paNDAra sAttiram
aruLtiru ampalavaaNa tEsikar aruLis seyta

upaayaniDDai veNpaa


		paayiram

kaRRuDalaR REuyiraik kaNDaruLkoN DEaranaip
peRRanammey ampalavaa Nan perumai - uRRa~nalap
paNpaa vaDutuRaissIr pannum upaaya~niDDai
veNpaa uraiyai virumpi.				

to~ntitta kaaya~n tolaivataRku mun uyirais			(1)
ai~ntitaark kaRO tiDamaakum - si~ntitta 
tOlO elumpO tokuttatasai taanOenRu
AlOsit taarkkaRivEyaam.

a~gkattai ~nOkki adutta tasai tol elumpaam			(2)
pa~gkattait tItennap paarppaarEl - sa~gkattai
aRRaarE pUraNamaay Ana aran taaLuNrap
peRRaarE yillaip piRappu.

kaNNenRum mUkkenRum kaatenRum ~ninRatanu			(3)
eNNonRi ~ninRa~gku isaiyaavaam - kaNNonRi 
~nOkkuvatE  Aviyena ~nuNNaRivaal evviDattum
AkkuvatE Avikku aNi.

kaNNE oruporuLaik kaaNil kala~ntonRaay			(4)
eNNuvaan tannai izha~ntatuvaam - kaNNinaal
pUNum oruvanaiyE pUNin avanaakak 
kaaNum poriyaaku~g kaN.

Unum uyirum oru~gkoppa ~niRpinum				(5)
unuyirai ~nOkkaa ozhu~gkanEO - Unaik
kaRittaRivai ~nOkkik kuRiyaa aRivaal
paRitteRiva tanRO payan.

uyirum uDalum oru~gkoppa ~ninRaa~gku				(6)
uyiruDalai ~nOkki uRumaal - uyirtaan
piDikku~gkaal onRaayp piDikkumpin pEr~ntu
viDukku~gkaal vERaay viDum.

aRivaaR piRiyum aRiyaamai yaalum 				(7)
seRivaam tanuttesikkat tErin - piRivaan
manamiDaiya yaakkai manuvaam karuvi
tanumiDaiya Avi takum.

tannaittaan ennaan takumuDalait taanenpaan			(8)
pinnaRRaaR setta piNamenpaan - munnattaal
sEDDikkum Avi seyaRpaDuvatu a~gkamena
~naaDDukaiyaal Aviyena ~naaDu.

maruvum tanuvatanai maaRRuyirmEl vaittal			(9)
teriyum poruLait teruyat - teriyaat
tanuvanaittum ~nOkkit takumuyirE taanaa
vinaiyanaittum ~niRkum virai~ntu.

karuvi anaittinaiyu~g kaaNu~g karuvakku			(10)
oruvan ivanenavum oraa - maruvum 
karuviyE taanaayk kala~ntonRaay ~niRkum
maruvumuyirk kuRRatOr maaNpu.

pulamanaittum ~ninRu poru~ntiyummaR Runnait		(11)
tilamaLavu~g kaaNat teriyaa - malamanamE
a~gkamE poyyaay akanRapOtu Avitaan
sa~gkamE Akat takum.

oDDi aRivai uRumuDalaip pEtamena				(12)
vaaDDuyapErkku AvivaLamaakum - mUDDikkai
vittaaram seytu veRum piNattait taanaaka
vaittaarkku uyir Envarum.

manavaakkuk kaayattai manniyapin allaal			(13)
taniyE aRiyat takaataal - manavaakkuk
kaayattuk keDDaak karutiyatOr pUraNamaam
maayamE Aviyena man.

uRaiyu~n tanuvil uRaiyum uyirtan				(14)
~niRaivai aRi~ntorukaal ~nillaa - aRaiyumuDal
sEDDaiyallaal maRRuyirin sIvakamE illaiyenak
kaaDDukaiyaal Aviyilaik kaaN.

sIvikku~g kaayam seDamaamaal sIvakattai			(15)
Avikku ~nankaay amaippatallaal - sIvikkum
kaayamE taanaay karutiyavaaRu ellaam poy
maayamE enna mati.

Aviyena vEROpoy yaakkaiyE taanaaka				(16)
mEviyatE anRO viLampu~gkaal - oviyampOl
~nIkkit tanuvai ~nikazhaRivaip pUranamaay
UkkuvatE Avikku ozhu~gku.

onRit tanuvai uRumatanaip pEtamenak				(17)
konRuyirai vaa~gkal kuNamaakum - ~nanRitanakku
uRRaar tamakkE uRumputti ovvaamal
aRRaar tamakkEta maam.

sOtittat kaayat tuDakkaRRaal tollaimalam			(18)
sEtitta taakumenas seppu~nUl - pEtitta
AviyE taanaay aDaiyum aranaDiyum
mEviyE ~niRkum virai~ntu.

aLa~ntuDalai ~nOkki aRivinvaaL pUDDip				(19)
piLa~ntatanai A~gkE pirittu - vaLar~ntatanais
suDDaa ~niraamayamaayt tOnRaata inpamataay
eDDaata pUraNamenRu eN.

aRiyum aRivE aRivuaRiya ~niRkum					(20)
poRiyum poruLum poru~ntas - seRiyumaran
kaaDDiyavaa Rennak karuti aRivatanai
IDDiyavaa RanRO iyalpu.

vaakkumanak kaayam maruvaa aRivupoy				(21)
yaakkaiyinpaal uRRa~gku akappaDDaal - ~nIkkit
terisittut tannait tikazhparattODu onRaayp
parisittal anRO payan.

aRivaal palakaalum Araay~ntu paarttup				(22)
piRiyaat tanuvaip pirittuk - kuRiyaam
aRivODu aRivaay aDa~gkuvatE mutti
~neRiyaakum enna ~ninai.

sEmap paDuttimala~j siRRuyirait tanneRiyil			(23)
kaamap paDuttiyonRu~g kaaDDaataal - tImai
viLaiyu~n tanuvinukku vERaay aRivODu
anaiyumE laamaam vipu.

tannaittaan ennaa takumuDalait taanennas			(24)
sonnattaal tItanaittu~n tORRIyataal - tannai
aRiyumaaRu evvaaRu akanRavuDal tannaip
piRiyumaa RaamaaR peRum.

akamO puRamO akampuRamO Avi					(25)
sekamo tanuvinukkut tErin - ikamE
piRiyaat tanuvaip piRattaRivai ~nOkkil
aRivaay akampuRamE yaam.

akamEl tanuvODu azhiyum akattin					(26)
puRamE poRivazhiyil sEraa - aranODu
attuvita maamaal aran~niRaivODu onRaaka
ottatuvaay ~niRkumena Or.

yaanenRa kaayam enatenRaal yaanennum				(27)
taaniRkas seyyat takumanRO - UninRu
paRRaRavE viDDaRivaayp paarkkil ~niraa taaramaay
uRRatuvE yaakumena Or.

e~gkum irukkum isai~ntatanu vODisai~ntu			(28)
ta~gki aRiyat takuvataam - ma~gkumuDl
sEtittaa ranRO tiruvaruLODu attuvitam
saatittaar enanat takum.

pEtittuk kaayattaip pinnamaRa evviDattum			(29)
saatittaal muttit takaimaiyaam - sEtitta
a~gkattaal seytatavam attanaiyum muttipata
sa~gkattaal Akat takum.

poRiyanaittum onRaip puNaraamaR(Ru) Avi			(30)
aRivanaittum ~nOkki aNaiyum - poRiyanaittum
ARRaarkkE attuvitam Akumaam ~naRRavattaip
peRRaarkKE muttipatap pERu.

saakkirattO(Du) a~jsavattai taanaavar tammuDappai	(31)
~nIkkiyapE ranRO ~ninaiyu~gkaal - tUkkum
sariyaati mUnRil takumpatattil ~niRpOrp
piriyaa uDalpiriyaap pEr.

pettarukkE kaayamenap pEsis samaya~neRi			(32)
mittarukkE inRaay mozhiyumaal - sattiyamE
ma~ntiramE tEkamena manniyatum Avikkup
pe~ntamE yaamaal pizhai.

attuvaa ARin amai~ntataam ma~ntirattais			(33)
sittat tayalaayt tesittataam - muttar
~nirumalamE taanaay ~nikazhaivamE yaamaal
orumalamum illaiyena Or.

kaayam uyirennak karutu~gkaal pEttamaam			(34)
tOyu~gkaal onRAkat tORRumaal - kaaya
~naDaiyorukaal Avi ~naDaiyorukaa laakat
taDaiyeDuttu ~niRkat takum.

Unaayt tiri~nta~g kuzhalumoru kaalmanuvE			(35)
taanaayt tiriyat takumorukaal - kOnaakum
~nEyamE taanaaka ~niRkumoru kaaluyir
kaayamEl uRRa kaDan.

Akam tiriyaamey Aviallaal a~gkattup				(36)
pOkam tiriyaap poRiyallaal - mOka~nilai
AviyE senRa~g(Ku) aDaiyumEl evviDattum
taaviyavai yaakat takum.

Avi tanuvai aDaiyu~gkaal AviyaRa				(37)
mEvit tanuvaay viLa~gkumaal - Aviyinai
akkaiye senRa~g(ku) aDaiyumEl AkkaiyaRat
taakakumatu vaakat takum.

pUNu~n tanuvE poRikkiDamaam poyyitenak			(38)
kaaNumavark(ku) avvaaRE kaaNpatuvaam - vINum
tanataaki ~niRkum takutiyOr ta~gkaL
manataaki ~niRkum mati.

malamaDaiya maayaa tanuviLaiyum a~nta				(39)
malamiDaiyak kaaya manuvaam - ~nzalamuDaiya
AkkaiyaRak kaayam aruLtanuvaam Ortanuvil
taakkiyamey paavakattaal taan.

AkamaRRa taalaDaiva(tu) Akum aranaalumala			(40)
paakamuRRaal ma~ntirattin paNpaakum - tEka
manuvaal tuRa~ntaRivin mannumaran ~jaanat
tanuvaakum ennat takum.

Avi tiyaanat(tu) aDa~gkaavaam A~gkaranait			(41)
taavi manamu~j saruvaavaam - mEvum
uDalakalat tORRum uyiraal uyirin
kaDanakalat tORRumaran KaaN.

a~gkattaark kaakum ariya tiyaanamalap				(42)
pa~gkattai maaRRutaRkup paa~gkaakum - tu~gka
karumi tozhilODu~g kaaNpaan mey~j ~jaanat
taruniyuRum ~jaana~nUl taan.

karumi tiyaana~g karutiyatum ~jaanat				(43)
tarumi~nUl Otum tarukkum - teriyu~gkaal 
saalOka maatip pata~nOkku~j saRkuruvaal
~nUlOtu vaarkkaRivE ~nOkku.

~naaDDamaRRaan A~gkavan POl ~naaDDamaRRaark kEmatiyaik (44)
kaaDDiyatum uNDOak kaNNuDaiyaan - ~naaDDamaRa
va~ntaarkkuk kaaDDa vazhakkuNDO ~jaanattai
~na~ntaa tavarkkuraikka ~nanRu.

~naaDDam iruvarukkum ~naNNumena veNmatiyaik		(45)
kaaDDaamal taanE karutumaran - ~naaDDam
piri~ntaan meyt tORRattup pinnorukaal peRRut
teri~ntaan terivE(tu) urai.

sIvikku~n kaayam sivanalavE ennumalap				(46)
paavikaDki~n ~nUlaip pakaraRka - mEvum
uyirE seyalar RoDu~gkumpO tIsan
seyalenpaark kEyuraikkas sey.

	aruLtiru ampalavaaNa tEsikar aruLis seyta
	     upAya~niDDai veNpaa muRRiyatu.

upaaya~niDDai veNpaa uraittaan~naaR pattaa(Ru)
apaaya~niDDai vaaraamal Arkkum - upaaya~niDDai
veNpaavaal AvaDu taNDuRaiyai vekinarkku
~naNpaakum ampalavaa Nan.

- muRRum - 


See Also:
1. சித்தாந்த சாத்திரம் - 14

Please send additions

  • Saiva Siddhanta
  • Back to Thamizh Shaivite Literature Page
  • Back to Saiva Siddhanta Home Page
  • Back to Saiva Home Page