Thiruneelakanda Thiruppadhikam

thalam	:  podhu
paN	:  viyAzak kuRinychi
mudhal thirumuRai

	thiruchchiRRambalam

avvinaik kivvinai yAmenRu chollu maqdhaRivIr
uyvinai n^ADA dhiruppadhum un^dhamak kUnamanRE
kaivinai cheydhem pirAnkazal pORRudhum n^AmaDiyOm
cheyvinai van^dhemaith thINDap peRAthiru n^IlakaNDam

kAvinai yiTTuN^ kuLampala thoTTum kanimanaththAl
Evinai yAl eyil mUnRerith thIren Rirupozudhum
pUvinaik koydhu malaraDi pORRudhum n^AmaDiyOm
thIvinai van^dhemaith thINDappe RAthiru n^IlakaNDam

mulaiththaDam mUzkiya bOgaN^gaLummaR Revaiyum ellAm
vilaiththalai yAvaNam koNDemai yANDavirichaDaiyIr
ilaiththalaich chUlamum thaNDum mazuvum ivaiyuDaiyIr
chilaiththemaith thIvinai thINDappeRA thirun^IlakaNDam

viNNula kALkinRa vichchA dhararkaLum vEdhiyarum
puNNiya renRiru pOdhun^ thozappaDum puNNiyarE
kaNNimai yAdhana mUnRuDai yIruN^ kazalaDain^dhOm
thiNNiya thIvinai thINDappe RAthiru n^IlakaNDam

maRRiNai yillA malaiththiraN DannathiN TOLuDaiyIr
kiRRemai yATkoNDu kELA dhozivadhun^ thanmaikollO
choRRuNai vAzkkai thuRan^dhun^ $(1)$ thiruvaDiyE yaDain^dhOm
cheRRemaith thIvinai thINDap peRAthiru n^IlakaNDam

maRakku manaththinai mARRiyem Aviyai vaRpuRuththip
piRappil perumAn thirun^dhaDik kIzppizai yAdhavaNNam
paRiththa malarkoDu van^dhumaiyEththum paNiyaDiyOm
chiRappilith thIvinai thINDappe RAthiru n^IlakaNDam

karuvaik kaziththiTTu vAzkkai kaDin^dhuN^ kazalaDikkE 
urugi malarkoDu van^dhumai yEththudhum n^AmaDiyOm
cheruvil arakkanaich chIrilaDarththaruL cheydhavarE
thiruvilith thIvinai thINDappe RAthiru n^IlakaNDam

n^ARRa malarmichai n^Anmukan n^AraNan vAdhucheydhu
thORRa muDaiya aDiyum muDiyun^ thoDarvariyIr
thORRinun^ thORRun^ thozudhu vaNaN^gudhum n^AmaDiyOm
chIRRama dhAmvinai thINDappe RAthiru n^IlakaNDam

chAkkiyap paTTuny chamaNuru vAgi yuDaiyozin^dhum
bAkkiya minRi yiruthalaip pOgamum paRRum viTTAr
pUkkamaz konRaip purichaDai yIraDi pORRukinROm
thIkkuzith thIvinai thINDappe RAthiru n^IlakaNDam

piRan^dha piRaviyiR pENiyeny chelvan kazalaDaivAn 
iRan^dha piRaviyuN DAkil imaiyavar kOn aDikkaN
thiRampayil nyAnacham pan^dhana chen^dhamiz paththum vallAr
n^iRain^dha vulaginil vAnavar kOnoDuN^ kUDuvarE

	thiruchchiRRambalam

$(1)$ thuRan^dhun

ippadhikaththil EzAm cheyyuL maRain^dhu pOyiRRu

Thirumurai - The Medicine to Sufferings
Back To Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page