Thiru Alavay - 7

thalam	: thiruvAlavAy
paN	: pazam panychuram
mUnRAm thirumuRai

   n^AlaDi mEl vaippu 

   thiruchchiRRambalam

vEdha vELviyai n^in^dhanai cheydhuzal
Adha milli amaNoDu thErarai 
vAdhil venRazik kaththiru vuLLamE
pAdhi mAdhuDa nAya paramanE
 nyAlam n^inpuka zEmika vENDun^then
 Ala vAyil uRaiyum em AdhiyE

vaidhi kaththin vaziyozu gAdhavak
kaidha vamuDaik kAramaN thErarai
eydhi $(1)$ vAdhuchey yath $(2)$ thiru vuLLamE
maithi kaztharu mAmaNi kaNTanE
 nyAlam n^inpuka zEmika vENDun^then
 Ala vAyil uRaiyum em AdhiyE

maRaiva zakkami lAdhamA pAvikaL
paRitha laikkaiyar pAyuDup pArkaLai
muRiya vAdhuche yaththiru vuLLamE
maRiyu lAN^kaiyil mAmazu vALanE
 nyAlam n^inpuka zEmika vENDun^then
 Ala vAyil uRaiyum em AdhiyE

aRuththa vaN^gamA RAyina n^Irmaiyaik
kaRuththa vAzamaN kaiyarkaL thammoDum
cheRuththu vAdhuche yaththiru vuLLamE
muRiththa vANmadhik kaNNi mudhalvanE
 nyAlam n^inpuka zEmika vENDun^then
 Ala vAyil uRaiyum em AdhiyE

an^dha NALar puriyum arumaRai
chin^dhai cheyyA arugar thiRaN^gaLaich
chin^dha vAdhuche yaththiru vuLLamE
ven^dha n^IRa dhaNiyum vikirdhanE
 nyAlam n^inpuka zEmika vENDun^then
 Ala vAyil uRaiyum em AdhiyE

vETTu vELviche yumporu LaiviLi
mUTTu chin^dhai muruTTamaN guNDarai
OTTi vAdhuche yaththiru vuLLamE
kATTi lAnai uriththaeN^ kaLvanE
 nyAlam n^inpuka zEmika vENDun^then 
 Ala vAyil uRaiyum em AdhiyE

azala dhOmbum arumaRai yOrthiRam
vizala dhennum arugar thiRaththiRam $(3)$
kazala vAdhuche yaththiru vuLLamE
thazal i laN^gu thiruvuruch chaivanE
 nyAlam n^inpuka zEmika vENDun^then
 Ala vAyil uRaiyum em AdhiyE

n^IRRu mEniya rAyinar mEluRRa
kARRuk koLLavum n^illA amaNaraith
thERRi vAdhuche yaththiru vuLLamE
ARRa vALa rakkaRkum aruLinAy
 nyAlam n^inpuka zEmika vENDun^then
 Ala vAyil uRaiyum em AdhiyE

n^Ila mEni amaNar thiRaththun^in
chIlam vAdhuche yaththiru vuLLamE
mAlum n^Anmuka nukkAN bariyadhOr
kOla mEniya dhAgiya kunRamE
 nyAlam n^inpuka zEmika vENDun^then
 Ala vAyil uRaiyum em AdhiyE

anRu muppuram cheRRa azakan^in
thunRu poRkazal pENA arugaraith
thenRa vAdhuche yaththiru vuLLamE
kanRu chAkkiyar kANAth thalaivanE
 nyAlam n^inpuka zEmika vENDun^then
 Ala vAyil uRaiyum em AdhiyE

kUDal AlavAyk kOnai viDaikoNDu
vADal mEni amaNarai vATTiDa
mADak kAzichcham ban^dhan madhiththa ip
pADal vallavar bAkkiya vALarE

   thiruchchiRRambalam

$(1)$ eydha
$(2)$ vAdhucheyyath
$(3)$ thiRaN^gaLai

thirumuRai - the medicine to sufferings
Back to shaiva sidhdhantha home page
Back to Shaivam Home Page