DinDivanam Dt. Temples

  • kiDaN^gil - baktaparAdIshvarar
  • chEndhamaN^galam - AbathsahAyEshvarar
  • thaLavanUr (panychapANDava malai) - 5 miles from pEraNi, cave temple, thirumallEshvaram
  • dhiNDivanam (dhiNdhruNivanam, puLikkADu), thiruththiNDIshvarar, maragathavalli
  • perumukkal - near chenji fort, on a hillock, muktEshvarar, kAmAxiyamman, vanmIka thIrththam
  • mElchEri - near kAvirippAkkam, cave temple, madhdhirEshvarar

Back to Thamiz Nadu temples
Back to Indian Temple Listing page
Back to Shaivam Home Page