Thirumarugal

thalam	:  thirumarugal
paN	:  in^dhaLam
iraNDAm thirumuRai

        thiruchchiRRambalam

chaDaiyA yenumAl charaNn^I yenumAl
viDaiyA yenumAl veruvA vizumAl
maDaiyAr kuvaLai malarum marugal
uDaiyAy thagumO ivaL uL melivE

chin^dhA yenumAl chivanE yenumAl
mun^dhA yenumAl mudhalvA enumAl
kon^dhAr kuvaLai kulavum marugal
en^dhAy thagumO ivaL E chaRavE

aRaiyAr kazalum mazalvA yaravum
piRaiyAr chaDaiyum muDaiyAy periya
maRaiyAr marugal magizvA yivaLai
iRaiyAr vaLaikoN Dezilvav vinaiyE

olin^Ir chaDaiyiR karan^dhA yulakam
palin^I thirivAy paziyil pukazAy
malin^Ir marugal makizvA yivaLai
melin^Ir maiyaLAk kavumvEN DinaiyE

thuNin^I lavaNNam mukilthOn Riyanna $(1)$
maNin^I lakaNDam uDaiyAy marugal
kaNin^I lavaNDAr kuzalAL ivaLthan
aNin^I lavoNkaN ayarvAk kinaiyE

palarum paravap paDuvAy chaDaimEl
malarum piRaiyon RuDaiyAy marugal
pularun^ thanaiyun^ thuyilAL puDaipOn^
dhalarum paDumO aDiyA LivaLE

vazuvAL perumAn kazalvAz kavenA
ezuvAL n^inaivAL iravum pakalum
mazuvA LuDaiyAy marugaR perumAn
thozuvA LivaLaith thuyarAk kinaiyE

ilaN^gaik kiRaivan vilaN^gal leDuppath
thulaN^gav $(2)$ viralUn Ralun^thOn RalanAy
valaN^koL madhiLchUz marugaR perumAn
alaN^gal livaLai alarAk kinaiyE $(3)$

eriyAr chaDaiyum maDiyum miruvar
theriyA dhadhorthIth thiraLA yavanE
mariyAr piriyA marugaR perumAn
ariyAL ivaLai ayarvAk kinaiyE

aRivil chamaNum malarchAk kiyarum
n^eRiyal lanachey dhanarn^in RuzalvAr
maRiyEn^ dhukaiyAy marugaR perumAn
n^eRiyAr kuzali n^iRain^Ik kinaiyE

vayanyA namvallAr marugaR perumAn
uyarnyA namuNarn^ dhaDiyuL gudhalAl
iyannyAna champan^ dhanapA DalvallAr
viyannyA namellAm viLaN^gum pukazE

        thiruchchiRRambalam

$(1)$ thOnRiyan^an
$(2)$ thulaN^gal
$(3)$ ayarvAk kinaiyE

Thirumurai - The medicine to sufferings
Back to thirumuRai Page
Back to shaiva sidhdhantha home page
Back to Shaivam Home Page