Thiru Alavay - 5

thalam	:  thiruvAlavAy
paN	:  kauchikam
mUnRAm thirumuRai

      thiruchchiRRambalam

cheyya nEthiru AlavAy mEviya
aiya nEyanycha lenRaruL cheyyenaip
poyya rAm ama NarkoLu vunychuDar
paiya vEchenRu pANDiyaR kAgavE

chiththa nEthiru AlavAy mEviya
aththa nEyanycha lenRaruL cheyyenai
eththa rAm ama NarkoLu vunychuDar
paththiman thennan pANDiyaR kAgavE

thakkan vELvi thagarththaruL AlavAych
chokka nEyanycha lenRaruL cheyyenai
ekka rAm ama NarkoLu vunychuDar
pakka mEchenRu pANDiyaR kAgavE

chiTTa nEthiru AlavAy mEviya 
aTTa mUrththiya nEyanycha lenRaruL
thuTTa rAm ama NarkoLu vunychuDar
paTTiman thennan pANDiyaR kAgavE

n^aNNa lArpuram mUnReri AlavAy
aNNa lEyanycha lenRaruL cheyyenai
eNNi lAvama NarkoLu vunychuDar
paNNi yalthamizp pANDiyaR kAgavE

thanycha menRun charaNpukun^ dhEnaiyum
anycha lenRaruL AlavA yaNNalE
vanychany cheydhama NarkoLu vunychuDar
panycha vanthennan pANDiyaR kAgavE

cheN^kaN veLviDai yAythiru AlavAy
aN^ka NAvanycha lenRaruL cheyyenaik
kaN^gu lAr amaN kaiya riDuN^kanal
paN^ga milthennan pANDiyaR kAgavE

dhUrththan vIran^ tholaiththaruL AlavAy
AththanE $(1)$ anycha lenRaruL cheyyenai
Eththa lAvama NarkoLu vunychuDar
pArththi vanthennan pANDiyaR kAgavE

thAvi nAn ayan thAnaRi yAvagai
mEvi nAythiru AlavA yAyaruL
thUvi lA ama NarkoLu vunychuDar
pAvi nAnthennan pANDiyaR kAgavE

eNTi chaikkezil AlavAy mEviya
aNDa nEyanycha lenRaruL cheyyenaik
guNDa rAm ama NarkoLu vunychuDar
paNDi manthennan pANDiyaR kAgavE

appan AlavA yAdhi aruLinAl
veppan^ thennavan mEluRa mEdhinik
koppa nyAnacham ban^dhan uraipaththum
cheppa vallavar thIdhilAch chelvarE

     thiruchchiRRambalam

$(1)$ ArththanE

thirumuRai - the medicine to sufferings
Back to shaiva sidhdhantha home page
Back to Shaivam Home Page