ਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਮ

Shivashtakamਸ਼ਿਵਾ ਅਸ਼੍ਟਕਮ, ਸ਼ਿਵ ਅਸ਼੍ਟਕਮ

ਪ੍ਰਭੁਂ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥਂ ਵਿਭੁਂ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਂ ਜਗੰਨਾਥਨਾਥਂ ਸਦਾਨਨ੍ਦਭਾਜਮ | 
ਭਵਦ੍ਭਵ੍ਯਭੂਤੇਸ਼੍ਵਰਂ ਭੂਤਨਾਥਂ ਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਸ਼ਂਭੁਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ||੧|| 

ਗਲੇ ਰੁਣ੍ਡਮਾਲਂ ਤਨੌ ਸਰ੍ਪਜਾਲਂ ਮਹਾਕਾਲਕਾਲਂ ਗਣੇਸ਼ਾਧਿਪਾਲਮ | 
ਜਟਾਜੂਟਗਙ੍ਗੋੱਤਰਙ੍ਗੈਰ੍ਵਿਸ਼ਾਲਂ ਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਸ਼ਂਭੁਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ||੨|| 

ਮੁਦਾਮਾਕਰਂ ਮਣ੍ਡਨਂ ਮਣ੍ਡਯਨ੍ਤਂ ਮਹਾਮਣ੍ਡਲਂ ਭਸ੍ਮਭੂਸ਼ਾਧਰਂ  ਤਮ | 
ਅਨਾਦਿਂ ਹ੍ਯਪਾਰਂ ਮਹਾਮੋਹਮਾਰਂ ਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਸ਼ਂਭੁਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ||੩|| 

ਤਟਾਧੋਨਿਵਾਸਂ ਮਹਾੱਟਾੱਟਹਾਸਂ ਮਹਾਪਾਪਨਾਸ਼ਂ ਸਦਾ ਸੁਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ | 
ਗਿਰੀਸ਼ਂ ਗਣੇਸ਼ਂ ਸੁਰੇਸ਼ਂ ਮਹੇਸ਼ਂ ਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਸ਼ਂਭੁਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ||੪|

ਗਿਰੀਨ੍ਦ੍ਰਾਤ੍ਮਜਾਸਙ੍ਗ੍ੜੁਹੀਤਾਰ੍ਧਦੇਹਂ ਗਿਰੌ ਸਂਸ੍ਥਿਤਂ ਸਰ੍ਵਦਾ ਸੰਨਿਗੇਹਮ | 
ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਭਿਰ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਮਾਨਂ ਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਸ਼ਂਭੁਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ||੫|| 

ਕਪਾਲਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਂ ਕਰਾਭ੍ਯਾਂ ਦਧਾਨਂ ਪਦਾਂਭੋਜਨਮ੍ਰਾਯ ਕਾਮਂ ਦਦਾਨਮ | 
ਬਲੀਵਰ੍ਦਯਾਨਂ ਸੁਰਾਣਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਂ ਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਸ਼ਂਭੁਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ||੬|| 

ਸ਼ਰੱਚਨ੍ਦ੍ਰਗਾਤ੍ਰਂ ਗੁਣਾਨਨ੍ਦਪਾਤ੍ਰਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਂ ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਧਨੇਸ਼ਸ੍ਯ ਮਿਤ੍ਰਮ | 
ਅਪਰ੍ਣਾਕਲ਼ਤ੍ਰਂ ਚਰਿਤ੍ਰਂ ਵਿਚਿਤ੍ਰਂ ਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਸ਼ਂਭੁਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ||੭|| 

ਹਰਂ ਸਰ੍ਪਹਾਰਂ ਚਿਤਾਭੂਵਿਹਾਰਂ ਭਵਂ ਵੇਦਸਾਰਂ ਸਦਾ ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਮ | 
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਵਸਨ੍ਤਂ ਮਨੋਜਂ ਦਹਨ੍ਤਂ ਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਸ਼ਂਭੁਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ||੮|| 

ਸ੍ਤਵਂ ਯਃ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਨਰਃ ਸ਼ੂਲਪਾਣੇਃ ਪਠੇਤ੍ਸਰ੍ਵਦਾ ਭਰ੍ਗਭਾਵਾਨੁਰਕ੍ਤਃ | 
ਸ ਪੁਤ੍ਰਂ ਧਨਂ ਧਾਨ੍ਯਮਿਤ੍ਰਂ ਕਲ਼ਤ੍ਰਂ ਵਿਚਿਤ੍ਰੈਃ ਸਮਾਰਾਦ੍ਯ ਮੋਕ੍ਸ਼ਂ ਪ੍ਰਯਾਤਿ ||੯|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ || 

Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page