Thiruvenkadu - 1

Thirugnana Sambandhar Thevaram

thalam	:  thiruveNkADu
paN	:  chIkAmaram
iraNDAm thirumuRai

      thiruchchiRRambalam

kaNkATTu n^udhalAnuN^ kanalkATTuN^ kaiyAnum
peNkATTum uruvAnum piRaikATTuny chaDaiyAnum
paNkATTum ichaiyAnum payirkATTum puyalAnum
veNkATTil uRaivAnum viDaikATTuN^ koDiyAnE

pEyaDaiyA piriveydhum piLLaiyinO DuLLan^inai
vAyinavE varampeRuvar aiyuRavEN DAvonRum
vEyanathO LumaipaN^gan veNkATTu mukkuLan^Ir
thOyvinaiyA ravarthammaith thOyAvAn^ thIvinaiyE

maNNoDun^I ranalkAlO DAkAyam madhi iravi
eNNilvaru miyamAnan ikaparamu meNTichaiyum
peNNinoDAN perumaiyoDu chiRumaiyumAm pErALan
viNNavarkOn vazipaDaveN kADiDamA virumbinanE

viDamuNDa miDaRRaNNal veNkATTin thaNpuRavin
maDalviNDa muDaththAzai malarn^izalaik kurugenRu
thaDamaNDu thuRaikkeNDai thAmaraiyin pUmaRaiyak
kaDalviNDa kadhirmuththa n^agaikATTuN^ kATchiyadhE

vElaimali thaNkAnal veNkATTAn thiruvaDikkIz
mAlaimali vaNchAn^dhAl vazipaDun^an maRaiyavanRan
mElaDarveN^ kAlanuyir viNDapinai n^amanthUdhar
AlamiDaR RAn aDiyAr enRaDara anychuvarE

thaNmadhiyum veyyaravun^ thAN^ginAn chaDaiyinuDan
oNmadhiya n^udhalumaiyOr kURugan^dhAn uRaikOyil
paNmoziyAl avann^Amam palavOdhap pachuN^kiLLai
veNmugilchEr karumpeNaimEl $(1)$ vIRRirukkum veNkADE

chakkarammAR kIn^dhAnuny chalan^dharanaip piLan^dhAnum
akkaraimE lachaiththAnum aDain^dhayirA vadhampaNiya
mikkadhanuk karuLchurakkum veNkADum vinaithurakkum
mukkuLamn^an guDaiyAnum mukkaNuDai iRaiyavanE

paNmoyththa inmoziyAL bayameydha malaiyeDuththa
unmaththan uramn^eriththan RaruLcheydhAn uRaikOyil
kaNmoyththa karumanynyai n^aDamADak kaDalmuzaN^ga
viNmoyththa pozilvarivaN Dichaimuralum veNkADE

kaLLArcheN^ kamalaththAn kaDalkiDan^dhAn ena ivarkaL
oLLANmai koLaRkOTi uyarn^dhAzn^dhum uNarvariyAn
veLLAnai thavanycheyyum mEthaguveN kATTAnen $($ Ru $)$
uLLADi urugAdhAr uNarvuDaimai uNarOmE

pOdhiyarkaL piNDiyarkaL miNDumozi poruLennum
pEdhaiyarkaL avarpirimin aRivuDaiyIr idhukENmin
vEdhiyarkaL virumbiyachIr viyanthiruveN kATTAnen
ROdhiyavar yAdhumoru thIdhilaren RuNaruminE

thaNpozilchUz chaNbaiyarkOn thamiznyAna chamban^dhan
viNpoliveN piRaichchenni vigirdhanuRai veNkATTaip
paNpolichen^ thamizmAlai pADiyapath thivaivallAr
maNpoliya vAzn^dhavarpOy vAnpoliyap puguvArE

     thiruchchiRRambalam

$(1)$ karumpanai

Thirumurai - The medicine to sufferings
Back to thirumuRai Page
Back to shaiva sidhdhantha home page
Back to Shaivam Home Page