Thirumanancheri

thalam	: thirumaNanychEri 
paN	: in^dhaLam
iraNDAm thirumuRai    

    thiruchchiRRambalam

ayilArum ambadha nARpura mUnReydhu
kuyilArum menmozi yALoru kURAgi
mayilArum malgiya chOlai maNanychErip
payilvAnaip paRRin^in RArkkillai pAvamE

vidhiyAnai viNNavar thAn^thozu dhEththiya 
n^edhiyAnai n^ILchaDai mEln^ikaz viththavAn
madhiyAnai vaNpozil chUzn^dha maNanychErip
padhiyAnaip pADaval lArvinai pARumE

eyppAnArk kinbuRu thEnaLith thURiya
ippAlA yenaiyum ALa vuriyAnai
vaippAna mADaN^gaL chUzn^dha maNanychEri
meyppAnai mEvin^in RArvinai vIDumE

viDaiyAnai mElula kEzumip pArellAm
uDaiyAnai UzithO RUzi uLadhAya
paDaiyAnaip paNNichai pADu maNanychEri
aDaivAnai yaDaiyaval lArkkillai $(1)$ yallalE

eRiyArpUN^ konRaiyi nODum iLamaththam
veRiyAruny chenychaDai yAra milaiththAnai
maRiyAruN^ kaiyuDai yAnai maNanychErich
cheRivAnaich cheppaval lArkkiDar chErAvE

moziyAnai munnoru n^AnmaRai yARaN^gam
paziyAmaip $(2)$ paNNichai yAna pagarvAnai
vaziyAnai vAnava rEththu maNanychEri
iziyAmai yEththaval lArkkeydhum inbamE

eNNAnai yeNNamar chIrimai yOrkaTkuk
kaNNAnaik kaNNoru mUnRu muDaiyAnai
maNNAnai mAvayal chUzn^dha maNanychErip
peNNAnaip pEchan^in RArperi yOrkaLE

eDuththAnai yezilmuDi yeTTum iraNDuththOL
keDuththAnai kEDilAch chemmai yuDaiyAnai
maDuththAra vaNDichai pADu maNanychEri
piDiththArap pENaval lArperi yOrkaLE

chollAnaith thORRaN^kaN DAnu n^eDumAlum
kallAnaik kaRRana chollith thozudhON^ga
vallArn^an mAdhava rEththum maNanychEri
ellAmAm emperu mAnkazal EththumE

chaRREyun^ thAm aRi vilchamaN chAkkiyar
choRREyum vaNNamor chemmai yuDaiyAnai
vaRRAdha vAvikaL chUzn^dha maNanychEri
paRRAga vAzbavar mElvinai paRRAvE

kaNNAruN^ kAziyar kOnkaruth thArviththa
thaNNArchIr nyAnacham ban^dhan thamizmAlai
maNNArum mAvayal chUzn^dha maNanychEri
paNNArap pADaval lArkkillai pAvamE

    thiruchchiRRambalam

$(1)$ yaDaiyan^inRArkkillai
$(2)$ paziyAnaip

Thirumurai - The medicine to sufferings
Back to thirumuRai Page
Back to shaiva sidhdhantha home page
Back to Shaivam Home Page