kOLaRu thiruppadhikam

thalam	: podhu
paN	: piyan^dhaik kAn^dhAram
iraNDAn^ thirumuRai

    thiruchchiRRambalam

vEyuRu thOLipaN^gan viDamuNDa kaNDan
    mikan^alla vINai thaDavi
mAchaRu thiN^gaL gaN^gai muDimElaNin^dhen
    uLamE pukun^dha adhanAl
nyAyiRu thiN^gaL chevvAy budhanviyAzamveLLi
    chanipAm biraNDu muDanE
AchaRu n^allan^alla avain^alla n^alla
    aDiyA ravarkku migavE

enboDu komboDAmai yivaimAr bilaN^ga
    erudhERi yEzaiyuDanE
ponpodhi maththamAlai punalchUDi van^dhen
    uLamE pukun^dha adhanAl
onbadho DonRO DEzu padhineTTo DARum
    uDanAya n^ALga LavaithAm
anboDu n^allan^alla avain^alla n^alla
    aDiyA ravarkku migavE

uruvaLar pavaLamEni oLin^I RaNin^dhu
    vumaiyODum veLLai viDaimEl
murugalar konRaithiN^gaL muDimE laNin^dhen
    uLamE pukun^dha adhanAl
thirumakaL kalaiyadhUrdhi cheyamAdhubUmi
    thichaidheyva mAna palavum
arun^edhi n^allan^alla avain^alla n^alla
    aDiyA ravarkku migavE

madhin^udhal maN^gaiyODu vaDavAli run^dhu
    maRaiyOdhum eN^gaL paraman
n^adhiyoDu konRaimAlai muDimE laNin^dhen
    uLamE pukun^dha adhanAl
kodhiyuRu kAlanaN^gi n^amanODu thUdhar
    koDun^Oyga LAna palavum
adhiguNam n^allan^alla avain^alla n^alla
    aDiyA ravarkku migavE

n^anychaNi kaNDan en^dhai maDavAL thanODum
    viDaiyERu n^aN^gaL paraman
thunychiruL vannikonRai muDimE laNin^dhen
    uLamE pukun^dha adhanAl
venychina avuNarODum urumiDiyum minnum
    mikaiyAna pUdha mavaiyum
anychiDum n^allan^alla avain^alla n^alla
    aDiyA ravarkku migavE

vALvari yadhaLadhADai varikO vaNaththar 
    maDavAL thanODum uDanAy
n^ANmalar vannikonRai n^adhichUDi van^dhen
    uLamE pukun^dha adhanAl
kOLari yuzuvaiyODu kolaiyAnai kEzal
    koDun^Aga mODu karaDi
ALari n^allan^alla avain^alla n^alla
    aDiyA ravarkku migavE

cheppiLa mulain^anmaN^gai yoru pAkamAka
    viDaiyERu chelva naDaivAr
oppiLa madhiyum appum muDimE laNin^dhen
    uLamE pukun^dha adhanAl
veppoDu kuLirumvAdham mikaiyAna piththum
    vinaiyAna van^dhu n^aliyA
appaDi n^allan^alla avain^alla n^alla
    aDiyA ravarkku migavE

vELpaDa vizicheydhanRu viDaimE lirun^dhu
    maDavAL thanODum uDanAy
vANmadhi vannikonRai malarchUDi van^dhen
    uLamE pukun^dha adhanAl
EzkaDal chUzilaN^gai araiyanRa nODum
    iDarAna van^dhu n^aliyA
AzkaDal n^allan^alla avain^alla n^alla
    aDiyA ravarkku migavE

palapala vEDamAkum paranAri pAkan
    pachuvERum eN^gaL paraman
chalamaga LODerukkum muDimE laNin^dhen
    uLamE pukun^dha adhanAl
malarmichai yOnumAlum maRaiyODu thEvar
    varukAla mAna palavum
alaikaDal mErun^alla avain^alla n^alla
    aDiyA ravarkku migavE

koththalar kuzaliyODu vichaiyaRku n^alku
    guNamAya vEDa vikirdhan
maththamu madhiyun^Agam muDimE laNin^dhen
    uLamE pukun^dha adhanAl
puththarO DamaNaivAdhil azivikkum aNNal
    thirun^IRu chemmai thiDamE
aththagu n^allan^alla avain^alla n^alla
    aDiyA ravarkku migavE

thEnamar pozil koLAlai viLaichen^n^elthunni
    vaLarchempon eN^gum n^ikaza
n^Anmukan AdhiyAya piramA puraththu
    maRainyAna nyAna munivan
thAnuRu kOLumn^ALum aDiyArai van^dhu
    n^aliyAdha vaNNam uraichey
Anachon mAlaiyOdhum aDiyArkaL vAnil
    arachALvar ANai n^amadhE

    thiruchchiRRambalam

thirumuRai - the medicine To sufferings
Back To shaiva sidhdhantha home page
Back to Shaivam Home Page