Thirunedunkalam

thalam	: thirun^eDuN^kaLam 
paN	: pazan^thakkarAgam
mudhal thirumuRai    

    thiruchchiRRambalam

maRaiyuDaiyAy thOluDaiyAy vArchaDaimEl vaLarum
piRaiyuDaiyAy pinynyakanE yenRunaippE chinallAl
kuRaiyuDaiyAr kuRRam OrAy koLgaiyinAl uyarn^dha
n^iRaiyuDaiyAr iDarkaLaiyAy n^eDuN^kaLammE yavanE

kanaiththezun^dha veNTiraichUz kaDaliDain^any chuthannaith
thinaiththanaiyA miDaRRilvaiththa thirun^dhiyadhE van^innai
manaththagaththOr pADal ADal pENiyirAp pagalum
n^inaiththezuvAr iDarkaLaiyAy n^eDuN^kaLammE yavanE

n^innaDiyE vazipaDuvAn n^imalAn^inaik karudha
ennaDiyAn uyiraivavvEl enRaDaRkUR Rudhaiththa
ponnaDiyE paravin^ALum pUvoDun^Ir chumakkum
n^innaDiyAr iDarkaLaiyAy n^eDuN^kaLammE yavanE

malaipurin^dha mannavanRan magaLaiyOrpAl magizn^dhAy
alaipurin^dha gaN^gaithaN^gum avirchaDaiyA rUrA
thalaipurin^dha palimagizvAy thalaivan^inRAL n^izaRkIz
n^ilaipurin^dhAr iDarkaLaiyAy n^eDuN^kaLammE yavanE

pAN^ginallAr $(1)$ paDimanycheyvAr pAriDamum palichEr
thUN^gin^allAr pADaloDu thozukazalE vaNaN^gith
thAN^gin^illA $(2)$ anbinoDun^ thalaivan^inthAL n^izaRkIz
n^IN^gin^illAr iDarkaLaiyAy n^eDuN^kaLammE yavanE

virudhdhanAgip pAlanAgi vEdhamOrn^An guNarn^dhu
karuththanAgik kaN^gaiyALaik kamazchaDaimER karan^dhAy
aruththanAya AdhidhEvan aDiyiNaiyE paravum
n^iruththargIdhar iDarkaLaiyAy n^eDuN^kaLammE yavanE

kURukoNDAy mUnRumonRAk kUTTiyOrveN^ kaNaiyAl
mARukoNDAr purameriththa mannavanE koDimEl
ERukoNDAy chAn^thamIdhen RemperumA naNin^dha
n^IRukoNDAr iDarkaLaiyAy n^eDuN^kaLammE yavanE

kunRin uchchi mElviLaN^guN^ koDimadhilchUz ilaN^gai
anRin^inRa arakkarkOnai yaruvaraikkIz aDarththAy
enRun^alla vAymziyA lEththiyirAp pagalum
n^inRun^aivAr iDarkaLaiyAy n^eDuN^kaLammE yavanE

vEzaveNkom bochiththamAlum viLaN^giyan^An mukanum
chUzaveN^gum n^EDa AN^gOr chOdhiyuLA gin^inRAy
kEzalveNkom baNin^dhapemmAn kEDilAppon naDiyin
n^IzalvAzvAr iDarkaLaiyAy n^eDuN^kaLammE yavanE

venycholthanychol lAkkin^inRa vEDamilAch chamaNum
thanychamillAch chAkkiyarun^ thaththuvamon RaRiyAr
thunychalillA vAymoziyAl thOththiran^in naDiyE
n^enychilvaippAr iDarkaLaiyAy n^eDuN^kaLammE yavanE

n^IDavalla vArchaDaiyAn mEyan^eDuN^ kaLaththaich
chEDarvAzum mAmaRugiR chirapurakkOn n^alaththAl
n^ADavalla panuvanmAlai nyAnacham ban^dhanchonna
pADalpaththum pADavallAr pAvam paRaiyumE

    thiruchchiRRambalam

$(1)$ pAN^gin^allAr
$(2)$ thAN^gin^allA

Thirumurai - The medicine to sufferings
Back to thirumuRai Page
Back to shaiva sidhdhantha home page
Back to Shaivam Home Page