muththuth thANDavar compositions

In transliterated form

You could also read the Tamil version (in TSCII font)

This page needs to be proof read as well as completed for the whole compositions of muththuththANDavar.
Please send additions, corrections


  1. unai nambinEn ayyA
  2. ADikkoNDAr antha

  1. unai nambinEn ayyA
  2. rAgam : kIravANi thALAm : Adhi pallavi unai nambinEn ayyA caraNam (n^An) (unai) anupallavi n^Agam punai shambhO n^aTarAjA puliyUr vAz IshA (unai) caraNam 1 iruvar tham isai koNDa kAdhA thiththi ena n^inru n^aTam ceyyum inkitha porpAdhA thirunAvalUran viDu thUdhA thillai shivakAmi oru pAghA cidhambara n^AthA (unai) caraNam 2 mazuvinaith tharikkinra kaiyA konrai malar mAlai punaiginra vaDi cuDar meyyA ezu buvi thudhikkinra thuyyA anbar iDamAi irundhinbam uDanALum ayyA (unai) caraNam 3 n^eDiyamAl ayan thEDi kANAdhengum n^iraindhavA elumbellAm aNindhiDum pUNA aDiyavar thozundhthamizppANA thillai ampathi n^aTarAjA ambalavANA (unai)

  3. ADikkoNDAr antha
  4. rAgam : mAyAmALavagauLa thALam : Adhi pallavi ADikkoNDAr an^dha vEDikkai kANak kaN Ayiram vENDAmO anupallavi n^ADith thudhippavar pangil uraibavar n^ambar thiruc cem ponnambalavANar caraNam 1 pangaya cilambain^dhADap pAdha sadhangaigaL kiN kiNNenrADap- pongamuDanE uriththu shiriththa puliththOl asaindhADa cengaiyil Endhiya mAn mazuvADa cem-pork-kuzhai kaN muyalaganADa gangai iLam pirai ceny caDaiyADak-kanaka sabhai thanilE caraNam 2 Acai navamaNi mAlaigaLADa mADu maravam paDam viriththADa cIraNi konrai malarth-thoDaiyADac-cidhambaraththOr ADa pEraNi vEdhiyar thillai mUvAyiram pErgaLum pUjiththuk-koNDu ninrADak-kanaka sabhai thanilE caraNam 3 nirththa gaNapathi vElar ninrADa ninrayan mAluDan indhiran ADa muppaththu mukkOTi dhEvaruDanE munivarum ninrADa meippaththi mEvum pathanjali ADa vyAgrama pAdharum nandhiyumADa oppaRRa shivakAmiyammaiyum kUDavE ninrADa


Back to thamizh shaivite literature Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page