ਸ਼ਿਵਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

Shivapanchakshara Stotram


ਸ਼ਿਵਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

ਨਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਹਾਰਾਯ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾਯ 
ਭਸ੍ਮਾਂਗਰਾਗਾਯ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਯ | 
ਨਿਤ੍ਯਾਯ ਸ਼ੁੱਧਾਯ ਦਿਗਂਬਰਾਯ 
ਤਸ੍ਮੈ ਨਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ||*੧|| 

ਮਨ੍ਦਾਕਿਨੀਸਲਿਲਚਨ੍ਦਨਚਰ੍ਚਿਤਾਯ 
ਨਨ੍ਦੀਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਮਥਨਾਥਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਯ | 
ਮਨ੍ਦਾਰ ਮੁਖ੍ਯਬਹੁਪੁਸ਼੍ਪਸੁਪੂਜਿਤਾਯ 
ਤਸ੍ਮੈ ਮਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ||੨|| 

ਸ਼ਿਵਾਯ ਗੌਰੀਵਦਨਾਬ੍ਜਵ੍ੜੁਨ੍ਦ ਸੂਰ੍ਯਾਯ 
ਦਕ੍ਸ਼ਾਧ੍ਵਰ ਨਾਸ਼ਕਾਯ | 
ਸ਼੍ਰੀਨੀਲਕਣ੍ਠਾਯ ਵ੍ੜੁਸ਼ਧ੍ਵਜਾਯ  
ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼ਿਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ||੩||

ਵਸਿਸ਼੍ਠਕੁਂਭੋਦ੍ਭਵਗੌਤਮਾਰ੍ਯਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਦੇਵਾਰ੍ਚਿਤਸ਼ੇਖਰਾਯ | 
ਚਦ੍ਰਾਰ੍ਕ ਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਲੋਚਨਾਯ ਤਸ੍ਮੈ ਵਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ||੪||

ਯਕ੍ਸ਼ਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਜਟਾਧਰਾਯ ਪਿਨਾਕਹਸ੍ਤਾਯ ਸਨਾਤਨਾਯ | 
ਦਿਵ੍ਯਾਯ ਦੇਵਾਯ ਦਿਗਂਬਰਾਯ ਤਸ੍ਮੈ ਯਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ||੫|| 

ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਮਿਦਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਯਃ ਪਠੇੱਛਿਵਸੰਨਿਧੌ | 
ਸ਼ਿਵਲੋਕਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸ਼ਿਵੇਨ ਸਹ ਮੋਦਤੇ ||੬|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮੱਛਙ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼ਿਵਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ || 

(*੧-ਅਸ੍ਯਾਗ੍ਰੇ ’ਆਸਮਾਪ੍ਤਂ’ ਇਤ੍ਯਾਦਿਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਸ਼੍ਲੋਕਾਃ ਕ੍ਵਚਿੱਦ੍ਰੁਸ਼੍ਯਨ੍ਤੇ |)

Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page