paNDaara saaththiram
ampalavaaNa tEsikar aruLis seyta

sanmaarkka sithtiyaar


     (~nErisai veNpaa)
siRiyEn aRiyaamai tIrppataRkkup puththi
aRiyEn eninum aruLin - ~neRiYE 
muLaittaarkaL ~nIrmai mutiravinaa vuRREn 
aLithtaal ~namassivaa yzaa.	    (1)

kaLLath thalaivar thuyarkarutith thane~gkaruNai
veLLath(tu) alaivar mika.

paasamaays suththap pasuvaayp pathiyaakiththE
thEsuRRa aavis siRappenRaan - ~nEsam
uDaiththaayth thanuvaR RuNaraamal kaNNai
aDaiththaayva thEthaam aRai.			     (2)

aRivaayp ParipU raNamaay akaNDa
seRivaay uLaMoLiththa thEsaa - piRivaaki
unniR Ranuvaay uRu~gkaN iMai~nIkkil
a~n~niyMEn aavaay aRai.     			(3)

uLakkaN vizhiththaark kuRu~gkathiraay unnai
viLakkis seka iruLai vERaay - oLippaiena
maayum sekamulLaththu mannumenak kaNNaimaRaith
taayumaruL Ethaam aRai.			(4)

ampakaththai mUDiyaruL Ayvathu ~nUlOthis      
semporuLai KEDDuth theLivathuvO - ~nampanaruD(ku)
ERRa u paaya~niDDai Ethaakum MumMalaththaip
paaRaRuvaay onRaip pakar		(5)

aNiyaayth thiru~nI RaNivaarkaL kaNNin	
maNiyE unaivENDi va~nthu - paNiyath
thoDumpOtu mUrssai thuyarakala ~nIRRai
iDumpO thakalvaay ithen.			(6)

~ninaiththaartham ~ne~jsath(thu) amuthaakum unnaith 
thanaiththaan aRivaarE saarvaar - enaththalO 
~jaana~j suzzhumunaiyaal ~nalkumena vaay~nIraip
paanam paNal en pakar.			(7)

sanmaarkka mennath thakumaarkkam Oriyalpaam     
panmaarkka mennap paDAtathanaal - ~nanmaarkkam
kaayamRa Avi Karuthaanaam kaNMUDum
maayamen maaNA varum. 		(8)

~nEththiraththai uRRa poruL ~nEththiraththai ~nI~gkinmana
maaththimE anRiuLam mannaathaal - ~nIththuDalai
avip paYanaRivaar ampakaththai mUDiyaruL
paavippar allarenap paar.			(9)

kaayamanath thaalsivanaik kaaNalaam enpathanuk(ku)	
Aya maRaiyum aRaiyaathaal - ~jaayath
thanumaaya Avi thanuvaam iRaivark(ku)
inimaaya millaiyena eN.			(10)

aRivaayth thanuvai aRivaar malaththaip			
piRivaar uLampE raRivaays - seRivaa~n
thanuvaal aRivaar uLamE thanuvaay
unuvaar thiruvuruven ROr.			(11)

Unaay uyiraay uNarvaay uraiyiRa~ntha				
thEnaay uLamaRai~ntha siRparaththai - vaanaay
oLiyaay uruvaay oliyaay uNarvaar
theLiyaay thamaiyennath thEr.		(12)

thanaiththaan iv vaaRennath taanaRiyaar sampu		
vinaiththaan ev vaaRaRi~ntu mEva - ~ninaiththaar
uRumO manamathanil onkaNimai ~nIkka
aRumO ~namaiyaaL aruL.			(13)

saDDakaththai ~nIkkas saturaRiyaar kaNmUDi			
~niDDaiyenap paaviththu ~niRpathanaal - suDDip
pathmaDaiva thallaal parasivaththO Dadthu
vithamaDaiva thinRaam vinai.		(14)

si~ntippaar arssippaar sEr~nthimaiyaal ampakaththaip	
pa~ntith thithayaththil paavippaar - pe~nthiththa
saalO maathip payanOkkus saRKuruvaal
~nUlOthi naarkkaRivE ~nOkku.		(15)

puraiyEy sevithaa rakamaap pukumaal
varaiyEy aruNUlin maaNpav - vuraiyE
pathipasupoyp paasaththin paNputhEr viththuk 
kathisErkku~j sanmaarkkak kaRpu.	(16)

aRivaal uNarththi aRiyaamai ~nIkkip
peRumaaRE aththuvitham pEraa - maRumaaRRi
aaviyE Isan aruvinaiyaik kaaDDaamal
paaviyenpaar saRkuruvO paar.		(17)

unnaith thanuvai uyirkkuyirai uLLaththup
pinnamaRa ~niRkumalap peRRiyaiyu~j - sonna
suruthikuru vaakkus suvaanupavam onRath
therivippaan thEsikanaayth thEr.		(18)

e~gkum aRivaay ezhu~nthasivaa na~nthaththaith
tha~gku~naya naththaDakkith taanvizhikkap - pa~gkamuRak
kaRku~niDDai yaaku~g karuthiyaRi vaay~niRai~nthu
~niRku~niDDai yallavena ~nil.		(19)

akakkaN thiRa~nthaark kaRivallNaal onRum
pukaththakka thillaiyenum poRpaan - mukakkaN
~niRaiththaarmaR ROrakaththin ~nIDiruLaaR kaNNai
maRaithtaar sekaththa~jsu vaar.		(20)

akatthimirath thaalaavi Akamaayth thIya
sekathtumaya laamUrssai seyyaa - ikaththaranaip
peRRaartha~g kaayamathum pEraRivaam meymUrssai
uRRaar poyth thIvinaiYen ROrs.		(21)

uraiyE akaviruLuk koNktirE yaamaal
varaiyaar aRivaiyOr maaNpaip - para~jaanam
saathippaa rumkEDDal si~nthanaiyais saar~nthumala~j
sEthippaa rennath theLi.			(22)

manuvE thiru~nIRRai mannumaal ~jaanath
thanuvE thavirkkath thakaatE - thunavE
aruLmaal thiru~nI RaNiya akalum
maruLmaal enavE mad			(23)

vannaMuRRa kaayaththai maaRRi aRi vEennath
thannaiyuRRaark kinpaaku~n thaaNuvaRP - PInnamuRRA 
UnIrmai thaanaay uNarumpoy makkaDku
vaay~nIr amuthaay varum.			(24)

aru~nthumanam vaayaal akaRRi aRk kOzhai
thiru~nthaaruL sErumenu~j sEyaayp - Poru~nthum 
thanukkOzhai ~nI~gkaathu thaathanaRi ~jaanam
unakkOzhai e~n~naaL uRum		(25)

sekaththimiram thIrkkumvaan selathirpOl Avi
akaththimiram thIrkkum aruL~nUl - pakuthtaRiyap
puththiyillaark(ku) ellaam poruLAku~g kaNNaRRaar
athtikaNDaaR pOlen RaRi.			(26)

~nanmaarkka ~naRkuravOr ~naaDDumaru NUnOkkis
sanmaarkka siththiyenat thaanuraitthEn - punmaarkkam
aRRaartham ~ne~jsath thamuthaaku~j sekamaarkkam
peRRaark kithupEtha maam.		(27)

kaayamenak kuLLaDa~gki kaathalithta yaankaruNai
~nEya~nI yaayaDa~gki ~niRpathanuk - kaaya~niDDai
vaiththaay siva~jaana vaariyaruL mallERE
aththaa ~namassivaa yaa.			(28)

- sanmArkka siddiyAr muRRiRRu - 

sanmaakka siththiyenas saaRRumiru paaneDDaip
punmaarkka~j senrOrkkup pOkkinaan - ~nanmaarkkam
kaaDDaa vaDuthuRaiyil KaN am PalavaaNan
thaaDDaa maraiyenakkut tha~nthu.


See Also:
1. சித்தாந்த சாத்திரம் - 14

Please send additions

 • Saiva Siddhanta
 • Back to Thamizh Shaivite Literature Page
 • Back to Saiva Siddhanta Home Page
 • Back to Saiva Home Page