Thiruppachuram

thalam	:  podhu
paN	:  kauchikam
mUnRAn^ thirumuRai

       thiruchchiRRambalam

vAzka an^dhaNar vAnavar Aninam
vIzka thaNpunal vEn^dhanum ON^guka
Azka thIyadhel lAm aran n^AmamE
chUzka vaiyaka mun^thuyar thIrkavE

ariya kATchiya rAythama dhaN^kaichEr
eriyar ERukan^ dhERuvar kaNDamum
kariyar kADuRai vAzkkaiya rAyinum
periya rAraRi vAravar peRRiyE

ven^dha chAmbal viraiyenap pUchiyE
than^dhai yAroDu thAyilar thammaiyE
chin^dhi yAezu vArvinai thIrpparAl 
en^dhai yAravar evvakai yArkolO

ATpA lavarkkaruLum vaNNamum AdhimANbum
kETpAn pukil aLa villai kiLakka vENDA
kOTpA lanavum vinaiyuN^ kuRukAmai yen^dhai
thATpAl vaNaN^gith thalain^in RivaikETkath thakkAr

Edhukka LAlum eDuththa moziyAlum mikkuch 
chOdhikka vENDA chuDarviTTuLan eN^gaLchOdhi
mAdhukkam n^IN^ga luRuvIr manampaRRi vAzmin
chAdhukkaL mikkIr iRaiyE van^dhu chArminkaLE

ADum menavum aruN^kURRam udhaiththu vEdham
pADum menavum pukazalladhu pAvam n^IN^gak
kEDum piRappum aRukkum menakkET TIrAgil
n^ADun^  thiRaththArk karuLalladhu n^ATTa lAmE

kaDichErn^dha pOdhu malarAna kaikkoNDu n^alla
paDichErn^dha pAlkoNDaN^ gATTiDath thAdhai paNDu
muDichErn^dha kAlaiyaRa veTTiDa mukkaN mUrththi 
aDichErn^dha vaNNam aRivAr cholakkETTu manRE

vEdha mudhalvan mudhalAga viLaN^gi vaiyam
Edhap paDAmai yulagaththavar Eththal cheyyap
pUdha mudhalvan mudhalE mudhalAp polin^dha
chUdhan olimAlai yenRE kalikkOvai chollE

pArAzi vaTTam pakaiyAl n^alin^dhATTa ADip
pErAzi yAnadhiDar kaNDaruL cheydhalpENi
n^IrAzi viTTERi n^enychiDaN^ koNDa varkkup
pOrAzi yIn^dha pukazum pukazuRRa dhanRE

mAlA yavanum maRaivalla n^Anmukanum
pAlAya dhEvarpaka rillamu dhUTTal pENik
kAlAya mun^n^Ir kaDain^dhArk karidhA yezun^dha
AlAlam uNDaN^kama rarkkaruL cheydha dhAmE

aRRanRi yan^thaN madhuraith thokai yAkkinAnum
theRRenRu dheyvan^ theLiyAr karaikkOlai theNNIrp
paRRinRip pAN^gedhir vinUravum paNbu n^Okkil
peRRon Ruyarththa perumAn perumAnu manRE

n^allArkaL chErpukali nyAnacham pan^dhan n^alla
ellAr kaLumparavum Ichanai yEththu pADal
pallAr kaLummadhikkap pAchurany chonna paththum
vallArkaL vAnO rulakALavum valla ranRE

       thiruchchiRRambalam

thirumuRai - the medicine To sufferings
Back To shaiva sidhdhantha home page
Back to Shaivam Home Page