Karuppariyalur

thalam	: thirukkaruppaRiyalUr
paN	: in^dhaLam
iraNDAm thirumuRai

     thiruvirAgam
    thiruchchiRRambalam

chuRRamoDu paRRavai thuyakkaRa aRuththuk
kuRRamil guNaN^gaLoDu kUDum aDi yArgaL
maRRavarai vAnavartham vAnulaga mERRak
kaRRava niruppadhu karuppaRiya lUrE

vaNDaNaichey konRaiyadhu vArchaDai kaLmElE
koNDaNaichey kOlamadhu kOLaravi nODum
viNDaNaichey mummadhilum vIztharavo rambAl
kaNDava niruppadhu karuppaRiya lUrE

vEdhamoDu vEdhiyargaL vELvimudha lAgap
pOdhinoDu pOdhumalar koNDupunai kinRa
n^Athanena n^aLLiruNmun ADukuzai thAzum
kAdhava niruppadhu karuppaRiya lUrE

maDampaDu malaikkiRaivan maN^gaiyoru paN^gan
uDambinai viDakkarudhi n^inRamaRai yOnaith
thoDarn^dhaNavu kAlanuyir kAlavoru kAlAl
kaDan^dhava niruppadhu karuppaRiya lUrE

oruththiyumai yODumoru bAgamadhu vAya
n^iruththanavan n^Ithiyavan n^iththann^eRi yAya
viruththanavan vEdhamena aN^gamavai yOdhum
karuththava niruppadhu karuppaRiya lUrE

viNNavargaL veRparachu peRRamagaL meyththEn
paNNamarum menmoziyi nALaiyaNai vippAn
eNNivaru kamanuDal vEvaeri kAlum
kaNNava niruppadhu karuppaRiya lUrE

AdhiyaDi yaippaNiya appoDu malarchchEr
chOdhiyoLi n^aRpugai vaLarkuvaDu pukkuth
thIdhucheya van^dhaNaiyum an^dhakan araN^gak
kAdhinan iruppadhu karuppaRiya lUrE

vAyn^dhapugaz viNNavarum maNNavarum anychap
pAyn^dhamarche yun^thozili laN^gain^agar vEn^dhaR
kEyn^dhapuyam aththanaiyum iRRuviza mEnAL
kAyn^dhava niruppadhu karuppaRiya lUrE

paran^dhadhu n^iran^dhuvaru $(1)$ pAythiraiya gaN^gai
karan^dhorchaDai mEnmichai yugan^dhavaLai vaiththu
n^iran^dharam n^iran^dhiruvar n^EdiyaRi yAmal
karan^dhava niruppadhu karuppaRiya lUrE

aRRamaRai yAvamaNa rAdhamili budhdhar
choRRamaRi yAdhavarkaL chonnacholai viTTuk
kuRRamaRi yAdhaperu mAnkoguDik kOyil
kaRRena iruppadhu karuppaRiya lUrE

n^alan^tharu punaRpugali nyAnacham ban^dhan
kalan^dhavar karuppaRiyal mEyakaDa vuLLaip
palan^dharu thamizkkiLavi paththumivai kaRRu
valan^tharu mavarkkuvinai vADaleLi dhAmE

    thiruchchiRRambalam

$(1)$ Nimirndhuvaru.

Thirumurai - The medicine to sufferings
Back to thirumuRai Page
Back to shaiva sidhdhantha home page
Back to Shaivam Home Page