ਉਪਮਨ੍ਯੁਕ੍ੜੁਤਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

Upamanyukrutam Shivastotram


ਉਪਮਨ੍ਯੁਕ੍ੜੁਤਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

ਜਯ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਤੇ ਮ੍ੜੁਡ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਸ਼ਿਖਣ੍ਡਮਣ੍ਡਨ | 
ਮਦਨਾਨ੍ਤਕ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲ ਪ੍ਰਿਯਕੈਲਾਸ ਦਯਾਸੁਧਾਂਬੁਧੇ ||੧|| 

ਸਦੁਪਾਯਕਥਾਸ੍ਵਪਣ੍ਡਿਤੋ ਹ੍ੜੁਦਯੇ ਦੁਃਖਸ਼ਰੇਣ ਖਣ੍ਡਿਤਃ |
ਸ਼ਸ਼ਿਖਣ੍ਡਸ਼ਿਖਣ੍ਡਮਣ੍ਡਨਂ ਸ਼ਰਣਂ ਯਾਮਿ ਸ਼ਰਣ੍ਯਮੀਸ਼੍ਵਰਮ ||੨|| 

ਮਹਤਃ ਪਰਿਤਃ ਪ੍ਰਸਰ੍ਪਤਸ੍ਤਮਸੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮੇਦਿਨੋ ਭਿਦੇ | 
ਦਿਨਨਾਥ ਇਵ ਸ੍ਵਤੇਜਸਾ ਹ੍ੜੁਦਯਵ੍ਯੋਮ੍ਨਿ ਮਨਾਗੁਦੇਹਿ ਨਃ ||੩|| 

ਨ ਵਯਂ ਤਵ ਚਰ੍ਮਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਾ ਪਦਵੀਮਪ੍ਯੁਪਵੀਕ੍ਸ਼ਿਤੁਂ ਕ੍ਸ਼ਮਾਃ |
ਕ੍ੜੁਪਯਾऽਭਯਦੇਨ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਾ ਸਕਲੇਨੇਸ਼ ਵਿਲੋਕਯਾਸ਼ੁ ਨਃ ||੪||

ਤ੍ਵਦਨੁਸ੍ਮ੍ੜੁਤਿਰੇਵ ਪਾਵਨੀ ਸ੍ਤੁਤਿਯੁਕ੍ਤਾ ਨ ਹਿ ਵਕ੍ਤੁਮੀਸ਼ ਸਾ | 
ਮਧੁਰਂ ਹਿ ਪਯਃ ਸ੍ਵਭਾਵਤੋ ਨਨੁ ਕੀਦ੍ਰੁਕ੍ਸਿਤਸ਼ਰ੍ਕਰਾਨ੍ਵਿਤਮ ||੫|| 

ਸਵਿਸ਼ੋऽਪ੍ਯਮ੍ੜੁਤਾਯਤੇ ਭਵਾੱਛਵਮੁਣ੍ਡਾਭਰਣੋऽਪਿ ਪਾਵਨਃ | 
ਭਵ ਏਵ ਭਵਾਨ੍ਤਕਃ ਸਤਾਂ ਸਮਦ੍ਰੁਸ਼੍ਟਿਰ੍ਵਿਸ਼ਮੋਕ੍ਸ਼ਣੋऽਪਿ ਸਨ ||੬|| 

ਅਪਿ ਸ਼ੂਲਧਰੋ ਨਿਰਾਮਯੋ ਦ੍ਰੁਢਵੈਰਾਗ੍ਯਰਤੋऽਪਿ ਰਾਗਵਾਨ | 
ਅਪਿ ਭੈਕ੍ਸ਼੍ਯਚਰੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਸ਼੍ਚਰਿਤਂ ਚਿਤ੍ਰਮਿਦਂ ਹਿ ਤੇ ਪ੍ਰਭੋ ||੭|| 

ਵਿਤਰਤ੍ਯਭਿਵਾਞ੍ਛਿਤਂ ਦ੍ਰੁਸ਼ਾ ਪਰਿਦ੍ਰੁਸ਼੍ਟਃ ਕਿਲ ਕਲ੍ਪਪਾਦਪਃ | 
ਹ੍ੜੁਦਯੇ ਸ੍ਮ੍ੜੁਤ ਏਵ ਧੀਮਤੇ ਨਮਤੇऽਭੀਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦੋ ਭਵਾਨ ||੮|| 

ਸਹਸੈਵ ਭੁਜਙ੍ਗਪਾਸ਼ਵਾਨ੍ਵਿਨਿਗ੍ੜੁਹ੍ਣਾਤਿ ਨ ਯਾਵਦਨ੍ਤਕਃ | 
ਅਭਯਂ ਕੁਰੁ ਤਾਵਦਾਸ਼ੁ ਮੇ ਗਤਜੀਵਸ੍ਯ ਪੁਨਃ ਕਿਮੌਸ਼ਧੈਃ ||੯|| 

ਸਵਿਸ਼ੈਰਿਵ ਭੀਮਪੰਨਗੈਰ੍ਵਿਸ਼ਯੈਰੇਭਿਰਲਂ ਪਰਿਕ੍ਸ਼ਤਮ | 
ਅਮ੍ੜੁਤੈਰਿਵ ਸਂਭ੍ਰਮੇਣ ਮਾਮਭਿਸ਼ਿਞ੍ਚਾਸ਼ੁ ਦਯਾਵਲੋਕਨੈਃ ||੧੦|| 

ਮੁਨਯੋ ਬਹਵੋऽਦ੍ਯ ਧਨ੍ਯਤਾਂ ਗਮਿਤਾਃ ਸ੍ਵਾਭਿਮਤਾਰ੍ਥਦਰ੍ਸ਼ਿਨਃ | 
ਕਰੁਣਾਕਰ ਯੇਨ ਤੇਨ ਮਾਮਵਸੰਨਂ ਨਨੁ ਪਸ਼੍ਯ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਾ ||੧੧||

ਪ੍ਰਣਮਾਮ੍ਯਥ ਯਾਮਿ ਚਾਪਰਂ ਸ਼ਰਣਂ ਕਂ ਕ੍ੜੁਪਣਾਭਯਪ੍ਰਦਮ | 
ਵਿਰਹੀਵ ਵਿਭੋ ਪ੍ਰਿਯਾਮਯਂ ਪਰਿਪਸ਼੍ਯਾਮਿ ਭਵਨ੍ਮਯਂ ਜਗਤ ||੧੨|| 

ਬਹਵੋ ਭਵਤਾऽਨੁਕਂਪਿਤਾਃ ਕਿਮਿਤੀਸ਼ਾਨ ਨ ਮਾऽਨੁਕਂਪਸੇ | 
ਦਧਤਾ ਕਿਮੁ ਮਨ੍ਦਰਾਚਲਂ ਪਰਮਾਣੁਃ ਕਮਠੇਨ ਦੁਰ੍ਧਰਃ ||੧੩||

ਅਸ਼ੁਚਿਂ ਯਦਿ ਮਾऽਨੁਮਨ੍ਯਸੇ ਕਿਮਿਦਂ ਮੂਰ੍ਧ੍ਨਿ ਕਪਾਲਦਾਮ ਤੇ | 
ਉਤ ਸ਼ਾਠ੍ਯਮਸਾਧੁਸਙ੍ਗਿਨਂ ਵਿਸ਼ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਾਸਿ ਨ ਕਿਂ ਦ੍ਵਿਜਿਹ੍ਵਧ੍ੜੁਕ ||੧੪|| 

ਕ੍ਵ ੱਦਸ਼ਂ ਵਿਦਧਾਮਿ ਕਿਂ ਕਰੋਮ੍ਯਨੁਤਿਸ਼੍ਠਾਮਿ ਕਥਂ ਭਯਾਕੁਲਃ | 
ਕ੍ਵ ਨੁ ਤਿਸ਼੍ਠਸਿ ਰਕ੍ਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ਮਾਮਯਿ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਰਣਾਗਤੋऽਸ੍ਮਿ ਤੇ ||੧੫|| 

ਵਿਲੁਠਾਮ੍ਯਵਨੌ ਕਿਮਾਕੁਲਃ ਕਿਮੁਰੋ ਹਨ੍ਮਿ ਸ਼ਿਰਸ਼੍ਛਿਨਦ੍ਮਿ ਵਾ | 
ਕਿਮੁ ਰੋਦਿਮਿ ਰਾਰਟੀਮਿ ਕਿਂ ਕ੍ੜੁਪਣਂ ਮਾਂ ਨ ਯਦੀਕ੍ਸ਼ਸੇ ਪ੍ਰਭੋ ||੧੬|| 

ਸ਼ਿਵ ਸਰ੍ਵਗ ਸ਼ਰ੍ਵ ਸ਼ਰ੍ਮਦਂ ਪ੍ਰਣਤੋ ਦੇਵ ਦਯਾਂ ਕੁਰੁਸ਼੍ਵ ਮੇ | 
ਨਮ ਈਸ਼੍ਵਰ ਨਾਥ ਦਿਕ੍ਪਤੇ ਪੁਨਰੇਵੇਸ਼ ਨਮੋ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ||੧੭|| 

ਸ਼ਰਣਂ ਤਰੁਣੇਨ੍ਦੁਸ਼ੇਖਰਃ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਗਿਰਿਰਾਜਕਨ੍ਯਕਾ | 
ਸ਼ਰਣਂ ਪੁਨਰੇਵ ਤਾਵੁਭੌ ਸ਼ਰਣਂ ਨਾਨ੍ਯਦੁਪੈਮਿ ਦੈਵਤਮ ||੧੮|| 

ਉਪਮਨ੍ਯੁਕ੍ੜੁਤਂ ਸ੍ਤਵੋੱਤਮਂ ਜਪਤਃ ਸ਼ਂਭੁਸਮੀਪਵਰ੍ਤਿਨਃ | 
ਅਭਿਵਾਞ੍ਛਿਤਭਾਗ੍ਯਸਮ੍ਪਦਃ ਪਰਮਾਯੁਃ ਪ੍ਰਦਦਾਤਿ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ||੧੯|| 

ਉਪਮਨ੍ਯੁਕ੍ੜੁਤਂ ਸ੍ਤਵੋੱਤਮਂ ਪ੍ਰਜਪੇਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਸੰਨਿਧੌ | 
ਸ਼ਿਵਲੋਕਮਵਾਪ੍ਯ ਸੋऽਚਿਰਾਤ੍ਸਹ ਤੇਨੈਵ ਸ਼ਿਵੇਨ ਮੋਦਤੇ ||੨੦|| 

ਇਤ੍ਯੁਪਮਨ੍ਯੁਕ੍ੜੁਤਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page