thirumayilAppUr

thalam thirumayilAppUr
paN  chIkAmaram
iraNDAm thirumuRai

       thiruchchiRRambalam

maTTiTTa punnaiyaN^ kAnal maDamayilaik
kaTTiTTaN^ koNDAn kabAlIch charam amarn^dhAn
oTTiTTa paNbin uruththira palgaNaththArk
kaTTiTTal kANAdhE pOdhiyO pUmpAvAy

maippayan^dha oNkaN maDan^allAr mAmayilaik
kaippayan^dha n^IRRAn kabAlIch charam amarn^dhAn
aippachi ONa vizAvum arun^dhavarkaL
thuyppanavuN^ kANAdhE pOdhiyO pUmpAvAy

vaLaikkai maDan^allAr mAmayilai vaNmaRugil
thuLakkil kabAlIch charaththAnthol kArththigain^AL
thaLaththEn^ dhiLamulaiyAr thaiyalAr koNDADum
viLakkIDu kANAdhE pOdhiyO pUmpAvAy

Urthirai vElai yulAvum uyarmayilaik
kUrtharu vElvallAr koRRaN^koL chErithanil
kArtharu chOlaik kabAlIch charam amarn^dhAn
Adhirain^AL kANAdhE pOdhiyO pUmpAvAy

maippUchum oNkaN maDan^allAr mAmayilaik
kaippUchu n^IRRAn kabAlIch charam amarn^dhAn
n^eyppUchum oNpuzukkal n^ErizaiyAr koNDADum
thaippUchaN^ kANAdhE pOdhiyO pUmpAvAy

maDalArn^dha theN^gin mayilaiyAr mAchik
kaDalATTuk kaNDAn kabAlIch charam amarn^dhAn
aDal AnE RUrum aDika LaDiparavi
n^aDamADal kANAdhE pOdhiyO pUmpAvAy

malivizA vIdhi maDan^allAr mAmayilaik
kalivizAk kaNDAn kabAlIch charam amarn^dhAn
palivizAp pADalchey paN^guni yuththiran^AL
olivizAk kANAdhE pOdhiyO pUmpAvAy

thaNNA arakkanthOL chAyththugan^dha thALinAn
kaNNAr mayilaik kabAlIch charam amarn^dhAn
paNNAr padhineN gaNaN^gaLtham aTTamin^AL
kaNNArak kANAdhE pOdhiyO pUmpAvAy

n^aRRA maraimalarmEl n^Anmuganum n^AraNanum
uRRAN^ guNarkilA mUrththi thiruvaDiyaik
kaRRArga LEththuN^ kabAlIch charam amarn^dhAn
poRRAppuk kANAdhE pOdhiyO pUmpAvAy

urinychAya vAzkkai amaNuDaiyaip pOrkkum 
irunychAk kiyarka LeDuththuraippa n^ATTil
karunychOlai chUzn^dha kabAlIch charam amarn^dhAn
perunychAn^dhi kANAdhE pOdhiyO pUmpAvAy

kAnamar chOlaik kabAlIch charam amarn^dhAn
thEnamar pUmpAvaip pATTAgach chen^thamizAn
nyAnacham pan^dhan n^alampukazn^dha paththumvalAr
vAnacham pan^dhath thavarODum vAzvArE

      thiruchchiRRambalam

Back To thirumuRai Page