Namasivaya Thiruppadhikam

thalam	:  podhu
paN	:  kauchikam
mUnRAn^ thirumuRai

	thiruchchiRRambalam

kAdha lAgik kachin^dhukaN NIrmalki
Odhu vArthamai n^anneRik kuyppadhu
vEdham n^Anginum meypporu LAvadhu 
n^Adhan n^Amam n^amachchi vAyavE

n^ambu vAravar$(1)$ n^Avi naviRRinAl
vambu n^ANmalar vArmadhu voppadhu
chempo nArthila kammula gukkelAm
n^amban n^Amam n^amachchi vAyavE

n^ekku LArva migapperu gin^n^inain^
dhakku mAlaiko DaN^kaiyil eNNuvAr
thakka vAnava rAththagu vippadhu
n^akkan n^Amam n^amachchi vAyavE

iyaman thUdharum anychuvar incholAl
n^ayamvan^ dhOdhaval lArthamai n^aNNinAl
n^iyaman^ thAnn^inai vArkkini yAnn^eRRi
n^ayanan n^Amam n^amachchi vAyavE

kolvA rEnuN^ guNampala n^anmaikaL 
illA rEnum iyambuva rAyiDin
ellAth thIN^gaiyum n^IN^guva renbarAl
n^allAr n^Amam n^amachchi vAyavE

man^dha rammana pAvaN^gaL mEviya 
pan^dha naiyavar thAmum pakarvarEl
chin^dhum valvinai chelvamum malgumAl
n^an^dhi n^Amam n^amachchi vAyavE

n^araka mEzpuka n^ADina rAyinum
uraichey vAyinar Ayin uruththirar
viravi yE $(2)$ pugu viththiDu menbarAl
varadhan n^Amam n^amachchi vAyavE

ilaN^gai mannan eDuththa aDukkalmEl
thalaN^koL kAlviral chaN^karan UnRalum
malaN^gi vAymozi cheydhavan uyvakai
n^alaN^koL n^Amam n^amachchi vAyavE

pOdhan pOdhana kaNNanum aNNalthan
pAdhan^ thAnmuDi n^EDiya paNbarAy
yAdhuN^ kANbari dhAki alan^dhavar
Odhum n^Amam n^amachchi vAyavE

kanychi maNDaiyar kaiyiluN kaiyarkaL
venychol miNDar viravila renbarAl
vinychai yaNDarkaL vENDa amudhuchey 
n^anychuN kaNDan n^amachchi vAyavE

n^an^dhi n^Amam n^amachchivA yavenum
chan^dhai yAlthamiz nyAnacham ban^dhanchol
chin^dhai yAlmakizn^ dhEththaval lArelAm
pan^dha pAcham aRukkaval lArkaLE

	thiruchchiRRambalam

$(1)$ n^ambuvAr n^amar
$(2)$ n^iraviyE


thirumuRai - the medicine To sufferings
Back To shaiva sidhdhantha home page
Back to Shaivam Home Page