ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੁਤਿਃ
(ਲਙ੍ਕੇਸ਼੍ਵਰ ਵਿਰਚਿਤਾ)

Shivastutih
(Langeshvara Virachitaa)


ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੁਤਿਃ
(ਲਙ੍ਕੇਸ਼੍ਵਰ ਵਿਰਚਿਤਾ)

ਗਲੇ ਕਲਿਤਕਾਲਿਮਃ  ਪ੍ਰਕਟਿਤੇਨ੍ਦੁਭਾਲਸ੍ਥਲੇ ਵਿਨਾਟਿਤਜਟੋਤ੍ਕਰਂ ਰੁਚਿਰਪਾਣਿਪਾਥੋਰੁਹੇ | 
ਉਦਞ੍ਚਿਤਕਪਾਲਕਂ ਜਘਨਸੀਮ੍ਨਿ ਸਨ੍ਦਰ੍ਸ਼ਿਤਦ੍ਵਿਪਾਜਿਨਮਨੁਕ੍ਸ਼ਣਂ ਕਿਮਪਿ ਧਾਮ ਵਨ੍ਦਾਮਹੇ || ੧|| 

ਵ੍ੜੁਸ਼ੋਪਰਿ ਪਰਿਸ੍ਫੁਰੱਧਵਲ਼ਧਾਮ ਧਾਮ ਸ਼੍ਰਿਯਾਂ ਕੁਬੇਰਗਿਰਿਗੌਰਿਮਪ੍ਰਭਵਗਰ੍ਵਨਿਰ੍ਵਾਸਿ ਤਤ | 
ਕ੍ਵਚਿਤ੍ਪੁਨਰੁਮਾਕੁਚੋਪਚਿਤਕੁਙ੍ਕੁਮੈ ਰਞ੍ਜਿਤਂ ਗਜਾਜਿਨਵਿਰਾਜਿਤਂ ਵ੍ੜੁਜਿਨਭਙ੍ਗਬੀਜਂ ਭਜੇ ||੨|| 

ਉਦਿਤ੍ਵਰਵਿਲੋਚਨਤ੍ਰਯਵਿਸੁਤ੍ਵਰਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਾ ਕਲਾਕਰਕਲਾਕਰਵ੍ਯਤਿਕਰੇਣ ਚਾਹਰ੍ਨਿਸ਼ਮ | 
ਸ਼ਿਕਾਸਿਤਜਟਾਟਵੀਵਿਹਰਣੋਤ੍ਸਵਪ੍ਰੋੱਲਸੱਤਰਾਮਰਤਰਙ੍ਗਿਣੀਤਰਲਚੂਡਮੀਡੇ ਮ੍ੜੁਡਮ ||੩|| 

ਵਿਹਾਯ ਕਮਲਾਲਯਾਵਿਲਸਿਤਾਨਿ ਵਿਦ੍ਯੁੰਨਟੀਵਿਡਮ੍ਬਨਪਟੂਨਿ ਮੇ ਵਿਹਰਣਂ ਵਿਧੱਤਾਂ ਮਨਃ | 
ਕਪਰ੍ਦਿਨਿ ਕੁਮੁਦ੍ਵਤੀਰਮਣਖਣ੍ਡਚੂਡਾਮਣੌ ਕਟੀਤਟਪਟੀਭਵਤ੍ਕਰਟਿਚਰ੍ਮਣਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ ||੪||

ਭਵਦ੍ਭਵਨਦੇਹਲੀਨਿਕਟਤੁਣ੍ਡਦਣ੍ਡਾਹਤਿਤ੍ਰੁਟਨ੍ਮੁਕੁਟਕੋਟਿਮਿਰ੍ਮਘਵਦਾਦਿਮਿਰ੍ਭੂਯਤੇ ਵ੍ਰਜੇਮ  
ਭਵਦਨ੍ਤਿਕਂ ਪ੍ਰਕ੍ੜੁਤਿਮੇਤ੍ਯ ਪੈਸ਼ਾਚਿਕੀਂ ਕਿਮਿਤ੍ਯਮਰਸਂਪਦਃ ਪ੍ਰਮਥਨਾਥ ਨਾਥਾਮਹੇ ||੫||

ਤ੍ਵਦਰ੍ਚਨਪਰਾਯਣਪ੍ਰਮਥਕਨ੍ਯਕਾਲੁਂਠਿਤਪ੍ਰਸੂਨਸਫਲਦ੍ਰੁਮਂ ਕਮਪਿ ਸ਼ੈਲਮਾਸ਼ਾਸ੍ਮਹੇ | 
ਅਲਂ ਤਟਵਿਤਰ੍ਦਿਕਾਸ਼ਯਿਤਸਿੱਧਸੀਮਨ੍ਤੀਨੀਪ੍ਰਕੀਰ੍ਣਸੁਮਨੋਮਨੋਰਮਣਮੇਰੁਣਾ ਮੇਰੁਣਾ||੬|| 

ਨ ਜਾਤੁ ਹਰ ਯਾਤੁ ਮੇ ਵਿਸ਼ਯਦੁਰ੍ਵਿਲਾਸਂ ਮਨੋ ਮਨੋਭਵਕਥਾऽਸ੍ਤੁ ਮੇ ਨ ਚ ਮਨੋਰਥਾਤਿਥ੍ਯਭੂਃ | 
ਸ੍ਫੁਰਤ੍ਸੁਰਤਰਙ੍ਗਿਣੀਤਟਕੁਟੀਰਕੋਟੌ ਵਸੰਨਯੇ ਸ਼ਿਵ ਦਿਵਾਨਿਸ਼ਂ ਤਵ ਭਵਾਨਿ ਪੂਜਾਪਰਃ ||੭|| 

ਵਿਭੂਸ਼ਣਸੁਰਾਪਗਾਸ਼ੁਚਿਤਰਾਲਵਾਲਾਵਲੀਵਲਦ੍ਵਹਲਸੀ ਕਰਪ੍ਰਕਰਸੇਕਸਂਵਰ੍ਧਿਤਾ |
ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਸੁਰਦ੍ਰੁਮਸ੍ਫੁਰਿਤਸੱਜਟਾਮਞ੍ਜਰੀ ਨਿਮੱਜਨਫਲਪ੍ਰਦਾ ਮਮ ਨੁ ਹਨ੍ਤ ਭੂਯਾਦਿਯਮ ||੮|| 

ਬਹਿਰ੍ਵਿਸ਼ਯਸਙ੍ਗਤਿਪ੍ਰਤਿਨਿਵਰ੍ਤਿਤਾਕ੍ਸ਼ਾਵਲੇਃ ਸਮਾਧਿਕਲਿਤਾਤ੍ਮਨਃ ਪਸ਼ੁਪਤੇਰਸ਼ੇਸ਼ਾਤ੍ਮਨਃ |
ਸ਼ਿਰਃਸੁਰਸਰਿੱਤਟੀਕੁਟਿਲਕਲ੍ਪਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਮਂ ਨਿਸ਼ਾਕਰਕਲਾਮਹਂ ਬਟੁਵਿਭ੍ੜੁਸ਼੍ਯਮਾਨਾਂ ਭਜੇ ||੯||

ਤ੍ਵਦੀਯਸੁਰਵਾਹਿਨੀਵਿਮਲਵਾਰਿਧਾਰਾਬਲੱਜਟਾਗਹਨਗਾਹਿਨੀ ਮਤਿਰਿਯਂ ਮਮ ਕ੍ਰਾਮਤੁ | 
ਉਪੋੱਤਮਸਰਿੱਤਟੀਵਿਟਪਿਤਾਟਵੀ ਪ੍ਰੋੱਲਸੱਤਪਸ੍ਵਿਪਰਿਸ਼ੱਤੁਲਾਮਮਲਮੱਲਿਕਾਭ ਪ੍ਰਭੋ ||੧੦|| 

ਇਤਿ ਲਙ੍ਕੇਸ਼੍ਵਰਵਿਰਚਿਤਾ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੁਤਿਃ ਸਂਪੂਰ੍ਣਾ|| 

Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page