN^kaLum uTan paravavE 	2265-3
 aththar tham kOpuram thozuthu aNain^thu aruLinAr 	2265-4

 368. veLLi mAl varaiyai n^Er virichuTark kOyilaip 	2266-1
 piLLaiyAr valam varum pozuthinil peruku n^Ir 	2266-2
 veLLa Anan^tham poziya mEl ERi n^Ir 	2266-3
 thuLLuvAr chaTaiyaraith thozuthu mun paravuvAr 	2266-4

 369. paravu chol pathikam mun pATinAr parivuthAn 	2267-1
 vara ayarththu uruku n^Er manan uTan puRam aNain^thu 	2267-2
 aravu uTaich chaTaiyar pEr aruL peRum perumaiyAl 	2267-3
 viravum appathi amarn^thu aruLiyE mEvinAr 	2267-4

 370. anna thanmaiyil appathiyinil amarn^thu aruLi 	2268-1
 min n^eTum chaTai vimalar thAL viruppoTu vaNaN^kip 	2268-2
 pannum innichaip pathikamum pala muRai pATi 	2268-3
 n^al n^eTum kula n^An maRaiyavar thoza n^ayan^thAr 	2268-4

 371. n^ITum appathi n^IN^kuvAr n^ikaz thirun^allUr 	2269-1
 ATuvAr thiru aruL peRa akanRu pOn^thu aN^kaN 	2269-2
 mATum uLLana vaNaN^kiyE paravi van^thu aNain^thAr 	2269-3
 thETum mAl ayaRku ariyavar thirukkarukAvUr 	2269-4

 372. van^thu pan^thar mAthavi maNam kamaz karukAvUrch 	2270-1
 chan^tha mAmaRai than^thavar kazal iNai thAzn^thE 	2270-2
 an^tham illavar vaNNamAr azal vaNNam enRu 	2270-3
 chin^thai inpuRap pATinAr chezum thamizp pathikam 	2270-4

 373. pathika in ichai pATip pOyp piRappathi palavum 	2271-1
 n^athi aNin^thavar kOyilkaL n^aNNiyE vaNaN^ki 	2271-2
 mathura muththamiz vAchakar aNain^thanar manRuL 	2271-3
 athir chilampu aTiyAr makiz avaL ivaL n^allUr 	2271-4

 374. mannum appathi vAnavar pORRavum makizn^tha 	2272-1
 thanmaiyAr payil kOyil uL thamparichu uTaiyAr 	2272-2
 ennum n^Amamum n^ikazn^thiTa Eththi mun iRainychip 	2272-3
 pannu chIrp pathi palavum appAl chenRu paNivAr 	2272-4

 375. pazuthu il chIrth thirup parithi n^al n^iyamum paNin^thu aN^ku 	2273-1
 ezuthu mAmaRaiyAm pathikaththu ichai pORRi 	2273-2
 muzuthum Anavar kOyilkaL vaNaN^kiyE muRaimai 	2273-3
 vazuvu ilAr thiruppUvanUr vaNaN^ki van^thu aNain^thu 	2273-4

 376. poN^ku kAthalil pORRi aN^kar aruLuTan pOn^thu 	2274-1
 paN^kayath thaTam paNaip pathi palavum mun paNin^thE 	2274-2
 eN^kum anparkaL Eththu oli eTukka van^thu aNain^thAr 	2274-3
 aN^kaNarkku iTam Akiya pazampathi AvUr 	2274-4

 377. paNiyum appathip pachupathi Ichcharaththin inithu irun^tha 	2275-1
 maNiyai uL pukku vazipaTum viruppinAl vaNaN^kith 	2275-2
 thaNivu il kAthalinAl thaN thamiz mAlaikaL chAththi 	2275-3
 aNi viLaN^kiya thirun^alUr mINTum van^thu aNain^thAr 	2275-4

 378. maRai viLaN^kum appathiyinil maNikaNTar pon thAL 	2276-1
 n^iRaiyum anpoTu vaNaN^kiyE n^ikazpavar n^ilavum 	2276-2
 piRai aNin^thavar aruL peRap piracha men malar vaNTu 	2276-3
 aRai n^aRum pozil thiru valam chuziyil van^thu aNain^thAr 	2276-4

 379. mathi puNain^thavar valam chuzi maruvu mAthavaththu 	2277-1
 muthirum anparkaL muththamiz virakar tham mun van^thu 	2277-2
 ethir koL pOzthinil izin^thavar ethir chela mathiyaik 	2277-3
 kathir chey veN mukil kuzAm puTai chUzn^thenak kalan^thAr 	2277-4

 380. kalan^tha anparkaL thozuthu ezak kavuNiya thalaivar 	2278-1
 alarn^tha chem kamalak karam kuviththu uTan aNaivAr 	2278-2
 valam chuzip perumAn makiz kOyil van^thu eythip 	2278-3
 polam koL n^IL chuTark kOpuram iRainychi uL pukun^thAr 	2278-4

 381. maruvalAr puram munin^thavar thiru munRil valam koNTu 	2279-1
 urukum anpuTan uchchi mEl anychaliyinarAyth 	2279-2
 thiruvalam chuzi uTaiyavar chEvaTith thalaththil 	2279-3
 perukum Atharavu uTan paNin^thu ezun^thanar periyOr 	2279-4

 382. nyAna pOnakar n^ampar mun thozuthu ezum viruppAl 	2280-1
 Ana kAthalil aN^kaNavar thamai vinavum 	2280-2
 Unamil ichaiyuTan viLaN^kiya thiruppathikam 	2280-3
 pAn alAr maNikaNTaraip pATinAr paravi 	2280-4

 383. pulan koL in thamiz pORRinar puRaththinil aNain^thE 	2281-1
 ilaN^ku n^Irp ponni chUz thiruppathiyinil irun^thu 	2281-2
 n^alam koL kAthalin n^AtharthAL n^ALthoRum paravi 	2281-3
 valam chuzip perumAn thoNTar tham uTan makizn^thAr 	2281-4

 384. makizn^tha thanthalai vAzum an^ n^AL iTai vAnil 	2282-1
 thikazn^tha nyAyiRu thuNaip puNar Orai uL chErn^thu 	2282-2
 n^ikazn^tha thanmaiyil n^ilavum Ez kaTal n^Irmai kunRa 	2282-3
 vekuNTu vem kathir parappalin muthirn^thathu vEnil 	2282-4

 385. thaN punal kuLir kAl n^aRum chan^thanath thEyvai 	2283-1
 paNpu n^ITiya vAcha men malar pothi pani n^Ir 	2283-2
 n^aNpuTaith thuNai n^akai maNi muththaNi n^ALum 	2283-3
 uNpa mAthuriyach chuvai ulaku uLOr virumpa 	2283-4

 386. aRal maliyum kAn ARRin n^Ir n^achaiyAl aNaiyumAn 	2284-1
 peRal ariya punal enRu pEththErin pin thoTarum 	2284-2
 uRai uNavu koLLum puL thEmpiayal irai thErum 	2284-3
 paRavai chiRai viriththu oTuN^kap panip puRaththu vathiyumAl 	2284-4

 387. n^IN n^ilai mALikai mElum n^ilA munRin maruN^kinum 	2285-1
 vAN n^izal n^al chOlaiyilum malar vAvik karai mATum 	2285-2
 pUN n^ilavu muththu aNin^tha pUN^kuzalAr mulaith thaTaththum 	2285-3
 kANum makizchchiyin malarn^thu mAn^thar kalan^thu uRaivArAl 	2285-4

 388. mayil oTuN^ka vaNTu ATa malark kamala mukai viriya 	2286-1
 kuyil oTuN^kAch chOlaiyin men thaLir kOthik kUvi ezath 	2286-2
 thuyil oTuN^kA uyir anaiththum thuyil payilach chuTar vAnil 	2286-3
 veyil oTuN^kA vemmai tharum vEnil viri tharu n^ALil 	2286-4

 389. chaNpai varum piLLaiyAr chaTA makuTar valam chuziyai 	2287-1
 eN perukath thozuthu Eththip pazaiyARai eythuthaRku 	2287-2
 n^aNpu uTaiya aTiyArkaLuTan pOtha n^aTan^thu aruLi 	2287-3
 viN poru n^IL mathiL ARai mEl thaLi chenRu eythinAr 	2287-4

 390. thiruvARai mEl thaLiyil thikazn^thu irun^tha chen^thIyin 	2288-1
 uruvALan aTivaNaN^ki urukiya anpoTu pORRi 	2288-2
 maruvArum kuzal malaiyAL vazipATu cheyya aruL 	2288-3
 tharuvAr tham thiru chaththi muRRaththin puRam chErn^thAr 	2288-4

 391. thiruch chaththi muRRaththil chenRu eythith thirumalaiyAL 	2289-1
 aruchchiththa chEvaTikaL Arvam uRap paNin^thu Eththik 	2289-2
 karuch chuRRil aTaiyAmal kai tharuvAr kazal pATi 	2289-3
 viruppu uRRuth thirup paTTIchcharam paNiya mEvum kAl 	2289-4

 392. vemmai tharu vEnil iTai veyil veppam thaNippathaRku 	2290-1
 mummai n^ilaith thamiz virakar muTimIthE chivapUtham 	2290-2
 thammai aRiyAthapaTi thaN tharaLap pan^thar eTuththu 	2290-3
 emmai viTuththu aruL purin^thAr paTTIchar enRu iyampa 	2290-4

 393. avvuraiyum maNi muththin pan^tharum AkAyam ezach 	2291-1
 chevviya meynynyAnam uNar chirapuraththup piLLaiyAr 	2291-2
 iv vinaithAn Ichar thiru aruLAl Akil ichaivathu ena 	2291-3
 mey viravu puLakam uTan mEthiniyin michaith thAzn^thAr 	2291-4

 394. athu pozuthE aNi muththin pan^tharinai aruL chiRakkak 	2292-1
 kathir oLiya maNik kAmpu parichanaN^kaL kaik koNTAr 	2292-2
 mathura mozi maRaith thalaivar maruN^ku imaiyOr pozivAchap 	2292-3
 puthu malarAl appan^thar pUm pan^tharum pOlum 	2292-4

 395. thoNTar kuzAm Arppu eTuppach churuthikaLin perun^thuzani 	2293-1
 eN thichaiyum n^iRain^thu ON^ka ezun^thu aruLum piLLaiyAr 	2293-2
 veN tharaLap pan^thar n^izal mIthu aNaiyath thirumanRil 	2293-3
 aNTarpirAn eTuththa thiruvaTi n^Izal ena amarn^thAr 	2293-4

 396. pArin michai anpar uTan varukinRAr pannakaththin 	2294-1
 Aram aNin^thavar than^tha aruL karuNaith thiRam pORRi 	2294-2
 Ira manam kaLi thazaippa ethir koLLa mukam malarn^thu 	2294-3
 chEra varum thoNTar uTan thiruppaTTIchcharam aNain^thAr 	2294-4

 397. chenRu aNain^thu thiruvAyil puRaththu iRainychi uLpukku 	2295-1
 venRi viTaiyavar kOyil valam koNTu veN kOTTup 	2295-2
 panRi kiLaiththu aRiyAtha pAtha thAmarai kaNTu 	2295-3
 mun thozuthu vizun^thu ezun^thu mozi mAlai pORRi ichaiththAr 	2295-4

 398. aruL veLLath thiRam paravi aLapparaya Anan^thap 	2296-1
 peru veLLaththu iTai mUzkip pErAtha peruN^kAthal 	2296-2
 thiru uLLap parivuTanE chempon malai valliyAr 	2296-3
 tharu vaLLaththu amuthu uNTa champan^thar puRaththu aNain^thAr 	2296-4

 399. appathiyil amarkinRa ALuTaiya piLLaiyAr 	2297-1
 chepparum chIr thiruvARai vaTa thaLiyil chenRu iRainychi 	2297-2
 oppu ariya thamiz pATi uTan amarum thoNTaroTu 	2297-3
 epporuLumAy n^inRAr irum pULai eythinAr 	2297-4

 400. thEvar pirAn amarn^tha thiru irum pULai chenRu eythak 	2298-1
 kAvaNa n^IL thOraNaN^kaL n^ATTi uTan kaLi chiRappap 	2298-2
 pUvaNa mAlaikaL n^ARRip pUraNa pon kuTam n^iraiththu aN^ku 	2298-3
 yAvarkaLum pORRi ichaippath thiruth thoNTar ethir koNTAr 	2298-4

 401. vaN thamizin mozi virakar maNimuththin chivikaiyinaith 	2299-1
 thoNTar kuzAththu ethir izin^thu aN^ku avar thozath thAmum thozuthE 	2299-2
 aNTarpirAn kOyilinai aNain^thu iRainychi mun n^inRu 	2299-3
 paNTu arum in ichaip pathikam param poruLaip pATuvAr 	2299-4

 402. n^ikar ilA mEruvarai aNuvAka n^INTAnai 	2300-1
 n^ukarkinRa thoNTar thamakku amuthAki n^oyyAnai 	2300-2
 thakavu onRa aTiyArkaL thamai vinavith thamiz virakar 	2300-3
 pakarkinRa arumaRaiyin poruL viriyap pATinAr 	2300-4

 403. pATum arathaip perum pAziyE muthalAkach 	2301-1
 chETar payil thiruchchERai thirun^AlUr kuTa vAyil 	2301-2
 n^ATiya chIr n^aRaiyUr then thiruppuththUr n^ayan^thu iRainychi 	2301-3
 n^ITu thamiz thoTai punain^thu an^n^eTu n^akaril inithu amarn^thAr 	2301-4

 404. aN^kaN inithu amaru n^AL aTal veL Enaththu uruvAy 	2302-1
 cheN^kaN n^eTumAl paNiyum chivapuraththuch chenRu aTain^thu 	2302-2
 kaN^kaich chaTai karan^thavar tham kazal vaNaN^kik kAthalinAl 	2302-3
 poN^kumichaith thiruppathikam mun n^inRu pORRi ichaiththAr 	2302-4

 405. pORRi ichaiththup punithar aruL peRRup pOn^thu ev uyirum 	2303-1
 thORRuviththa ayan pORRum thONipuraththu aNNanAr 	2303-2
 ERRum ichai ERRu ukan^tha iRaivar thamai EththuthaRku 	2303-3
 n^ARRichai yOr paravum thiruk kuTamUkku n^aNNinAr 	2303-4

 406. thEmaruvu malarch chOlaiththiru kuTamUkkinil chelva 	2304-1
 mAmaRaiyOr pUn^tharAy vaLLalAr van^thu aruLath 	2304-2
 thUmaRaiyin oli perukath thUriya maN^kalam muzaN^ka 	2304-3
 kO muRaimai ethir koNTu thampathi uL koTu pukkAr 	2304-4

 407. thirunyAna champan^thar thirukkuTa mUkkinaich chEra 	2305-1
 varuvAr tham perumAnai vaN thamizin thiruppathikam 	2305-2
 urukA n^inRu uLam makizk kuTa mUkkai uvan^thu irun^tha 	2305-3
 perumAn em iRai enRu peruku ichaiyAl paravinAr 	2305-4

 408. van^thu aNain^thu thirukkIzk kOTTaththu irun^tha vAn poruLai 	2306-1
 chin^thai makizvuRa vaNaN^kith thiruththoNTaruTan chelvAr 	2306-2
 an^thaNarkaL puTai chUzn^thu pORRi ichaippa avaroTum 	2306-3
 kan^tha malar pozil chUzn^tha kArONam chenRu aTain^thAr 	2306-4

 409. pU maruvum kaN^kai muthal punithamAm perum thIrththam 	2307-1
 mA makam thAn ATuthaRku van^thu vazipaTum kOyil 	2307-2
 thU maruvum malark kaiyAl thozuthu valam koNTu aNain^thu 	2307-3
 kAmar keTa n^uthal viziththAr kazal paNin^thu kaN kaLiththAr 	2307-4

 410. kaNNArum arumaNiyaik kArONaththu Ar amuthai 	2308-1
 n^aNNAthAr puram eriththa n^An maRaiyin poruLAnaip 	2308-2
 paN Arn^tha thiruppathikam paNin^thu Eththip piRapathiyum 	2308-3
 eN Arn^tha chIr aTiyAr uTan paNivuRRu ezun^thu aruLi 	2308-4

 411. thiru n^AchEch charaththu amarn^tha cheN^kanakath thanik kunRai 	2309-1
 karu n^Akaththu uri puNain^tha kaN n^uthalaich chenRu iRainychi 	2309-2
 arunyAnach chen^thamizin thiruppathikam aruL cheythu 	2309-3
 peru nyAna champan^thar peruku Arvaththin puRRAr 	2309-4

 412. mA n^Akam archchiththa malar kamalath thAL vaNaN^ki 	2310-1
 n^AL n^ALum paravuvAr piNi thIrkkum n^alam pORRi 	2310-2
 pAl n^ARum maNi vAyAr paramar thiruviTai maruthil 	2310-3
 pU n^ARum punal ponnith thaTaN^karai pOy pukukinRAr 	2310-4

 413. ON^ku thiruppathikam OTEkalan enRu eTuththu aruLith 	2311-1
 thAN^ka ariya perumakizchchi thalai chiRakkum thanmaiyinAl 	2311-2
 IN^ku enai ALuTaiya pirAn iTai maruthu IthO enRu 	2311-3
 pAN^ku uTaiya in ichaiyAl pATi ezun^thu aruLinAr 	2311-4

 414. aTiyavarkaL ethir koLLa ezun^thu aruLi aN^ku aNain^thu 	2312-1
 muTivil param poruL AnAr muthal kOyil mun iRainychip 	2312-2
 paTiyil valam koNTu thiru munpu eythip pAr mIthu 	2312-3
 n^eTithu paNin^thu ezun^thu anpu n^iRai kaNNIr n^iran^thu iziya 	2312-4

 415. paravuRu chen^thamizp pathikam pATi amarn^tha appathiyil 	2313-1
 viravuvAr thiruppathikam pala pATi veN pathiyOTu 	2313-2
 aravu chaTaikku aNin^thavar tham thAL pORRi ArvaththAl 	2313-3
 uravu thiruth thoNTaruTan paNin^thu Eththi uRaiyum n^AL 	2313-4

 416. maruN^ku uLa n^al pathikaL pala paNin^thu mA n^athikkarai pOyk 	2314-1
 kuraN^ku ATu thuRai aNain^thu kuzakanAr kurai kazalkaL 	2314-2
 perum kAthalinAl paNin^thu pENiya innichai peruka 	2314-3
 arum kalai n^Ul thiruppathikam aruL cheythu 	2314-4

 417. am malarth thaTam pathipaNin^thu akanRu pOn^thu aruku 	2315-1
 kaimmalark kaLaththu iRaivar tham kOyilkaL vaNaN^ki 	2315-2
 n^am malaththuyar thIrkka van^thu aruLiya nyAnach 	2315-3
 chemmalAr thiru AvaTu thuRaiyinaich chErn^thAr 	2315-4

 418. mUvarkku aRivarum poruL Akiya mUlath 	2316-1
 thEvar tham thiru AvaTu thuRaith thiruth thoNTar 	2316-2
 pU alampu thaN poru punal thaTam paNaip pukalik 	2316-3
 kAvalarkku ethir koLLum Atharavu uTan kalan^thAr 	2316-4

 419. van^thu aNaivAr thozA munam malar pukazch chaNpai 	2317-1
 an^thaNarkku elAm arumaRaip poruL ena van^thAr 	2317-2
 chan^tha n^iththilach chivikai n^inRu izin^thu ethir thAzn^thE 	2317-3
 chin^thai inpuRa iRaivar tham kOyil mun chenRAr 	2317-4

 420. n^ITu kOpuram iRainychi uL pukun^thu n^IL n^ilaiyAn 	2318-1
 mATu chUz thiru mALikai valam koNTu vaNaN^ki 	2318-2
 ATum Athiyai AvaTu thuRaiyuL Ar amuthai 	2318-3
 n^ATu kAthalil paNin^thu ezun^thu arum thamiz n^avinRAr 	2318-4

 421. anpu n^ITiya aruvi kaN poziyum ArvaththAl 	2319-1
 munpu pORRiyE puRampu aNai muththamiz virakar 	2319-2
 thunpu pOm manath thiruththoNTar thammuTan thozuthE 	2319-3
 inpam mEvi appathiyinil inithu amarn^thu irun^thAr 	2319-4

 422. mEvi aN^ku uRai n^ALinil vELvi cheyvathanukku 	2320-1
 Avathu Akiya kAlam van^thu aNai uRa aNain^thu 	2320-2
 thAvil chaNpaiyar thalaivarkkuth thAthaiyAr thAmum 	2320-3
 pOvathaRku arum poruL peRa ethir n^inRu pukanRAr 	2320-4

 423. than^thaiyAr mozi kETTalum pukaliyAr thalaivar 	2321-1
 mun^thai n^ALilE mozin^thamai n^inain^thu aruL munni 	2321-2
 an^thamil poruL Avana AvaTu thuRaiyuL 	2321-3
 en^thaiyAr aTith thalaN^kaL anRO ena ezun^thAr 	2321-4

 424. chenRu thEvar thampirAn makiz kOyil munpu eythi 	2322-1
 n^inRu pORRuvAr n^IL n^ithi vENTinArkku Ivathu 	2322-2
 onRum maRRilEn unnaTi allathu onRu aRiyEn 	2322-3
 enRu pEr aruL vinaviya chen^thamiz eTuththAr 	2322-4

 425. eTuththa vaN thamizp pathika n^Al aTiyin mEl iru chIr 	2323-1
 thoTuththa vaippoTu thoTarn^tha in ichaiyinAl thuthippAr 	2323-2
 maTuththa kAthalil vaLLalAr aTi iNai vazuththi 	2323-3
 aTuththa chin^thaiyAl Athariththu anychali aLiththAr 	2323-4

 426. n^achchi in thamiz pATiya nyAna champan^thar 	2324-1
 ichchaiyE purin^thu aruLiya iRaivar in aruLAl 	2324-2
 ach chiRappu aruL pUtham mun virain^tha kal pITaththu 	2324-3
 uchchi vaiththathu pachum pon Ayirak kizi onRu 	2324-4

 427. vaiththa pUtham aN^ku aNain^thu mun n^inRu n^al vAkkAl 	2325-1
 uyn^tha ikkizi pon ulavAk kizi umakku 	2325-2
 n^iththanAr aruL cheythathu enRu uraikka n^Er thozuthE 	2325-3
 aththanAr thiru aruL n^inain^thu thava mEni mEl paNin^thAr 	2325-4

 428. paNin^thu ezun^thu kai thozuthu mun pani malarp pITaththu 	2326-1
 aNain^tha ATakak kizithalaik koNTu arumaRaikaL 	2326-2
 thuNin^tha vAn poruL tharum poruL thUya vAymaiyinAl 	2326-3
 thaNin^tha chin^thai ath thAthaiyArkku aLiththu uraicheyvAr 	2326-4

 429. Athi mAmaRai vithiyinAl ARu chUz vENi 	2327-1
 n^AthanArai mun AkavE puriyum n^al vELvi 	2327-2
 thIthu n^IN^ka n^Ir cheyyavum thiruk kazumalaththu 	2327-3
 vEtha vEthiyar anaivarum cheyyavum mikumAl 	2327-4

 430. enRu kURi aN^ku avarthamai viTuththa pin avarum 	2328-1
 n^anRum inpuRum manaththoTum pukali mEl n^aNNa 	2328-2
 venRi nyAna champan^tharum viruppoTu vaNaN^ki 	2328-3
 manRal AvaTu thuRaiyinil makizn^thu inithu irun^thAr 	2328-4

 431. aNNalAr thiru AvaTuthuRai amarn^thArai 	2329-1
 uL n^ilAviya kAlinAl paNin^thu uRain^thu 	2329-2
 maN elAm uya van^thavar pOn^thu vAr chaTaimEl 	2329-3
 theL n^ilA aNivAr thiruk kOzampam chErn^thAr 	2329-4

 432. konRaivAr chaTaimuTiyaraik kOzampaththu iRainychi 	2330-1
 enRum n^ITiya in ichaip pathikam mun iyampi 	2330-2
 manRu uLAr makiz vaikal mATak kOyil maruN^ku 	2330-3
 chenRu chArn^thanar thiruvaLar chirapurach chelvar 	2330-4

 433. vaikal n^ITu mATak kOyil manniya marun^thaik 	2331-1
 kaikaL anychali koNTu thAzn^thu ezun^thu kaN aruvi 	2331-2
 cheyya in ichaich chen^thamiz mAlaikaL mozin^thu 	2331-3
 n^aiyum uLLaththar Ayththiru n^allaththil n^aNNi 	2331-4

 434. n^ilavu mALikaith thiru n^allam n^ITu mAmaNiyai 	2332-1
 ilaku chEvaTi iRainychi in thamiz koTu thuthiththup 	2332-2
 palavum Ichar tham thiruppathi paNin^thu chelpavar thAm 	2332-3
 alai punal thiruvazun^thUr mATak kOyil aTain^thAr 2332-4	

435. mannumATam makizn^tha vAn poruLinai vaNaN^kip 	2333-1
 pannu pATalil pathika in ichai koTu paravip 	2333-2
 ponni mA n^athik karaiyinil mINTu pOn^thu aNain^thu 	2333-3
 chonnavARu aRivAr thamaith thuruththiyil thozuthAr 	2333-4

 436. thiraith thaTam punal ponni chUz thiruththuruththiyinil 	2334-1
 varaiththalaip pachum pon enum vaN thamizppathikam 	2334-2
 uraiththu mey uRap paNin^thu pOn^thu ulavum an^n^athiyin 	2334-3
 karaik kaN mUvalUrk kaN n^uthalAr kazal paNin^thAr 	2334-4

 437. mUvalUr uRai muthalvaraip paraviya moziyAl 	2335-1
 mEvu kAthalil EththiyE viruppoTum pOn^thu 	2335-2
 pU alampu thaN punal paNaip pukaliyAr thalaivar 	2335-3
 vAvi chUz thiru mayilATu thuRaiyinil van^thAr 	2335-4

 438. malku thaN thalai mayilATu thuRaiyinil maruvum 	2336-1
 chelva vEthiyar thoNTaroTu ethir koLach chenRu 	2336-2
 kollai mAnmaRik kaiyaraik kOyil pukku iRainychi 	2336-3
 ellai illathOr inpam mun perukiTa ezun^thAr 	2336-4

 439. uLLam inpuRa uNar uRum parivu koNTu uruki 	2337-1
 veLLam thAN^kiya chaTaiyarai viLaN^ku chol pathikath 	2337-2
 theLLum innichaith thiLaippoTum puRaththu aNain^thu aruLi 	2337-3
 vaLLalAr maRRa vaLam pathi maruvuthal makizn^thAr 	2337-4

 440. aththiruppathi anRu pOy aNikiLar chUlaN^ 	2338-1
 kaiththalap paTai vIrar chem pon paLLi karuthi 	2338-2
 meyththa kAthalil viLa n^akar viTaiyavar pAtham 	2338-3
 paththar tham uTan paNin^thu ichaip pathikam mun pakarn^thAr 	2338-4

 441. pATum appathi paNin^thu pOyp paRiyalUr mEvum 	2339-1
 thOTu ulAm malar ithaziyum thumpaiyum aTampum 	2339-2
 kATu koNTa chem chaTaimuTik kaTavuLar karuthu 	2339-3
 n^ITu vIraTTam paNin^thanar n^iRai maRai vEn^thar 	2339-4

 442. paramar tham thirup paRiyalUr vIraTTam paravi 	2340-1
 viravu kAthalin vElaiyin karaiyinai mEvi 	2340-2
 aravu aNin^thavar pathi pala aNain^thu mun vaNaN^kich 	2340-3
 chirapuraththavar thiruththoNTar ethir koLach chelvAr 	2340-4

 443. aTiyavarkaL kaLi chiRappath thiruvETTakkuTi paNin^thu aN^ku alaivAyp pOkik 2341-1
 kaTi kamazum malar pazanak kazin^ATu akan pathikaL kalan^thu n^IN^kik 	2341-2
 koTi mathil chUz tharuma puram kuRukinAr kuNTar chAkkiyar tham koLkai 	2341-3
 paTi aRiyap pazuthu enRE mozin^thu uyyum n^eRi kATTum pavaLa vAyar 	2341-4

 444. tharumapuram perumpANar thiruththAyar piRappu iTam Am athanAl chAra 	2342-1
 varum avar tham chuRRaththAr van^thu ethir koNTu aTi vaNaN^ki vAzththak kaNTu 	2342-2
 perumai uTaip perumpANar avarkku uraippAr piLLaiyAr aruLich cheytha 2342-3
 arumai uTaip pathikam thAm yAzinAl payiRRum pERu aruLich cheythAr 	2342-4

 445. kiLainyrum maRRu athu kETTuk kezuvu thiru pathikaththiRku kiLarn^tha Ochai 	2343-1
 aLavu peRak karuviyil n^Ir amaiththu iyaRRum athanAlE akilam ellAm 	2343-2
 vaLara ichai n^ikazvathu ena viLamputhalum vaLam pukali mannar pAtham 	2343-3
 uLam n^aTuN^kip paNin^thu thirun^Ila kaNTap perumpANar uNarththu kinRAr 	2343-4

 446. alakil thiruppathika ichai aLavu paTA vakai ivarkaL anRi Eyum 	2344-1
 ulakil uLOrum therin^thu aN^ku uNmaiyinai aRin^thu uyya uNarththum paNpAl 2344-2
 palar pukazum thiruppathikam pATi aruLap peRRAl paNpu n^ITi 	2344-3
 ilakum ichai yAzinkaN aTaN^kAmaiyAn kATTap peRuvan enRAr 	2344-4

 447. vEtha n^eRi vaLarpavarum viTaiyavar mun thozuthu thiruppathikaththu uNmai 	2345-1
 pUthalaththOr kaNTaththum kalaththinilum n^ilaththa n^Ul pukanRa pEtha 	2345-2
 n^Atha ichai muyaRchikaLAl aTaN^kAtha vakai kATTa n^ATTukinRAr 	2345-3
 mAthar maTappiTi pATi vaNaN^kinAr vAnavarum vaNaN^ki Eththa 	2345-4

 448. vaN pukali vEthiyanAr mAthar maTappiTi eTuththu vanappil pATip 	2346-1
 paN payilum thirukkaTaik kAppu chAththa aNain^thu perum pANar thAm 	2346-2
 n^aNpuTai yAzk karuviyinil munpu pOl kaikkoNTu n^aTaththappukku 	2346-3
 eN perukum ap pathikaththu ichai n^arampil iTa aTaN^kiRRu illai anRE 	2346-4

 449. appozuthu thirun^Ila kaNTa ichaip perumpANar athanai viTTu 	2347-1
 meyp payamum parivum uRap piLLaiyAr kazal iNai vIzn^thu n^Okki 	2347-2
 ipperiyOr aruL cheytha thiruppathikaththu ichai yAzil ERpan ennach 	2347-3
 cheppiyathu ik karuviyai n^An thoTuthalin n^anRO enRu theLin^thu cheyvAr 	2347-4

 450. vIkku n^arampu uTaiyAzinAl viLain^thathu ithu enRu aN^ku athanaip pOkka 2348-1
 Okkuthalum thaTuththu aruLi aiyarE uRRa ichai aLavinAl n^Ir 	2348-2
 Akkiya ikkaruviyinaith thArum ena vAN^kik koNTu avani cheytha 	2348-3
 pAkkiyaththin mey vaTivAm pAl aRA vAyar paNiththu aruLukinRAr 	2348-4

 451. aiyar n^Ir yAz ithanai murikkum athen AL uTaiyAL uTanE kUTach 	2349-1
 cheyya chaTaiyAr aLiththa thiruvaruLin perumai elAm theriya n^ampAl 	2349-2
 eythiya ik karuviyinil aLavu paTumO n^am tham iyalpukku ERpa 	2349-3
 vaiyakaththOr aRivu uRa ikkaruvi aLavaiyin iyaRRal vazakkE enRAr 	2349-4

 452. chin^thaiyAl aLavu paTA ichaip perumai cheyal aLavil eythumO n^Ir 	2350-1
 in^tha yAzinaik koNTE iRaivar thirup pathika ichai ithanil eytha 	2350-2
 van^thavARE pATi vAchippIr enak koTuppap pukali mannar 	2350-3
 than^tha yAzinaith thozuthu kaik koNTu perum pANar thalai mEl koNTAr 2350-4

 453. aNaivuRum ak kiLainyr uTan perum pANar AL uTaiya piLLaiyAr tham 2351-1
 thuNai malarch chEvaTi paNin^thu thuthiththu aruLath thONipurath thOnRalArum 	2351-2
 iNaiyil perum chiRappu aruLith thoNTaruTan appathiyil inithu mEvip 	2351-3
 paNai n^eTum kai mathayAnai uriththavar tham pathi piRavum paNiyach chelvAr 	2351-4

 454. paN^kaya pAchaTaith thaTam chUz pazana n^aTTu akan pathikaL palavum n^aNNi 	2352-1
 maN^kai oru pAkaththAr makiz kOyil enaip palavum vaNaN^kip pORRith 	2352-2
 thaN^ki ichai yAzp perum pANar uTan maRaiyOr thalaivanAr chenRu chArn^thAr 2352-3
 cheN^kai mAn mazu En^thum china viTaiyAr amarn^thu aruLum thiru n^aLLARu 	2352-4

 455. n^aLLARRil ezun^thu aruLa n^ampar thiruththoNTar kuzAm n^ayan^thu chenRu 	2353-1
 koLLARRil ethir koNTu kulavi uTan chUzn^thu aNaiyak kuRukik kaN^kaith 2353-2
 theLLARRu vENiyar tham thiruvaLar kOpuram iRainychich chelvak kOyil 	2353-3
 uLLARRa valam koNTu thirumunpu thAzn^thu ezun^thAr uNarvin mikkAr 	2353-4

 456. urukiya anpuRu kAthal uL uruki n^anai Iram peRRAl pOla 	2354-1
 maruvu thirumEni elAm mukizththu ezun^tha mayirp puLakam vaLarkkum n^IrAy 	2354-2
 aruvi chori thiru n^ayanaththu Anan^tha veLLam izin^thu alaiya n^inRu 	2354-3
 poruvil pathikam pOkam Arththa pUN mulaiyAL enRu eTuththup pORRi 	2354-4

 457. yAzn^arampil Ara iyal ichai kUTap pATiyE eNNil kaRpach 	2355-1
 chENaLavu paTa ON^kum thiruk kaTaik kAppu chAththich cheN^kaN n^Akap 	2355-2
 pUN akalaththavar pAtham pORRi ichaiththup puRaththu aNain^thu puvanam Eththum 	2355-3
 pANanAr yAzil iTap pAl aRA vAyar aruL paNiththa pOthu 	2355-4

 458. piLLaiyAr thiruththALam koTu pATap pinpu perum pANanAr thAm 	2356-1
 theL amutha in ichaiyin thEm pozi than^thiri yAzai chiRakka vIkkik 	2356-2
 koLLa iTum pozuthin kaN kuvalaththOr kaLikUrak kulavu chaNpai 	2356-3
 vaLLalAr thiru uLLam makizn^thu thiruth thoNTar uTan maruvum kAlai 	2356-4

 459. mannu thiru n^aLLARRu marun^thai vaNaN^kip pOn^thu vAcha n^annIrp 	2357-1
 ponni vaLam tharu n^ATTup puRampu aNai chUz thiruppathikaL palavum pORRich 	2357-2
 chen^ n^el vayal cheN^kamala mukam malarum thiruch chAththa maN^kai mUthUr 	2357-3
 thannil ezun^thu aruLinAr chaiva chikA maNiyAr meyth thavaththOr chUza 	2357-4

 460. n^iRai chelvath thiruchchAththa maN^kaiyinil n^Ila n^akkar thAmum chaiva 	2358-1
 maRaiyavanAr ezun^thu aruLum paTi kETTu vAzn^thu vazi viLakki eN^kum 	2358-2
 thuRai mali thOraNam kathali kamuku n^iRai kuTam thUpa thIpam Akki 	2358-3
 muRaimaiyil van^thu ethir koLLa uTan aNain^thu muthalvanAr kOyil chArn^thAr 2358-4

 461. ayavan^thi amarn^thu aruLum aN^kaNar tham kOyil maruN^ku aNain^thu vAnOr 2359-1
 uyavan^thiththu ezu munRil puTai valam koNTu uLpukku ARu ozukum chekkar 	2359-2
 maya van^thi mathich chaTaiyAr mun thAzn^thu mAthavam iv vaiyam ellAm 	2359-3
 cheya van^tha an^thaNanAr cheN^kaimEl kuviththu ezun^thu thirumun n^inRAr 	2359-4

 462. pORRi ichaikkum pATalinAl poN^ki ezum Atharavu pozin^thu vimma 	2360-1
 ERRin michai iruppavar tham ethir n^inRu thuthiththup pOn^thu ellai illA 	2360-2
 n^IRRu n^eRi maRaiyavanAr n^Ila n^akkar manaiyil ezun^thu aruLi anpAl 	2360-3
 ARRum virun^thavar amaippa anparuTan inpuRRu aN^ku amuthu cheythAr 	2360-4

 463. n^ITu thiru n^Ila n^akkar n^eTu manaiyil virun^thu amuthu cheythu n^Irmaip 	2361-1
 pATum yAzp perum pANarum thaN^ka aN^ku iravu paLLi mEvi 	2361-2
 ATum avar ayavan^thi paNivathanukku anparuTan aNain^thu chenRu 	2361-3
 n^ATiya n^aNpuTai n^Ila n^akka aTikaLuTan n^Athar kazalil thAzn^thu 	2361-4

 464. kOthu ilA Ar amuthaik kOmaLak kompuTan kUTak kumpiTTu Eththi 	2362-1
 Athi Am maRaip poruLAl arum thamizin thiruppathikam aruLich cheyvAr 	2362-2
 n^IthiyAl n^ikazkinRa n^Ila n^akkar tham perum chIr n^ikaza vaiththup 	2362-3
 pUthi chAthanar paravum punitha iyal ichaip pathikam pORRi cheythAr 	2362-4

 465. paraviya kAthalil paNin^thu pAl aRA vAyar puRaththu aNain^thu paNpu 	2363-1
 viraviya n^aNpu uTai aTikaL viruppu uRu kAthalil thaN^ki mEvum n^ALil 	2363-2
 aravu aNin^thAr pathi piRavum paNiya ezum AtharavAl aNain^thu chelvAr 	2363-3
 uravu manak karuththu onRAm uLLam uTaiyavarkku viTai uvan^thu n^alki 	2363-4

 466. maRRavartham perum kENmai makizn^thu koNTu mAl ayanukku ariya pirAn maruvu thAnam 2364-1
 paRpalavum chenRu paNin^thu Eththip pATip paramar thiruththoNTar kuzAm pAN^kin eythak 2364-2
 kaRRavar vAz kaTal n^Akaik kArONaththuk kaN n^uthalaik kaithozuthu kalan^tha Ochaich 2364-3
 chol thamiz mAlaikaL pATich chila n^AL vaikith thozuthu akanRAr thONi purath thOnRalAm thAm 	2364-4

 467. kazik kAnal maruN^ku aNaiyum kaTal n^Akai athu n^IN^kik kaN^kaiyARRuch 	2365-1
 chuzik kAnal vENiyar tham pathipalavum paravip pOyth thOkaimAr tham 	2365-2
 vizik kAvi malar pazanak kIz vELUr vimalar kazal vaNaN^ki Eththi 	2365-3
 mozik kAthal thamiz mAlai punain^tharuLi aN^ku akanRAr mUthUr n^inRum 	2365-4

 468. aruku aNaiyum thiruppathikaL AnavelAm aN^kaNaraip paNin^thu pORRip 2366-1
 perukiya nyAnam peRRa piLLaiyAr ezun^thu aruLum perumai kETTuth 	2366-2
 thiru maruvu cheN^ kATTaN^ kuTi n^inRum chiRuth thoNTarOTich chenRu aN^ku 	2366-3
 kuruku manam kaLi chiRappa ethir koNTu tham pathiyuL koNTu pukkAr 	2366-4

 469. chiRuth thoNTar uTan kUTach cheN^kATTaN^ kuTiyil ezun^thu aruLich chIrththi 2367-1
 n^iRuththa eN thikkilum n^ilavum thoNTar avar n^aNpu amarn^thu n^Ila kaNTam 	2367-2
 poRuththu aNTar uyak koNTAr kaNapathIch charaththin kaN pOkam ellAm 	2367-3
 veRuththu uNTip pichchai n^ukar meyth thoNTaruTan aNain^thAr vEthakIthar 	2367-4

 470. aN^ku aNain^thu kOyil valam koNTu aruLi aravu aNin^thAr aTik kIz vIzn^thu 2368-1
 cheN^kaN aruvikaL poziyath thirumunpu paNin^thu ezun^thu cheN^kai kUppith 	2368-2
 thaN^kaL perum thakaiyAraich chiRuth thoNTar thoza irun^tha thanmai pORRip 	2368-3
 poN^ki ezum ichaipATip pORRi ichaiththu aN^ku oru parichu puRampu pOn^thAr 	2368-4

 471. pOn^thu mA mAththirar tham pOr ERRin thirumanaiyil pukun^thu chin^thai 	2369-1
 vAyn^tha mAthavar avar thAm makizn^thu aruLa amarn^thu aruLi mathilkaL mUnRum 	2369-2
 kAyn^tha mAl viTaiyAr tham kaNapathIch charam paravu kAthal kUra 	2369-3
 En^thu n^Ul aNi mArpar inpuRRu aN^ku anparuTan irun^tha n^ALil 	2369-4

 472. thirumarukal n^akarin kaN ezun^thu aruLith thiN^kaLuTan cheN^kaN pAmpu 	2370-1
 maruvu n^eTum chaTaimavuli mANikka vaNNAr kazal vaNaN^kip pORRi 	2370-2
 urukiya anpuRu kAthal uL alaippath theLLum ichaiyuTanE kUTap 	2370-3
 peruku thamizth thoTai chAththi aN^ku irun^thAr perum pukalip piLLaiyArthAm 2370-4

 473. an^ n^ALil oru vaNikan pathikan Aki aNaivAn Or kanniyaiyum uTan koNTu 2371-1
 ponnAr mEruch chilaiyAr kOyil mATu puRaththil oru maTaththu iravu thuyilum pOthu 2371-2
 minAr veL eyiRRu aravu kavvuthalum kiLarn^tha viTa vEkam kaTithu thalai mIk koNTu ERath 2371-3
 than Avi n^IN^kum avan thanmai kaNTu chAyal iLam kanni n^ilai thaLarn^thu chOrvAn 2371-4

 474. vAL aravu thINTavum thAn thINTa killAL maRu mARRam maRRu oruvar koTu pAr inRi 2372-1
 ALariyERu anaiyAnai aNuka vIzn^thE achain^tha malarkkoTi pOlvAL araRRum pOthu 2372-2
 kOL urumum puL arachum anaiyAr ellAk koLkaiyinAlum thIrkkak kuRaiyAthAka 2372-3
 n^IL iravu pular kAlai mAlai vAcha n^eRi kuzalAL n^eTithu ayarn^thu pulampukinRAL 2372-4

 475. annaiyaiyum aththanaiyum pirin^thu n^innai aTaivAka uTan pOn^thEn aravAl vITi 2373-1
 ennai uyir viTTu akanRAy yAn en cheykEn ivviTukkaN thIrkkinRAr yArum illai 	2373-2
 manniya chIr vaNikar kula maNiyE yAnum vAzEn enRu enRu ayarvAL mathiyinAlE 2373-3
 chenni iLam piRai aNivAr kOyil vAyil thichai n^Okkith thozuthu azuthAL cheyal onRu illAL 2373-4

 476. aTiyArAm imaiyavar tham kUTTam uyya alai kaTal vAy n^anychu uNTa amuthE cheN^kaN 	2374-1
 n^eTiyAnum n^Anmukanum kANAk kOla n^IlaviTa aravu aNin^tha n^imalA ven^thu 	2374-2
 poTiyAna kAman uyir irathi vENTap purin^thu aLiththa puNNiyanE poN^kar vAchak 2374-3
 kaTiyArum malarch chOlai maruN^ku chUzum kavin marukaR perumAnE kAvAy enRum 2374-4

 477. van^thu aTain^tha chiRu maRaiyOn uyir mEl chIRi varum kAlan peruN^kAla valayam pOlum 	2375-1
 chen^thaRu kaN veL eyiRRuk kariya kOlam chithain^thu uruLa uthaiththu aruLum cheyyathALA 2375-2
 in^tha viTak koTu vEkam n^IN^kumARum yAn iTukkaN kuzi n^inRum ERu mARum 	2375-3
 an^thi mathik kuzavi vaLar cheyya vENi aNi marukaR perumAnE aruLAy enRum 2375-4

 478. ith thanmai chivan aruLE chin^thiththu EN^kum iLaN^koTi pOl n^uTaN^kum iTai Ezai Eththum 	2376-1
 ath thanmai Ochai ezun^thu eN^kaL chaNpai ANTakaiyAr kumpiTa van^thu aNaikinRAr tham 2376-2
 meyth thanmai viLaN^ku thiruch cheviyil chAra mEvuthalum thiru uLLak karuNai mEl mEl 2376-3
 vaith thannam ena ayarvAL mATu n^ITu mA thavaththOr chUza ezun^thu aruLi van^thAr 	2376-4

 479. chirapuraththu maRaiyavanAr chenRu n^inRu chivaperumAn aruL pORRich chin^thai n^ain^thu 2377-1
 parivuRuvAL thanai n^Okkip payappaTEl n^I paruvaralum n^um parichum pakarvAy ennak 2377-2
 karamalar uchchiyin mEl kuviththuk koNTu kaN aruvi chorin^thu iziyak kAzi vEthap 2377-3
 puravalanAr chEvaTik kIz vIzn^thu thAN^kaL pOn^thathuvum pukun^thathuvum pukalal uRRAL 2377-4

 480. vaLam pozil chUz vaippUr kOn thAman en^thai marumakan maRRu ivan avaRku makaLirn^alla 	2378-1
 iLam piTiyAr Or ezuvar ivaril mUththAL ivanukku enRE urai cheythE EthilAnukkuk 2378-2
 kuLam perukath thanam peRRuk koTuththa pinnum Or oruvarAka enai oziya In^thAn 2378-3
 thaLarn^thu aziyum ivanukkAth thakavu cheythu aN^ku avarai maRaiththu ivan thanaiyE chArn^thupOn^thEn 	2378-4

 481. maRRu ivanum vAL aravu thINTa mANTAn maRi kaTalil kalam kavizththAl pOln^inREn 	2379-1
 chuRRaththAr ena van^thu thOnRi enpAl thuyaram elAm n^IN^ka aruL cheythIr ennak 2379-2
 kaRRavarkaL thozuthu Eththum kAzi vEn^thar karuNaiyinAl kArikaiyAL thanakku n^alkap 2379-3
 paRRiyavAL aravu viTam thIru mARu paNaimarukar perumAnaip pATaluRRAr 	2379-4

 482. chaTaiyAnai evvuyirkkum thAyAnAnai chaN^karanai chachi kaNTa mavuliyAnai 2380-1
 viTaiyAnai vEthiyanai veN n^IRRAnai viravAthAr puram mUnRum eriyach cheRRa 2380-2
 paTaiyAnaip paN^kayaththu mEvinAnum pAmpu aNaiyil thuyinRAnum paravum kOlam 2380-3
 uTaiyAnai uTaiyAnE thakumO in^tha oLLizaiyAr uL melivu enRu eTuththup pATa 2380-4

 483. poN^ku viTam thIrn^thu ezun^thu n^inRAn chUzn^tha poruvil thiruth thoNTar kuzAm poliya Arppa 	2381-1
 aN^kaiyinai uchchiyin mEl kuviththuk koNTu aN^ku aruL kAzip piLLaiyAr aTiyilvIzn^tha 	2381-2
 n^aN^kai avaL thaNai n^ayan^tha n^ampiyOTu n^Anilaththil inpuRRu vAzum vaNNam 	2381-3
 maN^kul thavaz chOlai mali pukali vEn^thar maNam puNarum peruvAzvu vakuththu viTTAr 2381-4

 484. maRRavarkku viTai koTuththu aN^ku amarum n^ALil marukal n^akarinil van^thu valiyapAcham 	2382-1
 choRRa pukazch chiRuth thoNTar vENTa mINTum cheN^kATTaN^ kuTiyil ezun^thu aruLa vENTip 	2382-2
 paRRi ezum kAthal mika mEl mEl chenRu paramanAr thiRaththu unnip pAN^kar eN^kum 2382-3
 chuRRum arun^thavarOTum kOyil eythich chuTar mazu ANTavar pAtham thozuvAn pukkAr 2382-4

 485. pukku iRainychi ethir n^inRu pORRukinRAr poN^ku thirai n^athippunalum piRaiyumchErn^tha 	2383-1
 chekkar muTich chaTai mavuli veNNIRRAr tham thirumEni oru pAkam pachumai Aka 	2383-2
 maik kulavu kaNTaththAr marukar kOyil mannu n^ilai manam koNTu vaNaN^kuvAr mun 2383-3
 kaik kanalAr kaNapathIch charaththin mEvum kATchi koTuththu aruLuvAn kATTak kaNTAr 2383-4

 486. marukal amarn^thu n^iRain^tha kOlam malku cheN^ kATTaN^ kuTiyin mannip 	2384-1
 peruku kaNapathi IchcharaththAr pITu uTaik kOlamE Akith thOnRa 	2384-2
 urukiya kAthalum mIthu poN^ka ulakar mun koLLum uNarvu n^ITa 	2384-3
 aruvi kaN vAr uRap pATaluRRAr aN^kamum vEthamum enRu eTuththu 	2384-4

 487. kaNTu ethir pORRi vinavip pATik kaNapathi Ichcharam kAthaliththa 	2385-1
 aNTar pirAnai vaNaN^ki vaikum appathiyil chila n^AL pORRith 	2385-2
 thoNTaruTan aruL peRRu maRRath thollaith thiruppathi ellai n^IN^kip 	2385-3
 puNTarikath thaTam chUz pazanap pUm pukalUr thozap pOthukinRAr 	2385-4

 488. chIrin malin^tha chiRappin mEvum chiRuth thoNTar n^aNparuTan chella n^alla 	2386-1
 vEri n^aRum thoN^kal maRRavarum viTai aruLap peRRu mINTa pinpu 	2386-2
 n^Irin malin^tha chaTaiyar mEvi n^ikazum pathikan pala paNin^thu 	2386-3
 pArin malin^thu n^iRain^tha chelvam payil pukalUr n^akarp pAN^ku aNain^thAr 	2386-4

 489. thiruppukalUr thiruth thoNTarOTum chemmai murukanAr meym makizn^tha 	2387-1
 viruppoTu chenRu ethir koLLa van^thu vEtha muthalvar tham kOyil eythip 	2387-2
 poruppu uRaz kOpuraththu uT pukun^thu pUmali munRil puTai valam koNTu 	2387-3
 orup paTu chin^thaiyoTu uL aNain^thAr OthAthu nyAnam elAm uNarn^thAr 	2387-4

 490. pukku ethir thAzn^thu vizun^thu ezun^thu pUm pukalUr mannu puNNiyarai 	2388-1
 n^ekku urukum chin^thai anpu poN^ka n^iRai malar kaNNIr aruvi cheyya 	2388-2
 mikka thamizth thoTai mAlai chAththi mEviya Ez ichai pATip pOn^thu 	2388-3
 thikku n^iRai chIr murukar munpu chella avar maTam chenRu pukkAr 	2388-4

 491. AN^ku avar pORRum chiRappin mEvi ap pathi thannil amaru n^ALil 	2389-1
 vAN^ku malaich chilaiyAr makizn^tha varththa mAnIchcharam thAn vaNaN^ki 	2389-2
 ON^kiya anpin murukanAr tham uyar thiruththoNTu chiRappiththu ON^kum 	2389-3
 pAN^ku uTai vaNthamiz pATi n^ALum paramar tham pAtham paNin^thu irun^thAr 	2389-4

 492. maRRath thiruppathi vaiku n^ALil vAkkin peru viRal mannanAr thAm 	2390-1
 puRRiTam koNTArai van^thu iRainychip pon mathil ArUr pukazn^thu pORRich 2390-2
 chiRu iTaip pon thoTip pAN^kar thaN^kum thiruppukalUr thozach chin^thai cheythu 2390-3
 koRRavanAr aruL peRRa thoNTar kuzAththuTan avvUr kuRuka van^thAr 	2390-4

 493. n^Avukku arachar ezun^thu aruLum n^alla thiruvArththai kETTa pOthE 	2391-1
 chEvil thikazn^thavar main^thar Ana thirunyAna champan^thar chin^thai anpu 	2391-2
 mEvuRRa kAthal mikap peruka virain^thu ethir koLLa mey anpar OTum 2391-3
 pUvil poli poykai chUz pukalUr puRampu aNai ellai kaTan^thu pOn^thAr 2391-4

 494. aN^kaNar ArUr vaNaN^kip pOn^tha arachum ethir van^thu aNaiya vAchap 	2392-1
 poN^ku punalthaN pukali van^tha pUchurar chiN^kamum poRpin eythith 	2392-2
 thaN^kaLin anpin muRaimai yAlE thAzn^thu vaNaN^kith thanith thaniyE 	2392-3
 maN^kalam Akiya n^al varavin vAymai vinavi makizum pOthu 	2392-4

 495. meyththiru nyAna champan^thar vAkkin vEn^tharai viruppinAlE 	2393-1
 apparai iN^ku aNaiyap peRum pEr aruL uTaiyOm an^thanar ArUr 	2393-2
 epparichAl thozuthu uyn^thathu enRu vinaviTa IRil perum thavaththOr 	2393-3
 cheppiya vaN thamiz mAlaiyAlE thiruvAthirai n^ikaz chelvam chonnAr 	2393-4

 496. arachar aruLich cheytha vAymai appozuthE aruL nyAnam uNTa 	2394-1
 chirapura vEn^tharum chin^thaiyin kaN then thiruvArUr vaNaN^kuthaRku 	2394-2
 viraviya kAthalil chenRu pORRi mINTum van^thu ummuTan mEvuvan enRu 	2394-3
 uravu kaTal kal mithappin van^thArkku uraiththu uTanpATu koNTu ollai pOn^thAr 2394-4

 497. chol peru vEn^tharum thONi mUthUr thOnRal pin kAthal thoTath thAmum 2395-1
 pon pukalUr thozach chenRu aNain^thAr pukalip pirAnum purin^tha chin^thai 	2395-2
 viRkuTi vIraTTam chenRu mEvi viTaiyavar pAtham paNin^thu pORRip 	2395-3
 paRpala Ayiram thoNTarOTum pATalan n^An maRaip pATip pOn^thAr 	2395-4

 498. thuNar iNarch chOlaiyum chAli vElith thuRai n^Irp pazanamum chUz karumpin 	2396-1
 maNa mali kAnamum nyAnamum uNTAr maruN^ku uRa n^Okki makizn^thu aruLi 	2396-2
 aNaipavar aLLal kazani ArUr aTaivOm ena mozin^thu anpu poN^kap 	2396-3
 puNar ichaich chen^thamiz koNTu pORRip pon mathil ArUrp puRaththu aNain^thAr 2396-4

 499. vAn uyar cheN^kathir maNTalaththu maruN^ku aNaiyum koTi mannum ArUr 	2397-1
 thAn oru pon ulaku ennath thOnRum thayaN^ku oLi mun kaNTu chaNpai van^tha 	2397-2
 pAl n^iRa n^IRRar parukkaiyAnaip pathikath thamiz ichaipATi ATith 	2397-3
 thEnoTu vaNTumuralum chOlaith thiruppathi maRRu athan ellai chErn^thAr 	2397-4

 500. poN^kiya chin^thai viruppin veLLam pozin^thu puvimEl polivathu enna 	2398-1
 eN^kum kuLir oLi vIchu muththin ilaN^ku chivikai izin^tharuLich 	2398-2
 cheN^kai n^iRai malar koNTu thUvith thiru iruk kuRaL pATi Eththith 	2398-3
 thaN^kaL pirAn aruL ALum ArUr thanaip paNivu uRRAr thamiz virakar 	2398-4

 501. paTiyil nyAnam uNTu aruLiya piLLaiyaip paNithaRku 	2399-1
 aTiyar chenRu ethir koLa ezun^thu aruLum anynyAnRu 	2399-2
 vaTi koL chUlaththar manniya ponmathil ArUrk 	2399-3
 kaTi koL pEraNip polivaiyAr muTivuRak kANpAr 	2399-4

 502. n^Ana mAn matha n^aLir perum chERRu iTai n^aRum pon 	2400-1
 thU n^aRun^thukaL chorithalil chuTar oLip paTalai 	2400-2
 yAna vIthikaL aTi valiththu avai karain^thalaiya 	2400-3
 vAna mAriyil pozin^thathu malar mathu mAri 	2400-4

 503. ATal n^ITuva thukil koTi aNi kuzal koTikaL 	2401-1
 thOTu chUzvana churumpoTu thamaniyath thachumpu 	2401-2
 kATu koNTana kathali thOraNam n^iraik kamuku 	2401-3
 mATa mALikai maNTapaN^kaLin maruN^ku ellAm 	2401-4

 504. mAlai chUz puRam kaTaikaLin maNi n^irai viLakkin 	2402-1
 kOla n^IL chuTar oLiyuTan kOththu iTai thUkkum 	2402-2
 n^Ila mA maNi n^izal pora n^iRampukar paTukkum 	2402-3
 pAla vAyina pavana vEthikai malarp pan^thar 	2402-4

 505. thazai malarththaTam chAlaikaL theRkaL chathukkam 	2403-1
 kuzai mukaththavar ATa araN^ku imaiyavar kuzAmum 	2403-2
 vizai chiRappina viyal iTam yAvaiyum miTain^thu 	2403-3
 mazai muzakku ena iyampina maN^kala iyaN^kaL 	2403-4

 506. viravu pEr aNi vERu vERu innana viLaN^kum 	2404-1
 pirachamenmalar chOlai chUz perum thiruvArUr 	2404-2
 arachu aLippavar aruLinAl aTiyavar kuzuvum 	2404-3
 purichanaN^kaLum puRaththu aNain^thu ethir koLLum pozuthu 	2404-4

 507. van^thu iRainychum meyth thoNTar tham kuzAththu ethir vaNaN^kich 	2405-1
 chan^tha muththamiz virakarAm chaNpaiyar thalaivar 	2405-2
 an^thamAy ulaku AthiyAm pathikam aN^ku eTuththE 	2405-3
 en^thai thAn enai enRu koLLum kol enRu ichaiththAr 	2405-4

 508. Ana aththiru pathikam mun pATivan^thu aNaiyum 	2406-1
 nyAna viththakar meyththavar chUza an^ n^akarAr 	2406-2
 thU n^aRum chuNNa malar pori thUuyth thozuthu Eththa 	2406-3
 vAna n^Ayakar kOyil vAyilin maruN^ku aNain^thAr 	2406-4

 509. mannu thOraNa vAyil mun vaNaN^ki uL pukuvAr 	2407-1
 than uL evvakaip perumaiyum thAN^kiya thakaiththAm 	2407-2
 pan n^eTum chuTarp paTalaiyin parappinaip pArththuch 	2407-3
 chenni thAzn^thu thEva Achiriyan thozuthu ezun^thAr 	2407-4

 510. mATu chUz thiru mALikai valam koNTu vaNaN^kik 	2408-1
 kUTu kAthalil kOpuram paNin^thu kai kuviththuth 	2408-2
 thETu mAl ayarkku ariyarAych chezumaNip puRRil 	2408-3
 n^ITu vAz munpu n^ilamuRap pala muRai paNin^thAr 	2408-4

 511. paNin^thu vIzn^thanar pathaiththanar paraviya puLakam 	2409-1
 aNin^tha mEniyOTu ATinar pATinar aRivil 	2409-2
 thuNin^tha meyp poruL Anavar thamaik kaNTu thuthippAr 	2409-3
 thaNin^tha chin^thaiyin virain^thu ezu vETkaiyil thAzn^thAr 	2409-4

 512. cheny chol vaN thamizth thiruppathikaththu ichai eTuththu 	2410-1
 n^anychu pOnakam Akkiya n^ampar mun pATi 	2410-2
 manychu chUz thiru mALikai vAyilin puRam pOn^thu 	2410-3
 anychu ezuththin mey uNarn^thavar thirumaTaththu aNain^thAr 	2410-4

 513. aN^ku aNain^thu amarn^thu aruLuvAr aran n^eRi amarn^tha 	2411-1
 cheN^kaN ERRavar chEvaTi vaNaN^ki mun thiLaiththup 	2411-2
 poN^ku pEr oLip puRRu iTam koNTavar punithap 	2411-3
 paN^kayap patham thozuthu kAlam thoRum paNin^thAr 	2411-4

 514. puRRiTam koLum punitharaip pORRi ichai peruka 	2412-1
 paRRum anpoTu paNin^thu ichaip pathikaN^kaL pATi 	2412-2
 n^althavath thiruththoNTarkaL oTu n^alam chiRappa 	2412-3
 maRRa vaNpathi than iTai vaikum an^ n^ALil 	2412-4

 515. mallal n^ITiya vali valam kOLili muthalAth 	2413-1
 thollai n^An maRai muthalvar tham pathi pala thozuthE 	2413-2
 ellai il thiruppathikaN^kaLAl paNin^thu Eththi 	2413-3
 allal thIrppavar mINTum ArUr thoza aNain^thAr 	2413-4

 516. URu kAthalil oLi vaLar puRRiTam koNTa 	2414-1
 ARu ulAviya chaTai muTi aiyaraip paNin^thu 	2414-2
 n^IRu vAz ena n^ikaz thiruth thoNTar kaLOTum 	2414-3
 IRilAth thiru nyAna champan^thar aN^ku irun^thAr 	2414-4

 517. aN^ku n^anmaiyil vaikum an^n^AL chila akala 	2415-1
 n^aN^kaL tham thiru n^Avinukku aracharai n^ayan^thu 	2415-2
 poN^ku chIrp pukalUr thoza aruLinAl pOvAr 	2415-3
 thaN^kum appathip puRampaNai chArn^thu aruL cheyvAr 	2415-4

 518. puvana ArUrinil puRam pOn^thu athanaiyE n^Okki n^inRE 	2416-1
 avam ilA n^enychamE anychal n^I uyyum ARu aRithi anRE 	2416-2
 chivanathu ArUr thozAy n^I maRavAthu enRu cheN^kai kUppi 	2416-3
 pavanamAych chOTaiyAy enum thiruppathikam mun pATinArE 	2416-4

 519. kAziyAr vAza van^thu aruL cheyum kavuNiyap piLLaiyAr thAm 	2417-1
 AziyAn aRioNA aNNal ArUr paNin^thu arithu chelvAr 	2417-2
 pAzi mAl yAnaiyin uri puNain^thAr panaiyUr paNin^thu 	2417-3
 vAzi mAmaRai ichaip pathikamum pATi ap pathiyinil vaiki 	2417-4

 520. aN^ku n^inRu arithu ezun^thu aruLuvAr akila kAraNamum AnAr 	2418-1
 thaN^ku n^al pathikaLum piRa paNin^thu aruLi vaN thamiz punain^thE 	2418-2
 eN^kum meyththavar kuzAm ethir koLath thozuthu ezun^thu aruLi van^thAr 	2418-3
 poN^ku thaN pAchaTaip paN^kayap punal vayal pukalUr chAra 	2418-4

 521. n^Avinukku aracharum n^ampi chIr murukarum maRRu n^Amach 	2419-1
 chEvukaiththavar thiruth thoNTar AnavarkaL mun chenRu chIthap 	2419-2
 pUvinil poli punal pukaliyAr pOthakaththu ethir paNin^thE 	2419-3
 mEva maRRu avaruTan kUTavE vimalar kOyilai aTain^thAr 	2419-4

 522. thEvar tham thalaivanAr kOyil pukku anaivarum chIr n^ilaththu uRa vaNaN^ki 	2420-1
 pAvarum thamiz ichaip pathikamum pATi mun paravuvAr puRampu aNain^thE 	2420-2
 thAvil chIr murukanAr thirumanaikku eythi ath thani muthal thoNTar thAmE 	2420-3
 yAvaiyum kuRai aRuththu iTa amarn^thu aruLuvAr inithin aN^ku uRaiyum n^ALil 2420-4

 523. n^Ila n^akka aTikaLum n^ikaz chiRuth thoNTarum uTan aNain^thu eythum n^Irmaich 2421-1
 chIlam meyththavarkaLum kUTavE kumpiTum cheykai n^Er n^inRu vAymai 	2421-2
 chAlamikku uyar thiruth thoNTin uNmai thiRam thannaiyE theLiya n^ATik 	2421-3
 kAlam uyththavarkaLOTu aLavaLAvik kalan^thu aruLinAr kAzi n^ATAr 	2421-4

 524. kumpiTum koLkaiyil kuRi kalan^thu ichai enum pathika mun Ana pATal 	2422-1
 tham perum thalaimaiyAl n^ilaimai chAl pathiya than perumai chAlpuRa viLampi 	2422-2
 umparum paravuthaRku uriya chol piLLaiyAr uLLam meyk kAthal kUra 	2422-3
 n^ampar tham pathikaL Ayina Enaip palavum mun n^aNNiyE thoza n^ayan^thAr 	2422-4

 525. puLLal ampu thaNpunal pukalUr uRai punithanAr aruL peRRup 	2423-1
 piLLaiyAr uTan n^Avinukku aracharum piRa pathi thozach chelvAr 	2423-2
 vaLLalAr chiRuth thoNTarum n^Ila n^akkarum vaLam pathikku Eka 	2423-3
 uLLam anpuRum murukar aN^ku oziyavum uTanpaTa ichaiviththAr 	2423-4

 526. kaNNakan pukal Urinaith thozuthu pOm pozuthinil kaTal kAzi 	2424-1
 aNNalAr thiru n^Avinukku arachar tham aruku viTTu akalAthE 	2424-2
 vaNNa n^iththilach chivikaiyum pin vara vazikoLa uRum kAlai 	2424-3
 eNNil chIrththiru n^Avinukku aracharum maRRu avarkku ichaikkinRAr 	2424-4

 527. n^AyanAr umakku aLiththu aruL cheytha in^ n^alam kiLar oLi muththin 	2425-1
 thUya yAnaththin michai ezun^thu aruLuvIr enRalum chuTarth thiN^kaL 	2425-2
 mEya vENiyar aruLum ivvARu enil virumpu thoNTarkaLOTum 	2425-3
 pOya theN^kun^Ir aN^ku yAn pin varap pOvathu en aruL cheythAr 	2425-4

 528. enRu piLLaiyAr mozin^thu aruL cheythiTa irum thavaththu iRaiyOrum 	2426-1
 n^anRu n^Ir aruL cheythathE cheyvan enRu aruL cheythu n^ayappu uRRa 	2426-2
 anRai n^AL muthal uTan chellum n^AL elAm av iyalpinil chelvAr 	2426-3
 chenRu mun uRath thiruvampar aNain^thanar cheythavak kuzAththOTum 	2426-4

 529. chaNpai mannarum thampirAn aruL vazi n^iRpathu thalaich chelvAr 	2427-1
 paNpu mEm paTu panikkathir n^iththilach chivikaiyil paNin^thu ERi 	2427-2
 vaN perum pukal Urinaik kaTan^thu pOy varum parichanaththOTum 	2427-3
 thiN perum thavar aNain^thathu eN^ku enRu pOyth thiruvampar n^akar pukkAr 	2427-4

 530. amparmA n^akar aNain^thu mA kALaththil aNNalAr amarkinRa 	2428-1
 chem pon mAmathil kOyilai valam koNTu thirumunpu paNin^thu Eththi 	2428-2
 vampulAm malar thUvi mun paraviyE vaN thamiz ichai mAlai 	2428-3
 umpar vAza n^anychu uNTavar thamaip paNin^thu urukum anpoTu thAzn^thAr 	2428-4

 531. thAzn^thu n^Avinukku arachuTan thampirAn kOyil munpuRam eythich 	2429-1
 chUzn^tha thoNTarOTu appathi amarpavar churan^athi muTimIthu 	2429-2
 vIzn^tha vENiyar thamaip perum kAlaN^kaL virumpinAl kumpiTTu 	2429-3
 vAzn^thu irun^thanar kAziyar vAza van^thu aruLiya maRai vEn^thar 	2429-4

 532. poruvu ilAtha chol pulku pon n^iRam muthal pathikaN^kaLAl pORRith 	2430-1
 thiruvin Arn^tha kOch cheN^kaNAn an^n^akar cheytha kOyilaich chErn^thu 	2430-2
 maruvu vAymai vaN thamiz mAlai avvaLavanaich chiRappiththup 	2430-3
 peruku kAthalil paNin^thu mun paravinAr pENiya uNarvOTum 	2430-4

 533. inna vARu chol mAlaikaLAl thuthiththu iRainychi aN^ku amar n^ALil 	2431-1
 kanni mA mathil thirukkaTavUr thozak kAthal cheythu aruLippOy 	2431-2
 mannu kOyilkaL piRapathi vaNaN^kiyE vAkkin mannava rOTum 	2431-3
 an^n^eTumpathi aNai uRak ayalarOTu aTiyavar ethirkoNTAr 	2431-4

 534. maRRa vaN pathi aNain^thu vIra aTTaththu mazaviTaiyAr kOyil 	2432-1
 chuRRu mALikai valam koNTu kAlanai uthaiththu uruTTiya cheyya 	2432-2
 pon chilampu aNi thAmarai vaNaN^kimun pORRi uyn^thu ethir n^inRu 	2432-3
 paRRu aRuppavar chaTai uTaiyAn enum pathika in ichai pATi 	2432-4

 535. paravi Eththi aN^ku arithinil pOn^thu pAr paravu chIr arachOTu 	2433-1
 viravu n^aNpu uTai kuN^kiliya peruN^ kalayar tham manai mEvik 	2433-2
 karai il kAthal maRRu avar amaiththu aruLiya virun^thu inithu amarn^thu 	2433-3
 chirapuraththavar thiru mayAnamum paNin^thu irun^thanar chiRappu eythi 	2433-4

 536. chiRappu uTaith thiruppathi athan iTaich chila n^AL amarn^thu aruLOTum 	2434-1
 viRal perum kari uriththavar kOyilkaL thozach chelvAr 	2434-2
 maRaip perum thiruk kalayarum uTanpaTa vaNaN^kiya makizvOTum 	2434-3
 aRap perum payan anaiya ath thoNTarOTu aNain^thanar thiruvAkkUr 	2434-4

 537. thakka an^thaNar mEvum ap pathiyinil thAn thOnRi mATaththuch 	2435-1
 chekkar vAr chaTai aNNalaip paNin^thu ichaich chen^thamiz thoTaipATi 	2435-2
 mikka kOyilkaL piRavuTan thozuthu pOy mIchchUr paNin^thu Eththip 	2435-3
 pakkam pAriTam parava n^inRu ATuvAr pAmpuram n^akar chErn^thAr 	2435-4

 538. pAmpurath thuRai paramaraip paNin^thu n^al pathika in ichai pATi 	2436-1
 vAmpunal chaTai muTiyinAr makiz iTam maRRum uLLana pORRik 	2436-2
 kAmpinil thikaz karumpoTu chem n^elin kazani ampaNai n^IN^kith 	2436-3
 thEm pozil thiru vIzi n^an mizalaiyin maruN^ku uRach chelkiRAr 	2436-4

 539. appozuthin ANTa arachai ethir koNTa 	2437-1
 meyp perumai an^thaNarkaL veN^kuru vAz vEn^thanAr 	2437-2
 piRpaTa van^thu eythum perum pERu kETTu uvappAr 	2437-3
 ep parichinAl van^thu aNain^thu aN^ku ethir koNTAr 	2437-4

 540. n^iRai kuTam thUpam thIpam n^ITa n^iraiththu En^thi 	2438-1
 n^aRai malar pon chuNNam n^aRum poriyum thUvi 	2438-2
 maRai oli pOy vAn aLappa mA muracham Arppa 	2438-3
 iRaivar thiru main^thar thamai ethir koL varavERRAr 	2438-4

 541. van^thu thiru vIzi mizalai maRai valla 	2439-1
 an^thaNarkaL pORRi ichaippath thAmum maNi muththin 	2439-2
 chan^tha maNich chivikai n^inRu izin^thu thAzn^thu aruLi 	2439-3
 uyn^tha maRaiyOr uTan aNain^thu aN^ku uL pukuvAr 	2439-4

 542. appOthu araiyAr virikOvaNa ATai 	2440-1
 oppu Otharum pathikaththu ON^kum ichaipATi 	2440-2
 meyp pOthap pOthu amarn^thAr tham kOyil mEvinAr 	2440-3
 kaip pOthu chenniyin mEl koNTu kavuNiyar 	2440-4

 543. n^Avin thani mannar thAmum uTan n^aNNa 	2441-1
 mEviya viN izin^tha kOyil valam koLvAr 	2441-2
 pUviyalum un^thiyAn pORRap puvik kizin^tha 	2441-3
 thEviyalum mey kaNTu chin^thai viyappu eythinAr 	2441-4

 544. valam koNTu pukku ethirE van^thu vara n^athiyin 	2442-1
 chalam koNTa vENith thani muthalaith thAzn^thu 	2442-2
 n^ilam koNTa mEniyarAy n^ITu perum kAthal 	2442-3
 pulam koNTa chin^thaiyinAl poN^ki ichai mIppozin^thAr 	2442-4

 545. pORRich chaTaiyAr punal uTaiyAn enRu eTuththu 	2443-1
 chARRip pathikath thamiz mAlai chan^tha ichai 	2443-2
 ARRa mikap pATi Anan^tha veLLaththil 	2443-3
 n^IRRazakar chEvaTik kIz n^inRu alain^thu n^ITinAr 	2443-4

 546. n^ITiya pEranpu uruki uLLalaippa n^Er n^inRu 	2444-1
 pATi ethir ATip paravip paNin^thu ezun^thE 	2444-2
 ATiya chEvaTikaL Arvam uRa uTkoNTu 	2444-3
 mATuyar kOyil puRaththu arithu van^thu aNain^thAr 	2444-4

 547. van^thu aNain^thu vAzn^thu mathilpuRaththu Or mA maTaththuch 	2445-1
 chem thamizch chol vEn^tharum cheythavarum chErn^thu aruLach 	2445-2
 chan^tha maNik kOpuraththuch chArn^tha vaTapAl chaNpai 	2445-3
 an^thaNar chULA maNiyAr aN^ku Or maTaththu amarn^thAr 	2445-4

 548. aN^kaN amarvAr aranAr aTi iNaik kIzth 	2446-1
 thaN^kiya kAthalinAl kAlaN^kaL thappAmE 	2446-2
 poN^ku pukaz vAkIcharum kUTap pORRi ichaiththE 	2446-3
 eN^kum iTar thIrppAr inpuRRu uRaikinRAr 	2446-4

 549. ON^ku punal pENu perun^thuRaiyum uLLiTTa 	2447-1
 pAN^kar thilathaip pathimuRRamum paNin^thu 	2447-2
 vIN^ku oli n^Ir vIzi mazalaiyinil mINTum aNain^thu 	2447-3
 AN^ku inithu kumpiTTu amarn^thu ozukum n^ALil 	2447-4

 550. chEN uyar mATap pukali uLLAr thiru nyAna champan^thap piLLaiyAraik 	2448-1
 kANum viruppil perukum Achai kaim miku kAthal karai ikappap 	2448-2
 pUNum manaththoTu thONi mEvum poruviTai yAr malarp pAtham pORRi 	2448-3
 vENu puraththai akanRu pOn^thu vIzi mizalaiyil van^thu aNain^thAr 	2448-4

 551. Uzi muTivil uyarn^tha veLLaththu ON^kiya kAzi uyar pathiyil 	2449-1
 vAzi maRaiyavar thAN^kaL ellAm van^thu maruN^ku aNain^thArkaL enna 	2449-2
 vIzi mizalaiyin vEthiyarkaL kETTu mey nyAnam uNTArai munnA 	2449-3
 Ez ichai chUzmaRai eytha Othi ethir koL muRaimaiyil koNTu pukkAr 	2449-4

 552. chaNpaith thirumaRaiyOrkaL ellAm tham pirAnAraip paNin^thu pOn^thu 	2450-1
 n^aNpil perukiya kAthal kUrn^thu nyAna champan^thar maTaththil eythip 	2450-2
 paNpil perukum kazumalaththAr piLLaiyAr pAtham paNin^thu pUNTE 	2450-3
 eN peRRa thONipuraththil emmOTu ezun^thu aruLap peRa vENTum enRAr 	2450-4

 553. enRu avar viNNappam cheytha pOthil IRu il chiva nyAnap piLLai yArum 2451-1
 n^anRu ithu chAlavum thONi mEvum n^Athar kazal iNai n^Am iRainycha 	2451-2
 inRu kaziththu mizalai mEvum iRaivar aruL peRRu pOvathu enRE 	2451-3
 anRu pukali arumaRaiyOrkku aruL cheythu avarkku mukam aLiththAr 	2451-4

 554. mERpaTTa an^thaNar chaNpai mEvum vEthiyarkku Aya virun^thu aLippa 	2452-1
 pAl paTTa chin^thaiyarAy makizn^thu param poruL AnAr thamaip paravum 	2452-2
 chIr paTTa ellai inithu chellath thiruth thONi mEviya chelvar thAmE 	2452-3
 kAr paTTa vaNkaik kavuNiyarkku kanaviTai mun n^inRu aruL cheykinRAr 	2452-4

 555. thONiyil n^Am aN^ku irun^tha vaNNam thUmaRai vIzi mizalai thannuL 	2453-1
 chEN uyar viNNininRu izin^tha in^thach chIr koL vimAnaththuk kATTukinROm 2453-2
 pENum paTiyAl aRithi enRu peyarn^thu aruL cheyyap perum thavaN^kaL 	2453-3
 vENu puraththavar cheyya van^thAr viravum puLakath thoTum uNarn^thAr 	2453-4

 556. aRi uRRa chin^thaiyarAy ezun^thE athichayiththu uchchimEl aN^kai kUppi 	2454-1
 veRi uRRa konRaiyinAr makizn^tha viN izi kOyilil chenRu pukku 	2454-2
 maRi uRRa kaiyaraith thONi mEl mun vaNaN^kumpaTi aN^kuk kaNTu vAzn^thu 	2454-3
 kuRiyil perukum thiruppathikam kulaviya koLkaiyil pATukinRAr 	2454-4

 557. maim maru pUN^kuzal enRu eTuththu mARil perum thiruththONi than mEl 	2455-1
 kommai mulaiyinAL kUTa n^ITu kOlam kulAvu mizalai thannuL 	2455-2
 chemmai tharu viN izin^tha kOyil thikazn^thapaTi ithu en kol enRu 	2455-3
 meymmai viLaN^kum thiruppathikam pATi makizn^thanar vEthavAyar 	2455-4

 558. chenychol malarn^tha thiruppathikam pATi thiruk kaTaik kAppuch chAththi 	2456-1
 anychali kUppi vizun^thu ezuvAr Anan^tha veLLam alaippap pOn^thu 	2456-2
 manychivar chOlaip pukali mEvum mA maRaiyOr thamai n^Okki vAymai 	2456-3
 n^enychil n^iRain^tha kuRippil van^tha n^Irmai thiRaththai aruL cheykinRAr 	2456-4

 559. pirama puraththil amarn^tha mukkaN periya pirAn perumATTi yOTum 	2457-1
 viraviya thAnaN^kaL eN^kum chenRu virumpiya kOlam paNin^thu pORRi 	2457-2
 varuvathu mEl koNTa kAthal kaNTu aN^ku amarn^tha vakai iN^ku aLiththathu enRu 2457-3
 theriya uraith tharuL cheythu n^IN^kaL chirapura mAn^akar chellum enRAr 	2457-4

 560. enRu kavuNiyap piLLaiyAr thAm iyampap paNin^tharuL ERRuk koNTE 	2458-1
 onRiya kAthalin uLLam am kaN oziya oruvARu akanRu pOn^thu 	2458-2
 manRuL n^aTam purin^thAr makizn^tha thAnam palavum vaNaN^kich chenRu 	2458-3
 n^inRa pukazth thONi n^ITuvAraip paNiyum n^iyathiyarAy uRain^thAr 	2458-4

 561. chirapuraththu an^thaNar chenRa pinnaith thiruvIzi mEviya chelvar pAtham 	2459-1
 paravuthal cheythu paNin^thu n^ALum paNpin vazAth thiruth thoNTar chUza 	2459-2
 uravuth thamizth thoTai mAlai chAththi ON^kiya n^Avukku aracharOTum 	2459-3
 viravip perukiya n^aNpu kUra mEvi inithu aN^ku uRaiyum n^ALil 	2459-4

 562. maNNin michai vAn poyththu n^athikaL thappi man uyirkaL kaN chAmpi uNavu mARi 2460-1
 viNNavarkkum chiRappil varum pUchai ARRa mikka perum pachi ulakil viravak kaNTu 2460-2
 paN amarum mozi umaiyAL mulaiyin nyAnap pAl aRA vAyaruTan arachum pAr mEl 2460-3
 kaN n^uthalAn thirun^IRRuch chAr vinOrkkum kavalai varumO enRu karuththil koNTAr 2460-4

 563. vAnAki n^ilanAki analumAki mAruthamAy iru chuTarAy n^Irum Aki 	2461-1
 UnAki uyirAki uNarvumAki ulakaN^kaL anaiththum Ay ulakukku appAl 2461-2
 AnAtha vaTivAki n^inRAr cheyya aTi paravi anRu iravu thuyilum pOthu 	2461-3
 kAn ATu kaN^kALar mizalai mUthUr kAthaliththAr kanavil aNain^thu aruLich cheyvAr 2461-4

 564. ulakiyalpu n^ikazchchiyAl aNain^tha thIya uRupachi n^Oy umai aTaiyAthu eninum umpAl 2462-1
 n^ilavu chiva n^eRi chArn^thOr thammai vATTam n^IN^kuthaRku n^iththam Or Or kAchu n^ITum 	2462-2
 ilaku maNip pITaththuk kuNakkum mERkum umakku in^thak kAlam thIrn^thAl 	2462-3
 alakil pukazIr thavirva thAkum enRE aruL purin^thAr thiruvIzi mizalai aiyar 	2462-4

 565. thampirAn aruL purin^thu kanavin n^IN^kach chaNpaiyar iLa ERu thAmum uNarn^thu 2463-1
 n^ampirAn aruL irun^tha vaNNam enRE n^Avin ichai aracharoTum kUTa n^aNNi 2463-2
 vampulA malar ithazi vIzin^Athar maNik kOyil valam cheyyap pukun^tha vEli 	2463-3
 ampikA pathi aruLAl piLLaiyAr thAm apimukaththup pITikai mEl kAchu kaNTAr 2463-4

 566. kAthaloTum thozuthu eTuththuk koNTu n^inRu kai kuviththup peru makizchchi kalan^thupoN^ka 	2464-1
 n^Athar virumpu aTiyArkaL n^ALum n^ALum n^al virun^thAy uNpathaRku varuka enRu 	2464-2
 thIthu il paRai n^ikazviththuch chenRa thoNTar thiruvamuthu kaRi n^eypAl thayir enRu inna 2464-3
 Etham uRAthu inithu uNNa UTTi aN^kaN iruthiRaththu perum thavarum irun^tha n^ALil 	2464-4

 567. n^Avinukku vEn^thar thiru maTaththil thoNTar n^AT kURu thiru amuthu cheyyak kaNTu 2465-1
 chE ukaiththAr aruL peRRa piLLaiyAr tham thirumaTaththil amuthu AkkuvArai n^Okkith 	2465-2
 thIvinaikku n^Ir enRum aTaivilAthIr thiru amuthu kAlaththAl Akki iN^ku 	2465-3
 mEvu mikka aTiyavarukku aLiyA vaNNam viLain^thavARu en kolO viLampum enRAr 2465-4

 568. thirumaRaiyOr thalaivar thAm aruLich cheyyath thirumaTaththil amuthu amaippOr cheppuvArkaL 	2466-1
 oru parichum aRin^thilOm ithanai ummai uTaiyavar pAl peRum paTikkAchu onRum koNTu 2466-2
 karuthiya ellAm koLLa vENTich chenRAl kAchu thanai vAchi paTa vENTum enpAr 2466-3
 peru munivar vAkIchar peRRa kAchu pENiyE koLvar ithu piRpATu enRAr 	2466-4

 569. thiru nyAna champan^thar athanaik kETTuch chin^thippAr chivaperumAn n^amakkuth than^tha 2467-1
 oru kAchu vAchipaTa maRRak kAchu n^anRu Aki vAchi paTAthu ozivAn an^thap 	2467-2
 peru vAymai thirun^Avukkarachar thoNTAl peRum kAchAm AthalinAl periyOn thannai 2467-3
 varun^ALkaL tharum kAchu vAchi thIrap pATuvan enRu eNNiyathu manathuL koNTAr 2467-4

 570. maRRai n^AL thampirAn kOyil pukku vAchi thIrththu aruLum enap pathikam pATip 2468-1
 peRRapaTi n^al kAchu koNTu mAn^thar peyarn^thu pOy AvaNa vIthiyinil kATTa 	2468-2
 n^al thavaththIr ik kAchu chAla n^anRu vENTuvana n^Am tharuvOm enRu n^alka 	2468-3
 aRRai n^AL thoTaN^ki n^AL kURu thannil aTiyavarai amuthu cheyviththu Arvam mikkAr 2468-4

 571. aruvilaiyil perum kAchum avaiyE Aki amuthu cheyyath thoNTar aLavu iRan^thupoN^ki 	2469-1
 varum avarkaL ellArkkum van^thArukkum makizn^thu uNNa in aTichil mALAthu Akath 2469-2
 thiru muTi mEl thiN^kaLoTu kaN^kai chUTum chiva perumAn aruL cheyya chiRappin mikka 2469-3
 perumai tharu chaNpai n^akar vEn^thar n^Avukku arachar ivar perum chORRup piRaN^kal In^thAr 2469-4

 572. avani michai mazai poziya uNavu malk˘ anaiththu uyirum thuyar n^IN^ki aruLinAlE 2470-1
 puvanam elAm polivu eythum kAlam eytha puri chaTaiyAr kazal palan^AL pORRi vaikip 2470-2
 thava munivar chol vEn^tharOTum kUTath thampirAn aruL peRRuth thalaththin mIthu 	2470-3
 chivan makizum thAnaN^kaL vaNaN^kap pOvAr then thiruvAnychiya mUthUr chenRu chErn^thAr 2470-4

 573. n^ITu thiru vAnychiyaththil amarn^tha mukkaN n^Ila miTaRRu arumaNiyai vaNaN^kip pORRip 2471-1
 pAToli n^Irth thalaiyAlamkATu mATu paramar peruvELUrum paNin^thu pATi 	2471-2
 n^ATu pukazth thanich chAththaN^ kuTiyil n^aNNi n^ampar thirukkar vIram n^ayan^thu pATith 	2471-3
 thETu maRaikku ariyAr tham viLamar pORRith thiruvArUr thoza n^inain^thu chenRu pukkAr 2471-4

 574. n^ampar makiz thiruvArUr vaNaN^kip pOn^thu n^alam koL thiruk kARAyil n^aNNi Eththip 2472-1
 paim punal men paNaiththEvUr aNain^thu pORRip paramar thirun^ellikkAp paNin^thu pATi 2472-2
 umpar pirAn kaichchinamum paravith theN^kUr ON^ku pukazth thiruk koLLikkATum pORRi 2472-3
 chem pon mathil kOTTUrum vaNaN^ki Eththith thiru mali veN thuRai thozuvAn chenRu chErn^thAr 	2472-4

 575. maRRavvUr thozuthu Eththi makizn^thu pATi mAl ayanukku ariya pirAn maruvum thAnam 2473-1
 paR palavum chenRu paNin^thu Eththip pATip paravum thiruththoNTar kuzAm pAN^kin eythak 	2473-2
 kaRRavar vAz thaNthalai n^IL n^eRi uLLiTTa kanaka mathil thiruk kaLarum karuthAr vELvi 	2473-3
 cheRRavar chEr pathi piRavum chenRu pORRith thirumaRaik kATTu athan maruN^ku chErn^thAr anRE 	2473-4

 576. kAra maN venychuram aruLAl kaTan^thAr thAmum kaTal kAzi kavuNiyar tham thalaivar thAmum 2474-1
 chEra ezun^thu aruLiya ap pERu kETTuth thiRai maRaik kATTu akanpathiyOr chiRappil poN^ki 	2474-2
 Ur aTaiya alaN^kariththu vizavu koLLa uyar kamuku kathali n^iRai kuTam thIpaN^kaL 	2474-3
 vAr muracham maN^kaL n^AL thaN^kaL malka ethir koLLa aTiyAruTan makizn^thu van^thAr 	2474-4

 577. mun aNain^tha thirun^Avukku arachar thammai muRaimaiyAl ethir koNTu kaLippin mUzkip 	2475-1
 pin aNaiya ezun^thu aruLum piLLaiyAr tham perukiya pon kALaththin Ochai kETTuch 2475-2
 chenni michai karam kuviththu munpu chenRu chEN n^ilaththu vaNaN^kuthalum thirun^thu chaNpai 	2475-3
 mannavarum maNimuththin chivikai n^inRu van^thu izin^thu vaNaN^ki makizn^thu uTan pOn^thAr 	2475-4

 578. chol arachar uTan kUTap piLLaiyArum thUmaNi n^Ir maRaik kATTuth thollai mUthUr 2476-1
 malku thiru maRukin kaN pukun^tha pOthu mAthavarkaL maRaiyavarkaL maRRum uLLOr 	2476-2
 ellai illA vakai ara enRu eTuththa Ochai iru vichumpum thichai eTTum n^iRain^thu poN^ki 	2476-3
 ol oli n^Ir vElai oli aTakki viNmEl umpar n^ATTu appuRaththum uRRathu anRE 	2476-4

 579. aTiyavarum pathiyavarum maruN^ku pORRa aNi maRukin uTan eythi aruku chUzn^tha 2477-1
 koTi n^uTaN^ku chezum thiru mALikaiyin munnark kOpuraththaith thAzn^thu iRainychikkuRukip pukku 	2477-2
 muTivil imaiyavar munivar n^eruN^kum theyva munRil valam koNTu n^Er chenRu munnAL 	2477-3
 paTiyin maRai aruchchiththuk kAppu cheytha paim pon maNith thiruvAyil pAN^ku van^thAr 	2477-4

 580. aru maRaikaL thiruk kAppuch cheythu vaiththa akkathavam thiRan^thiTa am maRaikaL Othum 2478-1
 perukiya anpu uTai aTiyAr aNain^thu n^Ikkap perumaiyinAl anRu muthalAkap pinnai 	2478-2
 oru puTai Or vAyil amaiththu ozukum thanmai uLLapaTi kETTu aruLi uyarn^tha chaNpaith 	2478-3
 thirumaRaiyOr thalaivar viyappu eythi n^inRu thirun^Avukku aracharukkuch cheppukinRAr 	2478-4

 581. apparE vEtha vanaththu aiyar thammai apimukaththuth thiruvAyil thiRan^thu pukkE 	2479-1
 epparichum n^Am iRainycha vENTum n^IrE ivvAyil thirukkAppu n^IN^ku mARu 	2479-2
 meyp poruL vaN thamiz pATi aruLum enna viLaN^ku mozi vEn^thar athu mERkoNTu ennai 2479-3
 ipparichu n^Ir aruLich cheythIr Akil ithu cheyvEn enap pathikam eTuththup pATa 	2479-4

 582. pATiya ap pathikap pATTu Ana paththum pATal n^irampiya pinnum paim pon vAyil 2480-1
 chETu uyar pon kathavu thiruk kAppu n^IN^kAch cheykaiyinAl vAkIchar chin^thai n^on^thu 	2480-2
 n^ITu thiruk kaTaik kAppil arithu vENTi n^inRu eTukkath thirukkAppu n^Ikkam kATTa 	2480-3
 ATiya chEvaTiyAr tham aTiyAr viNNOr Arppu ezun^tha akilANTam anaiththum mUzka	2480-4

 583. maRRathu kaNTa pOthE vAkkin mannavarai n^Okkip 2481-1
 poRpuRu pukali mannar pORRiTa avarum pORRi 	2481-2
 aRpathu n^ilaiyinArkaL aNi thiru maRaikkATu ALum 	2481-3
 koRRavar kOyil vAyil n^Ervazi kuRukip pukkAr 	2481-4

 584. kOyil uTpukuvAr uchchi kuviththa cheN^kaikaLOTum 	2482-1
 thAyinum iniya thaN^kaL thampirAnAraik kaNTAr 	2482-2
 pAyum n^Ir aruvi kaNkaL thUN^kiTap paTiyin mIthu 	2482-3
 mEyina meyyar Aki vithirpuRRu viraivin vIzn^thAr 	2482-4

 585. anpinukku aLavu kANAr Anan^tha veLLam mUzki 	2483-1
 enpu n^ekku uruka n^Okki iRainychi n^Er vizun^thu n^ampar 	2483-2
 munpu n^iRpathuvum ARRAr mozi thaTumARa Eththi 	2483-3
 minpurai chaTaiyAr thammaip pathikaN^kaL viLampip pOn^thAr 	2483-4

 586. puRampu van^thu aNain^tha pOthu pukali kAvalarai n^Okki 	2484-1
 n^iRam kiLar maNik kapATam n^Ikkamum aTaippum n^iRkath 	2484-2
 thiRin^thavARu aTaikkappATi aruLum n^Ir enRAr thIya 	2484-3
 maRam puri amaNar cheytha vanychanai kaTakka vallAr 	2484-4

 587. anRu arachu aruLich cheyya arumaRaip piLLaiyArum 	2485-1
 venRi veL viTaiyAr thammai viruppinAl chathuram ennum 	2485-2
 in thamizp pathikap pATal ichaiththiTa iraNTu pAlum 	2485-3
 n^inRa ak kathavu kAppu n^irampiTa aTaiththathu anRE 	2485-4

 588. aTaiththiTak kaNTu chaNpai ANTakai yArum anychol 	2486-1
 thoTaith thamizALi yArum thozuthu ezath thoNTar ArththAr 	2486-2
 puTaippu ozin^thu izin^thathu eN^kum pU mazai pukali vEn^thar 	2486-3
 n^aTaith thamizp pathika mAlai n^irampiTa n^avinRu pORRi 	2486-4

 589. aththiru vAyil thannil aRRai n^AL thoTaN^ki n^ErE 	2487-1
 meyththiru maRaikaL pOla mEthini pukkup pORRa 	2487-2
 vaiththu ethir vazakkam cheytha varampu ilAp perumaiyOrai 	2487-3
 kaiththalam kuviththuth thAzn^thu vAzn^thathu kaTal chUz vaiyam 	2487-4

 590. arumaRai Ana ellAm akal iru vichumpil Arththup 	2488-1
 perumaiyin muzaN^kap panycha n^Athamum piRaN^ki ON^ka 	2488-2
 iru perum thakaiyOr thAmum ethir ethir iRainychip pOn^thu 	2488-3
 thiru maTaN^kaLin mun pukkAr chezumpathi vizavu koLLa 	2488-4

 591. vEthaN^kaL eNNil kOTi miTain^thu chey paNiyai mikka 	2489-1
 EthaN^kaL n^ampAl n^IppAr iruvarum cheythu vaiththAr 	2489-2
 n^Atham koL vaTivAy n^inRa n^athi pothi chaTaiyAr cheyya 	2489-3
 pAthaN^kaL pORRum mElOr perumaiyAr pakarum n^IrAr 	2489-4

 592. thirumaRai n^ampar thAm munpu aruL cheytha athanaich cheppum 	2490-1
 orumaiyil n^inRa thoNTar thampirAnAr pAl okka 	2490-2
 varum aruL cheykai thAmE vakuththiTa vallOr enRAl 	2490-3
 peru maRaiyuTan meyth thoNTarkku iTaiyITu perithAm anRE 	2490-4

 593. ivvakai thirumaRaik kATTu iRaiyavar aruLai unni 	2491-1
 mey vakai therin^tha vAkkin vEn^thar thAm thuyilum pOthil 	2491-2
 mai vaLar kaNTar chaiva vETaththAl van^thu vAymUr 	2491-3
 avviTai iruththum aN^kO vA enRu aN^ku aruLip pOka 	2491-4

 594. kaNTa appOthE kaikaL kuviththu uTan kaTithu chelvAr 	2492-1
 maNTiya kAthalOTu maruvuvAr pOnRum kANAr 	2492-2
 eNthichai n^OkkuvArukku eythuvAr pOla eythA 	2492-3
 aNTar thampirAnAr tham pin pOyinAr Arvath thOTum 	2492-4

 595. aN^ku avar Ekach chaNpai ANTakaiyArum appar 	2493-1
 eN^ku uRRathu enRu kETpa eythinAr thiruvAymUril 	2493-2
 poN^kiya kAthalAl enRu uraiththiTap pOna thanmai 	2493-3
 chaN^kai uRRu enkol enRu thAmum aN^ku aNaiyap pOn^thAr 	2493-4

 596. an^n^ilai aNain^tha pOthil ampikai uTanE kUTa 	2494-1
 manniya ATal kATTath thaLar iLavaLa rum pATich 	2494-2
 chenniyAl vaNaN^ki vAymUr arachoTum chenRu pukku aN^ku 	2494-3
 in iyalpu uRa mun kUTi iruvarum pORRi cheythAr 	2494-4

 597. n^ITu chIrth thiruvAy mUril n^ilaviya chivanAr thammaip 	2495-1
 pATu chol pathikam thannAl paravi ap pathiyil vaikik 	2495-2
 kUTu mey anpu poN^ka iruvarum kUTi mINTu 	2495-3
 thETu mA maRaikaL kaNTAr thiru maRaikkATu chErn^thAr 	2495-4

 598. chaNpai n^ATu uTaiya piLLai thamiz mozith thalaivarOTu 	2496-1
 maN payil chIrththich chelva mA maRaik kATTu vaikik 	2496-2
 kaN payil n^eRRiyAr tham kazal iNai paNin^thu pORRip 	2496-3
 paN payil pathikam pATip paravi aN^ku irun^thAr anRE 	2496-4

 599. iv vakai ivarkaL aN^kaN irun^thanar Aka ippAl 	2497-1
 chey vakai iTaiyE thappum thennavan pANTi n^ATTu 	2497-2
 mey vakai n^eRiyil n^illA vinai amaN chamayam mikkuk 	2497-3
 kai vakai muRaimaith thanmai kaziya mun kalaN^kum kAlai 	2497-4

 600. thennavan thAnum mun chey thIvinaip payaththinAlE 	2498-1
 an^ n^eRich chArvu thannai aRam ena n^inain^thu n^iRpa 	2498-2
 manniya chaiva vAymai vaithika vazakkam Akum 	2498-3
 n^an n^eRi thirin^thu mARi n^avai n^eRi n^aTan^thathu anRE 	2498-4

 601. pUziyar thamiz n^ATTu uLLa poruvil chIrp pathikaL ellAm 	2499-1
 pAziyum arukar mEvum paLLikaL palavum Akich 	2499-2
 chUz iruL kuzukkaL pOlath thoTai mayil pIli yOTu 	2499-3
 mUzi n^Ir kaiyil paRRi amaNarE Aki moyppa 	2499-4

 602. paRimayirth thalaiyum pAyum pIliyum thaTukkum mEnich 	2500-1
 cheRiyum uk kuTaiyum Akith thiripavar eN^kum Aki 	2500-2
 aRiyum ach chamaya n^Ulin aLavinil aTaN^kich chaiva 	2500-3
 n^eRiyinil chiththam chellA n^ilaimaiyil n^ikazum kAlai 	2500-4

 603. varich chilaith thennavan thAn uyvathaRku vaLavar kOmAn 	2501-1
 thiru uyirththu aruLum chelvap pANTimA thEviyArum 	2501-2
 kurai kazal amaichchanArAN^ kulach chiRaiyArum ennum 	2501-3
 iruvar tham pAN^kum anRich chaivam aN^ku eythAthAka 	2501-4

 604. AN^ku avar thAN^kaL am kaN arum peRal thamiz n^ATu uRRa 	2502-1
 thIN^kinukku aLavu thERRAch chin^thaiyil parivu koNTE 	2502-2
 ON^kiya chaiva vAymai ozukkaththil n^inRa thanmai 	2502-3
 pUN^kazal cheziyan munpu pulappaTA vakai koNTu uyththAr 	2502-4

 605. in^ n^eRi ozuku kinRAr Ez ulaku uyya van^tha 	2503-1
 manniya pukali vEn^thar vaithika vAymaich chaivach 	2503-2
 chen^n^eRi viLakku kinRAr thiru maRaikkATu chErn^tha 	2503-3
 n^aln^ilai kanni n^ATTu n^alvinaip payaththAl kETTAr 	2503-4

 606. kETTa appozuthE chin^thai kiLarn^thu ezu makizchchi poN^ka 	2504-1
 n^AL pozuthu alarn^tha chen^thAmarai n^akai mukaththar Aki 	2504-2
 vAL paTai amaichchanAr um maN^kaiyarkku arachiyArum 	2504-3
 chET paTu pulaththAr Enum chenRu aTi paNin^thAr oththAr 	2504-4

 607. kAthalAl mikkOr thAN^kaL kai thozum karuththinAlE 	2505-1
 pOthu aviz chOlai vElip pukali kAvalanAr cheyya 	2505-2
 pAthaN^kaL paNimin enRu parichana mAkkaL thanmai 	2505-3
 mA thavam churuthi cheytha mA maRaik kATTil viTTAr 	2505-4

 608. AN^ku avar viTa mun pOn^tha aRivu uTaimAn^thar am kaN 	2506-1
 n^IN^ki vaNthamiz n^ATTu ellai pin paTa n^eRiyin Eki 	2506-2
 nyAN^kar n^Ir n^ATum kATum n^athikaLum kaTan^thu van^thu 	2506-3
 thEn kamaz kai thai n^eythal thirumaRaik kATu chErn^thAr 	2506-4

 609. thirumaRaikkATu n^aNNich chirapura n^akaril van^tha 	2507-1
 arumaRaip piLLaiyAr thAm amarn^thu inithu aruLum chelva 	2507-2
 perumaTaththu aNaiya van^thu perukiya viruppil thAN^kaL 	2507-3
 varu muRaith thanmai ellAm vAyil kAvalarkkuch chonnAr 	2507-4

 610. maRRavar chenRu pukku vaLavar kOn makaLAr thennar 	2508-1
 koRRavan thEvi yArum kulachchiRaiyArum Evap 	2508-2
 poRkazal paNiya van^thOm enach chilar puRaththu van^thu 	2508-3
 choRRanar enRu pORRith thozuthu viNNappam cheythAr 	2508-4

 611. pukali kAvalar thAm kETTup poruvilA aruL mun kUra 	2509-1
 akam malarn^thu avarkaL thammai azaiyum enRu aruLich cheyya 	2509-2
 n^akai mukach chevvi n^Okki n^althava mAn^thar kUvath 	2509-3
 thakavu uTai mAn^thar pukkuth thalaiyinAl vaNaN^ki n^inRAr 	2509-4

 612. n^inRavar thammai n^Okki n^ikaril chIrch chaNpai mannar 	2510-1
 manRal aN^kuzaliyArAm mAniyAr thamakkum mAnak 	2510-2
 kunRu ena n^inRa meymmai kulach chiRaiyAr thamakkum 	2510-3
 n^anRu thAn vinavak kURi n^al patham pORRuvArkaL 	2510-4

 613. kanni n^ATu amaNar thampAl kaTTu azin^thu izin^thu thaN^kaL 	2511-1
 mannanum avarkaL mAyaththu azun^tha mA thEviyArum 	2511-2
 konnavil ayil vEl venRich kulach chiRaiyArum kUTi 	2511-3
 in^n^ilai pukali vEn^tharkku iyampum enRu iRainychi viTTAr 	2511-4

 614. enRu avarkaL viNNappam cheytha pinnar ERu uyarththa chivaperumAn thoNTarellAm 	2512-1
 n^anRu n^amai AL uTaiya n^Athan pAtham n^aNNAtha eNNil amaN kuNTar thammai 	2512-2
 venRu aruLi vEthan^Ul n^eRiyE Akki veNNIRu vEn^thanaiyum iTuviththu aN^ku 	2512-3
 n^inRa cheyal chivanaTiyAr cheyalE Aka n^inain^thu aruLa vENTum ena n^inRu pORRa 	2512-4

 615. maRRu avarkaTku aruL purin^thu piLLaiyArum vAkIcha munivaruTan kUTach chenRu 2513-1
 peRRam uyarththavar pAtham paNin^thu pOn^thu periya thiruk kOpuraththuL irun^thu then n^ATu 2513-2
 uRRa cheyal pANTimA thEviyArum urimai amaichcharum uraiththu viTTa vArththai 	2513-3
 choRRa thani mannavarukkup pukali mannar cholli ezun^thu aruLuthaRkuth thuNin^thapOthu 	2513-4

 616. arachar aruLich cheykiRAr piLLAy an^tha amaN kaiyar vanychanaikku Or avathi illai 2514-1
 urai cheyvathu uLathu uRu kOL thAnum thIya ezun^thu aruLa uTanpaTuvathu oNNAthu enna 	2514-2
 parachuvathu n^am perumAn kazalkaL enRAl pazuthu aNaiyAthu enap pakarn^thu paramar cheyya 	2514-3
 virai chey malarththAL pORRi pukali vEn^thar vEy uRu thOLiyai eTuththu viLampinArE 	2514-4

 617. chirapuraththup piLLaiyAr aruLich cheytha thiruppathikam kETTu athan pin thirun^thu n^Avukku 	2515-1
 arachum athaRku uTanpATu cheythu thAmum avar munnE ezun^thu aruLa amain^tha pOthu 	2515-2
 puram eriththAr thirumakanAr appar in^thap punal n^ATTil ezun^thu aruLi iruppIr enRu 	2515-3
 karakamalam kuviththu iRainychith thavirppa vAkkin kAvalarum thozuthu arithAm karuththil n^Ern^thAr	2515-4

 618. vEtham vaLarkkavum chaivam viLakkuthaRkum vEthavanaththu arumaNiyai mINTum pukkup 	2516-1
 pAtham uRap paNin^thu ezun^thu pATip pORRip parachi aruL peRRu viTai koNTu pOn^thu 2516-2
 mA thavaththu vAkIchar mARAtha vaNNam vaNaN^ki aruL cheythu viTai koTuththu mannum 	2516-3
 kAthalinAl arumai uRak kalan^thu n^IN^kik kathirch chivikai maruN^ku aNain^thAr kAzi n^Athar 2516-4

 619. thirun^Avuk karacharum aN^ku irun^thAr ippAl thirunyAna champan^thar chezun^Ir muththin 	2517-1
 perun^Amach chivikaiyin mIthu ERi peRRam uyarththavar thAL chenniyin mEl pENum uLLaththu 	2517-2
 oru n^Amaththu anychu ezuththum Othi veNNIRRu oLi viLaN^kum thirumEni thozuthAr n^enychil 2517-3
 varun^Amaththu anpu urukum kaTalAm enna mAthavar Arppu oli vaiyam n^iRain^thathu anRE 2517-4

 620. poN^ki ezum thiruththoNTar pORRu eTuppAr n^Al thichaiyum 2518-1
 maN^kala thUriyam thazaN^ka maRai muzaN^ka mazai muzaN^kum 2518-2
 chaN^ka paTakam pEri thArai kALam thALam 2518-3
 eN^kum ezun^thu ethir iyampa iru vichumpu koTi thUrppa2518-4

 621. malar mAri pozin^thu iziya maN^kala vAzththu inithu ichaippa 	2519-1
 alar vAchap punal kuTaN^kaL aNi viLakkuth thUpam uTan 	2519-2
 n^ilai n^ITu thOraNaN^kaL n^iraiththu aTiyAr ethir koLLak 	2519-3
 kalai mAlai mathich chaTaiyAr iTam palavum kai thozuvAr 	2519-4

 622. theN thirai chUz kaTal kAnal thiru akaththiyan paLLi 	2520-1
 aNTar pirAn kazal vaNaN^ki arun^thamiz mA maRai pATik 	2520-2
 koNTal payil maNal kOTu chUz kOTik kuzakar thamaith 	2520-3
 thoNTaruTan thozuthu aNain^thAr thONipurath thOnRalAr 	2520-4

 623. kaN Arn^tha thiru n^uthalAr makizn^tha kaTikkuLam iRainychi 	2521-1
 eN Arn^tha thiru iTumpA vanam Eththi ezun^thu aruLi 	2521-2
 maN Arn^tha pathi piRavum makiz tharum anpAl vaNaN^kip 	2521-3
 paN Arn^tha thamiz pATip paraviyE chelkinRAr 	2521-4

 624. thiru uchAth thAnaththuth thEvar pirAn kazal paNin^thu 	2522-1
 maruviya chen^thamizp pathikamAl pORRum paTi pATi 	2522-2
 iru vinaiyum paRRu aRuppAr eN iRan^tha thoNTaruTan 	2522-3
 peruku viruppinar Akip piRa pathiyum paNin^thu aruLvAr 	2522-4

 625. karuN^kazi vElaip pAlaik kazi n^eythal kaTan^thu aruLith 	2523-1
 thirun^thiya chIr punal n^ATTuth then mEl pAl thichai n^Okki 	2523-2
 maruN^ku miTai thaTany chAli mATu cheRi kulaththeN^ku 	2523-3
 n^eruN^ki vaLar kamuku uTuththa n^iRai marutha vazich chenRAr 	2523-4

 626. chaN^kaN^kaL vayal eN^kum chAli kazaik karumpu eN^kum 	2524-1
 koN^ku eN^kum n^iRai kamalak kuLir vAchath thaTam eN^kum 	2524-2
 aN^ku aN^kE uzavar kuzAm ArkkinRa oli eN^kum 	2524-3
 eN^kum eN^kum malarp paTukar ivai kaziya ezun^thu aruLi 	2524-4

 627. thaTam eN^kum punal kuTaiyum thaiyalAr thoyyil n^iRam 	2525-1
 iTam eN^kum an^thaNarkaL Othum iTaiyAka n^ilai 	2525-2
 maTam eN^kum thoNTar kuzAm manai eN^kum punaivathuvai 	2525-3
 n^aTam eN^kum oli OvA n^al pathikaL avai kaTan^thu 	2525-4

 628. n^Ir n^ATu kaTan^thu aruLi n^eTum puRavil kuRumputhalkaL 	2526-1
 kAr n^ATu mukai mullaik kaTi n^ARu n^ilam kaTan^thu 	2526-2
 pOr n^ATum chilai maRavar pun pulavai piTai pOkkich 	2526-3
 chIr n^ATum then pANTi n^al n^ATu chenRu aNaivAr 	2526-4

 629. manRal malar piRaN^kal maruN^ku eRin^thu varum n^athikaL pala 	2527-1
 chenRu aNain^thu kaTan^thu ERith thiri maruppin kalai puNarmAn 	2527-2
 kanRu theRiththana ukaikkum kAna athar kaTan^thu aNain^thAr 	2527-3
 konRai n^aRum chaTai muTiyAr makizn^tha thirukkoTum kunRam 	2527-4

 630. koTum kunRaththu inithu amarn^tha kozumpavaLach chezuN^ kunRai 	2528-1
 aTum kunRam uriththAnai vaNaN^ki arum thamiz pATi 	2528-2
 n^eTum kunRum paTar kANum n^iRai n^ATum kaTan^thu mathi 	2528-3
 thoTum kunRa mathil mathuraith thon n^akar van^thu aNaikinRAr 	2528-4

 631. in^n^ilai ivar van^thu eytha eN perum kunRam mEvum 	2529-1
 an^n^ilai amaNar thaN^kaL kazivu mun chARRal uRRup 	2529-2
 palmuRai veruk koNTu uLLam pathaippaththIk kanAkkaLOTum 	2529-3
 thun n^imiththaN^kaL aN^ku n^ikazn^thana chollal uRRAm 	2529-4

 632. paLLikaL mElum mATu payil amaN pAzi mElum 	2530-1
 OLLithaz achOkin mElum uNavu chey kavaLam kaiyil 	2530-2
 koLLu maNTapaN^kaL mElum kUkaiyOTu An^thai thIya 	2530-3
 puL inam Ana thammil pUchal iTTu azivu chARRum 	2530-4

 633. pIliyum thaTukkum pAyum piTiththakai vazuvi vIzak 	2531-1
 kAlkaLum thaTumARum ATik kaNkaLum iTamE ATi 	2531-2
 mEl varum azivukku Aka vERu kAraNamum kANAr 	2531-3
 mAl uzan^thu aRivu keTTu mayaN^kinar amaNar ellAm 	2531-4

 634. kan^thiyar thammil thAmE kananRu ezu kalAN^kaL koLLa 	2532-1
 van^thavARu amaNar thammil mARu koNTu URu cheyya 	2532-2
 mun^thaiya uraiyil koNTa poRai muthal vaippum viTTuch 	2532-3
 chin^thaiyil cheRRam munnAth thIk kuNam thalai n^inRArkaL 	2532-4

 635. ippaTi amaNar vaikum ep peyarp pathiyum eythum 	2533-1
 oppil uRpAtham ellAm oruvarin oruvar kURi 	2533-2
 meyppaTu thIkkanAvum vERu vERu Akak kaNTu 	2533-3
 cheppuvAn puRaththu uLOrum thennavan mathurai chErn^thAr 	2533-4

 636. an^n^akar thannil vAzvAr puRam n^inRu aNaivAr kUTi 	2534-1
 mannavan thanakkum kURi maruNTa uLLaththar Akith 	2534-2
 thunniya azukku meyyil thUchu ilAr palarum INTi 	2534-3
 innana kanavu kaNTOm ena eTuththu iyampal uRRAr 	2534-4

 637. chIr mali achOku than kIz irun^tha n^am thEvar mElE 	2535-1
 vEroTu chAyn^thu vIzak kaNTanam athan pin Aka 	2535-2
 Er koL mukkuTaiyum thAmum ezun^thu kai n^ARRip pOka 	2535-3
 Ur uLOr OTik kANak kaNTanam enRu uraippAr 	2535-4

 638. kuNTikai thakarththup pAyum pIRiyOr kuraththi OTap 	2536-1
 paNTithar pAzi n^inRum kazuthai mEl paTarvAr thampin 	2536-2
 oNthoTi iyakki yArum uLai iTTup pulampi OTak 	2536-3
 kaNTanam enRu chonnAr kaiyaRu kavalai uRRAr 	2536-4

 639. kAn iTai n^aTTam ATum kaN n^uthal thoNTar ellAm 	2537-1
 mInavan mathurai thannil viraviTak kaNTOm enpAr 	2537-2
 kOn avan thAnum veyya koTum thazal muzukak kaNTOm 	2537-3
 Anapin ezavum kaNTOm athichayam ithuvAm enpAr 	2537-4

 640. mazaviTai iLam kanRu onRu van^thu n^am kazakam thannai 	2538-1
 uzaRiTach chithaRi OTi oruvarum thaTukka anychi 	2538-2
 viza oru pukalum inRi mEthini thannai viTTu 	2538-3
 n^izal ilA maraN^kaL ERi n^inRiTak kaNTOm enpar 	2538-4

 641. Avathu en pAvikAL ik kanAththiRam aTikaL mArkku 	2539-1
 mEviya thIN^ku thannai viLaippathu thiTamE enRu 	2539-2
 n^OvuRu manaththar Aki n^ukar perum pathamum koLLAr 	2539-3
 yAvathu cheyal enRu eNNi iTar uzanRu amuN^kinArkaL 	2539-4

 642. avvakai avarkaL ellAm an^n^ilaimaiyarkaL Akach 	2540-1
 chaiva n^an marapil van^tha thaTa mayil maTa men chAyal 	2540-2
 pai vaLar aravEr alkul pANTi mA thEviyArkkum 	2540-3
 mey vakai amaichchanArkkum viLaN^kum n^an n^imiththam mEn mEl 	2540-4

 643. aLavu ilA makizchchi kATTum arum perum n^imiththam eytha 	2541-1
 uLa makiz uNarum kAlai ulakelAm uyya van^tha 	2541-2
 vaLar oLi nyAnam uNTAr van^thu aNain^thu aruLum vArththai 	2541-3
 kiLar uRum Okai kURi van^thavar moziyak kETTAr 	2541-4

 644. ammozi viLampinOrkku vENTuva aTaiya n^alki 	2542-1
 meymmaiyil viLaN^ku kAthal viruppuRu veLLam ON^ki 	2542-2
 thammaiyum aRiyA vaNNam kai mikkuth thazaiththup poN^ki 	2542-3
 vimmiya makizchchi kUra mEviya chiRappin mikkAr 	2542-4

 645. maN^kaiyark karachiyAr pAl van^thu aTi vaNaN^ki n^inRa 	2543-1
 koN^ku alar theriyal ArAm kulachchiRai yArai n^Okki 	2543-2
 n^aN^kaL thampirAnArAya nyAna pOnakar munpu eythi 	2543-3
 iN^ku ezun^thu aruLa uyn^thOm ena er koLLum enRAr 	2543-4

 646. manRalaN^ kuzalinArai vaNaN^kap pOn^tha amaichchanArum 	2544-1
 venRivEl arachanukkum uRuthiyE ena virain^thu 	2544-2
 pon thikaz mATa vIthi mathuraiyin puRaththup pOki 	2544-3
 in thamiz maRai than^thArai ethirkoLa eythum kAlai 	2544-4

 647. ampuya malarAL pOlvAr AlavAy amarn^thAr thammaik 	2545-1
 kumpiTa vENTum enRu koRRavan thanakkum kURi 	2545-2
 tham parichanaN^kaL chUzath thanith thaTaiyOTum chenRu 	2545-3
 n^amparai vaNaN^kith thAmum n^al varavERRu n^inRAr 	2545-4

 648. thiru n^ilavu maNi muththin chivikaiyin mEl chEviththu 	2546-1
 varu n^ilavu tharu mathi pOl vaLar oLi veN kuTai n^izaRRap 	2546-2
 peruku oLiya thiru n^IRRuth thoNTar kuzAm perukivara 	2546-3
 aruL peruka varum nyAnaththu amuthu uNTAr aNaikinRAr 	2546-4

 649. thun^thupikaL muthalAya thUriyaN^kaL kiLarAmE 	2547-1
 an^thaNarAm mAthavarkaL Ayiram mA maRai eTuppa 	2547-2
 van^thu ezum maN^kala n^Atha mAthiram uTpaTa muzaN^kach 	2547-3
 chen^thamiz mArutham ethir koNTu emmaruN^kum chEvippa 	2547-4

 650. paNNiya vanychanaith thavaththAl panychavan n^ATTu iTaip paran^tha 	2548-1
 eNNil amaN enum pAva irunychEnai irin^thu OTa 	2548-2
 maN ulakamE anRi vAn ulakam cheytha perum 	2548-3
 puNNiyaththin paTai ezuchchi pOl eythum polivu eytha 	2548-4

 651. thunnum muzu uTaRRukaLAl chUzum uNarvin iRRukaLAl 	2549-1
 anneRiyil cheRin^thu aTain^tha amaN mAchu kazuvuthaRku 	2549-2
 manni oLir veNmaiyinAl thUymaiyinAl vazuthiyar tham 	2549-3
 kanni n^ATTu iTaik kaN^kai aNain^thathu enum kavin kATTa 	2549-4

 652. pAnal vayal thamiz n^ATu pazi n^ATumpaTi paran^tha 	2550-1
 mAnam ilA amaN ennum val iruL pOy mAyvathanukku 	2550-2
 Ana peruku oLi parappAl aNTam elAm koNTathoru 	2550-3
 nyAna maNi viLakku ezun^thu varuvathu ena n^alam paTaippa 	2550-4

 653. purachai vayak kaTa kaLiRRup pUziyar vaN thamiz n^ATTuth 	2551-1
 tharai chey thavap payan viLaN^kach chaiva n^eRi thazaiththu ON^ka 	2551-2
 urai cheythu iruppOr palavum Uthu maNich chinnam elAm 	2551-3
 para chamayak kOLari van^thAn enRu paNimARa 	2551-4

 654. ipparichu aNaiyum chaNpaiyar perumAn ezun^thu aruLum pozuthu ichaikkum 2552-1
 oppil n^iththilap pon thanip perum kAnam ulaku uyya oliththu ezum Ochai 2552-2
 chepparum perumaik kulach chiRaiyAr tham chevi n^iRai amuthu enath thEkka 	2552-3
 appozuthu aRin^thu thalaththin mEl paNin^thE aLappu arum kaLippinar AnAr 	2552-4

 655. anychali kuviththa karaN^kaLum thalaimEl aNain^thiTak kaTithu chenRu aNaivAr 2553-1
 n^anychu aNi kaNTar tham thirumakanAr uTan varum n^althavak kaTalai 	2553-2
 n^enychinil n^iRain^tha Arvam mun chellak kaNTu n^IL n^ilaththu iTaith thAzn^thu 	2553-3
 panychavar perumAn man^thirith thalaivar pAN^ku uRa aNain^thu mun paNin^thAr 	2553-4

 656. n^ilamichai paNin^tha kulach chiRaiyArai n^ITiya perum thavath thoNTar 	2554-1
 palarum mun aNain^thu vaNaN^ki maRRu avarthAm paTiyin n^inRu ezAvakai kaNTu 	2554-2
 malar michaip puththEL vazipaTum pukali vaithikach chEkarar pAtham 	2554-3
 kulavi aN^ku aNain^thAr thennavan amaichchar kulachchiRaiyAr enak kURa 	2554-4

 657. chirapurach chelvar avar urai kETTuth thirumukath thAmarai malarn^thu 	2555-1
 viravu oLi muththin chivikai n^inRu izin^thu virain^thu chenRavar thamai aNain^thu 	2555-2
 karakamalaN^kaL paRRiyE eTuppak kai thozuthu avarum mun n^iRpa 	2555-3
 varamiku thavaththAl avaraiyE n^Okki vaLLalAr mathura vAkku aLippAr 	2555-4

 658. chempiyar perumAn kula makaLArkkum thirun^thiya chin^thaiyIr umakkum 	2556-1
 n^am perumAn than thiru aruL perukum n^anmai thAn vAlithE enna 	2556-2
 vampu alar alaN^kal man^thiri yArum maN michaithAzn^thu aTi vaNaN^kith 	2556-3
 tham perum thavaththin payan anaiyArkkuth thanmai Am n^ilai uraikkinRAr 	2556-4

 659. chenRa kAlaththin pazuthu ilAth thiRamum ini ethir kAlaththin chiRappum 	2557-1
 inRu ezun^thu aruLap peRRa pERu ithanAl eRRaikkum thiru aruL uTaiyOm 	2557-2
 n^anRiyil n^eRiyil azun^thiya n^ATum n^aRRamiz vEn^thanum uyn^thu 	2557-3
 venRi koL thiru n^IRRu oLiyinAl viLaN^kum mEnmaiyum paTaiththanam enpAr 2557-4

 660. iN^ku ezun^thu aruLum perumai kETTu aruLi eythuthaRku ariya pERu eythi 2558-1
 maN^kaiyark karachiyArum n^ammuTaiya vAzvu ezun^thu aruLiyathu enRE 	2558-2
 aN^ku n^Ir chenRu aTipaNivIr enRu aruL cheythAr enath thozuthArvam 	2558-3
 poN^kiya kaLippAl mILavum paNin^thu pORRinAr puravalan amaichchar 	2558-4

 661. AN^N^anam pORRi aTi paNin^thu avar mEl aLavuilA aruL puri karuNai 	2559-1
 thAN^kiya moziyAl thakuvana viLampi thalai aLiththu aruLum appozuthil 	2559-2
 ON^ku eyil pukaz chUz mathuraith thOnRuthalum uyar thava thoNTarai n^Okki 	2559-3
 IN^ku n^am perumAn thiru AlavAy maRRu emmaruN^kinathu ena vinava 	2559-4

 662. anparAy avar mun paNin^tha chIr aTiyAr aNNalAr aTi iNai vaNaN^ki 	2560-1
 munpu n^inRu eTuththa kaikaLAl kATTi muruku alar chOlaikaL chUzn^thu 	2560-2
 min poli vichumpai aLakkum n^IL koTi viyan n^eTum kOpuram thOnRum 	2560-3
 enpu aNi aNivAr inithu amarn^thu aruLum thiruvAlavAy ithu enRAr 	2560-4

 663. thoNTarthAm pORRik kATTiTak kaNTu thuNaimalark karam kuviththu aruLi 2561-1
 maNTu pEranpAl maNmichaip paNin^thu maN^kaiyarkkarachi enRu eTuththE 	2561-2
 eN thichaiyum paravum AlavAy Avathu ithuvE enRu iruvar tham paNiyum 	2561-3
 koNTamai chiRappiththu aruLi n^al pathikam pATinAr kuvalayam pORRa 	2561-4

 664. pATiya pathikam paraviyE van^thu paNpu uTai aTiyavarOTum 	2562-1
 thETumAl ayanukku ariyavar makizn^tha thiru AlavAy maruN^ku aNain^thu 	2562-2
 n^ITuyar chelvak kOpuram iRainychi n^iRai peru viruppuTan pukku 	2562-3
 mATu chUz valam koNTu uTaiyavar kOyil man^thiriyAruTan pukun^thAr 	2562-4

 665. ALum aN^kaNar AlavAy amarn^thu inithu irun^tha 	2563-1
 kAna kaNTaraik kaNkaLin payan peRak kaNTu 	2563-2
 n^ILa van^thu ezum anpinAl paNin^thu eza n^iRaiyAr 	2563-3
 mILavum pala muRai n^ilam uRa vizun^thu ezuvAr 	2563-4

 666. aN^kam eTTinum ain^thinum aLavu inRi vaNaN^kip 	2564-1
 poN^ku kAthalin meym mayir puLakamum poziyum 	2564-2
 chem kaN n^Ir tharum aruviyum thikaz thiru mEni 	2564-3
 eN^kum Aki n^inRu EththinAr pukaliyar iRaivar 	2564-4

 667. n^Ila mA miTaRRu AlavAyAn ena n^ilavum 	2565-1
 mUlam Akiya thiru irukkuk kuRaL mozin^thu 	2565-2
 chIla mAthavath thiruth thoNTar tham oTum thiLaiththAr 	2565-3
 chAlum mEnmaiyil thalaichchaN^kap pulavanAr thammun 	2565-4

 668. chErththum in ichaip pathikamum thirukkaTaik kAppuch 	2566-1
 chAththi n^al ichai thaN thamiz chol malar mAlai 	2566-2
 pErththum inpuRap pATi veN piRai aNi chenni 	2566-3
 mUrththiyAr kazal paraviyE thirumunRil aNaiya 	2566-4

 669. piLLaiyAr ezun^thu aruLi mun pukuthum ap pozuthu 	2567-1
 veLLa n^Ir pothi vENiyAr thammaith thozum viruppAl 	2567-2
 uL aNain^thiTa ethir chelAthu oru maruN^ku ON^kum 	2567-3
 theLLu n^Ir vizith therivaiyAr chenRu munpu eytha 	2567-4

 670. maruN^kin man^thiriyAr piLLaiyAr kazal vaNaN^kik 	2568-1
 karum kuzal kaRRai mEl kuvikaiththu aruLi uTaiyAr 	2568-2
 paruN^kai yAnai vAz vaLavar kOn pAvaiyAr ennap 	2568-3
 perum kaLippuTan virain^thu ethir piLLaiyAr aNain^thAr 	2568-4

 671. thennavan perun^ thEviyAr chivak kanRin cheyya 	2569-1
 ponnaTik kamalaN^kaLil porun^tha mun vizun^thAr 	2569-2
 mannu chaNpaiyar vaLLalAr makiz chiRan^thu aLikkum 	2569-3
 innaruT perum chiRap poTum thirukkaiyAl eTuththAr 	2569-4

 672. nyAna pOnakar ethir thozuthu ezun^tha n^althavaththu 	2570-1
 mAniyAr manak karuththu muRRiyathu ena mathiththE 	2570-2
 pAnalaN^ kaNkaL n^Ir malkap pavaLavAy kuzaRi 	2570-3
 yAnum en pathiyum cheytha thavam en kol enRAr 	2570-4

 673. yAzin men moziyAr mozin^thu ethir kazal vaNaN^kak 	2571-1
 kAzi vAza van^thu aruLiya kavuNiyar pirAnum 	2571-2
 chUzum Akiya para chamayaththu iTaith thoNTu 	2571-3
 vAzum n^Ir maiyIr umaik kANa van^thanam enRAr 	2571-4

 674. innavARu aruL cheythiTath thozuthu aTi vIzn^thAr 	2572-1
 mannum man^thiriyAr varum thiRam elAm moziya 	2572-2
 anna men n^aTaiyAr thamakku aruL cheythu pOkkith 	2572-3
 thunnu meyth thoNTar chUza van^thu aruLum ap pozuthu 	2572-4

 675. chelvam malkiya thiru Ala vAyinil paNi cheythu 	2573-1
 alku thoNTarkaL piLLaiyAr maruN^ku aNain^thu iRainychi 	2573-2
 malkukAramaN iruL keTa IN^ku van^thu aruLa 	2573-3
 ellaiyil thavam cheythanam ena eTuththu ichaiththAr 	2573-4

 676. ath thiruth thoNTar thaN^kaLukku aruL mukam aLiththu 	2574-1
 meyththa kAthalin avaroTum puRaththinil mEvich 	2574-2
 chiththam inpuRum amaichchanAr thiru maTam kATTap 	2574-3
 paththar pORRiTap parichanaththoTum inithu amarn^thAr 	2574-4

 677. paravu kAthalil pANTimA thEviyAr aruLAl 	2575-1
 viravu n^aNpoTu kulach chiRaiyAr virun^thu aLippak 	2575-2
 chirapuraththu van^thu aruLiya chelvar aN^ku irun^thAr 	2575-3
 iravi mEl kaTal aNain^thanan elli van^thu aNaiya 	2575-4

 678. vazuthi mAn^akar athan iTai mAmaRaith thalaivar 	2576-1
 pazuthil chIr aTiyAruTan pakal varak kaNTa 	2576-2
 kazuthu pOl varum kAr amaN kuNTarkaL kalaN^ki 	2576-3
 izuthu mai iruLukku iruL ena INTinar oru pAl 	2576-4

 679. aN^kaN mEviya chamaNarkaL piLLaiyAr amarn^tha 	2577-1
 thuN^ka mA maTam thanniTaith thoNTar tham kuzAN^kaL 	2577-2
 eN^kum Othiya thiruppathikaththu ichai eTuththa 	2577-3
 poN^ku pEr oli chevippulam pukkiTap poRArAy 	2577-4

 680. maRRiv vAn pazi mannavan mARanai eythich 	2578-1
 choRRum enRu tham chUzchchiyum oru paTi thuNivAr 	2578-2
 koRRavan kaTaik kAvalar mun chenRu kuRuki 	2578-3
 veRRi vElavarkku eN^kaLai viLampuvIr enRAr 	2578-4

 681. vAyil kAvalar mannavan thanai ethir vaNaN^ki 	2579-1
 Aya mAki van^thu aTikaL mAr aNain^thanar enna 	2579-2
 EyinAn aNaivA rena avarum chenRu ichaiththAr 	2579-3
 pAyinAl uTal mUTuvAr pathaippuTan pukkAr 	2579-4

 682. pukka pOthu avar azivuRu manaththu iTaip pularchchi 	2580-1
 mikka thanmaiyai vEn^thanum kaNTu ethir vinavi 	2580-2
 okka n^Ir thiraNTu aNaivathaRku uRRathu en ennath 	2580-3
 thakkathu alla thIN^ku aTuththathu chARRuthaRku enRAr 	2580-4

 683. AvathEl n^umakku aTuththathu kURuvIr enRu 	2581-1
 kAvalan parin^thu uraiththalum kAr amaN kaiyar 	2581-2
 mAvalAy un than mathuraiyil chaiva vEthiyar thAm 	2581-3
 mEvalAl inRu kaNTumuTTiyAm enRu viLampa 	2581-4

 684. enRu kURalum kETTu muTTi yAnum enRu iyampi 	2582-1
 n^anRu n^al aRam purin^thavA n^An enRu n^akuvAn 	2582-2
 kanRum uLLaththan Aki ak kaN n^uthal aTiyAr 	2582-3
 inRu im mAn^akar aNain^thathu en avarkaL yAr enRAn 	2582-4

 685. mAlai veN kuTai vaLavar chONATTu vaNpukalich 	2583-1
 chUla pANipAl nyAnam peRRAn enRu churuthip 	2583-2
 pAlan anpar tham kuzAththoTum pani muththin chivikai 	2583-3
 mEl aNain^thanan eN^kaLai vAthinil vella 	2583-4

 686. enRu kURuvAr iththiRam munpu thAm aRin^thathu 	2584-1
 onRum aN^ku oziyA vakai uraiththalum thennan 	2584-2
 manRalam pozil chaNpaiyAr vaLLalAr n^Amam 	2584-3
 chenRu than chevi n^iRaiththalum cheyirththu mun kolvAn 	2584-4

 687. maRRa mA maRai main^than im maruN^ku aNain^thAnEl 	2585-1
 uRRa chey thozil yAthu cheykOm ena uraippa 	2585-2
 cheRRam mIk koNTa chin^thaiyum cheykaiyum uTaiyOr 	2585-3
 koRRa mannavan mozikku ethir kuRiththu urai cheyvAr 	2585-4

 688. van^tha an^thaNan thannai n^Am valithu cheythu pOkkum 	2586-1
 chin^thai anRi ach chiRu maRaiyOn uRai maTaththil 	2586-2
 vem thazal paTa vinychai man^thirath thozil viLaiththAl 	2586-3
 in^tha n^annakar iTaththirAn Ekum enRu ichaiththAr 	2586-4

 689. Avathu onRu ithuvE Akil athanaiyE virain^thu cheyyap 	2587-1
 pOvathu enRu avaraip pOkkip poy poruLAkak koNTAn 	2587-2
 yAvathum urai ATAthE eNNaththil kavalaiyOTum 	2587-3
 pUvaNai amaLi pukkAn poN^ku ezil thEvi chErn^thAL 	2587-4

 690. mannavan uraippathu inRi irukka mA thEviyArthAm 	2588-1
 en uyirukku uyirAy uLLa iRaivA n^I uRRathu ennO 	2588-2
 mun uLa makizchchi inRi mukam pularn^thu irun^thAy inRu 	2588-3
 panniya uLLaththu eythum paruvaral aruL chey enRAr 	2588-4

 691. thEviyAr thammai n^Okkith thennavan kURukinRAn 	2589-1
 kAvi n^IL kaNNinAy kEL kAviri n^ATTil mannum 	2589-2
 thAvil chIrk kazumalaththAn chaN^karan aruL peRRu iN^ku 	2589-3
 mEvinAn aTikaL mArai vAthinil vella enRAn 	2589-4

 692. veN poTi pUchum thoNTar viravinAr avarai ellAm 	2590-1
 kaNTu muTTu aTikaL mArkaL kETTu muTTiyAnum kAthal 	2590-2
 vaNTuNath thuthain^tha kOthai mAniyE iN^ku van^tha 	2590-3
 paNpu maRRu ithuvEyAkum parichu vERu illai enRAn 	2590-4

 693. mannavan uraippak kETTu maN^kaiyarkku arachiyAr thAm 	2591-1
 n^innilai ithuvE yAkil n^ITiya theyvath thanmai 	2591-2
 annavar vAthu cheythAl venRavar pakkam chErn^thu 	2591-3
 thunnuvathu uRuthiyAkum chuzivuREl manna enRAr 	2591-4

 694. chin^thaiyil kaLippu mikkuth thiruk kazu malaththAr vEn^than 	2592-1   
 van^thavARu emmai ALa ena varu makizchchi yOTum 	2592-2
 kon^thalar kuzalAr pOthak kulach chiRaiyAr aN^ku eytha 	2592-3
 in^tha n^an mARRam ellAm avarkku uraiththu irun^tha pinnar 	2592-4

 695. koRRavan amaichchanArum kaithalai kuviththu n^inRu 	2593-1
 peRRanam piLLaiyAr iN^ku aNain^thiTap peRum pERu enpAr 	2593-2
 iRRai n^AL Ichan anpar thammai n^Am iRainychap peRROm 	2593-3
 maRRu inich chamaNar cheyyum vanychanai aRiyOm enRAr 	2593-4

 696. mAniyAr thAmum anychi vanychakap pulaiyar thAN^kaL 	2594-1
 InamE puriya vallAr cheyvathu en n^Am enRu eNNi 	2594-2
 nyAna champan^thar thampAl n^anmai allAthu cheyyum 	2594-3
 Unam van^thu aTaiyil yAmum uyir thuRan^thu ozivathu enRAr 	2594-4

 697. ivar n^ilai ithuvE Aka ilaN^kuvEl thennavan Ana 	2595-1
 avan n^ilai athuvAm an^n^AL arukar tham n^ilai yAthu ennil 	2595-2
 thavam maRain^thu alla cheyvAr thaN^kaL man^thiraththAl chen^thI 	2595-3
 chiva n^eRi vaLarkka van^thAr thiru maTam chErach cheythAr 	2595-4

 698. Athi man^thiram anychu ezuththu OthuvAr n^Okkum 	2596-1
 mAthiraththinum maRRai man^thira vithi varumE 	2596-2
 pUthi chAthanar maTaththil thAm punain^tha chAthanaikaL 	2596-3
 chAthiyA vakai kaNTa amaN kuNTarkaL thaLarn^thAr 	2596-4

 699. thaLarn^thu maRRu avar thAm cheytha thIththozil chariyak 	2597-1
 kiLarn^tha achcham mun kezumiya kIzmaiyOr kUTi 	2597-2
 viLaN^ku n^IL muTi vEn^than Ithu aRiyin n^am mEnmai 	2597-3
 uLam koLLAn n^amar viruththiyum ozikkum enRu uNarvAr 	2597-4

 700. man^thirach cheyal vAyththu ila maRRu inich cheyyum 	2598-1
 pun^thiyAvathu iN^ku ithu enap pothi thazal koTu pukku 	2598-2
 an^thaN mAthavar thiru maTap puRaththu ayal iruL pOl 	2598-3
 van^thu tham thozil purin^thanar vanychanai manaththOr 	2598-4

 701. thiru maTap puRach chuRRinil thIya pAthakaththOr 	2599-1
 maruvuviththa aththozil veLippaTuthalum maRukip 	2599-2
 parichanaththavar pathaip porum chithaiththu n^Ikki 	2599-3
 arukar iththiRam purin^thamai theLin^thu chenRu aNaivAr 	2599-4

 702. kazumalap pathik kavuNiyar kaRpakak kanRaith 	2600-1
 thozuthu n^inRa amaN kuNTar chey thIN^kinaich chonna 	2600-2
 pozuthu mAthavar thuyilum iththiru maTap puRampu 	2600-3
 pazuthu cheyvathO pAvikAL enap parin^thu aruLi 	2600-4

 703. en poruTTu avar cheytha thIN^ku Ayinum iRaiyOn 	2601-1
 anparukku eythumO enRu pinnaiyum achcham 	2601-2
 munpuRa pinpu munivuRa muththamiz virakar 	2601-3
 man purakkum meymmuRai vazu ena manam koNTAr 	2601-4

 704. veyya thIN^ku ithu vEn^than mERRu enum vithi muRaiyAl 	2602-1
 cheyyanE thiru AlavAy enum thiruppathikam 	2602-2
 chaivar vAz maTaththu amaNarkaL iTTa thIth thazal pOyp 	2602-3
 paiyavE chenRu pANTiyaRku Aka enap paNiththAr 	2602-4

 705. pANTimA thEviyAr thamathu poRpil payilum n^eTu maN^kala n^AN pAthukAththum 2603-1
 AN thakaiyAr kulach chiRaiyAr anpinAlum arachan pAl aparAtham uRuthalAlum 2603-2
 mINTum chiva n^eRi aTaiyum vithiyinAlum veNNIRu veppu akalap pukali vEn^thar 2603-3
 thINTi iTap pERu uTaiyan AthalAlum thIppiNi paiyavE chelka enRAr 	2603-4

 706. thirun^thu ichaip pathikam thoTai thiru Ala vAyin 	2604-1
 marun^thinaich chaNpai mannavar punain^thiTa aruLAl 	2604-2
 virin^tha vem thazal vemmai pOyth thennanai mEvip 	2604-3
 perun^thazal pothi vethuppu enap peyar peRRathanRE 	2604-4

 707. cheyya mEniyar thirumakanAr uRai maTaththil 	2605-1
 n^aiyum uLLaththarAy amaN kaiyar thAm n^aNukik 	2605-2
 kaiyinAl eri iTa uTan paTum elli karappa 	2605-3
 veyyavan kuNa kaTal iTai ezun^thana mIthu 	2605-4

 708. iravu pAthakar cheytha thIN^ku iravi than marapil 	2606-1
 kurava OthiyAr kulach chiRai yAruTan kETTuch 	2606-2
 chivapurap piLLai yArai ith thIyavar n^ATTu 	2606-3
 varavazaiththa n^Am mAyvathE ena manam mayaN^ki 	2606-4

 709. perukum achchamOTum Aruyir pathaippavar pinpu 	2607-1
 thiru maTappuRam maruN^ku thIthu inmaiyil theLin^thu 	2607-2
 karum uruTTa maNkaiyar cheythIN^ku ithu kaTaikkAl 	2607-3
 varuvathu eppaTiyAm ena manam koLum pozuthu 	2607-4

 710. arachanukku veppu aTuththathu enRu aruku kanychukikaL 	2608-1
 urai cheyap pathaiththu oru thanith thEviyAr pukutha 	2608-2
 viraivum achchamum mEl koLak kulachchiRaiyArum 	2608-3
 varai chey ponpuya mannavan maruN^ku van^thu aNain^thAr 	2608-4

 711. vEn^thanukku mey vithirppuRa vethuppuRum vemmai 	2609-1
 kAn^thu ven^thazal kathum ena mey elAm kavarn^thu 	2609-2
 pOn^thu mALikai puRaththu n^inRArkaLum pularn^thu 	2609-3
 thIn^thu pOmpaTi ezun^thathu vizun^thuTal thiraN^ka 	2609-4

 712. uNarvum Aviyum ozivathaRku oru puTai othuN^ka 	2610-1
 aNaiyal uRRavar aruku thUraththu iTai akalap 	2610-2
 puNar iLam kathalik kuruththoTu thaLir puTaiyE 	2610-3
 koNarinum churukkoNTu avai n^uNthukaL Aka 	2610-4

 713. maruththu n^Ulavar thaN^kaL pal kalaikaLil vakuththa 	2611-1
 thiruththakum thozil yAvaiyum cheyyavum mEl mEl 	2611-2
 uruththu ezun^tha veppu uyiraiyum urukkuvathu Akak 	2611-3
 karuththu ozin^thu urai maRan^thanan kauriyar thalaivan 	2611-4

 714. Anavan piNi n^ikazvuzi amaNarkaL ellAm 	2612-1
 mInavan cheyal kETTalum veythu uyirththu azin^thu 	2612-2
 pOna kaN^kulil pukun^thathu in viLaivu kol enpAr 	2612-3
 mAna mun theriyA vakai mannan mATTu aNain^thAr 	2612-4

 715. mAl perukkum chamaNkaiyar maruN^ku chUzn^thu vazuthi n^ilai kaNTu azin^thu van^tha n^Oyin 2613-1
 mUla n^eRi aRiyAthE thaN^kaL theyva mozi n^avil man^thiram koNTu munnum pinnum 2613-2
 pIlikoTu thai varuthaRku eTuththa pOthu piTiththa pIlikaL pirampinOTum thIn^thu 	2613-3
 mEl eriyum poRi chithaRi vIzak kaNTu veppin athichayam n^Okki veruval mikkAr 2613-4

 716. karukiya mAchu uTaiyakkaith thIyOr thaN^kaL kai thUN^ku kuNTikai n^Ir theLiththukkAvAy 	2614-1
 arukanE arukanE enRu enRu Othi aTal vazuthi mEl theLikka an^n^Irp poN^kip 2614-2
 perukum eri thazal chorin^tha n^ey pOl Aki pErththum oru thazal athan mEl peythAR pOla 	2614-3
 oruvarum iN^ku irumaruN^kum irAthu pOm enRu amaNaraip pArththu uraiththa arachan uNarvu chOrn^thAn2614-4

 717. pANTi mAthEviyArum payam eythi amaichchar pAram 	2615-1
 pUNTavar thammai n^Okkip pukaliyil van^thu n^ammai 	2615-2
 ANTu koNTavar pAl kaN^kul amaNar thAm cheytha thIN^ku 	2615-3
 mUNTavARu inaiyathu Aki muTin^thathO enRu kURa 	2615-4

 718. koRRavan amaichcharAm kulachchiRaiyArum thAzn^thu 	2616-1
 maRRu ithan koTumai in^tha vanychakar mathilkaL mUnRum 	2616-2
 cheRRavar anpar thampAl cheythathu IN^ku arachan pAN^ku 	2616-3
 muRRiyathu ivarkaL thIrkkin muthirvathE Avathu enpAr 	2616-4

 719. iru thiRaththavarum mannan ethir paNin^thu in^tha veppu 	2617-1
 varu thiRam pukali van^tha vaLLalAr mathurai n^aNNa 	2617-2
 arukarkaL cheytha thIya anuchitham athanAl van^thu 	2617-3
 perukiyathu ithaRkuth thIrvu piLLaiyAr aruLE enRu 	2617-4

 720. kAyamum manamum mAchu kazuvuthal cheyyAr cheyyum 	2618-1
 mAyamum in^tha n^Oyai vaLarppathE vaLar veN thiN^kaL 	2618-2
 mEya vENiyarpAl nyAnam peRRavar virumpi n^Okkil 	2618-3
 thIya ippiNiyE anRi ip piRaviyum thIrum enRAr 	2618-4

 721. mInavan cheviyin UTu mey uNarvaLippOr kURa 	2619-1
 nyAna champan^thar ennum n^Ama man^thiramum chella 	2619-2
 Ana pOthu ayarvu thannai akanRiTa amaNar Akum 	2619-3
 mAnam illavaraip pArththu mARRam onRu uraikkal uRRAn 	2619-4

 722. mannavan avarai n^Okki maRRu ivar cheykai ellAm 	2620-1
 innavARu eythu n^OykkE Ethu Ayina enRu eNNi 	2620-2
 manniya chaiva n^Ithi mA maRaich chiRuvar van^thAl 	2620-3
 annavar aruLAl in^n^Oy akalumEl aRivEn enRAn 	2620-4

 723. enRu mun kURip pinnum yAn uRRa piNiyaith thIrththu 	2621-1
 venRavar pakkam chErvan viraku uNTEl azaiyum enna 	2621-2
 anRu avar uvakai poN^ki ArvaththAl aNaiyai n^Ukkich 	2621-3
 chenRa n^Ir veLLam pOlum kAthal veLLaththil chelvAr 	2621-4

 724. pAy uTaip pAthakaththOr thiru maTap pAN^ku cheytha 	2622-1
 thIvinaith thozilai n^Okki uL azi thiru uLLaththAn 	2622-2
 mEya aththuyaram n^IN^ka viruppuRu viraivinOTu 	2622-3
 n^Ayakap piLLaiyAr tham n^aRpatham paNivAr Aki 	2622-4

 725. mannavan iTumpai thIra maRRu avan paNi mEl koNTE 	2623-1
 annamen n^aTaiyinArum aNimaNich chivikai ERi 	2623-2
 min iTai maTavAr chUza vEl paTai amaichchanArum 	2623-3
 mun aNain^thu Ekach chaiva muthalvanAr maTaththaich chArn^thAr 	2623-4

 726. thirumaTam chArach chenRu chEyarik kaNNinAr mun 	2624-1
 varupari izin^thu n^inRa amaichchanAr van^tha pAnmai 	2624-2
 chirapura piLLaiyArkku viNNappam cheyvIr ennap 	2624-3
 parichanaththavarum pukku patham aRin^thu uNarththu kinRAr 	2624-4

 727. pANTi mAthEviyArum parivuTai amaichchanArum 	2625-1
 INTum van^thu aNain^thAr enRu viNNappam cheyya chaNpai 	2625-2
 AN thakaiyArum INTa azaiyum enRu aruLich cheyya 	2625-3
 mINTu pOn^thu azaikkap pukkAr virai uRum viruppin mikkAr 	2625-4

 728. nyAnaththin thiru uruvai n^An maRaiyin thanith thuNaiyai 	2626-1
 vAnaththin michai anRi maNNil vaLar mathik kozun^thaith 	2626-2
 thEn n^akka malark konRaich cheny chaTaiyAr chIr thoTukkum 	2626-3
 kAnaththin ezupiRappaik kaN kaLippak kaNTArkaL 	2626-4

 729. kaNTa pozuthu amaN koTiyOr cheytha kaTum thozil n^inain^thE 	2627-1
 maNTiya kaN aruvi n^Ir pAya malark kai kuviththup 	2627-2
 puNTarikach chEvaTik kIzp porun^tha n^ila muRa vizun^thAr 	2627-3
 koNTa kuRip pOTum n^eTithu uyirththa koLkaiyarAy 	2627-4

 730. urai kuzaRi meyn^ n^aTuN^ki onRum aRin^thilar Akith 	2628-1
 tharaiyin michaip puraNTu ayan^thu charaNa kamalam paRRik 	2628-2
 karaiyil kavalaik kaTalukku Or karai paRRinAl pOnRu 	2628-3
 viraivuRu mey anpinAl viTAthu ozivAr thamaikkaNTu 	2628-4

 731. arumaRai vAz pUmpukali aNNalAr aTi pUNTa 	2629-1
 iruvaraiyum thirukkaiyAl eTuththu aruLith thERRiTavum 	2629-2
 theru man^thu theLiyAthAr thamai n^Okkich chiRappu aruLich 	2629-3
 thiruvuTaiyIr uN^kaL pAl thIN^ku uLathO ena vinava 	2629-4

 732. venychamaNar mun cheytha vanychanaikku mika azin^thE 	2630-1
 anychinOm thirumEnikku aTAthu enRE athu thIn^thOm 	2630-2
 vanychakar maRRu avar cheytha thIththozil pOy mannavan pAl 	2630-3
 enychal ilAk koTuvithuppAy ezA n^inRathu enath thozuthu 	2630-4

 733. veyya thozil amaN kuNTar viLaikka varum vethuppavar thAm 	2631-1
 cheyyum mathi mAyaikaLAl thIrAmaith thIppiNiyAl 	2631-2
 maiyal uRu mannavan mun maRRu avarai venRu aruLil 	2631-3
 uyyum emathu uyirum avan uyirum ena uraiththArkaL 	2631-4

 734. enRu avar uraiththa pOthil ezil koL pUm pukali vEn^thar 	2632-1
 onRum n^Ir anycha vENTA uNarvu ilA amaNar thammai 	2632-2
 inRu n^Ir uvakai eytha yAvarum kANa vAthil 	2632-3
 venRu mInavanai veN n^IRu aNivippan vithiyAl enRAr 	2632-4

 735. mozin^thu aruLa athu kETTu mun iRainychi mukam malarvAr 	2633-1
 azun^thum iTark kaTal iTai n^inRu aTiyOmai eTuththu aruLa 	2633-2
 chezum tharaLach chivikaiyin mEl thennATu cheythavaththAl 	2633-3
 ezun^thu aruLap pERu uTaiyEm en peROm enath thozalum 	2633-4

 736. Avathum azivum ellAm avar cheyal amaNar Akum 	2634-1
 pAva kArikaLai n^Okkum pazuthu uTan n^IN^ka vellach 	2634-2
 chEvuyar koTiyinAr tham thiru uLLam aRivEn enRu 	2634-3
 pUvalar pozil chUz chaNpaip puravalar pOthukinRAr 	2634-4

 737. vaiyakam uyya van^tha vaLLalAr maTaththininRu 	2635-1
 meyyaNi n^IRRuth thoNTar veLLamum thAmum pOn^thu 	2635-2
 kai iNai thalaiyin mIthu kuviya kaN malarchchi kATTach 	2635-3
 cheyyavAr chaTaiyAr mannum thiru Ala vAyuL pukkAr 	2635-4

 738. n^OkkiTa vithi ilArai n^Okki yAn vAthu cheyyath 	2636-1
 thIk kanal mEniyAnE thiruvuLamE enRu eNNil 	2636-2
 pAkkiyap payanAy uLLa pAl aRA vAyar meymai 	2636-3
 n^Okki vaN thamiz chey mAlaip pathikam thAn n^uvalal uRRAr 	2636-4

 739. kAn iTai ATuvAraik kATTu mA uri mun pATith 	2637-1
 thEn alar konRaiyAr tham thiruvuLam n^Okkip pinnum 	2637-2
 Unamil vEtha vELvi enRu eTuththuth thuraiyin mAlai 	2637-3
 mAnamil amaNar thammai vAthil venRu azikkappATi 	2637-4

 740. AlamE amutham Aka uNTu vAnavarkku aLiththuk 	2638-1
 kAlanai mArk kaNTarkkAk kAyn^thanai aTiyERku inRu 	2638-2
 nylam n^in pukazE Aka vENTum n^An maRaikaL Eththum 	2638-3
 chIlamE AlavAyil chiva perumAnE enRAr 	2638-4

 741. n^Athar tham aruL munpeRRu n^ATiya makizchchi poN^kap 	2639-1
 pOthuvAr paNin^thu pORRi viTai koNTu punitha n^IRRu 	2639-2
 mEthaku kOlaththOTum viruppuRu thoNTar chUza 	2639-3
 mUthu eyil kapATam n^ITu muthal thiru vAyil chArn^thAr 	2639-4

 742. am malark kuzalinArkkum amaichcharkkum aruLa vENTich 	2640-1
 chem maNip palakai muththin chivikai mEl koNTa pOthil 	2640-2
 em maruN^kilum thoNTar eTuththa Arppu ellai inRi 	2640-3
 mummai n^ITu ulakam ellAm muzuthuTan n^iRain^thathu anRE 	2640-4

 743. palliya n^Atham poN^kap paTar thirun^IRRin chOthi 	2641-1
 n^al oLi vaTTam Aki n^aNNi mEl varuvathu enna 	2641-2
 vil vaLar tharaLak kOvai veNkuTai n^izaRRa vevvERu 	2641-3
 ellaiyil muththin thALam thArai chaN^ku eN^kum Otha 	2641-4

 744. kaNNinukku aNiyAy uLLar ezuchchiyil kATchi peRRAr 	2642-1
 n^aNNiya chamayam vERu n^ampinar eninum munpu 	2642-2
 paNNiya thavaN^kaL en kol panychavan thanycham mEvip 	2642-3
 puNNiya mUrththi van^thu mathuraiyil pukutha enRAr 	2642-4

 745. thennavar thEvi yArum thirumaNich chivikai mIthu 	2643-1
 pin vara amaichchar munpu perum thoNTar kuzaththuch chellap 	2643-2
 pon aNi mATa vIthi UTu ezun^thu aruLip pukkAr 	2643-3
 kanni n^ATu uTaiyAn kOyil kAzi n^ATu uTaiyap piLLai 	2643-4

 746. koRRavan than pAl munpu kulachchiRaiyAr van^thu eythip 	2644-1
 pon thaTa mathil chUz chaNpaip puravalar varavu kURa 	2644-2
 mun thuyar chiRithu n^IN^ki muzumaNi aNip pon pITam 	2644-3
 maRRavan muTiyin pakkaththu iTuka ena vallan AnAn 	2644-4

 747. man^thiri yAraip pinnum ethir chela mannan Evach 	2645-1
 chin^thai uL makizn^thu pOn^thAr cheyalai yAn chamayaththu uLLOr 	2645-2
 pain^thuNar alaN^kal mannan parichu kaNTu ithuvO paNpAl 	2645-3
 n^am thanich chamayam thannai n^ATTu mARu enRu pinnum 	2645-4

 748. n^in aRa n^eRiyai n^IyE kAththu aruL cheythi Akil 	2646-1
 annavar thammai iN^kE azaiththanai avarum yAmum 	2646-2
 mun uRa okkath thIrkka mozin^thu maRRu avarAl thIrn^thathu 	2646-3
 enninum yAmum thIrththOm Akavum ichaivAy enRAr 	2646-4

 749. poy thavam Akak koNTa pun thalaich chamaNar kURach 	2647-1
 cheythavap payan van^thu eythum chevvi mun uRuthalAlE 	2647-2
 eythiya theyvach chArvAl iru thiRaththIrum thIrum 	2647-3
 kaithavam pEchamATTEn enRu kaithavanum chonnAn 	2647-4

 750. enRu avan uraippak kuNTar eNNam keTTu irun^tha ellaith 	2648-1
 then thamiz n^ATu cheytha cheythavak kozun^thu pOlvAr 	2648-2
 van thanip pavana munnar vAyiluL aNain^thu mATu 	2648-3
 pon thikaz tharaLap paththich chivikai n^inRu izin^thu pukkAr 	2648-4

 751. kulachchiRaiyAr munpu eytha koRRavan thEviyArum 	2649-1
 thalaththiTai izin^thu chenRAr thaN thamiz n^ATTu mannan 	2649-2
 n^ilaththu iTai vAnin n^inRu n^IL iruL n^IN^ka van^tha 	2649-3
 kalaich chezum thiN^kaL pOlum kavuNiyar thammaik kaNTAr 	2649-4

 752. kaNTa appozuthE vEn^than kai eTuththu eytha n^Okkith 	2650-1
 thaNTuNar muTiyin pAN^karth thamaniya pITam kATTa 	2650-2
 vaN thamiz virakar mEvi athan michai irun^thAr mAyai 	2650-3
 koNTaval amaNar ellAm kuRippinuL achcham koNTAr 	2650-4

 753. cheziyanum piLLaiyAr tham thirumEni kANap peRRu 	2651-1
 vizi uRa n^Okkal AlE vemmai n^Oy chiRithu n^IN^ki 	2651-2
 azivuRu mana n^Er n^iRka an^thaNar vAzvai n^Okkik 	2651-3
 kezuvuRu pathiyAthu enRu viruppuTan kETTa pOthu 	2651-4

 754. ponni vaLam tharu n^ATTup punal pazanap puRam paNai chUz 	2652-1
 kanni mathil kazumalam n^Am karuthum Ur enach chiRan^tha 	2652-2
 panniraNTu peyar paRRum paraviya chol thiruppathikam 	2652-3
 thennavan munpu aruL cheythAr thirunyAna champan^thar 	2652-4

 755. piLLaiyAr chem pon maNip pITaththil irun^tha pozuthu 	2653-1
 uLLa n^iRai poRAmaiyinAl uzai irun^tha kAr amaNar 	2653-2
 koLLum manaththiTai achcham maRaiththu mukam kOpaththIth 	2653-3
 thuLLi ezum enak kaNkaL chivan^thu pala cholluvAr 	2653-4

 756. kAlai ezum kathiravanaip puTai chUzum karumukil pOl 	2654-1
 pIli chEr chamaN kaiyar piLLaiyAr thamaich chUzvAr 	2654-2
 ElavE vAthinAl velvathanukku eNNith thAN^ku 	2654-3
 kOlun^Ul eTuththu Othith thalai thimirppak kuraiththArkaL 	2654-4

 757. piLLaiyAr athu kOLAp pEchuka n^um poruL ellai 	2655-1
 uLLavARu enRu aruLa UththaivAyp paRi thalaiyAr 	2655-2
 thuLLi ezum an^EkarAych chUzn^thu pathaRik kathaRa 	2655-3
 oLLizaiyAr athu kaNTu poRAr Aki uL n^aTuN^ki 	2655-4

 758. thennavan thannai n^Okkith thirumEni eLiyar pOlum 	2656-1
 in aruL piLLaiyAr maRRu ivar uvar eNNilArkaL 	2656-2
 manna n^in mayakkam eN^kaL vaLLalAr thIr n^alkum 	2656-3
 pinnai ivvamaNar mULvAr vallarEl pEcha enRAr 	2656-4

 759. mARanum avarai n^Okki varun^than^I enRu maRRu 	2657-1
 vERu Avathu en kol enmEl veppu oziththu arukar n^Irum 	2657-2
 ARu aNi chaTaiyinArkku anparAm iruvarum n^IN^kaL 	2657-3
 thERiya theyvaththanmai enniTaith therippIr enRAn 	2657-4

 760. nyAna Aramutham uNTAr n^althavath thiruvai n^Okki 	2658-1
 mAninEr viziyinAy kEL maRRu enaip pAlan enRu 	2658-2
 n^I n^ani anycha vENTAm n^ilai amaNarkku enRum 	2658-3
 yAn eLiyEn alEn enRu ezum thiruppathikampATi 	2658-4

 761. peRRiyAl aruLich cheytha piLLaiyAr thamakkum munnam 	2659-1
 chuRRu n^inRu azaiththal OvA arukarkkum thennar kOmAn 	2659-2
 iRRain^AL ennai uRRa piNiyai n^Ir ikalith thIrum 	2659-3
 theRRu enath thIrththAr vAthil venRavar enRu cheppa 	2659-4

 762 . mannavan mARRam kETTu vaTivu pOl manaththu mAchu 	2660-1
 thunniya amaNar thennar thOnRalai n^Okki n^AN^kaL 	2660-2
 un uTampu athanil veppai orupuTai vAma pAkam 	2660-3
 munna man^thiriththuth theyva muyaRchiyAl thIrththum enRAr 	2660-4

 763. yAthum onRu aRivu ilAthAr iruL ena aNaiyach chenRu 	2661-1
 vAthinil mannavan than vAma pAkaththaith thIrppAr 	2661-2
 mIthu tham pIli koNTu thaTaviTa mEl mEl vepputh 	2661-3
 thIthuRap poRAthu thennavan chirapuraththavaraip pArththAn 	2661-4

 764. thennavan n^Okkam kaNTu thirukkazu malaththAr chelvar 	2662-1
 annavan valappAl veppai AlavAy aNNal n^IRE 	2662-2
 mannum man^thiramum Aki marun^thumAy thIrppathu enRu 	2662-3
 panniya maRaikaL Eththip pakar thiruppathikam pATi 	2662-4

 765. thiruvaLar n^IRu koNTu thirukkaiyAl thaTavath thennan 	2663-1
 poruvaru veppu n^IN^kip poykaiyil kuLirn^thathu appAl 	2663-2
 maruviya iTappAl mikka azal ena maNTu thIppOl   2664-3
 irupuTai veppum kUTi iTam koLAthuennap poN^ka2663-4

 766. uRi uTaik kaiyar pAyin urukkaiyar n^aTukkam eythi 	2664-1
 cheRi mayil pIli thIya thennavan veppu uRu thIththammai 	2664-2
 ERiya mAkaTalum kanRi aruku viTTu ERa n^iRpAr 	2664-3
 aRivuTaiyArai oththAr aRivu ilA n^eRiyil n^inRAr 	2664-4

 767. palar thozum pukali mannar oru puTai veppaip pARRa 	2665-1
 malarthalai ulakinmikkAr van^thu athichayaththuch chUza 	2665-2
 ilaku vEl thennan mEni valam iTam eythi n^ITum 	2665-3
 ulakinil thaNmai vemmai othuN^kinAl oththathu anRE 	2665-4

 768. mannavan mozivAn ennE mathiththa ik kAlam onRil 	2666-1
 vem n^araku oru pAl Akum vITTu inpam oru pAl Akum 	2666-2
 thunnu n^anychu oru pAl Akum chuvai amuthu oru pAl Akum 	2666-3
 en vaTivu onRil uRREn iru thiRaththu iyalpum enpAn 	2666-4

 769. ven^thozil arukar thORRIr ennai viTTu akala n^IN^kum 	2667-1
 van^thu enai uyyak koNTa maRaikkula vaLLalArE 	2667-2
 in^tha veppu aTaiya n^IN^ka enakku aruL purivIr enRu 	2667-3
 chin^thaiyAl thozuthu chonnAn chel kathikku aNiyan AnAn 	2667-4

 770. thirumukam karuNai kATTath thirukkaiyAl n^IRu kATTip 	2668-1
 perumaRai thuthikkum ARRAl piLLaiyAr pORRip pinnum 	2668-2
 orumuRai thaTava am kaN ozin^thu veppu akanRu pAkam 	2668-3
 maruvu thIp piNiyum n^IN^ki vazuthiyum muzuthum uyn^thAn 	2668-4

 771. koRRavan thEviyArum kulachchiRaiyArum thIN^ku 	2669-1
 cheRRavar cheyya pAtha thAmarai chenni chErththup 	2669-2
 peRRanam perumai inRu piRan^thanam piRavA mEnmai 	2669-3
 uRRanan mannan enRE uLam kaLiththu uvakai mikkAr 	2669-4

 772. mInavan than mEl uLLa veppu elAm uTanE mARa 	2670-1
 Ana pEr inpam eythi uchchi mEl aN^kai kUppi 	2670-2
 mAnam onRu illAr munpu van piNi n^Ikka van^tha 	2670-3
 nyAna champan^thar pAtham n^aNNi n^An uyn^thEn enRAn 	2670-4

 773. kan^thu chIRum mAl yAnai mInavar karuththu n^Er 	2671-1
 van^thu vAymai kURa maRRu mAchu mEni n^Ichar thAm 	2671-2
 mun^tha man^thiraththu vinychai muRRum enycha anychiyE 	2671-3
 chin^thai cheythu kaivarum thiRam therin^thu thETuvAr 	2671-4

 774. chaivamain^thar chollin venRi chan^tha in chol mAlaiyAl 	2672-1
 kaithavan than veppu ozin^tha thanmai kaNTu aRin^thanam 	2672-2
 mey therin^tha tharkka vAtham vellalAl Avathu anRu vERu 	2672-3
 eythu thIyin n^Iril velvathu enRu thammil eNNinAr 	2672-4

 775. piLLaiyArum uN^kaL vAymai pEchuminkaL enRalum 	2673-1
 thaLLu n^Irmai yArkaL vERu tharkkavAthin uththaram 	2673-2
 koLLum venRi anRiyE kuRiththa koLkai uNmaithAn 	2673-3
 uLLavARu kaN pulaththil uyppathu enna oTTinAr 	2673-4

 776. enRu vAthu kURalum irun^tha thennar mannanum 	2674-1
 kanRi en uTampu oTuN^ka veppun^Oy kavarn^tha pOthu 	2674-2
 enRum aN^ku oziththilIrkaL ennavAthu umakku enach 	2674-3
 chenRu pinnum munnum n^inRu chilli vAyar cholluvAr 	2674-4

 777. enna vAthu cheyvathu enRu uraiththE vinA enach 	2675-1
 chonnavAchakam thoTaN^ki ETu koNTu chUzchchiyAl 	2675-2
 mannum tham poruL karuththin vAymai thITTi mATTinAl 	2675-3
 vem n^eruppin vEvu urumai veRRi Avathu enRanar 	2675-4

 778. enRa pOthu mannan onRu iyampum munpu piLLaiyAr 	2676-1
 n^anRu n^Ir uraiththavARu n^ATu thIyil ETuthAn 	2676-2
 venRiTil poruL karuththu meymmai Avathu enRirEl 	2676-3
 van thanikkai yAnai mannan munpu vammin enRanar 	2676-4

 779. appaTikku ethir amaNarum aNain^thuRum aLavil 	2677-1
 oppil vaNpukazch chaNpaiyar kAvalar uraiyAl 	2677-2
 chepparum thiRal mannanum thirun^thu avai munnar 	2677-3
 veppuRum thazal amaikka ena vinai nyrai viTuththAn 	2677-4

 780. EyamAn^tharum in^thanam kuRaiththu uTan aTukki 	2678-1
 thI amaiththalum chikai viTum pukai ozin^thu ezun^thu 	2678-2
 kAyum vev azal kaTavuLum paTar oLi kATTa 	2678-3
 Ayum muththamiz virakarum aNaiya van^thu aruLi 	2678-4

 781. cheN^kaN ERRavarE poruL enRu thAm theriththa 	2679-1
 poN^ku ichaith thiruppathikaN^kaL muRaiyinaip pORRi 	2679-2
 eN^kaL n^AthanE param poruL enath thozuthu eTuththE 	2679-3
 aN^kaiyAl muTi michaik koNTu kAppu n^AN avizththAr 	2679-4

 782. chARRum meyp poruL tharum thirumuRaiyinaith thAmE 	2680-1
 n^IRRu vaNkaiyAl maRiththalum van^thu n^Ern^thu uLathAl 	2680-2
 n^AlthaTam puyaththu aNNalAr maruvu n^aLLARu 	2680-3
 pORRum appathikam pOkam Arththa pUN mulaiyAL 	2680-4

 783. ath thirup pathikaththinai amarn^thu koNTu aruLi 	2681-1
 maiththa vem kaTu miTaRRu n^aLLARarai vaNaN^ki 	2681-2
 meyththa n^al thiru ETTinaik kazaRRi meym makizn^thu 	2681-3
 kaith thalaththu iTaik koNTanar kavuNiyar thalaivar 	2681-4

 784. n^anmai uykkum meyp pathikaththin n^Athan enRu eTuththum 	2682-1
 ennai AL uTai Ichan than n^AmamE enRum 	2682-2
 mannum meyp poruLAm enak kATTiTa vanni 	2682-3
 thannil Aka enath thaLir iLa vaLar oLi pATi 	2682-4

 785. cheyya thAmarai aka ithazinum mikach chivan^tha 	2683-1
 kaiyil ETTinaik kaithavan pEr avai kANa 	2683-2
 veyya thIyinil veRRu araiyavar chin^thai vEva 	2683-3
 vaiyam uyn^thiTa van^thavar makizn^thu mun iTTAr 	2683-4

 786. iTTa ETTinil ezuthiya chen^thamizp pathikam 	2684-1
 maTTulAN^kuzal vanamulai malaimakaL pAkaththu 	2684-2
 aTTa mUrththiyaip poruL ena uTaimaiyAl amarn^thu 	2684-3
 paTTa thIyiTaip pachchaiyAy viLaN^kiyathu anRE 	2684-4

 787. maiyal n^enychu uTai amaNarum tham poruL varain^tha 	2685-1
 kaiyil ETTinaik kathuvu chem thIyinil iTuvAr 	2685-2
 uyyumO ithu ena uRum kavalaiyAm uNarvAl 	2685-3
 n^aiyum n^enychinar AkiyE n^aTuN^ki n^inRiTTAr 	2685-4

 788. anychum uLLaththar Akiyum aRivilA amaNar 	2686-1
 vem chuTarp perum thIyinil vizuththiya ETu 	2686-2
 panychu thI iTaip paTTathu paTak kaNTu payaththAl 	2686-3
 n^enychu chOravum pIlikai chOrn^thu thilar n^inRAr 	2686-4

 789. mAna mannavan avaiyin mun vaLarththa chen^thIyin 	2687-1
 nyAnam uNTavar iTTa ETu ichaiththa n^Azikaiyil 	2687-2
 Inam inmai kaNTu yAvarum viyappu uRa eTuththAr 	2687-3
 pAnmai munnaiyil pachumaiyum puthumaiyum payappa 	2687-4

 790. eTuththa ETTinai avaiyin mun kATTi am muRaiyil 	2688-1
 aTuththa vaNNamE kOththalum athichayiththu arachan 	2688-2
 thoTuththa pIli mun thUkkiya kaiyarai n^Okkik 	2688-3
 aTuththa n^Ir iTTa ETTinaik kATTumin enRAn 	2688-4

 791. arukar thAm iTTa ETu vAN^kach chenRu aNaiyum pOthil 	2689-1
 peruku thIk kathuva ven^thu pErn^thamai kaNTa mannan 	2689-2
 tharupunal koNTu chem thIth thaNippiththAn chamaNar aN^kuk 	2689-3
 karukiya chAmpa rOTum kari alAl maRRu en kANpar 	2689-4

 792. cheyvathu onRu aRikilAthAr thikaippinAl thiraNTa chAmpal 	2690-1
 kaiyinAl pichain^thu thURRip pArppathu kaNTa mannan 	2690-2
 eythiya n^akaiyinOTum ETu innam ariththu kANum 	2690-3
 poyyinAl meyyai Akkap pukun^tha n^Ir pOmin enRAn 	2690-4

 793. veppu enum thIyil yAn mun vITu peRRu uyya n^IN^kaL 	2691-1
 appozuthu azin^thu thORRIr AthalAl athuvARu Aka 	2691-2
 ippozuthu eriyil iTTa ETu uyn^thathu illai enRAl 	2691-3
 thuppura uTaiyIr n^IN^kaL thORRilIr pOlum enRAn 	2691-4

 794. thennavan n^akai uTkoNTu cheppiya mARRam thErAr 	2692-1
 chonnathu payanAkak koNTu cholluvAr thoTarn^tha vAthu 	2692-2
 munnuRa irukAl cheythOm mukkAlil oru kAl veRRi 	2692-3
 enninum uTaiyOm meymmai ini onRu kANpathu enRAr 	2692-4

 795. thORkavum Achai n^IN^kAth thuNivilAr chollak kETTu im 	2693-1
 mARRam en Avathu enRu mannavan maRuththa pinnum 	2693-2
 n^IRRu aNi viLaN^ku mEni n^iRai pukaz chaNpai mannar 	2693-3
 vERRu vAthu ini en cheyvathu enRalum mERkOL ERpAr 	2693-4

 796. n^ITu meyp poruLin uNmai n^ilai peRum thanmai ellAm 	2694-1
 ETuRa ezuthi maRRav vETTinai yAmum n^Irum 	2694-2
 OTu n^Ir ARRil iTTAl ozukuthal cheyyAthu aN^ku 	2694-3
 n^ATi mun thaN^kum ETu n^aRporuL parippathu enRAr 	2694-4

 797. enRu amaN kaiyar kURa ERu chIr pukali vEn^thar 	2695-1
 n^anRu athu cheyvOm enRu aN^ku aruL cheya n^aNuka van^thu 	2695-2
 venRivEl amaichchanAr thAm vERu inich cheyyum ivvAthu 	2695-3
 onRinum thORRAr cheyvathu oTTiyE cheyvathu enRAr 	2695-4

 798. aN^kathu kETTu n^inRa amaNarum avar mEl chenRu 	2696-1
 poN^kiya vekuLi kUrap poRAmai kAraNamE Akath 	2696-2
 thaN^kaL vAy chOrn^thu thAmE thanivAthil azin^thOm Akil 	2696-3
 veN^kazu ERRuvAn iv vEn^thanE enRu chonnAr 	2696-4

 799. maRRavar chonna vArththai kETTalum malaya mannan 	2697-1
 cheRRaththAl uraiththIr uN^kaL cheykaiyum maRan^thIr enRu 	2697-2
 paRRiya poruLin ETu paTar punal vaikai ARRil 	2697-3
 poRpuRa viTuvathaRkup pOthuva enRu kURa 	2697-4

 800. piLLaiyAr munnam paim pon pITaththil izin^thu pOn^thu 	2698-1
 theLLu n^Irth tharaLap paththi chivikai mEl ERich chenRAr 	2698-2
 vaLLalAr avar tham pinpu mannan mA ERich chenRAn 	2698-3
 uLLavARu aRikilAthAr uNarvu mAl ERich chenRAr 	2698-4

 801. thennavan vepputh thIrn^thu chezumaNik kOyil n^IN^kip 	2699-1
 pinnuRa aNain^tha pOthu piLLaiyAr perukum chelvam 	2699-2
 manniya mUthUr maRukil van^thu aruLak kaNTu 	2699-3
 thunniya mAthar main^thar thozuthu vERu inaiya chonnAr 	2699-4

 802. mInavan koNTa veppai n^Ikki n^am vizumam thIrththa 	2700-1
 nyAna champan^thar in^tha n^AyanAr kANum enpAr 	2700-2
 pAl n^aRum kuthalaich cheyya pavaLavAy piLLaiyAr thAm 	2700-3
 mAna chIrth thennan n^ATu vAza van^thu aNain^thAr enpAr 	2700-4

 803. eriyiTai vAthil thORRathu ivarkku n^am arukar enpAr 	2701-1
 purichaTai aNNal n^IRE poruL enak kaNTOm enpAr 	2701-2
 peruku oLi muththin paim pon chivikai mEl piLLaiyAr thAm 	2701-3
 varum azaku ennE enpAr vAzn^thana kaNkaL enpAr 	2701-4

 804. EthamE viLain^tha in^tha aTikaL mAr iyal pAl enpAr 	2702-1
 n^Athanum Ala vAyil n^ampanE kANum enpAr 	2702-2
 pOtham Avathuvum mukkaN purANanai aRivathu enpAr 	2702-3
 vEthamum n^IRum Aki viraviTum eN^kum enpAr 	2702-4

 805. aTikaLmAr mukaN^kaL ellAm azin^thana pArIr enpAr 	2703-1
 koTiya vanychanaikaL ellAm kulain^thana pOlum enpAr 	2703-2
 vaTikoL vEl mARan kAthal mARina vaNNam enpAr 	2703-3
 viTivathAy muTin^thathu in^tha venychamaNar iruLum enpAr 	2703-4

 806. n^erup pinil thORRAr thAN^kaL n^IrivelvAr kaLO enpAr 	2704-1
 iruppu n^enychu uTaiyar Enum piLLaiyArkku ethirO enpAr 	2704-2
 parup poruL uNarn^thAr thAN^kaL paTuvan pArIr enpAr 	2704-3
 karuppuTaik kazukkOl cheythAr man^thiriyAr thAm enpAr 	2704-4

 807. ETukaL vaikai thannil iTuvathaRku aNain^thAr enpAr 	2705-1
 OTum n^IruTan chelAthu n^iRkumO Olai enpAr 	2705-2
 n^ITiya nyAnam peRRAr n^iRuththavum vallAr enpAr 	2705-3
 n^ATu elAm kANa iN^ku n^aNNumA kANIr enpAr 	2705-4

 808. thORRavar kazuvil ERath thuNivathE arukar enpAr 	2706-1
 ARRiya aruLin mEnmaip piLLaiyArkku azaku ithu enpAr 	2706-2
 n^IRRinAl thennan thIN^ku n^IN^kiya vaNNam kaNTAr 	2706-3
 pORRuvAr ellAm chaiva n^eRiyinaip pORRum enpAr 	2706-4

 809. innana iraNTu pAlum INTinar eTuththuch cholla 	2707-1
 min oLi maNi pon veN kuTai mIthu pOthap 	2707-2
 pan maNi chivikai than mEl panychavan n^ATTu uLOrkku 	2707-3
 n^an n^eRi kATTa van^thAr n^An maRai vAza van^thAr 	2707-4

 810. then thamiz viLaN^ka van^tha thirukkazu malaththAn van^thAn 	2708-1
 manRuLAr aLiththa nyAn vaTTil vaNkaiyan van^thAn 	2708-2
 venRulaku uyya mILavai kaiyil velvAn van^thAn 	2708-3
 enRupan maNich chinnaN^kaL eN thichai n^eruN^ki EN^ka 	2708-4

 811. pan maNi muracham chUzn^tha palliyam iyampap pinnE 	2709-1
 thennanum thEviyArum uTan chelath thiraNTu chellum 	2709-2
 pun n^eRi amaNar vERu Or puTaivarap pukali vEn^thar 	2709-3
 manniya vaikai ARRin karai michai maruva van^thAr 	2709-4

 812. kAr kezu paruvam vAyppak kAmuRum makaLir uLLam 	2710-1
 chIr kezu kaNavan thanpAl viraivu uRach chellumA pOl 	2710-2
 n^Ir kezu pauvam n^Okki n^irai thirai iraiththuch chellum 	2710-3
 pAr kezu pukazin mikka paNpuTai vaikai ARu 	2710-4

 813. ARRil n^Ir kaTuka OTum maruN^ku uRa arachan n^Okki 	2711-1
 n^IRRu aNi thikazn^tha mEni n^iRai mathip piLLaiyArum 	2711-2
 vERRuru arukar n^Irum vithiththa ETu iTuka enRAn 	2711-3
 thORRavar thOlAr enRu munnuRath thuNin^thu iTTArkaL 	2711-4

 814. paTu poruL inRi n^ellil pathaTi pOl uL ilAr mey 	2712-1
 aTupavar poruLai aththi n^Aththi enRu ezuthi ARRil 	2712-2
 kaTukiya punalaik kaNTum avAvinAl kaiyil ETu 	2712-3
 viTuthalum virian^thu koNTu vElai mEl paTarn^thathu anRE 	2712-4

 815. ARu koNTu OTum ETTaith thoTarn^thu ethir aNaippAr pOlath 	2713-1
 thERu mey uNarvu ilAthAr karaimichai OTich chenRAr 	2713-2
 pARum apporuL mEl koNTa paTTikai eTTAthu aN^ku 	2713-3
 n^URuvil kiTaikku munnE pOnathu n^Okkik kANAr 	2713-4

 816. kANavum eythA vaNNam kaTalin mEl chellum ETu 	2714-1
 n^ANilA amaNar thammai n^ATTARRil viTTup pOkach 	2714-2
 chENiTaich chenRu n^inRAr chithaRinAr thikaiththAr mannan 	2714-3
 ANaiyil vazuva mATTAthu anychuvAr aNaiya mINTAr 	2714-4

 817. vERu oru cheyal ilAthAr veru uRRu n^aTuN^kith thampAl 	2715-1
 IRu van^thu eythiRRu enRE mannavan ethir van^thu eythi 	2715-2
 URuTai n^enychil achcham veLippaTa oLippAr pOnRu 	2715-3
 mARu koNTu Irum iTTAl van^thathu kANTum enRAr 	2715-4

 818. mAchu chEr amaNar ellAm mathiyinil mayaN^kik kURa 	2716-1
 AchilA n^eRiyil chErn^tha arachanum avarai viTTuth 	2716-2
 thEchu uTaip piLLaiyAr tham thirukkuRippu athanai n^Okkap 	2716-3
 pAchuram pATal uRRAr para chamayaN^kaL pARa 	2716-4

 819. thennavan mARan thAnum chirapuraththuth thalaivar thINTip 	2717-1
 pon n^avil konRaiyAr tham thirun^IRu pUchap peRRu 	2717-2
 munnai val vinaiyum n^IN^ka muthalvanai aRiyum thanmai 	2717-3
 unninAn vinaikaL oththuth thulai ena n^iRRalAlE 	2717-4

 820. ulakiyal vEtha n^Ul ozukkam enpathum 	2718-1
 n^ilavu meyn^ n^eRi chiva n^eRiyathu enpathum 	2718-2
 kalathi vAy amaNar kANkilArkaL Ayinum 	2718-3
 palar pukaz thennavan aRiyum pAnmaiyAl 	2718-4

 821. an^thaNar thEvar An inaN^kaL vAzka enRu 	2719-1
 in^tha meym mozip payan ulakam inpu uRach 	2719-2
 chan^tha vELvikaL muthal chaN^kararkku mun 	2719-3
 van^tha archchanai vazipATum annavAm 	2719-4

 822. vELvi n^al payan vIz punal Avathu 	2720-1
 n^ALum archchanai n^al uRuppu AthalAl 	2720-2
 ALum mannanai vAzththiyathu archchanai 	2720-3
 mULum maRRu ivai kAkkum muRaimaiyAl 	2720-4

 823. Azka thIyathu enRu OthiRRu ayal n^eRi 	2721-1
 vIzka enRathu vERu ellAm aran peyar 	2721-2
 chUzka enRathu thol uyir yAvaiyum 	2721-3
 vAzi anychu ezuththu Othi vaLarkavE 	2721-4

 824. chonna vaiyakamum thuyar thIrkavE 	2722-1
 ennum n^Irmai ika paraththil uyar 	2722-2
 manni vAzum ulakaththavar mARRiTa 	2722-3
 munnar nyAna champan^thar mozin^thanar 	2722-4

 825. ariya kATchiyar enpathu av vAthiyaith 	2723-1
 theriyalAm n^ilaiyAl theriyAr ena 	2723-2
 uriya anpinil kANpavarkku uNmaiyAm 	2723-3
 periya n^al aTaiyALaN^kaL pEchinAr 	2723-4

 826. Ayinum periyAr avar enpathu 	2724-1
 mEya iv iyalpE anRi viN muthal 	2724-2
 pAya pUthaN^kaL pal uyir aNTaN^kaL 	2724-3
 Eyum yAvum ivar vaTivu enpathAm 	2724-4

 827. pinpum Ar aRivAr avar peRRiyE 	2725-1
 enpathu yAr uNarvAn enum chenRu eTTa oNA 	2725-2
 manperum thanmaiyAr ena vAzththinAr 	2725-3
 anpu chUz chaNpai AN thakaiyAr avar 	2725-4

 828. ven^tha chAmpal virai enpathu thamathu 	2726-1
 an^tham il oLi allA oLi elAm 	2726-2
 van^thu vem thaRa maRRap poTi aNi 	2726-3
 chan^tha mAk koNTa vaNNamum chARRinAr 	2726-4

 829. thamakkuth than^thaiyar thAy ilar enpathum 	2727-1
 amaiththu iN^ku yAvaiyum AN^ku avai vIn^tha pOthu 	2727-2
 imaiththa chOthi aTaN^kip pin IthalAl 	2727-3
 emakku n^Athar piRappu ilar enRathAm 	2727-4

 830. thammaiyE chin^thiyAr enum thammai thAn 	2728-1
 meymmai Aki viLaN^ku oLi thAm ena 	2728-2
 immaiyE n^inaivAr tham iruvinaip 	2728-3
 poymmai val iruL pOkkuvar enRathAm 	2728-4

 831. en^thaiyAr avar evvakaiyAr kol enRu 	2729-1
 in^tha vAymai maRRa epporuL kURRinum 	2729-2
 mun^thaiyOrai ek kURRin mozivathu enRu 	2729-3
 an^thaN pUn^tharAy vEn^thar aruLinAr 	2729-4

 832. Athi ATpAl avarkku aruLum thiRam 	2730-1
 n^Athan mATchimai kETka n^aviluN^ kAl 	2730-2
 Othum ellai ulappila Athalin 	2730-3
 yAthum ArAychchi illaiyAm enRathAm 	2730-4

 833. anna Athalil AthiyAr thAL aTain^thu 	2731-1
 inna kETkavE ERRa kOL palavum 	2731-2
 munnai val vinaiyum muTivu eythum ath 	2731-3
 thanmaiyArkku enRanar chaNpai kAvalar 	2731-4

 834. mannum EthukkaLAl enum vAymaithAn 	2732-1
 annathu oppu vERu inmaiyil chaN^karan 	2732-2
 inna thanmaiyai Ethu eTuththuk kATTu 	2732-3
 anna ARRAl aLappu ilan enRathAm 	2732-4

 835. thOnRu kATchi chuTar viTTu uLan enpathu 	2733-1
 AnRa aN^kip puRaththu oLiyAy anpil 	2733-2
 UnRa uL ezum chOthiyAy n^inRanan 	2733-3
 EnRu kANpArkku ithu poruL enRa thAm 	2733-4

 836. mAthukkam n^Ikkal uRuvIr manam paRRum enpathu 	2734-1
 Athich chuTarch chOthiyai anpin akaththuL Akkip 	2734-2
 pOthiththa n^Okku uRRu oziyAmal porun^thi vAzn^thu 	2734-3
 pOthiththa pan^thap piRappin n^eRi pErmin enRAm 	2734-4

 837. INTu chAthukkaL enRu eTuththu OthiRRu 	2735-1
 vENTum vETkaiya ellAm vimalarthAL 	2735-2
 pUNTa anpinil pORRuvIr chArmin enRu 	2735-3
 ANTa chaNpai arachar aruLinAr 	2735-4

 839. ATum enavAm thiruppATTin amaiththa mUnRum 	2736-1
 n^ITum pukazO piRar thunpam n^IththaRkO enRu 	2736-2
 thETum uNarvIr ulakukku ivai cheytha Ichar 	2736-3
 kUTum karuNaith thiRam enRanar koLkai mElOr 	2736-4

 839. karuthum kaTichErn^tha ennum thirup pATTil Ichar 	2737-1
 maruvum perum pUchai maRuththavark kORal muththi 	2737-2
 tharu thanmaiyathu Athal chaNNIchar tham cheykai thakkOr 	2737-3
 perithum cholak kETTanam enRanar piLLaiyAr thAm 	2737-4

 840. vEtha muthalvan enum meyth thiruppATTininEr 	2738-1
 Athi ulakOr iTar n^IN^kiTa Eththa ATum 	2738-2
 pAtham muthalAm pathiNeN purANaN^kaL enRE 	2738-3
 Othu enRu urai cheythanar yAvum OthAthu uNarn^thOr 	2738-4

 841. pAvuRRa pAr Azi vaTTath thiruppATTin uNmai 	2739-1
 kAval thozilAn enum kaNNanum kAval peRRathu 	2739-2
 yAvarkkum mEl Aya Ichan aruL Azi peRRu 	2739-3
 mEvuRRa chIr uRRathu enRanar vEtha vAyar 	2739-4

 842. mAlA yavan enna varum thiruppATTil mAlum 	2740-1
 thOlA maRai n^Anmukanum thoTarvAm amarar 	2740-2
 ElA vakai chuTTa n^anychu uNTu iRavAmai kAththa 	2740-3
 mElAm karuNaith thiRam vem kuruvEn^thar vaiththAr 	2740-4

 843. Ana aRRu anRi enRa aththirup pATTil kUTal 	2741-1
 mA n^akaraththuch chaN^kam vaiththavan thERRath thERA 	2741-2
 InarkaL ellaik kiTTa ETu n^Ir ethirn^thu chellil 	2741-3
 nyAnam Ichan pAl anpE enRanar nyAnam uNTAr 	2741-4

 844. veRiyAr pozil chaNpaiyar vEn^thar meyp pAchuraththaik 	2742-1
 kuRi ERiya ellai aRin^thu kumpiTTEn allEn 	2742-2
 chiRiyEn aRivukku avar than^thu thiruppAtham than^tha 	2742-3
 n^eRiyE chiRithu yAn aRi n^Irmai kumpiTTEn anpAl 	2742-4

 845. alarum virai chUz pozil kAziyuL Athi nyAnam 	2743-1
 malarum thiruvAkku uTai vaLLalAr uLLa vaNNam 	2743-2
 palarum uNarn^thu uyyap pakarn^thu varain^thu ARRil 	2743-3
 n^ilavum thiru ETu thirukkaiyAl n^ITTi iTTAr 	2743-4

 846. thiru uTaip piLLaiyAr tham thirukkaiyAl iTTa ETu 	2744-1
 maru uRum piRavi ARRil mAthavar manam chenRAl pOl 	2744-2
 poru punal vaikai ARRil ethirn^thu n^Ir kiziththup pOkum 	2744-3
 iru n^ilaththOr kaTku ellAm ithu poruL enRu kATTi 	2744-4

 847. empirAn chivanE ellAp poruLum enRu ezuthum ETTil 	2745-1
 thampirAn aruLAl vEn^than thannai mun ON^kap pATa 	2745-2
 ampuya malarAL mArpan anapAyan ennum chIrththich 	2745-3
 chempiyan cheN^kOl ennath thennan kUn n^imirn^thathu anRE 	2745-4

 848. ETu n^Ir ethirn^thu chellum pozuthu imaiyOrkaL ellAm 	2746-1
 n^ITiya vAzththil pORRi n^imirn^tha pUmAri thUrththAr 	2746-2
 ATiyal yAnai mannan aRputham eythi n^inRAn 	2746-3
 pATu chEr amaNar anychi pathaippuTan paNin^thu n^inRAr 	2746-4

 849. ARRin mEl chellum ETu thoTarn^thu eTuppathaRku vENTik 	2747-1
 kARRena vichaiyil chellum kaTum pari ERik koNTu 	2747-2
 kOl thozil thiruththa valla kulachchiRaiyAr pin chenRAr 	2747-3
 ERRu uyar koTiyinAraip pATinAr ETu thaN^ka 	2747-4

 850. ETakam piLLaiyAr thAm vanni enRu eTuththup pATak 	2748-1
 kUTiya n^Iril ETu kulachchiRai yArum kUTik 	2748-2
 kATu iTamAka ATuN^kaNNuthal kOyilmATu 	2748-3
 chIr n^aTavuT pukku n^inRa ETu eTuththuk koNTAr 	2748-4

 851. thalai michai vaiththukkoNTu thAN^ka arum makizchchi poN^ka 	2749-1
 alaipunal karaiyil ERi aN^ku inithu amarn^tha mEruch 	2749-2
 chilai uTaiyavar thAL pORRi mINTu chenRu aNaivAr theyva 	2749-3
 malai makaL kuzaiththa nyAnam uNTavar thampAl van^thAr 	2749-4

 852. maRRavar piLLaiyAr tham malar aTi vaNaN^kip pORRik 	2750-1
 koRRavan muthalAy uLLOr kANa mun koNarn^tha ETu 	2750-2
 paRRiya kaiyil En^thip paNpinAl yArkkum kATTa 	2750-3
 aRRaruL peRRa thoNTar ara oli ezun^thathu anRE 	2750-4

 853. mannavan mARan kaNTu man^thiriyArai n^Okki 	2751-1
 thunniya vAthil oTTith thORRa ich chamaNar thAN^kaL 	2751-2
 munnamE piLLaiyAr pAl anuchitham muRRach chey thAr 	2751-3
 kol n^unaik kazuvil ERa muRai cheyka enRu kURa 	2751-4

 854. pukaliyil van^tha nyAnap puN^kavar athanaik kETTum 	2752-1
 ikal ilar eninum chaivar irun^thu vAz maTaththil thIN^ku 	2752-2
 thakavu ilAch chamaNar cheytha thanmaiyAl chAlum enRE 	2752-3
 mikai ilA vEn^than cheykai vilakki iTAthu irun^tha vElai 	2752-4

 855. paNpu uTai amaichchanArum pAr uLOr aRiyum ARRAl 	2753-1
 kaNpuTai paTTu n^INTa kazuththaRi n^iraiyil ERRa 	2753-2
 n^aNpu uTai nyAnam uNTAr maTaththuth thI n^ATi iTTa 	2753-3
 eN perum kunRaththu eNNAyiravarum ERinArkaL 	2753-4

 856. thORRavar kazuvil ERith thORRiTath thORRum thampam 	2754-1
 ARRu iTai amaNar Olai azivinAl Arththa thampam 	2754-2
 vERRu oru theyvam inmai viLakkiya pathAkaith thampam 	2754-3
 pORRu chIrp piLLaiyAr tham pukazch chayath thampam Akum 	2754-4

 857. thennavan thanakku n^IRu chirapurach chelvar In^thAr 	2755-1
 munnavan paNin^thu koNTu muzuvathum aNin^thu n^inRAn 	2755-2
 mannan n^IRu aNin^thAn enRu maRRavan mathurai vAzvAr 	2755-3
 unni n^inRArkaL ellAm thUya n^IRu aNin^thu koNTAr 	2755-4

 858. pUthi meykku aNin^thu vEn^than punithanAy uyn^tha pOthu 	2756-1
 n^Ithiyum vEthan^Ithi AkiyE n^ikazn^thathu eN^kum 	2756-2
 mEthini punitham Aka veNNIRRin virin^tha chOthi 	2756-3
 mAthiram thUymai cheyya amaN iruL mAyn^thathu anRE 	2756-4

 859. mInavaRku uyirai n^alki meyn^ n^eRi kATTi mikka 	2757-1
 UnamAm chamaNai n^Ikki ulaku elAm uyyak koNTa 	2757-2
 nyAna champan^thar vAymai nyAlaththil peruki ON^kath 	2757-3
 thEnalar konRaiyAr tham thirun^eRi n^aTan^thathu anRE 	2757-4

 860. maRaiyavar vELvi cheyya vAnavar mAri n^alka 	2758-1
 iRaivan n^al n^eRiyin ON^ka ikaththinil avani inpam 	2758-2
 kuRaivilathu eninuN^ kURRai uthaiththavar n^Amam kURi 	2758-3
 n^iRai kaTal piRavith thunpam n^IN^kiTap peRRathu anRE 	2758-4

 861. am kayal kaNNi thannOTu AlavAy amarn^tha aNNal 	2759-1
 paN^kayach cheyya pAtham paNivan enRu ezun^thu chenRu 	2759-2
 poN^ku oLich chivikai ERip pukaliyar vEn^thar pOn^thAr 	2759-3
 maN^kaiyarkku arachiyArum mannanum pORRi van^thAr 	2759-4

 862. eNNarum perumaith thoNTar yAvarum makizchchi eythip 	2760-1
 puNNiyap piLLaiyAraip pukazn^thu aTi pORRi pOtha 	2760-2
 maN elAm uyya van^tha vaLLalAr thammaik kaNTu 	2760-3
 kaNNinAl payan koNTArkaL kanni n^ATTavarkaL ellAm 	2760-4

 863. AlavAy aNNal kOyil am kaN mun thOnRak kaNTu 	2761-1
 pAl aRAvAyar paNpinAl thozuthu chenRu 	2761-2
 mAlum n^Anmukanum pORRa manninAr kOyil vAyil 	2761-3
 chIla mAthavaththOr munpu chivikai n^inRu izin^thu pukkAr 	2761-4

 864. thennavan thAnum eN^kaL chempiyan makaLAr thAmum 	2762-1
 n^anneRi amaichchanArum nyAna champan^thar cheyya 	2762-2
 ponnaTik kamalam pORRi uTan pukap punithar kOyil 	2762-3
 thannai mun valam koNTuLLAl chaNpaiyar thalaivar pukkAr 	2762-4

 865. kaikaLum thalai mIthu ERak kaNNil Anan^tha veLLam 	2763-1
 mey elAm poziya vEtha muthalvaraip paNin^thu pORRi 	2763-2
 aiyanE aTiyanEnai anychal enRu aruLa valla 	2763-3
 meyyanE enRu vITal AlavAy viLampal uRRAr 	2763-4

 866. onRu vERu uNarvum illEn ozivaRa n^iRain^tha kOlam 	2764-1
 manRil n^An maRaikaL Eththa mAnuTar uyya vENTi 	2764-2
 n^inRu n^I ATal cheykai n^inaippathE n^iyamam Akum 	2764-3
 enRu pUm pukali mannar in thamizp pathikam pATa 	2764-4

 867. thennavan paNin^thu n^inRu thiru Ala vAyil mEvum 	2765-1
 mannanE amaNar thaN^kaL mAykai Al mayaN^ki yAnum 	2765-2
 unnai yAn aRin^thilEnai uRu piNi thIrththu AT koLLa 	2765-3
 in aruL piLLaiyAraith than^thanai iRaivA enRAn 	2765-4

 868. chIr uTaip piLLaiyArum chiRappu uTai aTiyArOTum 	2766-1
 kArinil polin^tha kaNTaththu iRaivar thAL vaNaN^kik kAthal 	2766-2
 Ar aruL peRRup pORRi aN^ku n^inRu arithu n^IN^ki 	2766-3
 Er iyal maTaththil uLLAl inithu ezun^thu aruLip pukkAr 	2766-4

 869. n^ITu chIrth thennar kOnum n^Eriyan pAvai Arum 	2767-1
 mATu chenRu iRainychi n^Okki mALikai thannil pOkak 	2767-2
 kUTiya makizchchi poN^kak kumpiTum viruppinAlE	2767-3
 n^ATi aN^ku irun^thu thaN^kaL n^Atharaip pATal uRRAr 	2767-4

 870. thiruviyam akaththin uLLum thiru n^Ila kaNTap pANarkku 	2768-1
 aruLiya thiRamum pORRi avar oTum aLavaLAvith 	2768-2
 theruL uTaith thoNTar chUzath thiruth thoNTin uNmai n^Okki 	2768-3
 iruL keTa maNNil van^thAr inithu amarn^thu irun^thAr anRE 	2768-4

 871. pUziyan mathurai uLLAr puRaththu uLAr amaNar chErum 	2769-1
 pAziyum arukar mEvum paLLiyum Ana ellAm 	2769-2
 kIz uRap paRiththup pOkkik kiLar oLith thUymai cheythE 	2769-3
 vAzi ap pathikaL ellAm maN^kalam poliyach cheythAr 	2769-4

 872. mInavan thEvi yArum kulach chiRaiyArum mikka 	2770-1
 nyAna champan^thar pAtham n^AL thoRum paNin^thu pORRa 	2770-2
 Ana chaNpaiyar kOn Arum AlavAy amarn^thAr pAtham 	2770-3
 Un amarn^thu uruka Eththi uLam kaLiththu uRaiyum n^ALil 	2770-4

 873. chey thavaththAl chiva pAtha iruthayar thAm peRRu eTuththa 	2771-1
 vaithika chULA maNiyai mA thavaththOr peru vAzvai 	2771-2
 mai thikazum thiru miTaRRAr aruL peRRa vAn poruLai 	2771-3
 eythiya pUm pukaliyilE irun^tha n^AL mika n^inain^thAr 	2771-4

 874. Ana pukazth thirun^Avukkarachar pAl avam cheytha 	2772-1
 mAnam ilA amaNar uTan vAthu cheythu velvathaRkum 	2772-2
 mInavan than n^ATu uyya veN n^IRu perukku thaRkum 	2772-3
 pOnavar pAl pukun^thapaTi aRivan enap puRappaTuvAr 	2772-4

 875. thuTi iTaiyAL thannOTum thONiyil vIRRu irun^tha pirAn 	2773-1
 aTi vaNaN^ki alar chaNpai athan inRum vazik koNTu 	2773-2
 paTiyin michai mikku uLavAm paran kOyil paNin^thu Eththi 	2773-3
 vaTi n^eTu vEl mInavan than vaLa n^ATu van^thu aNain^thAr 	2773-4

 876. mA maRaiyOr vaLam pathikaL iTaith thaN^ki vazich chelvAr 	2774-1
 thE maruvu n^aRum pain^thArth thennavan than thiru mathurai 	2774-2
 thAm aNain^thu thiru AlavAy amarn^tha thani n^Athan 	2774-3
 pU maruvum chEvaTik kIz pukku ArvaththOTum paNin^thAr 	2774-4

 877. aN^kaNaraip paNin^thu pOn^thu aruku aNain^thAr thamai vinava 	2775-1
 iN^ku emmaik kaN viTuththa kAziyar iLa ERu 	2775-2
 thaN^kum iTam thiru n^IRRuth thoNTar kuzAm chArum iTam 	2775-3
 cheN^kamalath thirumaTam maRRu ithu enRE therin^thu uraiththAr 	2775-4

 878. chepputhalum athu kETTuth thiru maTaththaich chenRu eytha 	2776-1
 appar ezun^thu aruLinAr enak kaNTOr aTi vaNaN^ki 	2776-2
 oppil pukazp piLLaiyAr thamakku Okai urai cheyya 	2776-3
 eppozuthu van^thu aruLiRRu enRu ethirE ezun^thu aruLa 	2776-4

 879. chiva pAtha iruthayar thAm mun thozuthu chenRu aNaiyath 	2777-1
 thavam Ana n^eRi aNaiyum thAthaiyAr ethir thozuvAr 	2777-2
 avar chArvu kaNTu aruLith thiruth thONi amarn^thu aruLip 	2777-3
 pava pAcham aRuththavar tham pAthaN^kaL n^inaivuRRAr 	2777-4

 880. irun^thavaththOr avar munnE iNai malarkkai kuviththu aruLi 	2778-1
 arum thavaththIr enai aRiyAp paruvaththE eTuththu ANTa 	2778-2
 perum thakai em perumATTi uTan irun^thathE enRu 	2778-3
 porun^thu pukazp pukaliyin mEl thirup pathikam pORRi ichaiththAr 	2778-4

 881. maNNin n^alla enRu eTuththu manaththu ezun^tha peru makizchchi 	2779-1
 uL n^iRain^tha kAthalinAl kaN aruvi pAyn^thu ozuka 	2779-2
 aNNalAr thamaivinavith thiruppathikam aruL cheythAr 	2779-3
 thaN n^aRumpUny cheN^kamalaththAr aNin^tha thamiz virakar 	2779-4

 882. thirup pathikam thirukkaTaik kAppuch chAththich chiRappin miku 	2780-1
 viruppinAl avar thamakku virun^thu aLiththu mEvum n^AL 	2780-2
 aruppuRu meyk kAthal puri aTiyavarkaL thammOTum 	2780-3
 poruppuRu kaich chilaiyAr chEr pathi piRavum thozap pOvAr 	2780-4

 883. Alin kIz n^Alvarkku anRu aRam uraiththa aN^kaNanai 	2781-1
 n^Ulin kaN poruL pATi n^Ul aRivArkku In^thAnai 	2781-2
 kAlam peRRu inithu iRainychik kai thozuthu puRam pOn^thAr 	2781-3
 chIlam koL thennavanum thEviyarum uTan pOtha 	2781-4

 884. thEn n^ilavu pozil mathuraip puRaththup pOn^tha thennavanAr thEviyAr amaichcharchin^thai 	2782-1
 Un n^ekizum paTi azin^thu aN^ku ozuku kaNNIr pAyn^thu iziya uNarvu inRi vIzak kaNTE 2782-2
 yAn ummaip piriyAtha vaNNam in^ n^ATTu iRaivar pathi enaippalavum paNIvIr enRu 2782-3
 nyAnam uNarvAr aruLa avarum pOtha n^ampar thirupparam kunRai n^aNNinArE 	2782-4

 885. ARu aNin^thAr thamai vaNaN^ki aN^kup pOR aNi Appan Urai aNain^thu paNin^thupATi 	2783-1
 n^IRu aNin^tha chelvar pathi piRavum chErn^thu n^ilavu thirup pathikaN^kaL n^ikazap pATich 	2783-2
 chERu aNin^tha vayal pazanak kazani chUzn^tha chira puraththu van^thu aruLum chelvar cheN^kaN 2783-3
 ERu aNin^tha vel koTiyAr thiruppuththUrai eythi iRainychich chila n^AL irun^thAr anRE 2783-4

 886. paRRAr tham puraN^kaL malaich chilaiyAl cheRRa paramanAr thiruppuththUr paNin^thu pOn^thu 2784-1
 puRRu Arum paNi pUNTa punithanAr tham pUvaNaththaip pukku iRainychip pukazn^thu pATik 2784-2
 kaRRArkaL thozuthu Eththum kAnap pErum kaithozuthu thamiz pATich chuziyal pORRik 2784-3
 kuRRAlam kuRum palAk kumpiTTu Eththik kURRu ukaiththAr n^elvEli kuRukinArE 2784-4

 887. puNNiyanAr n^elvEli paNin^thu pORRi purichaTaiyAr thiruppathikaL piRavum chenRu 2785-1
 n^aNNi inithu amarn^thu aN^ku n^ayan^thu pATi n^althoNTar uTan n^ALum pORRich chelvAr 2785-2
 viNNavarai cheRRu ukan^thAn ilaN^kai cheRRa mikka perum pAthakaththai n^Ikka vENTith 2785-3
 thiNNiya pon chilaith thaTakkai irAman cheytha thiru irAmEch churaththaich chenRu chErn^thAr 	2785-4

 888. cheN^kaN mAl vazipaTTa kOyil n^aNNith thirumunpu thAzn^thu ezun^thu thenna nOTum 2786-1
 maN^kaiyarkku n^AyakiyAr thAmum meymmai man^thiriyArum chUz maNi n^IL vAyil 	2786-2
 poN^ki ezum viruppinAl uTanE pukkup puTai valam koNTu uL aNaivAr pOR cheythu 	2786-3
 paN^kayach cheN^kai kuviththup paNin^thu n^inRu pATinAr mannavanum paravi Eththa 	2786-4

 889. chEthuvinkaT cheN^kaN mAl pUchai cheytha chivaperumAn thanaippATip paNin^thu pOn^thu 2787-1
 kAthaluTan an^ n^akaril inithu mEvik kaN n^uthalAn thiruth thoNTanArk kellAm 2787-2
 kOthil pukazp pANTimA thEvi yAr meyk kulachchiRaiyAr kuRai aRuththup pORRich chella 	2787-3
 n^Athar thamai n^AL thORum vaNaN^ki Eththi n^aLir vElaik karaiyil n^ayan^thu irun^thAr anRE 2787-4

 890. an^n^akaril amarn^thu aN^kaN inithu mEvi AzipuTai chUzn^thu olikkum Izam thannil 2788-1
 mannu thirukkONa malai makizn^tha chem kaN maza viTaiyAr thamaip pORRi vaNaN^kippATi 2788-2
 chenni mathi punai mATam mA thOTTaththil thiruk kEthIch charaththu aNNal cheyya pAtham 2788-3
 unni mikap paNin^thu Eththi anparOTum ulavAtha kizi peRRAr uvakai uRRAr 2788-4

 891. ap pathiyaith thozuthu vaTathichai mEl chelvAr aN^kai anal thariththa pirAn amarum kOyil 	2789-1
 pukku iRainychip pala pathiyum thozuthu pORRip puNari poru thalai karaivAy oziyap pOn^thE 	2789-2
 cheppa ariya pukazth thiruvATAnai chErn^thu chen^thamiz mAlaikaL chAththich chivanAr mannum 2789-3
 oppariya punavAyil pORRi cheythu vaNaN^kinAr ulaku uyya nyAnam uNTAr 	2789-4

 892. pathi n^ilavu pANTi n^ATu athanil mukkaN paramanAr makiz iTaN^kaL palavum pORRi 2790-1
 vithi n^ilavu vEtha n^Ul n^eRiyE Akki veNNIRRin chArvinAl mikku uyarn^tha 	2790-2
 karuthi aruLik kAzi n^akar chUza van^thAr kaN n^uthalAn thiruththoNTar palarum chUza 	2790-3
 mathi n^ilavu kulavEn^than pORRich chella man^thiriyAr mathi maNa mERkuTiyil van^thAr 2790-4

 893. an^ n^akaril inithu amarvAr aruku chUzn^tha pathikaLil n^ITu aN^kaNar tham kOyil thAzn^thu 2791-1
 mannu thiruth thoNTaruTan mINTu chErn^thu mannavanum maN^kaiyarukku arachiyArum 2791-2
 konnavil vEl kulachchiRaiyAr thAmum kUTik kuraikazalkaL paNin^thu kuRai koNTu pORRach 	2791-3
 chenni vaLar mathi aNin^thAr pAtham pORRich chirapuraththuch chelvar inithu irun^tha n^ALil 2791-4

 894. poN^ku punal kAviri n^ATu athanin mINTu pOthuthaRkuth thiruvuLLam Akap pORRum 2792-1
 maN^kaiyarkku arachiyAr thAmum thennar mannavanum man^thiriyAr thAmum kUTa 	2792-2
 aN^ku avar tham thiruppAtham piriyal ARRAthu uTan pOka oruppaTum av aLavu n^Okki 2792-3
 iN^ku n^An mozin^tha athanukku ichain^thIr Akil Ichar chivan^eRi pORRi iruppIr enRu 2792-4

 895. chAla mikath thaLar vAraith thaLarA vaNNam thakuvana maRRu avarkku aruLich cheytha pinpu 2793-1
 mElavar tham paNi maRukka avarum anychi mILvathanukku ichain^thu thiruvaTiyil vIzn^thu 2793-2
 nyAlam uyya van^thu aruLum piLLaiyArai piriyAtha n^aNpinoTum thozuthu n^inRAr 2793-3
 Ala viTam uNTavarai aTikaL pORRa an^ n^ATTai akanRu mINTu aNaiyach chelvAr 2793-4

 896. ponni vaLam tharu n^ATu pukun^thu mikka poruvil chIrth thiruth thoNTar kuzAththinOTum 	2794-1
 pannakap pUN aNin^thavar tham kOyil thORum paththar uTan pathi uLLOr pORRach chenRu 2794-2
 kanni mathil thirukkaLarum pORRik kaNTam kaRai aNin^thAr pAthALa Ichchuramum pATi 2794-3
 mun aNain^tha pathi piRavum paNin^thu pORRi muLLivAyk karai aNain^thAr mun^n^Ul mArpar 2794-4

 897. malaivaLar chan^thanam akilum thEkkum un^thi malarp piRaN^kal vaNTu iraippach chuman^thu poN^ki 	2795-1
 alai peruki AL iyaN^kA vaNNam ARu perukuthalAl aththuRaiyil aNaiyum OTam 2795-2
 n^ilai puriyum OTak kOl n^ilai ilAmai n^Ir vAzn^ar karaiyin kaN n^iRuththip pOkak 2795-3
 kalai payilum kavuNiyar kOn athanaik kaNTu ak karaiyin kaN ezun^tharuLi n^inRa kAlai 2795-4

 898. thEvar pirAn amarn^tha thirukkoLLam pUthUr ethir thOnRath thiru uLLam paNiyach chenRu 	2796-1
 mEvuthalAl OTaN^kaL viTuvAr inRi ozin^thiTavum mikkathOr viraivAl chaNpaik 2796-2
 kAvanAr OTaththin kaTTu avizththuk kaN n^uthalAn thiruththoNTar thammai ERRi 2796-3
 n^AvalamE kOlAka athan mEl n^inRu n^ampar thamaik koTTam ena n^avinRu pATa 2796-4

 899. umpar uyya n^anychu uNTAr aruLAl OTam chelach chella un^thu thalAl UTu chenRu 2797-1
 chem pon n^Er chaTaiyAr tham koLLam pUthUr thanaich chEra akkaraiyil chErn^tha pinpu 2797-2
 n^ampar avar thamai vaNaN^ka nyAnam uNTa piLLaiyAr n^al thoNTaruTan izin^thu 2797-3
 vampalarum n^aRum konRai n^ayan^thAr kOyil vAyilin mun makizchchiyoTu van^thu chArn^thAr 	2797-4

 900. n^IN n^ilaik kOpuram athanai iRainychi pukku n^ikar ilAth thoNTaruTan n^eruN^kach chenRu 	2798-1
 vAN n^ilavu kOyilinai valam koNTu eythi mathich chaTaiyAr thiru munpu vaNaN^ki n^inRu 2798-2
 thANuvE ARRin kaN OTam uykkum thanmaiyAl aruL than^tha thalaivA n^Akap 	2798-3
 pUNinAy kaLiRRurivai pOrththa mukkaN punithanE enap paNin^thu pORRich cheythAr 2798-4

 901. pORRi ichaiththup puRam pOn^thu aN^ku uRaiyum n^ALil pUziyan mun pun chamayaththu amaNar thammOTu 	2799-1
 ERRa peru vAthin kaN eriyin vEvAp pathikam uTai iRaiyavarai iRainycha vENTi 2799-2
 ARRavum aN^ku aruL peRRup pOn^thu munnam aNain^tha pathikaLum iRainychi anpar chUza 2799-3
 n^ARRichaiyum paravum thiru n^aLLARu eythi n^ATu uTai n^Ayakar kOyil n^aNNinArE 2799-4

 902. n^ITu thiruth thoNTar puTai chUza amkaN n^iththila yAnaththu iTai n^inRu izin^thu chenRu 2800-1
 pITu uTaiya thiruvAyil paNin^thu pukkup piRai aNin^tha chenniyar mannum kOyil 2800-2
 mATu valam koNTu uLLAl makizn^thu pukku malark karaN^kaL kuviththu iRainychi vaLLalAraip 2800-3
 pATaka mel aTi eTuththup pATi n^inRu paravinAr kaN aruvi paran^thu pAya 	2800-4

 903. thennavar kOn mun amaNar cheytha vAthil thIyin kaN iTum ETu pachchaiyAki 2801-1
 en uLLath thuNaiyAki Alavayil amarn^thu irun^thavARu en kol en^thAy enRu 2801-2
 pannu thamizth thoTai chAththi paravippOn^thu paNpiniya thoNTaruTan aN^kuvaiki 2801-3
 mannuppukazp pathi piRavum vaNaN^kach chaNpai vaLLalAr n^allARu vaNaN^kich chelvAr 2801-4

 904. chIr n^ilavu thiruththeLich chEriyinaich chErn^thu chivaperumAL thanaip paravich chellum pOthu 	2802-1
 chArvu aRiyAch chAkkiyartham pOthi maN^kai chArthalum maRRa athu aRin^tha chaivar ellAm 2802-2
 Ar kaliyin kiLarchchi enach chaN^ku thArai aLavu iRan^tha palliyaN^kaL muzakki Arththup 2802-3
 pAr kulavu thanak kALam chinnam ellAm para chamaya kOL ari van^thAn enRu Utha 	2802-4

 905. pul aRivil chAkkiyarkaL aRin^thAr kUTip pukaliyar tham puravalanAr pukun^thu thaN^kaL 2803-1
 ellaiyinil ezun^thu aruLum pozuthu thoNTar eTuththa Arppu oliyAlum ethir mun chenRu 	2803-2
 malki ezum thiruchchinna olikaLAlum manam koNTa poRAmaiyinAl maruNTu thaN^kaL 2803-3
 kalviyinil mEmpaTTa puththa n^an^thi muthalAna thErArkkum kananRu chonnAr2803-4

 906. maRRavarkaL vevvuraiyum piLLaiyAr mun varuchinnap peruku oliyum mannum thoNTar 	2804-1
 poRpu uTaiya Arppu oliyum cheviyin UTu puTaiththa n^ArAcham enap pukka pOthu 2804-2
 cheRRamiku uLLaththup puththa n^an^thi cheyirththu ezun^thu thErar kuzAm chUzach chenRu 2804-3
 veRRipunai chinnaN^kaL vAthil emai venRu anRO piTippathu ena vekuNTu chonnAn 2804-4

 907. puththar inam puTai chUzap puththa n^an^thi poruvil nyAnap punithar thirumunpu Uthum 2805-1
 meyththa viRal chinnaN^kaL vilakkum kAlai vekuNTu ezun^tha thiruththoNTar veRuththu n^Okki 	2805-2
 iththakaiya cheyaRku ivaraith thaTithal cheyyAthu ithu poRukkil thaN^kaL n^ilai ERpar enRu 2805-3
 muththu n^iraich chivikaiyin mEl maNiyai van^thu muRai paNin^thu pukun^thapaTi mozin^thu n^inRAr 2805-4

 908. varum iTaththil azaku ithAm n^amakku vAthil maRRu ivar tham poruL n^ilaimai mARAtha vaNNam 	2806-1
 porum iTaththil aRikinROm puththa n^an^thi poym mER kOL enap pukali vEn^thar kURa 2806-2
 arumaRai chol thiruppathikam ezuthum anpar ALuTaiya piLLaiyAr thiruvAkkAlE 2806-3
 urum iTiththu vizap puththan uththa mAN^kam uruNTu vIzka ena poRA urai mun viTTAr 2806-4

 909. ERu uyarththAr chaiva n^eRi ANai uykka ethir vilakkum iTaiyURRai eRin^thu n^Ikkum 2807-1
 mARu il vali man^thiramAm achani pOla vAymai uraith thiruth thoNTar vAkkinAlE 	2807-2
 vERu mozip pOr ERpAn van^tha puththan mEniyum thalaiyinaiyum vevvERAkak 2807-3
 kURupaTa n^URi iTap puththar kUTTam kulain^thu OTi vizun^thu veruk koNTathu anRE 2807-4

 910. maRRavarkaL n^ilaimaiyaiyum puththa n^an^thi vAkkin pOr ERRavan than thalaiyum meyyum 2808-1
 aRRu viza aththira vAkku athanAl anpar aRuththathuvum kaNTa arachan aTiyAr ellAm 2808-2
 veRRi tharumpiLLaiyAr thamakkuch chenRu viNNappam cheya ethirn^tha vilakku n^IN^ka 2808-3
 uRRa vithi athuvE yAm ara enRu ellAm othuka ena av oli vAn uRRathu anRE 2808-4

 911. anychi akanRu OTiya appuththar elAm athichayiththu mINTum uTan aNain^thu kUTi 2809-1
 vanychanaiyO ithuthAn maRRavartham chaiva vAymaiyO ena maruNTu manaththil koLvAr 2809-2
 enychalin man^thira vAtham anRi emmOTu poruL pEchuvaRku ichaivathu enRu 	2809-3
 tham cheyalin mikku uLLa chAri puththan thannaiyE mun koNTu pinnum chArn^thAr 2809-4

 912. aththanmai kETTu aruLich chaNpai van^tha aTal ERu thiru uLLaththu azaku ithu enRu 2810-1
 meththa makizchchiyin OTum virain^thu chenRu veN tharaLa chivikaiyin n^inRu izin^thu vERu Or 2810-2
 chaththiramaNTapaththin michai ERi n^ITu chaivaruTan ezun^thu aruLi irun^thu chArum 	2810-3
 puththarkaLai azaikka enath thiru mun n^inRAr pukali kAvalar pORRich chenRAr 	2810-4

 913. chenRavarkaL thErar kuzAm aNain^thu n^IN^kaL cheppi varum poruL n^ilaimai therikkaeN^kaL 	2811-1
 venRi maza iLam kaLiRu chaNpai yALi vEtha pArakan mummaith thamizin vEn^than 	2811-2
 n^anRu makizn^thu azaikkinRAn INTan^Irum n^aNNUm enak kURuthalum n^anmai chArAth 2811-3
 than thakaimaip puththaruTan chAri puththan chan^thira maNTapamum chAra van^thAn 	2811-4

 914. aN^ku aNain^thu maNTapaththup puththarOTum piLLaiyAr aruku aNaiya n^inRa pOthil 2812-1
 eN^kum n^ikaz thiruchchinnam thaTuththa puththan irum chiraththaip poTi Akkum ethiril anpar 2812-2
 poN^ku pukazp pukali kAvalar tham pAtham pORRi aruLAl chAripuththan thannai 	2812-3
 uN^kaL thalaivanum poruLum uraikka enna uRRa vAthinai mERkoNTu urai cheykinRAn 	2812-4

 915. kaRpaN^kaL anaiththinilum piRan^thu vIn^thu kathimARum kaNapaN^ka iyalpu thannil 2813-1
 poRpuTaiya thAnamE thavamE thanmai purin^tha n^ilai yOkamE porun^thach cheyya 	2813-2
 uRpavikkum ozivu inRi uraiththa nyAnaththu oziyAtha pErinpa muththi peRRAn 	2813-3
 paRpalarum pizaiththu uyya aRamun chonna pAnmai yAn yAN^kaL thozum paraman enRAn 2813-4

 916. enRu uraiththa chAri puththan ethir van^thu ERRa irum thavaththup perum thanmai anparthAmum 	2814-1
 n^anRu umathu thalaivan thAn peRRAn enRu n^ATTukinRa muththi thAn Avathu enRAr 2814-2
 n^inRavuru vEthanaiyE kuRippuch cheykai n^Er n^inRa nyAnam ena n^ikazn^tha ain^thum 2814-3
 onRiya akam an^tha vivEkamuththi enna urai cheythAn piTakaththin uNarvu mikkAn 2814-4

 917. AN^ku avanthAn uraiththa mozi kETTa anpar athanai anuvAtham cheythavanai n^Okkith 	2815-1
 thAN^kiya nyAnaththuTanAm an^tham ain^thum thAm vIn^thu keTTana vEl thalaivan thAnum 2815-2
 IN^ku uLan enRa avanukku viTayam Aka yAvaiyum mun iyaRRuthaRku vikAramE cheythu 2815-3
 ON^ku vaTivu amaiththu viza eTukkum pUchai koLvAr Ar uraikka ena uraikkal uRRAn 2815-4

 918. kan^thamAm vinai uTampu n^IN^ki em kOn kalan^thu uLan muththiyil enRAn enna kANum 	2816-1
 in^thiriyam kaN muthal Am karaNam thAnum illaiyEl avan uNarchchi illai enRAr 2816-2
 mun^thai aRivilan Aki uRaN^kinAnai n^in^thiththu mozin^thu uTal mIthu ATinArkku 2816-3
 van^tha vinaip payan pOla vazipaTTArkkum varum anRO n^anmai ena maRuththuch chonnAn 2816-4

 919. chonna urai kETTu aruLi anpar thAmum thoTarn^tha vazipATu pala koLkinRAnukku 2817-1
 annavaRRin uTanpATum ethirvum illai Ana pOthu avan peRuthal illai enRAr 2817-2
 mun avaRRil uTanpATum ethirvum inRi muRuku thuyil uRRAnai munin^thu konRAl 2817-3
 in uyir pOyk kolai Aki muTin^thathu anRO ippaTiyAl em iRaivaRku eythum enRAn 	2817-4

 920. ippaTiyAl eythum ena ichaiththu n^I iN^ku eTuththuk kATTiya thuyilum iyalpinAn pOl 	2818-1
 meyp paTiyE karaNaN^kaL uyir thAm iN^ku vENTuthiyAl n^um iRaivaRku Ana pOthu 2818-2
 cheppiya ak kan^thaththin viLaivu inRAkith thirivu illA muththiyil chenRu ilanum AnAn 	2818-3
 appaTi ak kan^thaththuL aRivum keTTAl ammuththi uTan inpam aNaiyAthu enRAr 2818-4

 921. av urai kETTu ethir mARRam aRaivathu inRi aNain^thuTan ammuththi enum athuvum pAzAm 	2819-1
 kavvaiyil n^inRavanai ethir n^Okki nyAnak kaTal amutham anaiyavar tham kAthal anpar 2819-2
 peyvakaiyE muththiyinil pOnAn munpE poruL ellAm uNarn^thu uraiththup pOnAn enRAy 	2819-3
 evvakaiyAl avan ellAm uNarn^tha thIthum illathu uraippAy eninum ERpOm enRAr 2819-4

 922. uNarvu pothuch chiRappu enna iraNTin mun uLavAna marap pothumai uNarththal Enaip 	2820-1
 puNar chiRappu maraN^kaLil vaiththu innathu enRal ippaTiyAl varampu illA poruLkaL ellAm 	2820-2
 koNarum viRakinaik kuvai cheythiTinum vERu kuRaiththu avaRRai thaniththaniyE iTinum ven^thIththu 	2820-3
 uNar kathuvich chuTavalla vARu pOlath thokuththum viriththum therikkum thollOn enRAn 	2820-4

 923. eTuththu uraiththa puththan ethir iyampum anpar eri uNarvukku eTuththuk kATTAkach chonnAy 	2821-1
 aTuththa uNarvu uru uTaiyathu anRu chonna anal vaTiviRRAm athuvum aRithi n^uN^kOn 	2821-2
 thoTuththa n^ikazkAlamE anRi Enaith thoTarn^tha iru kAlamum thokku aRiyum Akil 	2821-3
 kaTuththa eri n^ikaz kAlaththu iTTathu allAl kANAtha kAlaththukku athuvAm enRAr 	2821-4

 924. Athal˘nAl un iRaivan poruLkaL ellAm aRin^tha n^um muththi pOl AyiRRu anRE 2822-1
 EthamAm iv aRivAl uraiththa n^Ulum enRa avanukku ERukumARu aruLich cheyya 2822-2
 vAtham mARu onRu inRith thORRAn puththan maRRu avanai venRu aruLip pukali mannar 2822-3
 pAtha thAmarai paNin^thAr anpar thaN^kaL pAnmaiyazi puththarkaLum paNin^thu vIzn^thAr 2822-4

 925. pun^thiyinAl avar uraiththa poruLin thanmai poruL anRAm paTi anpar porun^thak kURa 	2823-1
 man^thavuNar uTaiyavarai n^Okkich chaivam allAthu maRRu onRum illai enRE 2823-2
 an^thamil chIr maRaikaL AthamaN^kaL Enai akila kalaip poruL uNarn^thAr aruLich cheyya 	2823-3
 chin^thaiyinil athu theLin^thu puththar chaNpaith thiru maRaiyOr chEvaTikkIz chenRu thAzn^thAr 2823-4

 926. anRu avarkkuk kavuNiyar kOn karuNai n^Okkam aNaithalinAl aRivinmaiakanRu n^IN^ki 	2824-1
 mun thozuthu vizun^thu ezun^thu chaivar AnAr mukaimalar mAriyin veLLam pozin^thathu eN^kum 	2824-2
 n^inRanavum charippanavum chaivamEyAm n^ilaimai avarkku aruL cheythu chaNpai vEn^thar 2824-3
 chenRu chivanAr pathikaL paNiya vENTith thirukkaTavUr athan maruN^ku chEra van^thAr 2824-4

 927. an^n^akaril aTiyArkaL ethir koLLap pukku aruLi 	2825-1
 kon n^avilum kURRu uthaiththAr kurai kazalkaL paNin^thu Eththi 	2825-2
 manni amarn^thu uraiyum n^AL vAkIchamA munivar 	2825-3
 en^n^akaril ezun^thu aruLiRRu enRu aTiyAr thamai vinava 	2825-4

 928. aN^ku avarum aTi pORRi ANTa arachu ezun^thu aruLip 	2826-1
 poN^ku punal pUn^thuruththi n^akarin kaN pORRi ichaiththu 	2826-2
 thaN^ku thiruththoNTu cheyum makizchchiyinAl chArn^thu aruLi 	2826-3
 eN^kum n^ikazn^thiTa irun^thapaTi ellAm iyampinAr 	2826-4

 929. apparichu aN^ku avar moziya ANTa arachinaik kANum 	2827-1
 oppu ariya peruviruppu mikku ON^ka oLiperuku 	2827-2
 maip poruvu kaRaik kaNTar kazal vaNaN^ki aruL peRRuch 	2827-3
 cheppa ariya pukazp pukalip piLLaiyAr chelkinRAr 	2827-4

 930. pU viriyum thaTam chOlai puTai parappap punal parakkum 	2828-1
 kAviriyin thenkarai pOykkaN n^uthalAr makizn^tha iTam 	2828-2
 mEvi inithu amarn^thu iRainychi viruppu uRumeyth thoNTarOTu 	2828-3
 n^Avarachar uzaich chaNpai n^akar arachar n^aNNuvAr 	2828-4

 931. an^thaNar chULA maNiyAr pUn^thuruththikku aNiththAka 	2829-1
 van^thu aruLum peruvArththai vAkIchar kETTu aruLi 	2829-2
 n^am thamaiyALuTaiyavarai n^Am ethir chenRu iRainychuvathu 	2829-3
 mun^thai vinaippayan enRu mukam malara akam malarvAr 	2829-4

 932. ethir chenRu paNivan ena ezukinRa peruviruppAl 	2830-1
 n^athi thaN^ku chaTai muTiyAr n^al pathaN^kaL thozuthu an^thap 	2830-2
 pathi n^inRum puRappaTTu para chamayam chithaiththavar pAl 	2830-3
 muthirkinRa perum thavaththOr mun eytha van^thu aNain^thAr 	2830-4

 933. thiruchchinnam paNimARak kETTa n^Althichai uLLOr 	2831-1
 perukkinRa ArvaththAl piLLaiyAr thamaich chUzn^tha 	2831-2
 n^erukin iTaiyavar kANA vakai n^ilaththup paNin^thu uLLam 	2831-3
 urukki ezum manam poN^kath thoNTar kuzAththuTan aNain^thAr 	2831-4

 934. van^thu aNain^tha vAkIchar vaN puli vAz vEn^thar 	2832-1
 chan^tha maNith thirumuththin chivikaiyinaith thAN^kiyE 	2832-2
 chin^thai kaLippu uRa van^thAr thirunyAna champan^thar 	2832-3
 pun^thiyil vERu onRu n^ikazn^thiTa mun pukalkinRAr 	2832-4

 935. appar thAm eN^ku uRRAr ippozuthu enRu aruL cheyyak 	2833-1
 cheppa ariya pukazth thirun^Avuk karachar cheppuvAr 	2833-2
 oppu ariya thavam cheythEn AthalinAl um aTikaL 	2833-3
 ippozuthu thAN^kivarap peRRu uyn^thEn yAn enRAr 	2833-4

 936. av vArththai kETTu anychi avaniyin mEl izin^thu aruLi 	2834-1
 ivvARu cheythu aruLiRRu ennAm enRu iRainychuthalum 	2834-2
 chevvARu mozi n^Avalar thirunyAna champan^tharkku 	2834-3
 evvARu cheyath thakuvathu enRu ethirE iRainychinAr 	2834-4

 937. chUzn^thu miTain^tha karuNaiyum thoNTar ellAm athu kaNTu 	2835-1
 thAzn^thu n^ilam uRa vaNaN^ki ezun^thu thalai kai kuviththu 	2835-2
 vAzn^thu manak kaLippinarAy maRRu ivarai vaNaN^kap peRRu 	2835-3
 Azn^tha piRappu uyn^thOm enRu aNTamelAm uRa ArththAr 	2835-4

 938. thirunyAna champan^thar thirun^Avukkarachar thamaip 	2836-1
 peruku Arvath thoTum aNain^thu thazIik koLLap piLLaiyAr 	2836-2
 maruvArum malar aTikaL vaNaN^ki uTan van^thu aNain^thAr 	2836-3
 poruvArum punal chaTaiyAr makizn^tha thiruppUn^ thuruththi 	2836-4

 939. anpar kuzAththoTum chelvAr An ERRAr makiz kOyil 	2837-1
 mun paNiththu Akach chenRu kOpuraththai mun iRainychith 	2837-2
 thunpam ilAth thiruth thoNTar uTan thozuthu pukku aruLi 	2837-3
 enpu uruka valam koNTu paNin^thu Eththi iRainychinAr 	2837-4

 940. poyyiliyAraip paNin^thu pORRiyE puRaththu aNaivAr 	2838-1
 cheyya chaTaiyAr kOyil thiruvAyil munnAka 	2838-2
 maiyaRu chIr thoNTar kuzAm van^thu puTai chUza ulaku 	2838-3
 uyyavan^thAr thaN^kaLuTan makizn^thu aN^ku inithu irun^thAr 	2838-4

 941. vAkkin thani mannar vaNpukali vEn^thar thamai 	2839-1
 pOkkum varavum vinavap pukun^thathu ellAm 	2839-2
 thUkkin thamiz virakar chol iRan^tha nyAna maRai 	2839-3
 thEkkum thiruvAyAl cheppi aruL cheythAr 	2839-4

 942. kAziyinil van^tha kavuNiyar tham pOr ERRai 	2840-1
 Azi michai kal mithappil van^thAr aTivaNaN^ki 	2840-2
 vAzi thiruththoNTu ennum vAn payirthAn oN^kuthaRkuch 	2840-3
 chUzum peru vEli AnIr enath thozuthAr 	2840-4

 943. piLLaiyAr thAmum avar mun thozuthu pEr anpin 	2841-1
 veLLam anaiya pukaz mAthiniyar mEnmaiyaiyum 	2841-2
 koLLum perumaik kulach chiRaiyAr thoNTinaiyum 	2841-3
 uLLa parichu ellAm mozin^thu AN^ku uvan^thu irun^thAr 	2841-4

 944. thennaRku uyirOTu n^IRu aLiththuch cheN^kamalaththu 	2842-1
 annam anaiyArkkum amaichcharkkum anpu aruLith 	2842-2
 thunnum n^eRi vaithikaththin thU n^eRiyE AkkuthalAl 	2842-3
 mannu pukaz vAkIchar kETTu manam makizn^thAr 	2842-4

 945. chollin peru vEn^thar thoNTai vaLa n^ATu eythi 	2843-1
 malku pukazk kAnychi EkAmparam ennum 	2843-2
 chelvar kazal paNin^thu chenRathu ellAm chepputhalum 	2843-3
 pulku n^Ul mArparum pOyp pORRa manam purin^thAr 	2843-4

 946. aN^kaNaraip pORRi ezun^tha ANTa arachu amarn^tha 	2844-1
 poN^ku thiru maTaththil pukku aN^ku inithu amarn^thu 	2844-2
 thiN^kaL pakavaNiyum chenniyAr chEvaTikkIzth 	2844-3
 thaN^ku manaththOTu thAL paravich chellum n^AL 	2844-4

 947. vAkIcha mAmunivar mannum thiru AlavAy 	2845-1
 n^Akam araikku achaiththa n^ampar kazal vaNaN^kap 	2845-2
 pOkum peru viruppup poN^kap pukaliyinmEl 	2845-3
 Ekum perum kAthal piLLaiyAr ERRu ezuvAr 	2845-4

 948. pUn^thuruththi mEvum punithar thamaip pukku iRainychip 	2846-1
 pOn^thu thiruvAyil puRaththu aNain^thu n^Avinukku 	2846-2
 vEn^thar thiru uLLam mEva viTai koNTu aruLi 	2846-3
 En^thalAr eNNiRan^tha thoNTaruTan EkinAr 	2846-4

 949. mATu punal ponni izin^thu vaTa karaiyil 	2847-1
 n^ITu thiru n^eyththAnam aiyARu n^Ern^thu iRainychip 	2847-2
 pATu thamiz mAlaikaLum chAththip paravip pOy 	2847-3
 ATal purin^thAr thirup pazanam chenRu aNain^thAr 	2847-4

 950. cheN^kaN viTaiyAr thirup pazanam chErn^thu iRainychip 	2848-1
 poN^kiya kAthalin mun pORRum pathi piRavum 	2848-2
 thaN^kippOych chaNpai n^akar chArn^thAr thanip poruppin 	2848-3
 maN^kai thirumulaippAl uNTu aruLum vaLLalAr 	2848-4

 951. thennATTu amaN mAchu aRuththuth thiru n^IRE 	2849-1
 an^n^ATu pORRu viththAr van^thu aNaiyum vArththai kETTu 	2849-2
 en^ n^AL paNivathu ena ERRu ezun^tha mA maRaiyOr 	2849-3
 munnAka vEtham muzaN^ka ethir koNTAr 	2849-4

 952. pOtha n^ITu mA maRaiyavar ethir koLap pukali kAvalarum tham 	2850-1
 chItha muththu aNich chivikai n^inRu izin^thu ethir chelpavar thiruth thONi 	2850-2
 n^Athar kOyil mun thOnRiTa n^akai malark karam kuviththu iRainychip pOy 	2850-3
 Otha n^Irin mEl ON^ku kOyilin maNik kOpuram chenRu uRRAr 	2850-4

 953. aN^kam mA n^ilam theTTuRa vaNaN^kip pukku anychali muTi ERap 	2851-1
 poN^ku kAthalil puTaivalam koNTu mun paNin^thu pORRi eTuththu Othith 	2851-2
 thuN^ka n^IL perum thONi Am kOyilai aruLinAl thozuthu ERi 	2851-3
 maN^kaiyOTu uTan vIRRu irun^thu aruLinAr malark kazal paNivuRRAr 	2851-4

 954. muRRum mey elAm puLakaN^kaL mukizththu eza mukan^thu kaN kaLikUrap 	2852-1
 paRRum uLLam uL alaiththu ezum Anan^tham pozitharap paNin^thu Eththi 	2852-2
 uRRumai chErvathu enum thiruviyamakam uvakaiyAl eTuththu Othi 	2852-3
 veRRiyAka mInavan avai ethir n^athi michai varukAn enpAr 	2852-4

 955. chIrin malkiya thiruppathikaththinil thiruk kaTaik kAppu ERRi 	2853-1
 vArin malkiya vana mulaiyAL uTan manninAr thamaip pORRi 	2853-2
 Arum in aruL peRRu mINTu aNaipavar amkaiyAl thozuthu Eththi 	2853-3
 Erin malkiya kOyil mun paNin^thu pOn^thu iRainychinar maNivAyil 	2853-4

 956. thAthaiyArum aN^ku uTan paNin^thu aNain^thiTach chaNpaiyAr thani ERu 	2854-1
 mUthu eyil thiruvAyilaith thozuthu pOy mukai malark kuzalArkaL 	2854-2
 Athariththu vAzththurai iru maruN^ku eza aNi maRuku iTaich chenRu 	2854-3
 kAthaliththavarkku aruL cheythu tham thirumALikaik kaTai chArn^thAr 	2854-4

 957. n^aRavam Ar pozil pukaliyil n^aNNiya thirunyAna champan^thar 	2855-1
 viRaliyAr uTan n^Ila kaNTa perum pANarkku mika n^alki 	2855-2
 uRaiyuLAm avar mALikai chela viTuththu uL aNaitharum pOthil 	2855-3
 aRalin n^Er kuzalAr maNi viLakku eTuththu ethirkoLa aNai uRRAr 	2855-4

 958. aN^ku aNain^thu arumaRaik kulath thAyar van^thu aTi vaNaN^kiTath thAmum 	2856-1
 thuN^ka n^IL perum thONiyil thAyar thAL manam koLath thozuvArAyth 	2856-2
 thaN^ku kAthalin aN^ku amarn^thu aruLum n^AL thampirAn kazal pORRip 	2856-3
 poN^kum in ichai thiruppathikam pala pATinAr pukazn^thu Eththi 	2856-4

 959. n^Ila mA viTam thiru miTaRRu aTakkiya n^imalarai n^Er eythum 	2857-1
 kAlam Anavai anaiththinum paNin^thu uTan kalan^tha anparkaLOTum 	2857-2
 chAla n^AL aN^ku uRaipavar thaiyalAL thazuviTak kuzai kampar 	2857-3
 kOlam Artharak kumpiTum Achai koNTu ezum kuRippinar AnAr 	2857-4

 960. thANTakath thiru n^ATTinaich chArn^thu van^thu empirAn makiz kOyil 	2858-1
 kaNTu pORRi n^Am paNivathu enRu anparukku aruL cheyvAr kAlam peRRu 	2858-2
 aNTarukku aRivarum perum thONiyil irun^thavar aruL peRRuth 	2858-3
 thoNTar chUzn^thu uTan puRappaTath thoTarn^thu ezum thAthaiyArkku urai cheyvAr 2858-4

 961. appar n^Ir ini iN^ku ozin^thu arumaRai aN^ki vETTu anpOTum 	2859-1
 thuppu n^Er chaTaiyAr thamaip paraviyE thozuthu irum enach cholli 	2859-2
 meyp perum thoNTar mILpavar thamakku elAm viTai koTuththu aruLippOy 	2859-3
 oppu ilAthavar thamai vazi iTaip paNin^thu urukum anpOTu chelvAr 	2859-4

 962. chelvam malkiya thillai mUthUrinil thiru n^aTam paNin^thu Eththip 	2860-1
 pal perum thoNTar ethir koLap paramar than thiruththinai n^akar pATi 	2860-2
 alku thoNTarkaL thammuTan thirumANik kuziyinai aNain^thu Eththi 	2860-3
 malku vAr chaTaiyAr thirup pAthirip puliyUrai van^thu uRRAr 	2860-4

 963. kanni mAvanam kAppu ena irun^thavar kazal iNai paNin^thu aN^ku 	2861-1
 munna mA muTakku kAn muyaRku aruL cheytha vaNNamum mozin^thu Eththi 	2861-2
 mannuvAr pozil thiru vaTukUrinai van^thu eythi vaNaN^kippOy 	2861-3
 pinnuvAr chaTaiyAr thiruvakkarai piLLaiyAr aNaivuRRAr 	2861-4

 964. vakkaraip perumAn thannai vaNaN^ki aN^ku amarum n^AL arukAlE 	2862-1
 chekkar vENiyar irumpai mAkALamum chenRu thAzn^thu uTan mINTu 	2862-2
 mikka chIr vaLar athikai vIraTTamum mEvuvAr tham munpu 	2862-3
 thokka meyth thiruththoNTar van^thu ethir koLath thozuthu ezun^thu aNaivuRRAr 2862-4

 965. Athi thEvar aN^ku amarn^tha vIraTTAnam chenRu aNaipavar munnE 	2863-1
 pUtham pATa n^inRu ATuvAr thiru n^aTam pulappaTum paTi kATTa 	2863-2
 vEtha pAlakar paNin^thu mey uNarvuTan urukiya viruppOTum 	2863-3
 kOthu ilA ichai kulavu kuNTaikkuRaL pUtham enRu eTuththu Eththi 	2863-4

 966. paravi Eththiya thirup pathikaththu ichai pATinAr paNin^thu aN^ku 	2864-1
 viravum anpoTu makizn^thu inithu uRaipavar vimalarai vaNaN^kip pOy 	2864-2
 arava n^IL chaTai aN^kaNar thAm makizn^thuRai thiru vAmAththUr 	2864-3
 chira puraththu van^thu aruLiya thirumaRaich chiRuvar chenRu aNaivuRRAr 	2864-4

 967. chenRu aNain^thu chin^thaiyin makiz viruppoTu thikaz thiruvAmAththUrp 	2865-1
 ponRa aN^ku pUN^konRaiyum vanniyum punain^thavar aTi pORRik 	2865-2
 kunRa vAr chilai enum thiruppathikam mey kulaviya ichai pATi 	2865-3
 n^anRum inpuRap paNin^thu chelvAr thirukkOvalUr n^akar chErn^thAr 	2865-4

 968. kOval n^ITiya vIraTTam amarn^thavar kurai kazal paNin^thu Eththi 	2866-1
 Avin ain^thu ukan^thu ATuvAr aRai aNi n^allUrai aNain^thu Eththi 	2866-2
 pA alarn^tha chen^thamiz koTu paravuvAr paravu chIr aTiyArkaL 	2866-3
 mEvum anpuRu mEnmaiyAm thanmaiyai viLaN^kiTa aruL cheythAr 	2866-4

 969. chIrin manniya pathikam mun pATi ath thiru aRai aNi n^allUr 	2867-1
 vArin malkiya koN^kaiyAL paN^kar tham malai michai valam koLvAr 	2867-2
 pArin malkiya thoNTarkaL imaiyavar n^ALthoRum paNin^thu Eththum 	2867-3
 kArin malkiya chOlai aNNAmalai anpar kATTiTak kaNTAr 	2867-4

 970. aNNAmalai aN^ku amararpirAn vaTivu pOnRu thOnRuthalum 	2868-1
 kaNNAl parukik kai thozuthu kalan^thu pORRum kAthalinAl 	2868-2
 uNNA mulaiyAL enum pathikam pATi thoNTaruTan pOn^thu 	2868-3
 theNNIr muTiyAr thiruvaNNAmalaich chenRu chErvuRRAr 	2868-4

 971. aN^kaN aNaivAr paNin^thu ezun^thu pORRi cheythu ammalai mIthu 	2869-1
 thaN^ku viruppil vIRRu irun^thAr thaTTAmaRaikaL tham muTi mEl 	2869-2
 poN^kum Arvath thoTum punain^thu puLakam malarn^tha thiru mEni 	2869-3
 eN^kum Akik kaN poziyum inpa aruvi perukkinAr 	2869-4

 972. Athi mUrththi kazal vaNaN^ki aN^kaN inithin amarum n^AL 	2870-1
 pUtha n^Athar avar thammaip pUvAr malarAl pORRi ichaiththu 	2870-2
 kAthalAl ath thirumalaiyil chila n^AL vaikik kamaz konRai 	2870-3
 vEtha kIthar thiruppathikaL piRavum paNiyum viruppuRuvAr 	2870-4

 973. maN^kai pAkar thiruvaruLAl vaNaN^kip pOn^thu vaTa thichaiyil 	2871-1
 cheN^kaN viTaiyar pathi palavum paNin^thu pukalich chemmalAr 	2871-2
 thuN^ka varaikaL kAn palavum kaTan^thu thoNTai thirun^ATTil 	2871-3
 thiN^kaL muTiyAr inithu amarum thiruvOththUraich chErvuRRAr 	2871-4

 974. thEvar munivarkku oththu aLiththAr thiruvOththUril thiruth thoNTar 	2872-1
 thAvil chaNpaith thamiz virakar thAm aN^ku aNaiyak kaLi chiRan^thu 	2872-2
 mEvum kathali thOraNaN^kaL viLakku n^iraiththu n^iRai kuTamum 	2872-3
 pUvum poriyum chuNNamum mun koNTu pORRi ethir koNTAr 	2872-4

 975. chaNpai vEn^thar thaN tharaLach chivikai n^inRum izin^thu aruLi 	2873-1
 n^aNpin mikka chIr aTiyAr chUza n^ampar kOpuram chUz 	2873-2
 viN pin Aka mun ON^kum viyan pon purichai valam koNTu 	2873-3
 paNpu n^IrATi paNin^thu ezun^thu paramar kOyiluL aTain^thAr 	2873-4

 976. vAraNaththin uri pOrththa main^thar umaiyAL maNavALar 	2874-1
 AraNaththin uL poruLAy n^inRAr than mun aNain^thu iRainychi 	2874-2
 n^AraNaRkum piramaRkum n^aNNa ariya kazal pORRum 	2874-3
 kAraNaththin varum inpak kaNNIr poziyak kaithozuthAr 	2874-4

 977. thozuthu vizun^thu paNin^thu ezun^thu chol mAlaikaLAl thuthi cheythu 	2875-1
 muzuthum AnAr aruL peRRup pOn^thu vaiki muthalvar thammaip 	2875-2
 pozuthu thORum pukku iRainychip pORRi cheythu aN^ku amarvAr mun 	2875-3
 amuthu vaNaN^ki oru thoNTar amaNar thiRaththu onRu aRivippAr 	2875-4

 978. aN^kai anal ERRavarkku aTiyEn Akkum panaikaL Ana elAm 	2876-1
 maN^kuluRa n^IL AN panaiyAyk kAyA vAkak kaNTa amaNar 	2876-2
 iN^ku n^Ir iTTu Akkuvana kAyththaRku kaTai uNTO enRu 	2876-3
 poN^ku n^akai cheythu izaiththu uraiththAr aruLa vENTum enap pukala 	2876-4

 979. paramanAr thiruth thoNTar paNpu n^Okkip parivu eyth 	2877-1
 viravu kAthaloTum virain^thu vimalar kOyil pukku aruLi 	2877-2
 aravum mathiyum pakai thIra aNin^thAr thammai aTi vaNaN^ki 	2877-3
 iravu pORRith thiruppathikam ichaiyil peruka eTuththu aruLi 	2877-4

 980. virumpu mEnmaith thiruk kaTaik kAppu athanil vimalar aruLAlE 	2878-1
 kurumpai ANpanai Inum ennum vAymai kulavu thalAl 	2878-2
 n^eruN^kum ERRup panai ellAm n^iRain^tha kulaikaLAyk kurumpai 	2878-3
 arumpu peNNai Aki iTak kaNTOr ellAm athichayiththAr 	2878-4

 981. chIrin mannum thirukkaTaik kAppu ERRich chivanAr aruL peRRup 	2879-1
 pAril n^ITum AN panai mun kAyththup pazukkum paNpinAl 	2879-2
 n^Erum anpar tham karuththu n^ErE muTiththuk koTuththu aruLi 	2879-3
 Arum uvakaith thiruth thoNTar pORRa aN^kaN inithu amarn^thAr 	2879-4

 982. then n^ATTu amaN mAchu aRuththAr tham cheykai kaNTu thikaiththa amaNar 	2880-1
 an^n^ATu athanai viTTu akalvAr chilar tham kaiyil kuNTikaikaL 	2880-2
 enna Avana maRRu ivai enRu thakarppAr iRaivan ERu uyarththa 	2880-3
 ponnAr mEnip purichaTaiyAn anRE enRu pORRinAr 	2880-4

 983. piLLaiyAr tham thiruvAkkil piRaththalAl ath thAlamum munpu 	2881-1
 uLLa pAcham viTTu akala oziyAp piRavi thanai oziththuk 	2881-2
 koLLum n^Irmaik kAlaN^kaL kaziththuch chivamE kUTinavAl 	2881-3
 vaLLalAr maRRu avar aruLin vAymai kURin varampu ennAm 	2881-4

 984. aN^kaN amarar perumAnaip paNin^thu pOn^thu ATu aravin uTan 	2882-1
 poN^ku kaN^kai muTikku aNin^thAr makizum pathikaL pala pORRi 	2882-2
 maN^kai pAkar amarn^thu aruLum vayal mAkaRalai vazuththip pOyk 	2882-3
 koN^ku malar n^Irk kuraN^kaNi muTTaththaich chenRu kuRukinAr 	2882-4

 985. Athi muthalvar kuraN^kaNin muTTaththai aNin^thu paNin^thu Eththi 	2883-1
 n^Ithi vAzum thiruththoNTar pORRa n^ikaril chaNpaiyinil 	2883-2
 vEthamOTu chaiva n^eRi viLaN^ka van^tha kavuNiyanAr 	2883-3
 mAthOr pAkar thAm mannum mathil chUz kAnychi maruN^ku aNain^thAr 	2883-4

 986. n^ITu kAnychi vANarum n^ilavu meymmai anparum 	2884-1
 mATu chaNpai vaLLalAr van^thu aNain^tha OkaiyAl 	2884-2
 kUTukinRa inpa n^Er kulAvu vIthi kOlinAr 	2884-3
 kATu koNTa pUkam vAzai kAmar thOraNaN^kaLAl 	2884-4

 987. koTi n^iraiththa vIthiyil kOlavE thikaippuRam 	2885-1
 kaTi koL mAlai moyththa pan^thar kan^tha n^Irth thachumpuTan 	2885-2
 maTivil pon viLakku eTuththu mAthar main^thar malkuvAr 	2885-3
 paTi viLaN^kum anparum paran^tha paNpil INTuvAr 	2885-4

 988. kOthaimAr ATalum kulAvum thoNTar pATalum 	2886-1
 vEtha kItha n^Athamum mikku ezun^thu vimmavE 	2886-2
 kAthal n^ITu kAnychi vANar kampalaiththu ezun^thu pOy 	2886-3
 mUthu eyil puRampu chenRu aNain^thu mun vaNaN^kinAr 	2886-4

 989. chaNpai ALum mannar munpu thoNTar van^thu chArthalum 	2887-1
 paNpu n^ITiyAna munpu izin^thu iRainychu pAnmai kaNTu 	2887-2
 eN perukkum mikka thoNTar anychaliththu eTuththa chol 	2887-3
 maN parakka vIzn^thu ezun^thu vAnamuTTa Arththanar 	2887-4

 990. chEN uyarn^tha vAyil n^ITu chIr koL chaNpai mannanAr 	2888-1
 vAN n^ilAvum n^IRRu aNi viLaN^kiTa manaththinil 	2888-2
 pUNum anpar tham uTan pukun^thiTap puRaththu uLOr 	2888-3
 kANum Achaiyil kuviththa kain^n^irai eTuththanar 	2888-4

 991. viyan n^eTum theruvin UTu mikka thoNTar Arppu ezak 	2889-1
 kayal n^eTum kaN mAtharum kAthal n^ITum mAn^tharum 	2889-2
 puyal pozin^thathAm enap pUvinoTu pon chuNNam 	2889-3
 iyalum ARu vAzththu eTuththu iru maruN^kum vIchinAr 	2889-4

 992. inna vaNNam yAvarum inpam eytha eythuvAr 	2890-1
 pinnuvAr chaTai muTip pirAn makizn^tha kOyilkaL 	2890-2
 mun uRap paNin^thu pOy moy varaith thirumakaL 	2890-3
 mannu pUchanai makizn^tha mannar kOyil munninAr 	2890-4

 993. kampavANar kOyil vAyil kaNTukai kuviththu eTuththu 	2891-1
 umpar ON^kum kOpuraththin mun iRainychi uL aNain^thu 	2891-2
 am pon mALikaip puRaththil anparOTu chUza van^thu 	2891-3
 impar nyAlam uyya van^tha piLLaiyAr iRainychuvAr 	2891-4

 994. chem pon malaik koTi thazuvak kuzain^thu aruLum thirumEnik 	2892-1
 kampavarai van^thu ethir vaNaN^kum kavuNiyartham kAvalanAr 	2892-2
 pampu thuLik kaN aruvi pAyn^thu mayirp puLakam varaththu 	2892-3
 am peruku manak kAthal thaLLa n^ilam michaith thAzn^thAr 	2892-4

 995. pala muRaiyum paNin^thu ezun^thu paN^kayach cheN^kai mukizppa 	2893-1
 malarum mukam aLiththa thiru maNivAyAl maRaiyAn enRu 	2893-2
 ulakuyya eTuththu aruLi urukiya anpu enpu urukka 	2893-3
 n^ilavu michai muthaRRu ALam n^irampiya n^Irmaiyil n^ikaza 	2893-4

 996. pATinAr paNivuRRAr parivuRum Anan^thak kUththu 	2894-1
 ATinAr akam kuzain^thAr anychali tham chenniyin mEl 	2894-2
 chUTinAr meym mukizththAr chUkaramum annamumAyth 	2894-3
 thETinAr iruvarukkum therivariyAr thirumakanAr 	2894-4

 997. maruviya Ez ichai poziya manam poziyum pEr anpAl 	2895-1
 perukiya kaN mazai poziyap perum pukalip perum thakaiyAr 	2895-2
 urukiya anpuL alaippa umai thazuvak kuzain^thavaraip 	2895-3
 parukiya mey uNarvinoTum paraviyE puRaththu aNain^thAr 	2895-4

 998. puRaththu aNain^tha thoNTaruTan pOn^thu amain^tha thirumaTaththil 	2896-1
 peRaRku arum pERu ulaku uyyap peRRu aruLum piLLaiyAr 	2896-2
 maRappu ariya kAthal uTan van^thu eythi makizn^thu uRaivAr 	2896-3
 aRam perum chelvak kAmak kOTTam aNain^thu iRainychinAr 	2896-4

 999. thiru Ekampaththu amarn^tha chezum chuTaraich chEvaTiyil 	2897-1
 oru pOthum thappAthE uL urukip paNikinRAr 	2897-2
 maruvu thiru iyamakamum vaLar irukkum kuRaL maRRum 	2897-3
 perukum ichaith thiruppathikath thoTai punain^thAr piLLaiyAr 	2897-4

 1000. n^ITu thirup pozil kAnychi n^eRikkAraik kATu iRainychich 	2898-1
 chUTu mathik kaNNiyAr thuNai malarch chEvaTi pATi 	2898-2
 ATum avar inithu amarum anE kathaN^kA vatham paravi 	2898-3
 mATu thiruth thAnaN^kaL paNin^thu Eththi vaikum n^AL 	2898-4

 1001. eN thichaiyum pORRi ichaikkum thiruppathi maRRu athan puRaththuth 	2899-1
 thoNTaruTan inithu Ekith thollai viTam uNTu iruNTa 	2899-2
 kaNTar makiz mEl thaLiyum muthalAna kalan^thu Eththi 	2899-3
 maNTu perum kAthalinAl vaNaN^ki mINTu inithu irun^thAr 	2899-4

 1002. appathiyil viruppinOTum aN^kaNarai paNin^thu amarvAr 	2900-1
 cheppariya pukazp pAlith thiru n^athiyin then karai pOy 	2900-2
 maip poliyum kaNTar thirumAl pERu makizn^thu iRainychi 	2900-3
 muppuram cheRRavar thammai mozi mAlai chAththinAr 	2900-4

 1003. thirumAl pERu uTaiyavar tham thiru aruL peRRu ezun^thu aruLik 	2901-1
 karumAlum karumAvAy kANpariya kazal thAN^ki 	2901-2
 maru ARRal mazaviTaiyAr thiruvallam vaNaN^kith tham 	2901-3
 porumARku thiruppathikap perum piNaiyal aNiviththAr 	2901-4

 1004. aN^ku uLLa piRa pathiyil arikku ariyAr kazal vaNaN^ki 	2902-1
 poN^ku punal pAl ARRin puTaiyil vaTapAl iRaivar 	2902-2
 eN^kum uRai pathi paNivAr ilampai am kOTTUr iRainychich 	2902-3
 cheN^kaN viTai ukaiththavaraith thiruppathikam pATinAr 	2902-4

 1005. thiruththoNTar palar chUza thiru vil kOlamum paNin^thu 	2903-1
 poruT pathikath thoTai mAlai puram eriththa paTi pATi 	2903-2
 aruL pukali AN thakaiyAr thakkOlam aNain^thu aruLi 	2903-3
 viruppinOTum thiruvURal mEvinAr thamaip paNin^thAr 	2903-4

 1006. thozuthu pala muRai pORRich churar kuruvukku iLaiya muni 	2904-1
 vazuvil thavam purin^thu Eththa manninAr thamai malarn^tha 	2904-2
 pazuthil chezum thamiz mAlai pathika ichai punain^thu aruLi 	2904-3
 muzuthum aLiththavar aruLAl pOn^thanar muththamiz virakar 	2904-4

 1007. kunRa n^eTum chilai ALar kulaviya pal pathi piRavum 	2905-1
 n^inRa viruppuTan iRainychi n^ITu thiruth thoNTar uTan 	2905-2
 pon thayaN^ku maNi mATap pUn^tharAyp puravalanAr 	2905-3
 chenRu aNain^thAr pazaiyanUrth thiru Alam kATTu aruku 	2905-4

 1008. immaiyilE puvi uLLOr yArum kANa Ez ulakum pORRi ichaippa emmai ALum 2906-1
 ammai thiruth thalaiyAlE n^aTan^thu pORRum ammai appar thiru Alam kATAm enRu 2906-2
 thammai uTaiyavar mUthUr mithikka anychich chaNpai varum chikAmaNiyAr chArach chenRu 2906-3
 chemmai n^eRi vazuvAtha pathiyin mATOr chezum pathiyil anRu iravu paLLi chErn^thAr 2906-4

 1009. mAlai iTai yAmaththup paLLi koLLum maRaiyavanAr tham munpu kanavilE van^thu 2907-1
 Ala vanaththu amarn^thu aruLum appar n^ammai ayarthanaiyO pATuthaRku enRu aruLich cheyya 2907-2
 nyAlam iruL n^IN^ka varum pukali vEn^thar n^aTu iTai yAmaththin iTaith thozuthu uNarn^thu 2907-3
 vElai viTam uNTavar tham karuNai pORRi mey urukith thiruppathikam viLampal uRRAr 2907-4

 1010. thunycha varuvAr enRE eTuththa Ochaich churuthi muRai vazuvAmal thoTuththa pATal 2908-1
 enychal ilA vakai muRaiyE pazaiyan UrAr iyampu mozi kAththa kathai chiRappiththu Eththi 2908-2
 anychana mA kari uriththAr aruLAm enRE aruLum vakai thirukkaTaik kAppu amaiyachchAththip 	2908-3
 panychuramAm pazaiya thiRam kizamai koLLap pATinAr pAr ellAm uyya van^thAr 	2908-4

 1011. n^ITum ichaith thirup pathikam pATip pORRi n^eTum kaN^kul iruL n^IN^ki n^ikazn^tha kAlai 2909-1
 mATu thiruth thoNTar kuzAm aNain^tha pOthu mAlaiyinil thiru Ala vanaththu manni 2909-2
 ATum avar aruL cheytha paTiyai ellAm aruLich cheythu akammalara pATi Eththich 2909-3
 chETar payil thiruppathiyaith thozuthu pOn^thu thiruppAchUr athan maruN^ku chellal uRRAr 2909-4

 1012. thiruppAchUr aNain^thu aruLi aN^ku maRRach chezum pathiyOr ethir koLLach chenRu pukkup 	2910-1
 poruppu araiyan maTappAvai iTap pAkaththup purAthanar vEy iTam koNTa punithar kOyil 	2910-2
 viruppin uTan valam koNTu pukkuth thAzn^thu vIzn^thu ezun^thu mEni ellAm mukizppa n^inRE 	2910-3
 aruL karuNaith thiruvALan n^Amam chin^thai iTaiyAr enRu ichaip pathikam aruLich cheythAr 2910-4

 1013. mannu thiruppathika ichaip pATip pORRi vaNaN^kip pOn^thu appathiyil vaiki mATu 2911-1
 pinynykar veN pAkkam muthalAy uLLa piRapathikaL paNin^thu aNaivAr perukum anpAl 2911-2
 mun n^iRain^tha thiruvAy manychana n^Ir ATTum muthal vETar kaNNappa n^AyanArai 	2911-3
 unni oLir kALaththi malai vaNaN^ka uRRa peru vETkai uTan uvan^thu chenRAr 2911-4

 1014. mikka perum kAthaluTan thoNTar chUza menpunal n^ATTinai akanRu veRpum kAnum 2912-1
 thokka peruvan pulakkAn aTain^thu pOkich chUla kapAlak karaththuch chuTarum mEni 2912-2
 mukkaN muthal thalaivan iTam Aki uLLa mukil n^eruN^kum kAri karai munnar chenRu 2912-3
 pukku iRainychi pORRi ichaiththu ap pathiyil vaikip pUthiyarOTu uTan makizn^thAr pukali vEn^thar 	2912-4

 1015. iRaivar thirukkArikarai iRainychi appAl eN il peruvaraikaL irumaruN^kum eN^kum 	2913-1
 n^iRai aruvi n^iraipalavAy maNiyum ponnum n^iRai thuvalai puTai chithaRi n^ikaz palavAki 2913-2
 aRai kazal vAnavarkku iRaivan kulicha ERRAl aRRa chiRai peRRavan mEl ezuvathaRkuch 2913-3
 chiRaku aTiththup paRakka muyanRu uyarn^tha pOlum chilai n^ilaththil ezun^thu aruLi chellA n^inRAr 	2913-4

 1016. mAthavarkaL n^eruN^ku kuzAm paran^thu chella maNi muththin parich chinnam varampu inRu Akap 	2914-1
 pUthi n^iRai kaTal aNaivathu ennach chaNpaip puravalanAr ezun^thu aruLum pozuthu chinnath 2914-2
 thIthil oli pala muRaiyum poN^ki eN^kum thirunyAna champan^than van^thAn ennum 2914-3
 n^Atham n^iRai cheviyin vAy makkaL ellAm n^alam maruvu n^inaivu onRAy maruN^ku n^aNNa 2914-4

 1017. kAnavar tham kulam ulaku pORRa van^tha kaNNappar thirup pAthach cheruppu thOya 2915-1
 mAna varich chilai vETTai ATum kAnum vAna maRai n^ilai periya maramum thURum 	2915-2
 Enai imaiyOr thAmum iRainychi Eththi eythavarum perumaiyavAm eN ilAtha 2915-3
 thAnamum maRRu avai kaTan^thu thiruk kALaththi chAra ezun^thu aruLinAr chaNpai vEn^thar 2915-4

 1018. ampon malaik koTi mulaiyAL kuzaiththa nyAnaththu amuthu uNTa piLLaiyAr aNain^thAr enRu 2916-1
 chempon malai villiyAr thirukkALaththi chErn^tha thiruth thoNTar kuzAm aTaiya INTip 2916-2
 pampu chaTaith thiru munivar kapAlak kaiyar pala vETach chaivar kula vETar maRRum 	2916-3
 umpar thavam purivAr appathiyil uLLOruTan virumpi ethirkoLLa uzaich chenRu uRRAr 2916-4

 1019. thichai anaiththum n^IRRin oLi thazaippa maN mEl chivalOkam aNain^thathu enach chenRapOthu 	2917-1
 michai viLaN^kum maNi muththin chivikai n^inRum vEtha pAlakar izin^thu vaNaN^ki mikka 2917-2
 achaivil perum thoNTar kuzAm thozuthu pORRi ara enum Ochaiyin aNTam n^iRaippa anpAl 	2917-3
 ichai viLaN^kum thamiz virakar thirukkALaththith thirumalai im malaikaLil yAthu enRu kETTAr 	2917-4

 1020. van^thu aNain^tha mAthavaththOr vaNaN^kith thAzn^thu maRaivAzvE chaiva chikAmaNiyEthOnRum 	2918-1
 in^tha malai kALanOTu aththi thammil ikali vazipATu cheya iRaivar mEvum 	2918-2
 an^thamil chIr kALaththi malaiyAm enna avanimEl paNin^thu ezun^thu anychali mEl koNTu 	2918-3
 chin^thai kaLi makizchchi varath thiru virAkam vAnavar thAnavar enRu eTuththuch chelvAr 2918-4

 1021. thirun^thiya in ichai vakuppu thiruk kaNNappar thiruth thoNTu chiRappiththuth thikaza pATip 	2919-1
 porun^thu perum thavar kUTTam pORRa van^thu pon mukalik karai aNain^thu thozuthu pOki 	2919-2
 arun^thavarkaL em maruN^kum miTain^thu chella ALuTaip piLLaiyAr ayan mAl thETum 2919-3
 marun^thu veLiyE irun^tha thirukkALaththi malai aTivAram chAra van^thu thAzn^thAr 	2919-4

 1022. thAzn^thu ezun^thu thirumalaiyaith thozuthu koNTE thaTam chilAthalam chOpAnaththAl ERi 	2920-1
 vAzn^thu imaiyOr kuzAm n^eruN^ku maNi n^IL vAyil maruN^ku iRainychi uL pukun^thu vaLar pon kOyil2920-2
 chUzn^thu valam koNTu iRaivar thirumunpu eythith thozuthu thalai mEl koNTa cheN^kai pORRi 	2920-3
 vIzn^thu ezuvAr kumpiTTa payan kANpAr pOl mey vETar perumAnaik kaNTu vIzn^thAr 2920-4

 1023. uLLaththil theLikinRa anpin meymmai uruvinaiyum av anpin uLLE mannum 2921-1
 veLLach chenychaTaik kaRRai n^eRRich cheN^kaN vimalaraiyum uTan kaNTa viruppum poN^kip 	2921-2
 paLLaththil izi punal pOl paran^thu chellap paim pon malaivalli parin^thu aLiththa chempon 	2921-3
 vaLLaththil nyAna Ar amutham uNTAr makizn^thu ezun^thu pala muRaiyum vaNaN^kukinRAr 2921-4

 1024. paN^kayak kaN aruvi n^Ir pAya n^inRu paravum ichaith thiruppathikam pATi ATi 	2922-1
 thaN^ku perum kaLi kAthal thakain^thu thaTpath tham perumAn kazal pORRum thanmai n^ITa 2922-2
 aN^ku arithil puRam pOn^thu aN^ku ayan mAl pORRa ariyAr tham thirumalaik kIz aNain^thu iRainychip2922-3
 poN^ku thiruththoNTar maTam kATTa aN^kup pukku aruLi inithu amarn^thAr pukali vEn^thar 2922-4

 1025. yAvarkaLum aRivariya iRaivan thannai Ez ulakum uTaiyAnai eN ilAtha 2923-1
 thEvarkaL tham perumAnaith thirukkALaththi malaiyin michai vIRRirun^tha cheyya thEnaip 2923-2
 pUvalarum pozil puTaichUz chaNpai ALum puravalanAr kAlaN^kaL thORum pukkup 2923-3
 pAmalar koNTu aTi pORRip paruki Arn^thu paNpu iniya thiruppathiyil payilum n^ALil 2923-4

 1026. aN^kaN vaTathichai mElum kuTakkin mElum arum thamizin vazakku aN^ku n^ikazAthu Aka 2924-1
 thiN^kaL punai muTiyAr tham thAnam thORum chenRu thamiz ichai pATum cheykai pOla 2924-2
 maN^kai uTan vAnavarkaL pORRi ichaippa vIRRu irun^thAr vaTa kayilai vaNaN^kip pATi 2924-3
 chem kamala malar vAvith thirukkEthAram thozuthu thiruppathika ichai thirun^tha pATi 	2924-4

 1027. kURRuthaiththAr makizn^tha kO karaNam pATi kulavu thirup paruppakaththin koLkaipATi 	2925-1
 ERRin michai varuvAr in^thiran than n^Ila paruppathamum pATi maRRu iRaivar thAnam 	2925-2
 pORRiya chol malar mAlai piRavum pATip pukaliyAr tham perun^ thakaiyAr punitham Akum 2925-3
 n^IRRin aNi kOlaththuth thoNTar chUza n^eTithu makizn^thu appathiyil n^ilavukinRAr 2925-4

 1028. then thichaiyil kayilai enum thirukkALaththi pORRi inithu amarkinRAr thirai chUz vElai2926-1
 onRu thiru oRRiyUr uRaivar thammai iRainychuvathu thiru uLLaththu unni aN^kaN 926-2
 in thamizin virakar aruL peRRu mILvAr en^thaiyAr iNai aTi en manaththa enRu 2926-3
 pon tharaLam koziththu izi pon mukali kUTap punain^tha thiruppathika ichai pORRip pOn^thAr 	2926-4

 1029. mannu pukazth thiruth thoNTar kuzAththinOTum maRaivAza van^thavar thAm malaiyum kAnum 	2927-1
 mun aNain^tha pathi piRavum kaTan^thu pOn^thu muthalvanAr uRaipathikaL palavum pORRip 2927-2
 pan maNikaL ponvar anRi akilum chan^thum poruthu alaikkum pAli vaTakaraiyil n^ITu 2927-3
 chenni mathi aNin^thavartham thiruvERkATu chenRu aNain^thAr thirunyAnam uNTa chelvar 2927-4

 1030. thiruvERkATu amarn^tha chezum chuTar pon kOyil chenRu aNain^thu paNin^thu th˘ruppathikam pATi 	2928-1
 varu vERRu manaththu avuNar puraN^kaL cheRRAr valithAyam van^thu eythi vaNaN^kip pORRi 2928-2
 uru vERRAr amarn^thu uRaiyum Otha vElai oRRiyUr kai thozach chenRu uRRa pOthu 2928-3
 peru vETkai tharuvAzvu peRRa thoNTar perum pathiyOr ethir koLLap pENi van^thAr 2928-4

 1031. mikka thiruth thoNTar thozuthu aNaiyath thAmum thozuthu izin^thu viTaiyavan enRu eTuththup pATi	2929-1
 maik kulavu kaNTaththAr makizum kOyil mannu thiruk kOpuraththu van^thu thAzn^thu 	2929-2
 thakka thiruk kaTaik kAppuch chARRith thEvar tham perumAn thiruvAyil UTu chenRu 2929-3
 pukkaruLi valam koNTu punithar munpu pORRu eTuththup paTiyin mEl porun^tha vIzn^thAr 2929-4

 1032. pon thiraLkaL pOl purin^tha chaTaiyAr thampAl poN^ki ezum kAthal mikap pozin^thu vimmip2930-1
 paRRi ezum mayirp puLakam eN^kum Akip paran^thu iziyum kaN aruvi pAya n^inRu 	2930-2
 chol thikazum thiruppathikam pATi Eththith thozuthu puRaththu aNain^tharuLith thoNTarOTum 2930-3
 oRRi n^akar kAthaliththu aN^ku inithu uRain^thAr ulakuyya ulavAtha nyAnam uNTAr 2930-4

 1033. inna thanmaiyil piLLaiyAr irun^thanar ippAl 	2931-1
 pannu thol pukazth thiru mayilAp puri pathiyil 	2931-2
 mannu chIrp perum vaNikar tham thOnRalAr thiRaththu 	2931-3
 munnam eythiyathu onRinai n^ikazn^thavA mozivAm 	2931-4

 1034. aru n^ithith thiRam perukkuthaRku arumkalam palavum 	2932-1
 poru kaTal chelap pOkki ap poruL kuvai n^irampa 	2932-2
 varum marakkalam manaip paTappu aNaikkarai n^iraikkum 	2932-3
 iru n^ithip perum chelvaththin ellaiyil vaLaththAr 	2932-4

 1035. thammai uLLavARu aRin^tha pin chaN^karaRku aTimai 	2933-1
 meymmaiyE cheyum viruppuTan mikkathu Or anpAl 	2933-2
 poymmai n^Ikkiya poruL ithu enak koLum uLLach 	2933-3
 chemmaiyE puri manaththinAr chivan^Echar enpAr 	2933-4

 1036. kaRRai vAr chaTai muTiyinAr aTiyavar kalappil 	2934-1
 uRRa cheykaiyil ozivu inRi urukiya manamum 	2934-2
 paRRu ilA n^eRip para chamayaN^kaLaip pARRum 	2934-3
 cheRRam mEviya chIlamum uTaiyAr Ayth thikazvAr 	2934-4

 1037. Ana n^AL chela arumaRaik kavuNiyar perumAn 	2935-1
 nyAna pOnakam n^ukarn^thathum n^Anilam uyya 	2935-2
 Enai vem chamaN chAkkiyam iziththu aziththathuvum 	2935-3
 Unam il pukaz aTiyAr pAl kETTu uvan^thu uLarAy 	2935-4

 1038. chelvam malkiya chira puraththalaivar chEvaTik kIz 	2936-1
 ellai illathu Or kAthalin iTai aRA uNarvAl 	2936-2
 allum n^aN pakalum purin^thavar aruL thiRamE 	2936-3
 chollavum cheyal kETkavum thozilinar AnAr 	2936-4

 1039. n^ikazum AN^ku avar n^ithip perum kizavanin mElAyth 	2937-1
 thikazum n^ITiya thiruvinil chiRan^thu uLar Akip 	2937-2
 pukazum mEnmaiyil ulakinil polin^thu uLAr eninum 	2937-3
 makavu ilAmaiyin makiz manai vAzkkaiyin maruNTu 	2937-4

 1040. ariya n^Irmaiyil arum thavam purin^thu aran aTiyArkku 	2938-1
 uriya archchanai ulappila cheytha an^ n^alaththAl 	2938-2
 kariyavAN^kuzal manaiviyAr vayiRu enum kamalaththu 	2938-3
 thUriya pUmakaL ena oru peN koTi uthiththAL 	2938-4

 1041. n^alla n^AL peRa Oraiyin n^alam mika uthippap 	2939-1
 pal perum kinai uTan peru vaNikar pAr muzuthum 	2939-2
 ellaiyil thanam mukan^thu koNTu yAvarum uvappa 	2939-3
 mallal AvaNa maRuku iTaip pozin^thu uLam makizn^thAr 	2939-4

 1042. ARu chUTiya muTiyinAr aTiyavarkku anpAl 	2940-1
 IRu ilAtha pUchanaikaL yAvaiyum mikach cheythu 	2940-2
 mARu ilA maRaiyavarkku vENTina ellAm aLiththup 	2940-3
 pERu maRRu ithuvE enum perum kaLi chiRan^thAr 	2940-4

 1043. chUtha n^al viNai maN^kalath thozil muRai thoTaN^ki 	2941-1
 vEtha n^Ithiyin vithi uLi vazA vakai viriththa 	2941-2
 chAthakath thoTu chaTaN^kukaL thacha thinam chellak 	2941-3
 kAthal mEviya chiRappinil kaTi vizA ayarn^thAr 	2941-4

 1044. yAvarum peru makizchchiyAl inpuRap payan^tha 	2942-1
 pAvai n^al uRuppu aNi kiLar paNpu elAm n^Okki 	2942-2
 pUvinAL ena varuthalil pUmpAvai enRE 	2942-3
 mEvum n^Amamum viLampinar puviyin mEl viLaN^ka 	2942-4

 1045. thiN^kaL thORum mun cheyyum ath thiruvaLar chiRappin 	2943-1
 maN^kalam puri n^alvinai mATchiyil peruka 	2943-2
 aN^kaN mA n^akar amaiththiTa ANTu ethir aNain^thu 	2943-3
 thaN^ku pEr oLich chIRaTi thaLi n^aTai payila 	2943-4

 1046. thaLarum minnin aN^kuram enath thamaniyak koTiyin 	2944-1
 vaLar iLam thaLirk kiLai ena maNi kiLar oLiyin 	2944-2
 aLaviil anychuTar kozun^thu ena aNai uRumparuvaththu 	2944-3
 iLa vanappu iNai anaiyavarkku Ezi ANTu eytha 	2944-4

 1047. azakin mun iLam patham ena aNiviLakku enna 	2945-1
 vizavu koNTu ezum pEthaiyar uTan viLaiyATTil 	2945-2
 kazaloTu ammanai kan^thukam enRu maRRu inaiya 	2945-3
 mazalai mel kiLik kulam ena manai iTai ATi 	2945-4

 1048. pon thoTich chiRu makaLir Ayaththu oTum puNarn^thu 	2946-1
 chiRRil muRRavum izaiththu uTan aTum thozil chiRu chORu 	2946-2
 uRRa uNTikaL payinRu oLi maNi Uchal ATi 	2946-3
 maRRum inpuRu vaNTal ATTu ayarvuTan vaLara 	2946-4

 1049. than^thaiyArum ath thaLir iLam kompu anAL thakaimai 	2947-1
 in^tha vaiyakaththu inmaiyAl inpuRu kaLippu 	2947-2
 van^tha chin^thaiyin makizn^thu maRRu ivaL maNam peRuvan 	2947-3
 an^thamil ena arun^ithikku uriyan enRu aRain^thAr 	2947-4

 1050. Aya n^ALkaLil amaN payil pANTi n^ATu athanaith 	2948-1
 thUya nyAnam uNTu aruLiya thOnRalAr aNain^thu 	2948-2
 mAyam valla amaN kaiyarai vAthil venRathuvum 	2948-3
 mEya veppu iTar mInavan mEl oziththathuvum 	2948-4

 1051. n^eruppil anychinAr thaN^kaLai n^Iril oTTiya pin 	2949-1
 maruppu n^IL kazuk kOlil maRRu avarkaL ERiyathum 	2949-2
 viruppinAl thirun^IRu mInavaRku aLiththu aruLip 	2949-3
 poruppu villiyAr chAthanam pORRu viththathuvum 	2949-4

 1052. innavARu elAm aRin^thuLAr eythi aN^ku ichaippach 	2950-1
 chonnavarkku elAm irun^ithi thUchu uTan aLiththu 	2950-2
 mannu pUn^tharAy vaLLalAr thamaith thichai n^Okkich 	2950-3
 chenni mEl karam kuviththu vIzn^thu ezun^thu chen^n^inRu 	2950-4

 1053. chuRRam n^ITiya kiLai elAm chUzn^thu uTan kETpak 	2951-1
 kaRRa mAn^thar vAz kAzi n^ATu uTaiyavarkku aTiyEn 	2951-2
 peRRu eTuththa pUm pAvaiyaiyum piRaN^kiya n^ithiyum 	2951-3
 muRRum ennaiyum koTuththanan yAn enRu mozin^thAr 	2951-4

 1054. ellaiyil perum kaLippinAl ipparichu iyampi 	2952-1
 mullai veN n^akai mukiz mulaiyAr uTan muTiyAmal 	2952-2
 malku chelvaththin vaLamaiyum maRai vaLar pukalich 	2952-3
 chelvarE uTaiyAr enum chin^thaiyAl makizn^thAr 	2952-4

 1055. ARRu n^ALkaLil aNaN^ku anAr kanni mATaththin 	2953-1
 pAl thaTam pozil maruN^kinil pani malar koyvAn 	2953-2
 pORRuvAr kuzal chETiyar uTan puRam pOn^thu 	2953-3
 kOl thoTith thaLir kaiyinAl mukai malar koyya 	2953-4

 1056. anpar inpuRum Arvaththin aLiththa pAN^ku allAl 	2954-1
 pon piRaN^ku n^Irp pukali kAvalarkku ithu puNarAthu 	2954-2
 enpathu uL koNTa pAnmai Or eyiRRu iLam paNiyAy 	2954-3
 munpu aNain^thathu pOla Or muL eyiRRu aravam 	2954-4

 1057. mauval mAthavip pan^tharil maRain^thu van^thu eythich 	2955-1
 chevvi n^ANmukai kavar pozuthinil malarch cheN^kai 	2955-2
 n^avvi vAL vizi n^aRu n^uthal cheRi n^eRi kUn^thal 	2955-3
 kovvai vAy avaL mukiz viral kavarn^thathu kuRiththu 	2955-4

 1058. n^Alu than^thamum enpu uRak kavarn^thu n^anychu ukuththu 	2956-1
 mEl ezum paNam viriththu n^inRu ATi vERu aTaN^ka 	2956-2
 n^Ila val viTam thoTarn^thu eza n^Er izai menpU 	2956-3
 mAlai thI iTaip paTTathu pOnRu uLam mayaN^ki 	2956-4

 1059. tharaiyil vIz tharach chETiyar verukkoTu thAN^ki 	2957-1
 virai chey mATaththin uL koTu pukun^thiTa vaNikar 	2957-2
 uraiyum uLLamum n^ilai azin^thu uRu thuyar perukak 	2957-3
 karaiyil chuRRamum thAmum mun kalaN^kinAr kaluzn^thAr 	2957-4

 1060. viTam tholaith thiTum vinychaiyil periyarAm mElOr 	2958-1
 aTarn^tha thI viTam akaRRuthaRku aNain^thuLAr anEkar 	2958-2
 thiTam koL man^thiram thiyAnam pAvaka n^ilai muTTi 	2958-3
 thoTarn^tha cheyvinaith thanith thanith thozilarAy chUzvAr 	2958-4

 1061. marun^thum eNNila mARila cheyyavum valin^thu 	2959-1
 porun^thu val viTam Ezu vEkamum muRai poN^kip 	2959-2
 perum thaTam kaN mel koTiyanAL thalai michaip piRaN^kith 	2959-3
 thirun^thu chey vinai yAvaiyum kaTan^thu thIrn^thu ilathAl 	2959-4

 1062. Avi thaN^ku pal kuRikaLum aTaivila Aka 	2960-1
 mEvu kAruTa vinychai viththakar ithu vithi enRu 	2960-2
 Ovum vElaiyil uRu perum chuRRamum alaRip 	2960-3
 pAvai mEl vizun^thu azuthanar paTar olik kaTal pOl 	2960-4

 1063. chin^thai vem thuyar uRum chivan^Echarum theLin^thu 	2961-1
 van^tha cheyvinai inmaiyil vaiyakaththu uLLOr 	2961-2
 in^tha vevviTam ozippavarukku Ikuvan kaNTa 	2961-3
 an^thamil n^ithik kuvai enap paRai aRaiviththAr 	2961-4

 1064. murachu iyampiya mUnRu n^AL akavaiyin muRRa 	2962-1
 arachar pAN^ku uLOr uLpaTa avani mEl uLLa 	2962-2
 karaiyil kalviyOr yAvarum aNain^thu tham kATchi 	2962-3
 puraiyil cheykaiyil thIrn^thiTAthu ozin^thiTap pOnAr 	2962-4

 1065. chIrin manniya chivan^Echar kaNTu uLam mayaN^kik 	2963-1
 kArin malkiya chOlai chUz kazumalath thalaivar 	2963-2
 chArum avvaLavum uTal thazal iTai aTakkich 	2963-3
 chEra enpoTu chAmpal chEmippathu theLivAr 	2963-4

 1066. uTaiya piLLaiyArkku ena ivaL thanai uraiththa athanAl 	2964-1
 aTaivu thunpuRuvathu athaRku ilaiyAm n^amakku enRE 	2964-2
 iTar ozin^tha pin aTakkiya enpoTu chAmpal 	2964-3
 puTai peruththa kumpaththinil pukap peythu vaippAr 	2964-4

 1067. kanni mATaththil munpu pOl kAppuRa amaiththup 	2965-1
 ponnum muththum mEl aNikalan pUn^thukil chUzn^thu 	2965-2
 pannu thUviyin panychaNai viraip paLLi athan mEl 	2965-3
 mannum ponnari mAlaikaL aNin^thu vaiththanarAl 	2965-4

 1068. mAlai chAn^thoTum manychanam n^AL thoRum vazAmaip 	2966-1
 pAlin n^Er tharum pOnakam pakal viLakki inaiya 	2966-2
 chAlum n^anmaiyil thakuvana n^ALthoRum chamaiththE 	2966-3
 ElumAl cheya yAvarum viyappu eythum n^ALil 	2966-4

 1069. chaNpai mannavar thiru oRRiyUr n^akar chArn^thu 	2967-1
 paNpu peRRa n^al thoNTar kaLuTan paNin^thu irun^tha 	2967-2
 n^aNpu mikka n^al vArththai an^ n^al pathi uLLOr 	2967-3
 vaN pukazp peru vaNikarkku van^thu urai cheythAr 	2967-4

 1070. chonnavarkku elAm thUchoTu kAchu pon aLiththE 	2968-1
 inna thanmaiyar ena oNA makiz chiRan^thu eythach 	2968-2
 chenni vAz mathiyAr thiru oRRiyUr aLavum 	2968-3
 thunnu n^IL n^aTaik kAvaNam thukil vithAniththu 	2968-4

 1071. makara thOraNam vaN kulaik kamukoTu kathali 	2969-1
 n^ikaril pal koTith thAmaN^kaL aNipeRa n^iraiththu 	2969-2
 n^akara n^IL maRuku yAvaiyum n^alam punain^thu aNiyAl 	2969-3
 pukaril pon ulakam izin^thathAm enap poliviththAr 	2969-4

 1072. innavARu aNi cheythu pal kuRai aRuppa Evi 	2970-1
 munnam oRRiyUr n^akar iTai muththamiz virakar 	2970-2
 pon aTith thalam thalaimichai punaivAn enRu ezuvAr 	2970-3
 an^n^akar perum thoNTarum uTan chela aNain^thAr 	2970-4

 1073. Aya vElaiyil arumaRaip pukaliyar pirAnum 	2971-1
 mEya oRRiyUr paNipavar viyan n^akar akanRu 	2971-2
 kAyal chUz karaik kaTal mayilAppuri n^Okkith 	2971-3
 thUya thoNTar tham kuzAththoTum ethir van^thu thOnRa 	2971-4

 1074. mARil vaN peru vaNikarum thoNTarum malarn^tha 	2972-1
 n^IRu chEr thavak kuzAththinai n^IL iTaik kaNTE 	2972-2
 ARu chUTinAr thirumakanAr aNain^thAr enRu 	2972-3
 IRilAtha Or makizchchiyinAl vizun^thu iRainycha 	2972-4

 1075. kAzi n^ATarum kathir maNich chivikai n^inRu izin^thu 	2973-1
 chUz irum perum thoNTar mun thozuthu ezun^thu aruLi 	2973-2
 vAzi mAthavar vaNikar chey thiRam cholak kETTE 	2973-3
 Azi chUz mayilA purith thirun^akar aNain^thAr 	2973-4

 1076. ath thiRaththu mun n^ikazn^thathu thiru uLLaththu amaiththuch 	2974-1
 chiththam inpuRum chivan^Echar tham cheyal vAyppap 	2974-2
 poyththa ach chamaN chAkkiyar puRaththuRai aziya 	2974-3
 vaiththa apperum karuNai n^OkkAl makizn^thu aruLi 	2974-4

 1077. kaN^kai vAr chaTaiyAr kapAlIchcharaththu aNain^thu 	2975-1
 thuN^ka n^IL chuTark kOpuram thozuthu pukku aruLi 	2975-2
 maN^kai paN^kar tham kOyilai valam koNTu vaNaN^kich 	2975-3
 cheN^kai chenni mEl kuvin^thiTath thirumunpu chErn^thAr 	2975-4

 1078. thEva thEvanaith thiruk kapAlIchcharaththu amuthaip 	2976-1
 pAvai pAkanaip parivuRu paNpinAl paravi 	2976-2
 mEvu kAthalin virumpiya viraivinAl vizun^thu 	2976-3
 n^Avin vAymaiyil pORRinAr nyAna champan^thar 	2976-4

 1079. pORRi mey aruL thiRam peRu parivuTan vaNaN^ki 	2977-1
 n^IRRin mEniyil n^iRai mayirp puLakaN^kaL n^eruN^kak 	2977-2
 kURRu aTarththavar kOyilin puRam pOn^thu aruLi 	2977-3
 ARRum in aruL vaNikar mER chela aruL cheyvAr 	2977-4

 1080. orumai uyththa n^al uNarvinIr ulakavar aRiya 	2978-1
 arumaiyAl peRu makaL enpu n^iRaiththa ak kuTaththaip 	2978-2
 peru mayAnaththu n^aTam purivAr perum kOyil 	2978-3
 thirumathil puRavAythaliR koNarka enRu cheppa 	2978-4

 1081. an^thamil peru makizchchiyAl avani mEl paNin^thu 	2979-1
 van^thu tham thiru manaiyinil mEvi ammaruN^ku 	2979-2
 kan^tha vAr pozil kanni mATaththinil pukku 	2979-3
 ven^tha chAmpalOTu enpu chEr kuTaththai vERu eTuththu 	2979-4

 1082. mUTu pan maNich chivikai uLpeythu munpOtha 	2980-1
 mATu chETiyar inam puTai chUzn^thu van^thu aNaiya 	2980-2
 ATal mEvinAr thiruk kapAlIchcharam aNain^thu 	2980-3
 n^ITu kOpuraththu ethir maNich chivikaiyai n^Ikki 	2980-4

 1083. aN^kaNALar tham apimukaththinil aTi uRaippAl 	2981-1
 maN^kai enpu chEr kuTaththinai vaiththu mun vaNaN^kap 	2981-2
 poN^ku n^IL punal pukali kAvalar puvanaththuth 	2981-3
 thaN^ki vAzpavarkku uRuthiyAm n^ilaimai chAthippAr 	2981-4

 1084. mATam ON^kiya mayilai mA n^akar uLAr maRRum 	2982-1
 n^ATu vAzpavar n^anRi il chamayaththin uLLOr 	2982-2
 mATu chUzn^thu kANpathaRku van^thu eythiyE maliya 	2982-3
 n^ITu thEvarkaL EnaiyOr vichumpu iTai n^eruN^ka 	2982-4

 1085. thoNTar tham perum kuzAm puTai chUztharath thollai 	2983-1
 aNTar n^Ayakar kOpura vAyil n^Er aNain^thu 	2983-2
 vaNTu vAr kuzalAL enpu n^iRain^tha maN kuTaththaik 	2983-3
 kaNTu thampirAn karuNaiyin perumaiyE karuthi 	2983-4

 1086. in^tha mAn^ilaththu iRan^thuLOr enpinaip pinnum 	2984-1
 n^an^thu n^anneRip paTuththiTa n^anmaiyAm thanmai 	2984-2
 an^tha enpoTu thoTarchchiyAm ena aruL n^OkkAl 	2984-3
 chin^thum aN^kam aN^kuTaiya pUmpAvai pEr cheppi 	2984-4

 1087. maNNinil piRan^thAr peRum payan mathi chUTum 	2985-1
 aNNalAr aTiyAr thamai amuthu cheyviththal 	2985-2
 kaNNinAl avar n^alvizAp polivu kaNTAr thal 	2985-3
 uNmaiyAm enil ulakar mun varuka ena uraippAr 	2985-4

 1088. mannuvAr chaTaiyArai mun thozuthu maTTu iTTa 	2986-1
 ennum n^al pathikaththinil pOthiyO ennum 	2986-2
 anna meyth thiruvAkku enum amutham avvaN^kam 	2986-3
 thunna van^thu van^thu uruvamAyth thokkathu akkuTaththuL 	2986-4

 1089. Ana thanmaiyin aththiru pATTinil aTaivE 	2987-1
 pOna vAyuvum vaTivamum polivoTu n^irampi 	2987-2
 Enai akkuTaththu aTaN^ki mun irun^thu ezuvathan mun 	2987-3
 nyAna pOnakar pin chamaNpATTinai n^avilvAr 	2987-4

 1090. thERRamil chamaN chAkkiyath thiNNarich cheykai 	2988-1
 ERRathu anRu ena eTuththu uraippAr enRa pOthu 	2988-2
 kOl thoTich cheN^kai thORRiTak kuTam uTain^thu ezuvAL 	2988-3
 pORRu thAmaraip pOthu avizn^thu ezun^thanaL pOnRAL 	2988-4

 1091. eTuththa pATTinil vaTivu peRRu iru n^Anku thiruppATTu 	2989-1
 aTuththa ammuRaip panniraNTu ANTu aLavu aNain^thu 	2989-2
 thoTuththa venychamaN pATTinil thOnRiTak kaNTu 	2989-3
 viTuththa vETkaiyar thiruk kaTaik kAppu mEl viriththAr 	2989-4

 1092. AN^kanam ezun^thu n^inRa aNaN^kinai n^OkkuvArkaL 	2990-1
 IN^ku ithu kANIr ennA aRputham eythum vElaip 	2990-2
 pAN^ku chUz thoNTar AnOr arakara ennap pArmEl 	2990-3
 ON^kiya Ochai umpar n^ATTinai uRRathu anRE 	2990-4

 1093. thEvarum munivar thAmum thiruvaruL chiRappu n^Okki 	2991-1
 pUvaru virai koL mAri pozin^thanar ozin^tha maNNOr 	2991-2
 yAvarum irun^tha vaNNam empirAn karuNai enRE 	2991-3
 mEviya kaikaL uchchi mEl kuviththu iRainychi vIzn^thAr 	2991-4

 1094. aN^ku avaL uruvam kANpAr athichayam mikavum eythip 	2992-1
 paN^kam uRRArE pOnRAr para chamayaththin uLLOr 	2992-2
 eN^kuLa cheykai thAn maRRu en cheythavARu ithu enRu 	2992-3
 chaN^kaiyAm uNarvu koLLum chamaNar thaLLATi vIzn^thAr 	2992-4

 1095. kanni than vanapputh thannaik kaNkaLAl muTiyak kANAr 	2993-1
 munnuRak kaNTArkku ellAm moy karum kuzalin pAram 	2993-2
 manniya vathanam chem thAmaraiyinil kariya vaNTu 	2993-3
 thunniya ozuN^ku thuRRa chUzal pOl iruNTu thOnRa 	2993-4

 1096. pAN^ku aNi churumpu moyththa panimalar aLakap pan^thi 	2994-1
 thEN^kamaz Aram chErum thirun^uthal viLakkam n^Okkil 	2994-2
 pUN^koTikku azakin mAri pozin^thiTap puyal kIz iTTa 	2994-3
 vAN^kiya vAna villin vaLar oLi vanappu vAyppa 	2994-4

 1097. paruva men koTikaL paNTu puram eriththavar tham n^eRRi 	2995-1
 oru vizi eriyin n^IRAy aruL peRa uLanAm kAman 	2995-2
 cheru ezum thanu athu onRum chEma vil onRum Aka 	2995-3
 iru perum chilaikaL mun koNTu ezun^thana pOla ERpa 	2995-4

 1098. maNNiya maNiyin cheyya vaLar oLi mEniyAL than 	2996-1
 kaNNiNai vanappuk kANil kAmaru vathanath thiN^kaL 	2996-2
 thaNNaLi virin^tha chOthi veLLaththil thakaivin n^ILa 	2996-3
 oN n^iRak kariya cheyya kayal iraNTu oththu ulAva 	2996-4

 1099. paNi vaLar alkul pAvai n^Achiyum pavaLa vAyum 	2997-1
 n^aNiya pEr oLiyil thOnRum n^alaththinai n^ATuvArkku 	2997-2
 maNi n^iRak kOpam kaNTu maRRathu vavvath thAzum 	2997-3
 aNi n^iRak kAma rUpi aNaivathAm azaku kATTa 	2997-4

 1100. iLamayil anaiya chAyal En^thu izai kuzai koL kAthu 	2998-1
 vaLam miku vanappinAlum vaTin^tha thAL uTaimaiyAlum 	2998-2
 kiLar oLi makaram vERu kezumiya thanmaiyAlum 	2998-3
 aLavil chIr anaN^kan venRik koTi iraNTu anaiyAka 	2998-4

 1101. vil poli tharaLak kOvai viLaN^kiya kazuththu mIthu 	2999-1
 poRpamai vathanamAkum pathuma n^al n^ithiyam pUththa 	2999-2
 n^aRperum paNilam ennum n^annithi pOnRu thOnRi 	2999-3
 aRpolivu kaNTAr than^tha aruTku aTaiyALam kATTa 	2999-4

 1102. eriyaviz kAn^thaL menpUth thalai thoTuththu ichaiya vaiththuth 	3000-1
 thiran peRach churukkum chechchai mAlaiyO theriyin vERu 	3000-2
 karu n^eTu kayal kaN maN^kai kaikaLAl kAn^thi veLLam 	3000-3
 aruku izin^thanavO ennum athichayam vaTivil thOnRa 	3000-4

 1103. Er kezu mArpil poN^kum En^thu iLam koN^kai n^Akak 	3001-1
 kAr kezu viTaththai n^Ikkum kavuNiyar thalaivar n^OkkAl 	3001-2
 Ar thiru aruLil pUriththu aTaN^kiya amuthak kumpach 	3001-3
 chIr kezu mukizaik kATTum chevviyil thikazn^thu thOnRa 	3001-4

 1104. kAma vEL ennum vETan un^thiyil karan^thu koN^kai 	3002-1
 n^Emi am puTkaL thammai akappaTa n^Erithu Aya 	3002-2
 thAma n^IL kaNNi chErn^tha chalAkai thUkkiyathE pOlum 	3002-3
 vAmamE kalai chUz valli maruN^kin mEl urOma valli 	3002-4

 1105. piNi aviz malar men kUn^thal peN amuthu anaiyAL chempon 	3003-1
 aNi vaLar alkul thaN^kaL aravu chey pizaiyAl anychi 	3003-2
 maNi kiLar kAnychi chUzn^thu vanappuTai alkul Akip 	3003-3
 paNi ulaku ALum chETan paNam viriththu aTaithal kATTa 	3003-4

 1106. varimayil anaiya chAyal maN^kai pon kuRaN^kin mAmai 	3004-1
 kari iLam piTikkai venRu kathali men thaNTu kATTa 	3004-2
 therivuRum avarkku menmaich chezu muzan^thALin chevvi 	3004-3
 purivuRu pon pan^thu ennap polin^thu oLi viLaN^kip poN^ka 	3004-4

 1107. pUvalar n^aRumen kUn^thal pon koTi kaNaikkAl kAman 	3005-1
 Ava n^AzikaiyE pOlum azakinil mEnmai eytha 	3005-2
 mEviya chempon thaTTin vanappinai mIthiTTu enRum 	3005-3
 Oviyarkku ezutha oNNAp paraTTu oLi oLir uRRu ON^ka 	3005-4

 1108. kaRpakam InRa chevvik kAmaru pavaLach chOthip 	3006-1
 pon thiraL vayirap paththip pUn^thuNar malarn^tha pOlum 	3006-2
 n^aRpatham polivu kATTa nyAlamum vichumpu ellAm 	3006-3
 aRputham eythath thOnRi azakinukku aNiyAy n^inRAL 	3006-4

 1109. eNNil ANTu eythum vEthAp paTaiththavaL ezilin veLLam 	3007-1
 n^aNNum n^An mukaththAl kaNTAn avaLinum n^allAL thanpAl 	3007-2
 puNNiyap pathinARu ANTu pEr peRum pukali vEn^thar 	3007-3
 kaN n^uthal karuNai veLLam Ayiram mukaththAl kaNTAr 	3007-4

 1110. innaNam viLaN^kiya Er koL chAyalAL 	3008-1
 thannai mun kaN uRak kaNTa thAthaiyAr 	3008-2
 pon aNi mALikaip pukali vEn^thar thAL 	3008-3
 chenniyil porun^tha mun chenRu vIzn^thanar 	3008-4

 1111. aNaN^kinum mEmpaTum annam annavaL 	3009-1
 paNam puri aravaraip paramar mun paNin^thu 	3009-2
 iNaN^kiya mukil mathil chaNpai En^thalai 	3009-3
 vaNaN^kiyE n^inRanaL maNNuLOr thoza 	3009-4

 1112. chIr kezu chiva n^Echar thammai munnamE 	3010-1
 kAr kezu chOlai chUz kAzi mannavar 	3010-2
 Er kezu chiRappil n^um makaLai koNTu inip 	3010-3
 pAr kezu manaiyil paTarmin enRalum 	3010-4

 1113. perukiya aruL peRum vaNikar piLLaiyAr 	3011-1
 maruvu thAmarai aTi vaNaN^kip pORRi n^inRu 	3011-2
 arumaiyAl aTiyanEn peRRa pAvaiyaith 	3011-3
 thirumaNam puNarn^thu aruL cheyyum enRalum 	3011-4

 1114. maRRavar thamakku vaN pukali vANar n^Ir 	3012-1
 peRRa peN viTaththinAl vIn^tha pinnaiyAn 	3012-2
 kaRRaivAr chaTaiyavar karuNai kANvara 	3012-3
 uRpavip piththalAl urai thakAthu ena 	3012-4

 1115. vaNikarum chuRRamum mayaN^kip piLLaiyAr 	3013-1
 aNimalar aTiyil vIzn^thu araRRa AN^ku avar 	3013-2
 thaNivil n^IL perun^thuyar thaNiya vEtha n^Ul 	3013-3
 thuNivinai aruL cheythAr thUya vAymaiyAr 	3013-4

 1116. theLLu n^Ithiyin muRai kETTa chIrkkiLai 	3014-1
 veLLamum vaNikarum vETkai n^IththiTap 	3014-2
 paLLa n^Irch chelavu enap paramar kOyilin 	3014-3
 uL ezun^thu aruLinAr uTaiya piLLaiyAr 	3014-4

 1117. pAnmaiyAl vaNikarum pAvai than maNam 	3015-1
 EnaiyOrkku ichaikilEn enRu koNTu pOy 	3015-2
 vAnuyar kanni mATaththu vaiththanar 	3015-3
 thEnamar kOthaiyum chivaththai mEvinAL 	3015-4

 1118. thEvar pirAn amarn^thu aruLum thiruk kapAlIchcharaththu 	3016-1
 mEviya nyAnath thalaivar virinychan muthal evvuyirkkum 	3016-2
 kAvalanAr peruN^karuNai kai than^tha paTi pORRip 	3016-3
 pAvalar chen^thamiz pATi pan muRaiyum paNin^thu ezuvAr 	3016-4

 1119. thozuthu puRam pOn^thu aruLith thoNTar kuzAm puTai chUza 	3017-1
 pazuthil pukaz thirumayilaip pathiyil amarn^thu aruLum n^AL 	3017-2
 muzuthulakum tharum iRaivar muthal thAnam pala iRainycha 	3017-3
 azuthulakai vAzviththAr appathiyin maruN^ku akalvAr 	3017-4

 1120. thiruththoNTar aN^ku uLLAr viTai koLLach chivan^Echar 	3018-1
 varuththam akanRiTa mathura mozi aruLi viTai koTuththu 	3018-2
 n^iruththar uRai piRa pathikaL vaNaN^kip pOy n^iRai kAthal 	3018-3
 aruththiyOTum thiruvAnmiyUr paNiya aNaivuRRAr 	3018-4

 1121. thiruvAnmiyUr mannum thiruththoNTar chiRappu ethira 	3019-1
 varuvAr maN^kala aNikaL maRuku n^iraiththu ethirkoLLa 	3019-2
 arukAka izin^thu aruLi avar vaNaN^kath thozuthu anpu 	3019-3
 tharuvAr tham kOyil maNiththaTam n^eTuN^kOpuram chArn^thAr 	3019-4

 1122. mikkuyarn^tha kOpuraththai vaNaN^ki viyan thirumunRil 	3020-1
 pukkaruLi kOyilinaip puTai valam koNTu uL aNain^thu 	3020-2
 kokku iRakum mathik kozun^thum kuLir punalum oLirkinRa 	3020-3
 chekkar n^ikar chaTai muTiyAr chEvaTiyin kIzth thAzn^thAr 	3020-4

 1123. thAzn^thu pala muRai paNin^thu thampirAn mun n^inRu 	3021-1
 vAzn^thu kaLivarap piRavi marun^thAna perun^ thakaiyaich 	3021-2
 chUzn^tha ichaith thiruppathikach chol mAlai vinA uraiyAl 	3021-3
 vIzn^tha perum kAthaluTan chAththi mika inpuRRAr 	3021-4

 1124. paravi varum Anan^tham n^iRain^tha thuLi kaN panippa 	3022-1
 viravu mayirp puLakaN^kaL michai viLaN^kap puRaththu aNaivuRRu 	3022-2
 arava n^eTum thirai vElai aNivAnmiyUr athanuL 	3022-3
 chirapuraththup puravalanAr chila n^AL aN^ku inithu amarn^thAr 	3022-4

 1125. aN^kaN amarvAr ulaku AL uTaiyArai arum thamizin 	3023-1
 poN^kum ichaip pathikaN^kaL pala pORRip pOn^thu aruLik 	3023-2
 kaN^kai aNi maNi muTiyAr pathi palavum kalan^thu iRainychich 	3023-3
 cheN^kaN viTaik koTiyAr tham iTaich churaththaich chEr uRRAr 	3023-4

 1126. chenni iLa mathi aNin^thAr maruvu thiru iTaich churaththu 	3024-1
 mannum thiruth thoNTar kuzAm ethir koLLa van^thu aruLi 	3024-2
 n^al n^eTum kOpuram iRainychi uLpukun^thu n^al kOyil 	3024-3
 thannai valam koNTu aNain^thAr thampirAn thiru munpu 	3024-4

 1127. kaNTa pozuthE kalan^tha kAthalAl kai thalai mEl 	3025-1
 koNTu thalam uRa vizun^thu kulavu peru makizchchi uTan 	3025-2
 maNTiya pEr anpu uruki mayir mukizppa vaNaN^ki ezun^thu 	3025-3
 aNTar pirAn thirumEni vaNNam kaNTu athichayiththAr 	3025-4

 1128. irun^tha iTaich churam mEvum ivar vaNNam ennE enRu 	3026-1
 arum thamizin thiruppathikaththu alar mAlai koTu paravith 	3026-2
 thirun^thu manam karain^thu urukath thirukkaTaik kAppuch chAththip 	3026-3
 perum thani vAzvinaip peRRAr pEr ulakin pERu AnAr 	3026-4

 1129. n^iRain^thu ArA vETkaiyinAl n^inRu iRainychi puRam pOn^thu aN^ku 	3027-1
 uRain^thu aruLip paNikinRAr umaipAkar aruL peRRuch 	3027-2
 chiRan^tha thiruth thoNTaruTan ezun^thu aruLich chen^thuruththi 	3027-3
 aRain^thu aLikaL payil chAral thirukkazuk kunRinai aNain^thAr 	3027-4

 1130. chenRu aNaiyum pozuthin kaN thiruththoNTar ethir koLLap 	3028-1
 pon thikazum maNich chivikai izin^thu aruLi uTan pOn^thu 	3028-2
 manRal viri n^aRum chOlaith thirumalaiyai valam koNTu 	3028-3
 min thayaN^kum chaTaiyArai viruppinuTan paNikinRAr 	3028-4

 1131. thirukkazuk kunRu amarn^tha cheN^kanakath thanik kunRaip 	3029-1
 perukka vaLar kAthalinAl paNin^thu ezun^thu pErAtha 	3029-2
 karuththin uTan kAthal cheyum kOyil kazukkunRu enRu 	3029-3
 thiruppathikam punain^thu aruLich chin^thai n^iRai makiz uRRAr 	3029-4

 1132. inpuRRu aN^ku amarn^thu aruLi IRil perum thoNTar uTan 	3030-1
 min peRRa vENiyinAr aruL peRRup pOn^thu aruLi 	3030-2
 enpuRRa maNimArpar ellai ilA ATchi purin^thu 	3030-3
 anpuRRu makizn^tha thiru achchiRu pAkkam aNain^thAr 	3030-4

 1133. Athi muthal varai vaNaN^ki ATchi koNTAr ena moziyum 	3031-1
 kOyil thiruppathika ichai kulAviya pATalil pORRi 	3031-2
 mAthavaththu munivaruTan vaNaN^ki makizn^thu inpuRRuth 	3031-3
 thIthu akaRRum cheykaiyinAr chila n^AL amarn^thu aruLi 	3031-4

 1134. ERaNin^tha vel koTiyAr inithu amarn^tha pathi piRavum 	3032-1
 n^IRaNin^tha thiruththoNTar ethir koLLa n^Ern^thu iRainychi 	3032-2
 vERu pala n^athi kAnam kaTan^thu aruLi virichaTaiyil 	3032-3
 ARaNin^thAr makizn^tha thiru arachiliyai van^thu aTain^thAr 	3032-4

 1135. arachiliyai amarn^thu aruLum aN^kaN arachaip paNin^thu 	3033-1
 parachi ezu thirup puRavAr panam kATTUr muthalAya 	3033-2
 virai chey malark konRaiyinAr mEvu pathi pala vaNaN^kith 	3033-3
 thirai chey n^eTum kaTal uTuththa thiruththillai n^akar aNain^thAr 	3033-4

 1136. ellaiyil nyAnath thalaivar ezun^thu aruLa ethir koLvAr 	3034-1
 thillaiyil vAz an^thaNar meyth thiruththoNTar chiRappin oTu 	3034-2
 malki ethir paNin^thu iRainycha maNimuththin chivikai izin^thu 	3034-3
 alku perum kAthal uTan anychali koNTu aNaikinRAr 	3034-4

 1137. thiru ellaiyinaip paNin^thu chenRu aNaivAr chEN vichumpai 	3035-1
 maruvi viLaN^kuoLi thazaikkum vaTathichai vAyilai vaNaN^ki 	3035-2
 uruku perum kAthal uTan uL pukun^thu maRaiyin oli 	3035-3
 peruki vaLar maNimATap perum thiru vIthiyai aNain^thAr 	3035-4

 1138. n^alam maliyum thiruvIthi paNin^thu ezun^thu n^al thavartham 	3036-1
 kulam n^iRain^tha thiruvAyil kuviththa malarch cheN^kaiyOTu 	3036-2
 thalamuRa mun thAzn^thu eythith thamaniya mALikai maruN^ku 	3036-3
 valamuRa van^thu ON^kiya pErampalaththai vaNaN^kinAr 	3036-4

 1139. vaNaN^ki mika manam makizn^thu mAl ayanum thozum pUtha 	3037-1
 kaNaN^kaL miTai thiruvAyil paNin^thu ezun^thu kaN kaLippa 	3037-2
 aNaN^ku thani kaNTu aruLa ampalaththE ATukinRa 	3037-3
 kuNam kaTan^tha thanik kUththar perum kUththu kumpiTuvAr 	3037-4

 1140. thoNTar manam piriyAtha thiruppaTiyaith thozuthu iRainychi 	3038-1
 maNTuperuN^ kAthalinAl n^Okki mukam malarn^thu ezuvAr 	3038-2
 aNTam elAm n^iRain^thu ezun^tha Anan^thaththuL alain^thu 	3038-3
 kaNTa pErin paththin karaiyillA n^ilai aNain^thAr 	3038-4

 1141. an^n^ilaimai aTain^thu thiLaiththu AN^ku eythAk kAlaththil 	3039-1
 mannu thiru ampalaththai valam koNTu pOn^thu aruLi 	3039-2
 pon aNi mALikai vIthip puRaththu aNain^thu pOthu thoRum 	3039-3
 innichai vaNthamiz pATik kumpiTTu aN^ku inithu irun^thAr 	3039-4

 1142. thirun^thiya chIrth thAthaiyAr chiva pAtha iruthayarum 	3040-1
 porun^thu thiruvaLar pukalip pUchurarum mAthavarum 	3040-2
 perum thirumAl ayan pORRum perum paRRa puliyUril 	3040-3
 irun^ thamiz Akarar aNain^thAr enak kETTu van^thu aNain^thAr 	3040-4

 1143. AN^ku avaraik kaNTu chiRappu aLiththu aruLi avarOTum 	3041-1
 thAN^kariya kAthalinAl tham perumAn kazal vaNaN^ka 	3041-2
 ON^ku thiruth thillai vAz an^thaNarum uTan Akath 	3041-3
 thEn kamaz konRaich chaTaiyAr thiruchchiRRampalam paNin^thAr 	3041-4

 1144. then pukali an^thaNarum thillai vAz an^thaNar mun 	3042-1
 anpu n^eRi perukkuviththa aNTakaiyAr aTi pORRi 	3042-2
 pon puri chenychaTaik kUththar aruL peRRu pOn^thu aruLi 	3042-3
 inpuRu thONiyil amarn^thAr thamai vaNaN^ka ezun^thu aruLa 	3042-4

 1145. n^al thavar tham kuzAththOTum n^ampar thiru n^aTam cheyyum 	3043-1
 pon pathiyin thiru ellai paNin^thu aruLip puRam pOn^thu 	3043-2
 peRRam uyarththavar amarn^tha piRapathiyum pukku iRainychik 	3043-3
 kaRRavarkaL paravu thiruk kazumalamE chenRu aTaivAr 	3043-4

 1146. pal pathikaL kaTan^thu aruLip panniraNTu pEr paTaiththa 	3044-1
 thollai vaLap pUn^tharAy thUraththE thOnRuthalum 	3044-2
 malku thiru maNimuththin chivikai izin^thu ethir vaNaN^ki 	3044-3
 chelva miku pathi athan mEl thiruppathikam aruL cheyvAr 	3044-4

 1147. mannum ichai mozi vaNTAr kuzal arivai enRu eTuththu 	3045-1
 minnu chuTar mALikai viN thAN^kuva pOl vENupuram 	3045-2
 ennum ichaich chol mAlai eTuththu iyampi ezun^thu aruLip 	3045-3
 punnai maNam kamaz puRavap puRampu aNaiyil van^thu aNain^thAr 	3045-4

 1148. vAzi vaLar puRampu aNaiyin maruN^ku aNain^thu vari vaNTu 	3046-1
 chUzum malar n^aRum thIpa thUpaN^kaLuTan thozuthu 	3046-2
 kAzi n^akar chErmin enak kaTai muTin^tha thiruppathikam 	3046-3
 Ezichaiyin uTan pATi eyin mUthUr uL pukun^thAr 	3046-4

 1149. chEN uyarn^tha thiruththONi vIRRu irun^tha chivaperumAn 	3047-1
 thAn n^inain^tha Atharavin thalaippATTu thanai unni 	3047-2
 n^IL n^ilaik kOpuram aNain^thu n^Er iRainychip pukku aruLi 	3047-3
 vAN n^ilavu peruN^ kOyil valam koNTu mun paNin^thAr 	3047-4

 1150. mun iRainychith thiruvaruLin muzu n^Okkam peRRu ERip 	3048-1
 pon imayap pAvaiyuTan puNarn^thu irun^tha purAthanaraich 	3048-2
 chenni michaik kuviththa karam koTu vizun^thu thiLaiththu ezun^thu 	3048-3
 mannu peru vAzvu eythi manam kaLippa vaNaN^kuvAr 	3048-4

 1151. paravu thirup pathikaN^kaL palavum ichaiyinil pATi 	3049-1
 viraviya kaN aruvi n^Ir veLLaththil kuLiththu aruLi 	3049-2
 aravu aNin^thAr aruL peruka puRampu eythi anpar uTan 	3049-3
 chirapuraththup perum thakaiyAr tham thirumALikai chErn^thAr 	3049-4

 1152. mALikaiyin uL aNain^thu maRaiyavarkaTku aruL purin^thu 	3050-1
 thAL paNiyum perum kiLaikkuth thakuthiyinAl thalai aLicheythu 	3050-2
 ALuTaiya tham perumAn aTiyavar kaLuTan amarn^thu 	3050-3
 n^ILavarum pErinpam mikap peruka n^ikazu n^AL 	3050-4

 1153. kAzi n^ATu uTaiya pirAn kazal vaNaN^ki makizvu eytha 	3051-1
 Aziyinum mikap perukum AchaiyuTan thirumurukar 	3051-2
 vAzi thiru n^Ila n^akkar muthal thoNTar maRRu eNaiyOr 	3051-3
 chUzum n^eTum chuRRam uTan thONipuram thozuthu aNain^thAr 	3051-4

 1154. van^thavarai ethir koNTu manam makizn^thu chaNpaiyarkOn 	3052-1
 an^thamil chIr aTiyArkaL avarOTum inithu amarn^thu 	3052-2
 chun^tharavAr aNaN^kin uTan thONiyil vIRRu irun^thAraich 	3052-3
 chen^thamizin pan^thaththAl thiruppathikam pala pATi 	3052-4

 1155. peru makizchchiyuTan chellap perum thavaththAl peRRavarum 	3053-1
 maruvu perum kiLaiyAna maRaiyavarum uTan kUTith 	3053-2
 thiruvaLar nyAnaththalaivar thirumaNam cheythu aruLuthaRkup 	3053-3
 paruvam ithu enRu eNNi aRivikkap pAN^ku aNain^thAr 	3053-4

 1156. n^ATTu maRai muRai ozukkam nyAna pOnakarukkum 	3054-1
 kUTTuvathu manam koLvAr kOthil maRai n^eRich chaTaN^ku 	3054-2
 kATTavarum vELvi pala purivathaRku Or kannithaNai 	3054-3
 vETTaruLa vENTum ena viNNappam cheythArkaL 	3054-4

 1157. maRRavar tham mozi kETTu mAthavaththin kozun^thu anaiyAr 	3055-1
 chuRRam uRum perum pAchath thoTarchchi viTum n^ilaimaiyarAy 	3055-2
 peRRam uyarththavar aruL mun peRRathinAl ichaiyAthu 	3055-3
 muRRiyathu Ayinum kUTAthu enRu avar mun mozin^thu aruLa 	3055-4

 1158. arumaRaiyOr avar pinnum kai thozuthu aN^ku aRivippAr 	3056-1
 irun^ilaththu maRai vazakkam eTuththIr n^Ir AthalinAl 	3056-2
 varumuRaiyAl aRuthozilin vaithikamAm n^eRi ozukum 	3056-3
 thirumaNam cheythu aruLuthaRkuth thiru uLLam cheyyum ena 	3056-4

 1159. maRai vAza an^thaNar vAymai ozukkam perukum 	3057-1
 thuRai vAzach chuRRaththAr thamakku aruLi uTan paTalum 	3057-2
 piRai vAzum thirumuTiyil perum punalOTu aravu aNin^tha 	3057-3
 kaRai vAzum kaNTaththAr thamaith thozuthu manam kaLiththAr 	3057-4

 1160. thiru nyAna champan^thar thiru uLLam cheytha athaRkuth 	3058-1
 tharuvAymai maRaiyavarum thAthaiyarum thAN^ka ariya 	3058-2
 peruvAzvu peRRAr Ayp pinynykanAr aruL enRE 	3058-3
 urukA n^inRu inpam uRum uLa makizchchi eythuvAr 	3058-4

 1161. Ethamil chIr maRaiyavaril ERRa kulaththOTu ichaivAl 	3059-1
 n^Athar thirup perumaNaththu n^ampANTAr n^ampi peRum 	3059-2
 kAthaliyaik kAzi n^ATu uTaiyapirAn kaippiTikka 	3059-3
 pOthum avar perum thanmai enap porun^tha eNNinAr 	3059-4

 1162. thirunyAna champan^thar chIr peruka maNam puNarum 	3060-1
 peruvAzvu thiruththoNTar maRaiyavarkaL mikappENi 	3060-2
 varuvArum perum chuRRam makiz chiRappa makaL pEchath 	3060-3
 tharuvAr thaN pan^thaNai n^allUr chArkinRAr thAthaiyAr 	3060-4

 1163. mikka thiruththoNTarkaLum vEthiyarum uTan Ekath 	3061-1
 thikku n^ikaz thirun^allUr perumaNaththaich chenRu eythath 	3061-2
 thakka pukaz n^ampANTAr n^ampithAm athu kETTuch 	3061-3
 chekkar chaTaimuTiyAr tham thiruppAtham thozuthu ezuvAr 	3061-4

 1164. oppariya pEr uvakai ON^ki ezum uLLaththAl 	3062-1
 appu n^iRai kuTam viLakku maRuku ellAm aNi perukkich 	3062-2
 cheppariya Arvam miku perum chuRRaththu oTum chenRE 	3062-3
 epporuLum eythinEn enath thozuthu aN^ku ethir koNTAr 	3062-4

 1165. ethir koNTu maNi mATaththinil eythi inpamuRu 	3063-1
 mathura mozi pala mozin^thu varan muRaiyAl chiRappu aLippa 	3063-2
 chathur mukanin mElAya chaNpai varu maRaiyavarum 	3063-3
 muthir uNarvin mAthavarum aNain^tha thiRam mozikinRAr. 	3063-4

 1166. nyAna pOnakarukku n^althavaththin ozukkaththAl 	3064-1
 Unamil chIlaththu umpAl makaL pEcha van^thathu ena 	3064-2
 Ana pEr an^thaNarkaL pAl aruL uTaimai yAm enRu 	3064-3
 vAn aLavu n^iRain^tha peru manam makizchchi oTu mozivAr 	3064-4

 1167. ummuTaiya perum thavaththAl ulaku anaiththum InRu aLiththa 	3065-1
 ammai thirumulaip pAlil kuzaiththa Ar amuthu uNTArkku 	3065-2
 emmuTaiya kulak kozun^thai yAm uyyath tharukinROm 	3065-3
 vammin ena uraiththu manam makizn^thu chelaviTuththAr 	3065-4

 1168. pEr uvakaiyAl ichaivu peRRavar thAm mINTu aNain^thu 	3066-1
 kAr ulavu malarch chOlaik kazumalaththai van^thu eythik 	3066-2
 chIr uTaiya piLLaiyArkku avar n^Ern^thapaTi cheppip 	3066-3
 pAr kulavum thirumaNaththin pAnmaiyinaith thoTaN^kuvAr 	3066-4

 1169. thirumaNam chey kaliyANath thirun^ALum thikaz chiRappin 	3067-1
 maruviya Oraiyum kaNitha maN^kala n^Ulavar vakuppap 	3067-2
 peruku maNa n^AL Olai perum chiRappinuTan pOkki 	3067-3
 aruL purin^tha n^annALil aNimuLaip pAlikai vithaiththAr 	3067-4

 1170. chelvam mali thiruppukali chezum thiru vIthikaL ellAm 	3068-1
 malku n^iRai kuTam viLakku makara thOraNam n^iraiththE 	3068-2
 ellaiyilA oLi muththu mAlaikaL eN^kaNum n^ARRi 	3068-3
 alku perum thiru ON^ka aNi chiRakka alaN^kariththAr 	3068-4

 1171. arun^thavaththOr an^thaNarkaL ayal uLLOr thAm uyya 	3069-1
 porun^thu thiru n^AL Olai poruvu iRan^thAr koNTu aNaiyath 	3069-2
 thirun^thu pukaz n^ampANTAr n^ampi chiRappu ethir koNTu 	3069-3
 varun^thavaththAn makaL koTuppAr vathuvai vinai thoTaN^kuvAr 	3069-4

 1172. mannum perum chuRRaththAr ellArum van^thu INTi 	3070-1
 n^annilaimaith thirun^ALukkezun^ALAm n^al n^ALil 	3070-2
 panmaNi maN^kala muracham palliyaN^kaL n^iRain^thu Arppa 	3070-3
 pon maNip pAlikai mIthu punitha muLai pUriththAr 	3070-4

 1173. chEN uyarum mATaN^kaL thirup peruku maNTapaN^kaL 	3071-1
 n^INilaiya mALikaikaL n^ikaril aNi peRa viLakkik 	3071-2
 kANa varum kai vaNNam kavin ON^kum paTi ezuthi 	3071-3
 vAN n^ilavu maNik kaTaik kaN maN^kalak kOlam punain^thu 	3071-4

 1174. n^ITu n^ilaith thOraNaN^kaL n^IL maruku thoRum n^iraiththu 	3072-1
 mATuyarum koTi mAlai maNi mAlai iTaip pOkkich 	3072-2
 chETuyarum vEthikaikaL chezum chAn^thu koTu n^Ivip 	3072-3
 pITu kezu maNi muththin perum pan^thar pala punain^thAr 	3072-4

 1175. manRal vinaith thiru muLai n^AL thoTaN^ki varum n^AL ellAm 	3073-1
 munRil thoRum vIthi thoRum muka n^eTuvAyikaL thoRum 	3073-2
 n^inRu oLirum maNi viLakku n^iRaivAchap pon kuTaN^kaL 	3073-3
 thunRu chuTarth thAmaN^kaL thUpaN^kaL thuthaiviththAr 	3073-4

 1176. eN^kaNum meyth thiruththoNTar maRaiyavarkaL EnaiyOr 	3074-1
 maN^kala n^IL maNavinai n^AL kETTu mika makizvu eythip 	3074-2
 poN^ku thiruppukalithanil n^ALthORum pukun^thu INTa 	3074-3
 aN^kaN aNain^thavarkku ellAm perum chiRappu mika aLiththAr 	3074-4

 1177. maN^kala thUriya n^Atham maRuku thoRum n^inRu iyampap 	3075-1
 poN^kiya n^AnmaRai Ochai kaTal Ochai michaip poliyath 	3075-2
 thaN^ku n^aRum kuRai akilin thazaiththa chezum pukaiyin uTan 	3075-3
 cheN^kanal Akuthip pukaiyum theyva virai maNam peruka 	3075-4

 1178. eN thichaiyil uLLOrum INTu vaLaththoTu n^eruN^kap 	3076-1
 paNTa n^iRai chAlaikaLum pala vERu vitham payila 	3076-2
 maNTu peru n^ithik kuvaikaL malaip piRaN^kal ena maliya 	3076-3
 uNTi vinaip perum thuzani OvAtha oli ON^ka 	3076-4

 1179. mA maRai n^Ul vithich chaTaN^kil vakuththa muRai n^eRi marapin 	3077-1
 thU maNam n^al upakaraNam chamaippavar tham thozil thuvanRath 	3077-2
 thAmaraiyOn anaiya perum thava maRaiyOr thAm eTuththa 	3077-3
 pUmaruvu pon kalachap puNNiya n^Ir polivu eytha 	3077-4

 1180. kuN^kumaththin chezum chERRin kUTTu amaippOr inam kuzumap 	3078-1
 poN^kuviraip puthuk kalavaip pukai eTuppOr thokai viravath 	3078-2
 thuN^ka n^aRum karppUrach chuNNam iTippOr n^eruN^ka 	3078-3
 eN^kum malarp piNai punaivOr ITaN^kaL mikap peruka 	3078-4

 1181. inaiya pala vERu thozil emmaruN^kum n^iraiththu iyaRRum 	3079-1
 manai vaLarum maRuku ellAm maNa aNi chey maRai mUthUr 	3079-2
 n^inaivu ariya peru vaLaN^kaL n^eruN^kuthalAl n^ithik kOmAn 	3079-3
 thanai iRaivar thAm Evach chamaiththathu pOl amain^thu uLathAl 	3079-4

 1182. mARilA n^iRai vaLam tharum pukaliyin maNam mIk 	3080-1
 kURu n^ALin mun n^ALinil vEthiyar kuzAmum 	3080-2
 n^IRu chEr thiruththoNTarum n^ikar ilAthavarukku 	3080-3
 ARu chUTinAr aruL thirukkAppu n^AN aNivAr 	3080-4

 1183. vEtha vAymaiyin vithi uLi vinaiyinAl viLaN^ka 	3081-1
 Otha n^Ir ulakil iyan muRai ozukkamum perukak 	3081-2
 kAthal n^IL thiruththoNTarkaL maRaiyavar kavin Ar 	3081-3
 mAthar main^thar pon kAppu n^AN n^akar valam cheythAr 	3081-4

 1184. n^akar valam cheythu pukun^tha pin n^avamaNi aNain^tha 	3082-1
 pukaril chiththiravithana maNTapaththinil poliyap 	3082-2
 pakarum vaithika vithich chamAvarththanap pAnmai 	3082-3
 thikaza muRRiya chemmalAr thiru munpu chErn^thAr 	3082-4

 1185. chem ponin parikalaththinil chen^n^el veNparappin 	3083-1
 vampu aNin^tha n^IL mAlai chUz maruN^kuRa amaiththa 	3083-2
 am pon vAcha n^Irp pon kuTam arachu ilai tharuppai 	3083-3
 pampu n^ILchuTar maNi viLakku oLir tharum parappil 	3083-4

 1186. n^Atha maN^kala muzakkoTu n^al thava munivar 	3084-1
 vEtha kIthamum vimmiTa virai kamaz vAchap 	3084-2
 pOthu chAn^thaNi pUn^thukil puNain^tha puNNiyam pOl 	3084-3
 mIthu pUnychayanaththu irun^thavar munpu mEvi 	3084-4

 1187. Arvam mikku ezum anpinAl malar ayan anaiya 	3085-1
 chIrmaRaith thozil chaTaN^ku chey thirun^thu n^Ul munivar 	3085-2
 pAr vazippaTa varum iru vinaikaLin pan^thach 	3085-3
 chArpu ozippavar thirukkaiyil kAppu n^AN chAththa 	3085-4

 1188. kaNTa mAn^tharkaL kaTi maNam kANa van^thu aNaivAr 	3086-1
 koNTa valvinaiyAppu aviz koLkaiya Ana 	3086-2
 thoNTar chin^thaiyum vathanamum malarn^thana churuthi 	3086-3
 maNTu mAmaRaik kulam ezun^thu Arththana makizn^thE 	3086-4

 1189. n^iRain^tha kaN^kulin n^ithimazai vithi muRai evarkkum 	3087-1
 puran^tha nyAna champan^thar thAm pun n^eRich chamaya 	3087-2
 aran^thai valliruL akala van^thu avathariththAl pOl 	3087-3
 paran^tha pEr iruL thuran^thu van^thu thozuthanan pakalOn 	3087-4

 1190. anychiRaich churumpu aRai pozil chaNpai AN thakaiyAr 	3088-1
 thanychivath thirumaNam cheyath thavam chey n^AL enRu 	3088-2
 manychanath thozil purin^thu ena mAchu iruL kazuvich 	3088-3
 chenychuTark kathir pEraNi aNin^thana thichaikaL 	3088-4

 1191. parampu tham vayin eN^kaNum uLLa pal vaLaN^kaL 	3089-1
 n^irampa mun koNarn^thu eN thichaiyavar n^eruN^kuthalAl 	3089-2
 tharam kaTan^thavar tham thiruk kalli yANaththin 	3089-3
 varampil than payan kATTuvathu oththathu vaiyam 	3089-4

 1192. n^aN^kaL vAzvu ena varum thirunyAna champan^thar 	3090-1
 maN^kalath thirumaNa ezuchchiyin muzakku ennath 	3090-2
 thuN^ka veNthiraich churivaLai ArppoTu chUzn^thu 	3090-3
 poN^ku pEr oli muzakkuTan ezun^thathu puNari 	3090-4

 1193. aLakkar Ezum onRAm enum perumai evvulakum 	3091-1
 viLakku mAmaNa vizAvuTan virain^thu chelvana pOl 	3091-2
 thuLakkil vEthiyar Akuthi thoTaN^kiTA munnam 	3091-3
 vaLarkkum vEthiyil valam chuziththu ezun^thathu vanni 	3091-4

 1194. chan^tha men malarth thAthu aNi n^IRu mey thariththuk 	3092-1
 kan^tham mEvum vaNTu ozuN^ku enum kaNTikai pUNTu 	3092-2
 chin^thai thUya anparkaLuTan thirumaNam pOtha 	3092-3
 man^tha chAriyin maNam koNarn^thu ezun^thathu maruththu 	3092-4

 1195. eN thichai thiRaththu yAvarum pukali van^thu eythi 	3093-1
 maNTum aththirumaNa ezuchchiyin aNivAyppak 	3093-2
 koNTa veN n^iRak kurUuch chuTark koNTalkaL enna 	3093-3
 veN thukil koTi n^iraiththathu pOnRathu vichumpu 	3093-4

 1196. Ela in^n^alam yAvaiyum ezuchchi mun kATTum 	3094-1
 kAlai cheyvinai muRRiya kavuNiyar perumAn 	3094-2
 mUlam Akiya thONi mEl muthalvarai vaNaN^kich 	3094-3
 chIlamAr thiru aruLinAl maNaththin mEl chelvAr 	3094-4

 1197. kAzi mAn^akar vEthiyar kuzAththoTum kalan^thu 	3095-1
 chUzum anparkaL EnaiyOr thuthain^thu mun chella 	3095-2
 vAzi mA maRai muzaN^kiTa vaLampathi vaNaN^ki 	3095-3
 n^Izal veN chuTar n^iththilach chivikai mERkoNTAr 	3095-4

 1198. yAna vAkanam ERuvAr yArum mEl koLLak 	3096-1
 kAnam Akiya thoN^kal pichcham kuTai kavari 	3096-2
 mEl n^eruN^kiTa vichumpinum n^ilaththinum ezun^tha 	3096-3
 vAna thun^thupi muzakkuTan maN^kala iyaN^kaL 	3096-4

 1199. chaN^koTu thArai chinnam thanip perum kALam thALam 	3097-1
 vaN^kiyam Enai maRRu malar thuLaik karuvi ellAm 	3097-2
 poN^kiya oliyin ON^kip pUchurar vEtha kItham 	3097-3
 eN^kaNum ezun^thu malkath thirumaNam ezun^thathu anRE 	3097-4

 1200. kOthaiyar kuzal chUz vaNTin kuzAththu oli Or pAl kOla 	3098-1
 vEthiyar vEtha vAymai mikum oli oru pAl mikka 	3098-2
 Etham il vipanychi vINai yAz oli oru pAl Eththum 	3098-3
 n^Atha maN^kalaN^kaL kItha n^ayappu oli oru pAlalAka 	3098-4

 1201. viNNinai vizuN^ka mikka veN thukil pathAkai veLLam 	3099-1
 kaN veRi paTaippa mikka kathir viri kavarik kAnam 	3099-2
 maNNiya maNip pUN n^ITum arichanam malin^tha poRpin 	3099-3
 eNNilA vaNNaththUchin pothi parappu eN^kum n^aNNa 	3099-4

 1202. chikaiyoTu mAn thOl thAN^kum iTaiyum AchAnum chelvAr 	3100-1
 pukai viTum vELvich chen^thI illuTan koNTu pOvAr 	3100-2
 thakaiyilA viruppin mikka pathikaN^kaL viLampich chArvAr 	3100-3
 vakaiyaRu pakaiyum cheRRa mAthavar iyalpin malka 	3100-4

 1203. aRuvakai viLaN^kum chaivaththu aLavilA viratham chArum 	3101-1
 n^eRi vazi n^inRa vETam n^ITiya thavaththil uLLOr 	3101-2
 maRuvaRu manaththil anpin vaziyinAl van^tha yOkak 	3101-3
 kuRi n^ilai peRRa thoNTar kuzAmAki Eka 	3101-4

 1204. vinychaiyar iyakkar chiththar kinnarar miTain^tha thEvar 	3102-1
 anychanam n^ATTa ITTaththu arampaiyar uTanAy uLLOr 	3102-2
 thanychuTar vimAnam ERith thazaiththa Atharavin OTu 	3102-3
 manychuRai vichumpin mIthu mANa aNi kANach chenRAr 	3102-4

 1205. maRRivar miTain^thu chellum maN^kala vanappin kATchi 	3103-1
 muRRa ith thalaththil uLLOr moyththu uTan paTarum pOthil 	3103-2
 aRputha n^ikazchchi eytha aNaithalAl maNam mEl chellum 	3103-3
 poRpu amai maNaththin chAyai pOnRu mun poliyach chella 	3103-4

 1206. thava arachu ALa uykkum thanikkuTai n^izaRRach chArum 	3104-1
 pavam aRuththu ALavallAr pAtham uLLaththuk koNTu 	3104-2
 puvanaN^kaL vAza van^tha pUn^tharAy vEn^thar pOn^thu 	3104-3
 chivan amarn^thu uRaiyum n^allUr thirup perumaNaththaich chErn^thAr 	3104-4

 1207. perumaNak kOyil uLLAr maN^kalam perukum ARRAl 	3105-1
 varumaNath thiRaththin munnar vazi ethir koLLach chenRu 	3105-2
 thirumaNam puNara eythum chirapurach chemmalAr thAm 	3105-3
 iruL maNan^thu ilaN^kum kaNTaththu iRaivar tham kOyil pukkAr 	3105-4

 1208. n^Atharaip paNin^thu pORRi n^al poruL pathikam pATi 	3106-1
 kAthal mey aruL mun peRRuk kavuNiyar thalaivar pOn^thu 	3106-2
 vEthiyar vathuvaik kOlam punain^thiTavENTum ennap 	3106-3
 pUtha n^Ayakar tham kOyil puRaththu oru maTaththil pukkAr 	3106-4

 1209. pon kuTam n^iRain^tha vAchap punitha anychanam n^IrATTi 	3107-1
 viRpoli veNpaTTu ATai mEthaka viLaN^kach chAththi 	3107-2
 n^aRRiru uththarIya n^aRum thukil chAththi n^Anap 	3107-3
 paRpala kalavaich chAn^tham pAnmaiyin aNin^tha pinnar 	3107-4

 1210. thiruvaTi malar mEl pUththa chezu n^akaich chOthi enna 	3108-1
 maruviya tharaLak kOvai maNichchari aNaiyach chAththi 	3108-2
 virichuTarp paraTTin mIthu viLaN^ku pon charaTTil kOththa 	3108-3
 peruku oLi muththin thAmam piRaN^kiya thoN^kal chAththi 	3108-4

 1211. thaN chuTar pariya muththuth thamaniya n^ANil kOththa 	3109-1
 kaN kavar kOvaip paththik kathirk kaTi chUththiraththai 	3109-2
 veN chuTarth tharaLa mAlai virichuTark koTukkin mIthu 	3109-3
 vaN thiru araiyin n^ITu vanappu oLivaLarach chAththi 	3109-4

 1212. oLi kathirth tharaLak kOvai uthara pan^thanaththin mIthu 	3110-1
 thaLir oLi thuLumpu muththin channa vIraththaich chAththik 	3110-2
 kuLir n^ilavu eRikkum muththin pUNa n^Ul kOvai chAththi 	3110-3
 n^aLir kathir muththu mAlai n^aku chuTar AramchAththi 	3110-4

 1213. vAL viTu vayirak kaTTu maNiviral Azi chAththith 	3111-1
 thALuRu thaTakkai muththin thaNTaiyum chariyum chAththi 	3111-2
 n^ILoLi muzaN^kaip poTTu n^irai chuTar vaTamum chAththith 	3111-3
 thOL vaLaith tharaLap paim pUN chun^tharath thOL mEl chAththi 	3111-4

 1214. thiruk kazuththu Aram theyvak kaNTikai mAlai chErap 	3112-1
 paruththa muththu ozuN^ku kOththa paTar oLi vaTamum chAththi 	3112-2
 perukkiya vanappin chevvipiRaN^kiya thiruvAr kAthil 	3112-3
 varukka veN tharaLak koththin vaTik kuzai viLaN^ka chAththi 	3112-4

 1215. n^IRRu oLi thazaiththup poN^ki n^iRai thiru n^eRRimIthu 	3113-1
 mER paTa virin^tha chOthi veN chuTar ezun^thathu ennap 	3113-2
 pARpaTumuththin pArap panichchuTarth thiraNai chAththi 	3113-3
 ERpavaiththu aNin^tha muththin ezil vaLar makuTam chErththAr 	3113-4

 1216. ivvakai n^ammai ALum ErvaLar theyvak kOlam 	3114-1
 kaivinai maRaiyOr cheyyak kaTikoL cheN^kamalath thAthin 	3114-2
 chevvi n^IL thAma mArpar thiru aTaiyALa mAlai 	3114-3
 evvulakOrum Eththath thozuthu thAm eTuththup pUNTAr 	3114-4

 1217. azakinukku aNiyAm veNNIRum anychu ezuththum OthichchAththip 	3115-1
 pazakiya anpar chUzap paTar oLi maRukil eythi 	3115-2
 maza viTai mElOr thammai manam koLa vaNaN^ki van^thu 	3115-3
 muzavoli eTuppa muththin chivikai mEl koNTapOthu 	3115-4

 1218. ezun^thana chaN^ka n^Atham iyampina iyaN^kaL eN^kum 	3116-1
 pozin^thana vichumpil viNNEr kaRpakap puthuppU mAri 	3116-2
 thozun^thakai munivar thoNTar churuthiyin vAzththup poN^ki 	3116-3
 vazin^thana thichaikaL mIthu malarn^thana ulakam ellAm 	3116-4

 1219. paTar perum thoN^kal pichcham paim kathirp pIlip pan^thar 	3117-1
 aTar punai chem pon pANTil aNithukil chathukkam malkak 	3117-2
 kaTalin mIthu ezun^thu n^iRkum kathir n^iRai mathiyam pOla 	3117-3
 vaTan^irai aNin^tha muththin maNikkuTai n^izaRRa van^thAr 	3117-4

 1220. chIraNi theruvinUTu thirumaNam chella muththin 	3118-1
 EraNi kALam chinnam ilaN^ku oLith thArai ellAm 	3118-2
 pEroli peruka munnE piTiththana maRaikaLOTu 	3118-3
 thAraNi uyya nyAna champan^than van^thAn enRu 	3118-4

 1221. maNNinukku iTukkaN thIra van^thavar thiru n^AmaN^kaL 	3119-1
 eNNila palavum Eththich chinnaN^kaL ezun^tha pOthu av 	3119-2
 aNNalAr vathuvai cheyya alaN^kariththu aNaiyap peRRa 	3119-3
 puNNiya maRaiyOr mATa maN^kalam pozin^thu poN^ka 	3119-4

 1222. muRRu meynynyAnam peRRa mUrththiyAr cheN^kai paRRa 	3120-1
 n^aRperum thavaththin n^Irmai n^alam paTaiththu ezun^tha theyvak 	3120-2
 kaRpakap pUN^kompu annAr thammaiyum kAppuch chErththup 	3120-3
 poRpuRum chaTaN^ku munnarp parivuTan cheythavElai 	3120-4

 1223. chem pon chey vAchich chUTTuth thirumaNip punai pUN chelvap 	3121-1
 paim ponin mAlai vEyn^tha pavaLa men koTi oppArai 	3121-2
 n^ampan than aruLE vAzththi n^al ezil viLaN^kach chUTTi 	3121-3
 am pon chey thIpam enna azaku alaN^kariththu vaiththAr 	3121-4

 1224. mA maRai main^thar ellAm maNaththu ethir chenRu mannum 	3122-1
 thUmalarch chem pon chuNNam thoku n^avamaNiyum vIchath 	3122-2
 thAmarai malarOn pOlvAr arachilai tharuppai thOyn^tha 	3122-3
 kAmar pon kalacha n^annIr irukkuTan kalan^thu vIcha 	3122-4

 1225. viNNavar malarin mAri vichumpu oLi thazaippa vIcha 	3123-1
 maNNakam n^iRain^tha kan^tha man^tha mAruthamum vIchak 	3123-2
 kaN oLi viLakkam mikkAr kAmar thOraNaN^kaLUTu 	3123-3
 puNNiya viLaivu pOlvAr pUm pan^thar munpu chArn^thAr 	3123-4

 1226. pon aNi chaN^kin veLLam polivuTan muzaN^ki Arppa 	3124-1
 manniya tharaLap paththi vaLar maNich chivikai n^inRum 	3124-2
 pan malar n^aRum pon chuNNam paran^tha pAvATai mIthu 	3124-3
 mun izin^thu aruLi van^thAr mUvulaku uyya van^thAr 	3124-4

 1227. maRaikkula manaiyin vAzkkai maN^kala makaLir ellAm 	3125-1
 n^iraiththa n^Irp pon kuTaN^kaL n^irai maNi viLakkuth thUpam 	3125-2
 n^aRaik kula malar chUz mAlai n^aRuny chuTar muLaip pon pANTil 	3125-3
 uRaip poli kalavai En^thi uTan ethir ERRu n^inRAr 	3125-4

 1228. AN^ku mun iTTa chem pon aNi maNip pITam thannil 	3126-1
 ON^kiya nyAna veLLam uL n^iRain^thu ezuvathu ennath 	3126-2
 thAN^kiya muththin paim pUN thaN n^ilA eRippa ERip 	3126-3
 pAN^ku oLi parappa n^inRAr para chamayaN^kaL vIzththAr 	3126-4

 1229. ethir varavERRa chAyal iLam mayil anaiya mAthar 	3127-1
 mathuramaN^kala mun Ana vAzththu oli eTuppa van^thu 	3127-2
 kathir maNik karaka vAchak kamaz punal ozukkik kAthal 	3127-3
 vithi muRai valam koNTu eythimEvum n^al vinaikaL cheythAr 	3127-4

 1230. maN^kalam poliya En^thi mAtharAr munpu chellak 	3128-1
 kaN^kaiyin kozun^thu chem pon ima varai kalan^thathu enna 	3128-2
 aN^ku avar chem pon mATaththu Athi pUmiyin uTpukkAr 	3128-3
 eN^kaLai vAza munnAL ETu vaikaiyinuL iTTAr 	3128-4

 1231. akil n^aRum thUpam vimma aNikiLar maNiyAl vEyn^tha 	3129-1
 thukil punai vithAna n^Izal thU malar thavichin mIthu 	3129-2
 n^akil aNi muththa mAlai n^akai muka maTavAr vAzththa 	3129-3
 ikalil chIr maRaiyOr chUza inithin aN^ku irun^tha vElai 	3129-4

 1232. thirumakaL koTukkap peRRa chezu maRai munivar thAmum 	3130-1
 arumaiyAn mun chey meymmai arun^thava manaiviyArum 	3130-2
 perumakizchchiyinAl pAtham viLakkuvAr piLLaiyAr mun 	3130-3
 urimaiyAl veN pAl thU n^Ir uTan eTuththu Eththivan^thAr 	3130-4

 1233. van^thu mun eythith thAn mun chey mA thavaththin n^anmai 	3131-1
 n^an^thu n^ampANTAr n^ampi nyAna pOnakar pon pAtham 	3131-2
 kan^thavAr kuzalinAr pon karaka n^Ir eTuththu vArppa 	3131-3
 pun^thiyAl n^inai thiyAnam puri chaTaiyAn enRunni 	3131-4

 1234. viruppinAl viLakki mikka punitha n^Ir thalaimEl koNTu 	3132-1
 poruppuRu mATaththu uLLum puRaththuLum theLiththa pinnar 	3132-2
 uruppoli utharath thuLLum pUriththAr uvakai poN^ki 	3132-3
 aruppuRu kiLainyr mElum theLiththanar ArvaththOTum 	3132-4

 1235. perukoLi nyAnam uNTa piLLaiyAr malarkkai thannil 	3133-1
 maruvum maN^kala n^Ir vAchak karakam mun En^thi vArpAr 	3133-2
 tharu muRaik kOththiraththin tham kulam cheppi enRan 	3133-3
 arun^ithip pAvai yAraip piLLaiyarkku aLiththEn enRAr 	3133-4

 1236. n^al thavak kanniyAr kai nyAna champan^thar chemkai 	3134-1
 paRRuthaRku uriya paNpil pazuthu il n^al pozuthu n^aNNa 	3134-2
 peRRavar uTan piRan^thAr peru maNap piNai annAraich 	3134-3
 chuRRam mun chUzn^thu pORRak koNTu mun thunninArkaL 	3134-4

 1237. EkamAm chiva meyny nyAnam ichain^thavar valappAl eythi 	3135-1
 n^AkamAr paNappEr alkul n^althavak kozun^thu annArai 	3135-2
 mAkamAr chOthi malka manni vIRRu irun^tha veLLai 	3135-3
 mEkamoTu ichaiyum minnuk koTi ena viLaN^ka vaiththAr 	3135-4

 1238. punitha meyk kOla n^ITu pukaliyAr vEn^thar thammaik 	3136-1
 kuni chilai puruva men pUN^kompanAr uTanE kUTa 	3136-2
 n^ani mikak kaNTa pOthin n^alla maN^kalaN^kaL kURi 	3136-3
 manitharum thEvar AnAr kaN imaiyAthu vAzththi 	3136-4

 1239. paththiyil kuyiRRum paim pon pavaLak kAl pan^thar n^AppaN 	3137-1
 chiththira vithAnaththin kIzch chezum thiru n^Ila n^akkar 	3137-2
 muth thamiz virakar munpu muthan maRai muRaiyin OTu 	3137-3
 meyththa n^am perumAn pAtham mEvum uLLaththAl cheyya 	3137-4

 1240. maRaiyoli poN^ki ON^ka maN^kala vAzththu malaka 	3138-1
 n^iRai vaLaich cheN^kai paRRa n^Er izai avar mun an^thap 	3138-2
 poRai aNi mun^n^Ul mArpar pukaril porikai aTTi 	3138-3
 iRaivarai Eththum vElai erivalam koLLa vENTi 	3138-4

 1241. aruppu men mulaiyinAr tham aNimalark kaip piTiththu aN^ku 	3139-1
 orup paTum uTaiya piLLaiyAr thiru uLLam thannil 	3139-2
 viruppuRum aN^kiyAvAr viTai uyarththavarE enRu 	3139-3
 thirup peru maNaththai mEvum chin^thaiyil theLin^thu chelvAr 	3139-4

 1242. man^thira muRaiyAl uyththa erivalam Aka mAthar 	3140-1
 tham thiruk kaiyaip paRRum thAmaraich cheN^kaiyALar 	3140-2
 in^tha il ozukkam van^thu chUzn^thathE ivaL thannOTum 	3140-3
 an^thamil chivan thAL chErvan ennum Atharavu poN^ka 	3140-4

 1243. malar perum kiLaiyum thoNTar kUTTamum malkich chUza 	3141-1
 alakil meynynyAnath thollai aTaivuRum kuRippAl aN^kaN 	3141-2
 ulakin emmaruN^kum n^IN^ka uTan aNain^thu aruLa vENTik 	3141-3
 kula maNam puriviththAr tham kOyilai n^Okki van^thAr 	3141-4

 1244. chivan amarn^thu aruLum chelvath thirup peru maNaththuL eythith 	3142-1
 thava n^eRi vaLarkka van^thAr thalaippaTum chArpu n^Okkip 	3142-2
 pavam aRa ennai munnAL ANTa appaNpu kUTa 	3142-3
 n^avam malarp pAtham kUTTum ennum n^al uNarvu n^alka 	3142-4

 1245. kAthal meyp pathikam n^allUrp perumaNam eTuththuk kaNTOr 	3143-1
 thIthuRu piRavip pAcham thIrththal chem poruLAkak koNTu 	3143-2
 n^AthanE n^allUr mEvum peru maNa n^ampanE un 	3143-3
 pAtha meyn^ n^Izal chErum paruvam Ithu enRu pATa 	3143-4

 1246. thEvarkaL thEvar thAmum thiruaruL purin^thu n^Iyum 	3144-1
 pUvai annALum iN^ku un puNNiya maNaththin van^thAr 	3144-2
 yAvarum empAl chOthi ithan uL van^thu eythum enRu 	3144-3
 mUvulaku oLiyAl vimma muzuch chuTarth thANuvAki 	3144-4

 1247. kOyil uT paTa mEl ON^kum koLkaiyAl perukum chOthi 	3145-1
 vAyilai vakuththuk kATTa mannu chIrp pukali mannar 	3145-2
 pAyina oLiyAl n^ITu param chuTarth thozuthu pORRi 	3145-3
 mAyiru nyAlam uyya vaziyinai aruLich cheyvAr 	3145-4

 1248. nyAna meyn^ n^eRi thAn yArkkum n^amachchivAya ach cholAm enRu 	3146-1
 Ana chIr n^amachchivAyath thiruppathikaththai aN^kaN 	3146-2
 vAnamum n^ilamum kETka aruL cheythu im maNaththil van^thOr 	3146-3
 InamAnam piRavi thIra yAvarum pukuka enna 	3146-4

 1249. varu muRaip piRavi veLLam varampu kANAthu azun^thi 	3147-1
 uru enum thuyarak kUTTil uNarvu inRi mayaN^kuvArkaL 	3147-2
 thirumaNaththuTan chEviththu mun chelum chiRappinAlE 	3147-3
 maruviya piRavi n^IN^ka mannu chOthiyinuL pukkAr 	3147-4

 1250. chIr peruku n^Ila n^akkar thiru murukar muthal thoNTar 	3148-1
 Er kezuvu chivapAtha iruthayar n^ampANTAr chIr 	3148-2
 Ar thiru meyp perum pANar maRRu enaiyOr aNain^thuLOr 	3148-3
 pAr n^ilavu kiLai chUzap pannikaLOTu uTan pukkAr 	3148-4

 1251. aNi muththin chivikai muthal aNi thAN^kich chenRErkaL 	3149-1
 maNi muththa mAlai punai maTavAr maN^kalam perukum 	3149-2
 paNi muRRum eTuththArkaL parichanaN^kaL vinaippAcham 	3149-3
 thuNiviththa uNarvinar Ayth thozuthu uTan pukku oTuN^kinAr 	3149-4

 1252. ARu vakaich chamayaththil arum thavarum aTiyavarum 	3150-1
 kURu maRai munivarkaLum kumpiTa van^thu aNain^thArum 	3150-2
 vERu thiru aruLinAl vITu peRa van^thArum 	3150-3
 IRil perum chEthiyin uL ellArum pukku athaRpin 	3150-4

 1253. kAthiyaik kaippaRRik koNTu valam cheythu aruLith 	3151-1
 thIthu akaRRa van^thu aruLum thirunyAna champan^thar 	3151-2
 n^Athan ezil vaLar chOthi n^aNNi athan uLpukuvAr 	3151-3
 pOtha n^ilai muTin^tha vazip pukku onRi uTan AnAr 	3151-4

 1254. piLLaiyAr ezun^thu aruLip pukku athanpin perum kUththar 	3152-1
 koLLa n^ITiya chOthik kuRi n^ilai avvazi karappa 	3152-2
 vaLLalAr tham pazaiya maNak kOyil thOnRuthalum 	3152-3
 theLLu n^Ir ulakaththup pERuillAr theruman^thAr 	3152-4

 1255. kaN n^uthalAr thirumEni uTan kUTa kavuNiyanAr 	3153-1
 n^aNNiyathu thUraththE kaNTu n^aNukap peRA 	3153-2
 viNNavarum munivarkaLum virinychanE muthal AnOr 	3153-3
 eNNilavar EchaRavu thIra eTuththu EththinAr 	3153-4

 1256. arum thamizA karar charithai aTiyEnukku avar pAtham 	3154-1
 tharum parichAl aRin^thapaTi thuthi cheythEn thAraNimEl 	3154-2
 peruN^koTaiyum thiNNanavum pEr uNarvum thiruththoNTAl 	3154-3
 varum thakaimai kalik kAmanAr cheykai vazuththu vEn 	3154-4

thiruchchiRRampalam 


vampaRA varivaNTu charukkaththil thirunyAna champan^tha n^AyanAr purANam muRRiRRu.


This webpage was last updated on 16 May 2004

See Also:
1. Stories of the nAyanmAr in English with Pictures

Back to periya purANam Page
Back to thirumuRai Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page