ਸ਼ਿਵਪਾਦਾਦਿਕੇਸ਼ਾਨ੍ਤਵਰ੍ਣਨਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

Shivapadadi Keshanta Varnana Stotram


ਸ਼ਿਵਪਾਦਾਦਿ ਕੇਸ਼ਾਨ੍ਤ ਵਰ੍ਣਨ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

ਕਲ੍ਯਾਣਂ ਨੋ ਵਿਧੱਤਾਂ ਕਟਕਤਟਲਸਤ੍ਕਲ੍ਪਵਾਹੀਨਿਕੁਞ੍ਜ- 
ਕ੍ਰੀਡਾਸਂਸਕ੍ਤਵਿਦ੍ਯਾਧਰਨਿਵਹਵਧੂਗੀਤਰੁਦ੍ਰਾਪਦਾਨਃ| 
ਤਾਰੈਰ੍ਹੇਰਮ੍ਬਨਾਦੈਸ੍ਤਰਲਿਤਨਿਨਦੱਤਾਰਕਾਰਾਤਿਕੇਕੀ 
ਕੈਲਾਸਃ ਸ਼ਰ੍ਵਨਿਰ੍ਵ੍ੜੁਤ੍ਯਭਿਜਨਕਪਦਃ ਸਰ੍ਵਦਾ ਪਰ੍ਵਤੇਨ੍ਦ੍ਰਃ ||੧|| 

ਯਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਹੁਃ ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਸਕਲਦਿਵਿਸ਼ਦਾਂ ਸਾਰਸਰ੍ਵਸ੍ਵਯੋਗਂ 
ਯਤ੍ਯੇਸ਼ੁਃ ਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗਧਨ੍ਵਾ ਸਮਜਨਿ ਜਗਤਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਣੇ ਜਾਗਰੂਕਃ | 
ਮੌਰ੍ਵੀ ਦਰ੍ਵੀਕਰਾਣਾਮਪਿ ਚ ਪਰਿਵ੍ੜੁਢਃ ਪੂਸ੍ਰਯੀ ਸਾ ਚ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਂ 
ਸੋऽਵ੍ਯਾਦਵ੍ਯਾਜਮਸ੍ਮਾਨਸ਼ਿਵਭਿਦਨਿਸ਼ਂ ਨਾਕਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀਪਿਨਾਕਃ ||੨||

ਆਤਙ੍ਕਾਵੇਗਹਾਰੀ ਸਕਲਦਿਵਿਸ਼ਦਾਮਙ੍ਘ੍ਰਿਪਦ੍ਮਾਸ਼੍ਰਯਾਣਾਂ 
ਮਾਤਙ੍ਗਾਦ੍ਯੁਗ੍ਰਦੈਤ੍ਯਪ੍ਰਕਰਤਨੁਗਲਦ੍ਰਕ੍ਤਧਾਰਾਕ੍ਤਧਾਰਃ | 
ਕ੍ਰੂਰਃ ਸੂਰਾਯੁਤਾਨਾਮਪਿ ਚ ਪਰਿਭਵਂ ਸ੍ਵੀਯਭਾਸਾ ਵਿਤਨ੍ਵਨ 
ਘੋਰਾਕਾਰਃ ਕੁਠਾਰੋ ਦ੍ੜੁਢਤਰਦੁਰਿਤਾਖ੍ਯਾਟਵੀਂ ਪਾਟਯੇੰਨਃ |੩||

ਕਾਲਾਰਾਤੇਃ ਕਰਾਗ੍ਰੇ ਕ੍ੜੁਤਵਸਤਿਰੁਰਃਸ਼ਾਣਤਾਤੋ ਰਿਪੂਣਾਂ 
ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕੁਲਾਦ੍ਰਿਪ੍ਰਵਰਤਨਯਯਾ ਕਲ੍ਪਿਤਸ੍ਨਹਲੇਪਃ | 
ਪਾਯਾੰਨਃ ਪਾਵਕਾਰ੍ਚਿਃਪ੍ਰਸਰਸਖਮੁਖਃ ਪਾਪਹਨ੍ਤਾ ਨਿਤਾਨ੍ਤਂ 
ਸ਼ੂਲਃ ਸ਼੍ਰੀਪਾਦਸੇਵਾਭਜਨਰਸਜੁਸ਼ਾਂ ਪਾਲਨੈਕਾਨ੍ਤਸ਼ੀਲਃ ||੪||

ਦੇਵਸ੍ਯਾਙ੍ਕਾਸ਼੍ਰਯਾਯਾਃ ਕੁਲਗਿਰਿਦੁਹਿਤੁਰ੍ਨੇਤ੍ਰਕੋਣਪ੍ਰਚਾਰ-
ਪ੍ਰਸ੍ਤਾਰਾਨਤ੍ਯੁਦਾਰਾਨ੍ਪਿਪਟਿਸ਼ੁਰਿਵ ਯੋ ਨਿਤ੍ਯਮਤ੍ਯਾਦਰੇਣ | 
ਆਧੱਤੇ ਭਙ੍ਗਿਤੁਙ੍ਗੈਰਨਿਸ਼ਮਵਯਵੈਰਨ੍ਤਰਙ੍ਗਂ ਸਮੋਦਂ 
ਸੋਮਾਪੀਡਸ੍ਯ ਸੋऽਯਂ ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਤੁ ਕੁਸ਼ਲਂ ਪਾਣਿਰਙ੍ਗਃ ਕੁਰਙ੍ਗਃ ||੫||

ਕਣ੍ਠਪ੍ਰਾਨ੍ਤਾਵਸੱਜਤ੍ਕਨਕਮਯਮਹਾਘਣ੍ਟਿਕਾਘੋਰਘੋਸ਼ੈਃ 
ਕਣ੍ਠਾਰਾਵੈਰਕੁਣ੍ਠੈਰਪਿ ਭਰਿਤਜਗੱਚਕ੍ਰਵਾਲਾਨ੍ਤਰਾਲਃ | 
ਚਣ੍ੜਡਃ ਪ੍ਰੋੱਦਣ੍ਡਸ਼੍ੜੁਙ੍ਗਃ ਕਕੁਦਕਵਲਿਤੋੱਤੁਙ੍ਗਕੈਲਾਸਸ਼੍ਰ੍ੜੁਙ੍ਗਃ
ਕਣ੍ਠੇ ਕਾਲਸ੍ਯ ਵਾਹਃ ਸ਼ਮਯਤੁ ਸ਼ਮਲਂ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵ੍ਤਃ ਸ਼ਾੱਕਰੇਨ੍ਦ੍ਰਃ ||੬||

ਨਿਰ੍ਯੱਦਾਨਾਮ੍ਬੁਧਾਰਾਪਰਿਮਲ਼ਤਰਲ਼ੀਭੂਤਲੋਲਮ੍ਬਪਾਲੀਝਙ੍ਕਾਰੈਃ 
ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਦ੍ਰੇਃ ਸ਼ਿਖਰਸ਼ਤਦਰੀਃ ਪੂਰਯਨ੍ਭੂਰੀਘੋਸ਼ੈਃ | 
ਸ਼ਾਰ੍ਘਃ ਸੌਵਰ੍ਣਸ਼ੈਲਪ੍ਰਤਿਮਪ੍ੜੁਥੁਵਪੁਃ ਸਰ੍ਵਵਿਘ੍ਨਾਪਹਰ੍ਤਾ 
ਸ਼ਰ੍ਵਾਣ੍ਯਾਃ ਪੂਰ੍ਵਸੂਨੁਃ ਸ ਭਵਤੁ ਭਵਤਾਂ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਦੋ ਹਸ੍ਤਿਵਕ੍ਤ੍ਰਃ ||੭||

ਯਃ ਪੁਣ੍ਯੈਰ੍ਦੇਵਤਾਨਾਂ ਸਮਜਨਿ ਸ਼ਿਵਯੋਃ ਸ਼੍ਲਾਘ੍ਯਵੀਰ੍ਯੈਕਮਤ੍ਯਾ 
ਯੰਨਾਮ੍ਨਿ ਸ਼੍ਰੂਯਮਾਣੇ ਦਿਤਿਜਭਟਘਟਾ ਭੀਤਿਭਾਰਂ ਭਜਨ੍ਤੇ |
ਭੂਯਾਤ੍ਸੋऽਯਂ ਵਿਭੂਤ੍ਯੈ ਨਿਸ਼ਿਤਸ਼ਰਸ਼ਿਖਾਪਾਟਿਤਕ੍ਰੌਞ੍ਚਸ਼ੈਲਃ 
ਸਂਸਾਰਾਗਾਧਕੂਪੋਦਰਪਤਿਤਸਮੁੱਤਾਰਕਸ੍ਤਾਰਕਾਰਿਃ ||੮||

ਆਰੂਢਃ ਪ੍ਰੌਢਵੇਗਪ੍ਰਵਿਜਿਤਪਵਨਂ ਤੁਙ੍ਗਤੁਙ੍ਗਂ ਤੁਰਙ੍ਗਂ 
ਚੈਲਂ ਨੀਲਂ ਵਸਾਨਃ ਕਰਤਲਵਿਲਸਤ੍ਕਾਣ੍ਡਕੋਦਣ੍ਡਦਣ੍ਡਃ | 
ਰਾਗਦ੍ਵੇਸ਼ਾਦਿਨਾਨਾਵਿਧਮ੍ੜੁਗਪਟਲੀਭੀਤਿਕ੍ੜੁਦ੍ਭੂਤਭਰ੍ਤਾ 
ਕੁਰ੍ਵੰਨਾਖੇਟਲੀਲਾਂ ਪਰਿਲਸਤੁ ਮਨਃ ਕਾਨਨੇ ਮਾਮਕੀਨੇ ||੯||

ਅਮ੍ਭੋਜਾਭ੍ਯਾਂ ਚ ਰਮ੍ਭਾਰਥਚਰਣਲਤਾਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਕੁਮ੍ਭੀਨ੍ਦ੍ਰਕੁਮ੍ਭੈ- 
ਰ੍ਬਿਮ੍ਬੇਨੇਨ੍ਦੋਸ਼੍ਚ ਕਮ੍ਬੋਰੁਪਰਿ ਵਿਲਸਤਾ ਵਿਦ੍ਰੁਮੇਣੋਤ੍ਪਲਾਭ੍ਯਾਮ |
ਅਮ੍ਭੋਦੇਨਾਪਿ ਸਂਭਾਵਿਤਮੁਪਜਨਿਤਾਡਮ੍ਬਰਂ ਸ਼ਮ੍ਬਰਾਰੇਃ 
ਸ਼ਮ੍ਭੋਃ ਸਂਭੋਗਯੋਗ੍ਯਂ ਕਿਮਪਿ ਧਨਮਿਦਂ ਸਂਭਵੇਤ੍ਸਂਪਦੇ ਨਃ ||੧੦||

ਵੇਣੀਸੌਭਾਗ੍ਯਵਿਸ੍ਮਾਪਿਤਤਪਨਸੁਤਾਚਾਰੁਵੇਣੀਵਿਲਾਸਾਨ 
ਵਾਣੀਨਿਰ੍ਧੂਤਵਾਣੀਕਰਤਲਵਿਧ੍ੜੁਤੋਦਾਰਵੀਣਾਵਿਰਾਵਾਨ | 
ਏਣੀਨੇਤ੍ਰਾਨ੍ਤਭਙ੍ਗੀਨਿਰਸਨਨਿਪੁਣਾਪਾਙ੍ਗਕੋਣਾਨੁਪਾਸੇ  
ਸ਼ੋਣਾਨ੍ਪ੍ਰਾਣਾਨੁਦੂਢਪ੍ਰਤਿਨਵਸੁਸ਼ਮਾਕਨ੍ਦਲਾਨਿਨ੍ਦੁਮੌਲੇਃ ||੧੧||

ਨ੍ੜੁੱਤਾਰਮ੍ਭੇਸ਼ੁ ਹਸ੍ਤਾਹਤਮੁਰਜਧਿਮੀਧਿੱਕ੍ੜੁਤੈਰਤ੍ਯੁਦਾਰੈ-
ਸ਼੍ਚਿੱਤਾਨਨ੍ਦਂ ਵਿਧੱਤੇ ਸਦਸਿ ਭਗਵਤਃ ਸਨ੍ਤਤਂ ਯਃ ਸ ਨਨ੍ਦੀ | 
ਚਣ੍ਡੀਸ਼ਾਦ੍ਯਾਸ੍ਤਥਾऽਨ੍ਯੇ ਚਤੁਰਗੁਣਗਣਪ੍ਰੀਣਿਤਸ੍ਵਾਮਿਸਤ੍ਕਾ-
ਰੋਤ੍ਕਰ੍ਸ਼ੋਦ੍ਯਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਾਃ ਪ੍ਰਮਥਪਰਿਵ੍ੜੁਢਾਃ ਸਨ੍ਤੁ ਸਨ੍ਤੋਸ਼ਿਣੋ ਨਃ ||੧੨||

ਮੁਕ੍ਤਾਮਾਣਿਕ੍ਯਜਾਲੈਃ ਪਰਿਕਲਿਤਮਹਾਸਾਲਮਾਲੋਕਨੀਯਂ 
ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਪ੍ਤਾਨਰ੍ਧਰਤ੍ਨੈਰ੍ਦਿਸ਼ਿ ਦਿਸ਼ਿ ਭਵਨੈਃ ਕਲ੍ਪਿਤੈਰ੍ਦਿਕ੍ਪਤੀਨਾਮ |
ਉਦ੍ਯਾਨੈਰਦ੍ਰਿਕਨ੍ਯਾਪਰਿਜਨਵਨਿਤਾਮਾਨਨੀਯੈਃ ਪਰਿਤਂ 
ਹ੍ੜੁਦ੍ਯਂ ਹ੍ੜੂਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਨਿਤ੍ਯਂ ਮਮ ਭੁਵਨਪਤੇਰ੍ਧਾਮ ਸੋਮਾਰ੍ਧਮੌਲੇਃ ||੧੩||

ਸ੍ਤਮ੍ਭੈਰ੍ਜਮ੍ਭਾਰਿਰਤ੍ਨਪ੍ਰਵਰਵਿਰਚਿਤੈਃ ਸਂਭ੍ੜੁਤੋਪਾਨ੍ਤਭਾਗਂ 
ਸ਼ੁਮ੍ਭਤ੍ਸੋਪਾਨਮਾਰ੍ਗਂ ਸ਼ੁਚਿਮਣਿਨਿਚਯੈਰ੍ਗੁਮ੍ਫਿਤਾਨਲ੍ਪਸ਼ਿਲ੍ਪਮ |
ਕੁਮ੍ਭੈਃ ਸਂਪੂਰ੍ਣਸ਼ੋਭਂ ਸ਼ਿਰਸਿ ਸੁਘਟਿਤੈਃ ਸ਼ਾਤਕੁਮ੍ਭੈਰਪਙ੍ਕੈਃ 
ਸ਼ਮ੍ਭੋਃ ਸਂਭਾਵਨੀਯਂ ਸਕਲਮੁਨਿਜਨੈਃ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਦਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ਸਦਾ ਨਃ ||੧੪||

ਨ੍ਯਸ੍ਤੋ ਮਧ੍ਯੇ ਸਭਾਯਾਃ ਪਰਿਸਰਵਿਲਸਤ੍ਪਾਦਪੀਠਾਭਿਰਾਮੋ 
ਹ੍ੜੁਦ੍ਯਃ ਪਾਦੈਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਭਿਃ ਕਨਕਮਣਿਮਯੈਰੁੱਚਕੈਰੁੱਜ੍ਵਲਾਤ੍ਮਾ |
ਵਾਸੋਰਤ੍ਨੇਨ ਕੇਨਾਪ੍ਯਧਿਕਮ੍ੜੁਦੁਤਰੇਣਾਸ੍ਤ੍ੜੁਤੋ ਵਿਸ੍ਤ੍ੜੁਤਸ਼੍ਰੀਪੀਠਃ 
ਪੀਡਾਭਰਂ ਨਃ ਸ਼ਮਯਤੁ ਸ਼ਿਵਯੋਃ ਸ੍ਵੈਰਸਂਵਾਸਯੋਗ੍ਯਃ ||੧੫||

ਆਸੀਨਸ੍ਯਾਧਿਪੀਠਂ ਤ੍ਰਿਜਗਦਧਿਪਤੇਰਙ੍ਘ੍ਰਿਪੀਠਾਨੁਸ਼ਕ੍ਤੌ 
ਪਾਥੋਜਾਭੋਗਭਾਜੌ ਪਰਿਮ੍ੜੁਦੁਲਤਲੋੱਲਾਸਿਪਦ੍ਮਾਭਿਲੇਖੌ | 
ਪਾਤਾਂ ਪਾਦਾਵੁਭੌ ਤੌ ਨਮਦਮਰਕਿਰੀਟੋੱਲਸੱਚਾਰੁਹੀਰ-
ਸ਼੍ਰੇਣੀਸ਼ੋਣਾਯਮਾਨੋੰਨਤ ਨਖਦਸ਼ਕੋਦ੍ਭਾਸਮਾਨੌ ਸਮਾਨੌ ||੧੬||

ਯੰਨਾਦੋ ਵੇਦਵਾਚਾਂ ਨਿਗਦਤਿ ਨਿਖਿਲਂ ਲਕ੍ਸ਼ਣਂ ਪਕ੍ਸ਼ਿਕੇਤੁਰ-
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸਂਭੋਗਸੌਖ੍ਯਂ ਵਿਰਚਯਤਿ ਯਯੋਸ਼੍ਚਾਪਰੇ ਰੂਪਭੇਦੇ | 
ਸ਼ਂਭੋਃ ਸਂਭਾਵਨੀਯੇ ਪਦਕਮਲਸਮਾਸਙ੍ਗਤਸ੍ਤੁਙ੍ਗਸ਼ੋਭੇ 
ਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਂ ਨਃ ਸਮਗ੍ਰਂ ਸਕਲਸੁਖਕਰੇ ਨੂਪੁਰੇ ਪੂਰਯੇਤਾਮ ||੧੭||

ਅਙ੍ਗੇ ਸ਼੍ੜੁਙ੍ਗਾਰਯੋਨੇਃ ਸਪਦਿ ਸ਼ਲਭਤਾਂ ਨੇਤ੍ਰਵਹ੍ਨੌ ਪ੍ਰਯਾਤੇ 
ਸ਼ਤ੍ਰੋਰੁੱਧ੍ੜੁਤ੍ਯ ਤਸ੍ਮਾਦਿਸ਼ੁਧਿਯੁਗਮਧੋ ਨ੍ਯਸ੍ਤਮਗ੍ਰੇ ਕਿਮੇਤਤ | 
ਸ਼ਙ੍ਕਾਮਿੱਥਂ ਨਤਾਨਾਮਮਰਪਰਿਸ਼ਦਾਮਨ੍ਤਰਙ੍ਕੂਰਯੱਤਤ-
ਸਂਘਾਤਂ ਚਾਰੁ ਜਙ੍ਘਾਯੁਗਮਖਿਲਪਤੇਰਂਹਸਾ ਸਂਹਰੇੰਨਃ ||੧੮||

ਜਾਨੁਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੇਨ ਮੀਨਧ੍ਵਜਨ੍ੜੁਵਰਸਮੁਦ੍ਗੋਪਮਾਨੇਨ ਸਾਕਂ 
ਰਾਜਨ੍ਤੌ ਰਾਜਰਮ੍ਭਾਕਰਿਕਰਕਨਕਸ੍ਤਮ੍ਭਸਂਭਾਵਨੀਯੌ |
ਊਰੂ ਗੌਰੀਕਰਾਮ੍ਭੋਰੁਹਸਰਸਸਮਾਮਰ੍ਦਨਾਨਨ੍ਦਭਾਜੌ 
ਚਾਰੂ ਦੂਰੀਕ੍ਰਿਯੇਤਾਂ  ਦੁਰਿਤਮੁਪਚਿਤਂ ਜਨ੍ਮਜਨ੍ਮਾਨ੍ਤਰੇ ਨਃ ||੧੯||

ਆਮੁਕ੍ਤਾਨਰ੍ਘਰਤ੍ਨਪ੍ਰਕਰਕਰਪਰਿਸ਼੍ਵਕ੍ਤਕਲ੍ਯਾਣਕਾਞ੍ਚੀ-
ਦਾਮ੍ਨਾ ਬੱਧੇਨ ਦੁਗ੍ਧਦ੍ਯੁਤਿਨਿਚਯਮੁਸ਼ਾ ਚੀਨਪੱਟਾਮ੍ਬਰੇਣ |
ਸਂਵੀਤੇ ਸ਼ੈਲਕਨ੍ਯਾਸੁਚਰਿਤਪਰਿਪਾਕਾਯਮਾਨੇ ਨਿਤਮ੍ਬੇ 
ਨਿਤ੍ਯਂ ਨਰ੍ਨਰ੍ਤੁ ਚਿੱਤਂ ਮਮ ਨਿਖਿਲਜਗਤ੍ਸ੍ਵਾਮਿਨਃ ਸੋਮਮੌਲੇਃ ||੨੦||

ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਕਾਲਾਨੁਰਜ੍ਯੱਦਿਨਕਰਸਰੁਚਾ ਕਾਲਧੌਤੇਨ ਗਾਢਂ 
ਵ੍ਯਾਨੱਧਃ ਸ੍ਨਿਗ੍ਧਮੁਗ੍ਧਃ ਸਰਸਮੁਦਰਬਨ੍ਧੇਨ ਵੀਤੋਪਮੇਨ |
ਉੱਦੀਪ੍ਰੈਃ ਸ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈਰੁਪਚਿਤਮਹਿਮਾ ਮਨ੍ਮਥਾਰੇਰੁਦਾਰੋ 
ਮਧ੍ਯੋ ਮਿਥ੍ਯਾਰ੍ਥਸਘ੍ਰ੍ਯਙ ਮਮ ਦਿਸ਼ਤੁ ਸਦਾ ਸਙ੍ਗਤਿਂ ਮਙ੍ਗਲ਼ਾਨਾਮ||੨੧||

ਨਾਭੀਚਕ੍ਰਾਲਵਾਲਾੰਨਵਨਵਸੁਸ਼ਮਾਦੋਹਦਸ਼੍ਰੀਪਰੀਤਾ-
ਦੁਦ੍ਗੱਛਨ੍ਤੀ ਪੁਰਸ੍ਤਾਦੁਦਰਪਥਮਤਿਕ੍ਰਮ੍ਯ ਵਕ੍ਸ਼ਃ ਪ੍ਰਯਾਨ੍ਤੀ | 
ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਕਾਮਾਗਮਾਰ੍ਥਪ੍ਰਕਥਨਲਿਪਿਵਦ੍ਭਾਸਤੇ ਯਾ ਨਿਕਾਮਂ 
ਸਾ ਮਾਂ ਸੋਮਾਰ੍ਧਮੌਲੇਃ ਸੁਖਯਤੁ ਸਤਤਂ ਰੋਮਵੱਲੀਮਤੱਲੀ ||੨੨||

ਆਸ਼੍ਲੇਸ਼ੇਸ਼੍ਵਦ੍ਰਿਜਾਯਾਃ ਕਠਿਨਕੁਚਤਟੀਲਿਪ੍ਤਕਾਸ਼੍ਮੀਰਪਙ੍ਕ-
ਵ੍ਯਾਸਙ੍ਗਾਦ੍ਯਦੁਦ੍ਯਦਰ੍ਕਦ੍ਯੁਤਿਭਿਰੁਪਚਿਤਸ੍ਪਰ੍ਧਮੁੱਦਾਮਹ੍ੜੁਦ੍ਯਮ |
ਦਕ੍ਸ਼ਾਰਾਤੇਰੁਦੂਢਪ੍ਰਤਿਨਵਮਣਿਮਾਲਾਵਲੀਭਾਸਮਾਨਂ 
ਵਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਕ੍ਸ਼ੋਭਿਤਾਘਂ ਸਤਤਨਤਿਜੁਸ਼ਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤਾਦਕ੍ਸ਼ਤਂ ਨਃ ||੨੩||

ਵਾਮਾਙ੍ਕੇ ਵਿਸ੍ਫੁਰਨ੍ਤ੍ਯਾਃ ਕਰਤਲਵਿਲਸੱਚਾਰੁਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਾਯਾਃ 
ਕਾਨ੍ਤਾਯਾ ਵਾਮਵਕ੍ਸ਼ੋਰੁਹਭਰਸ਼ਿਖਰੋਨ੍ਮਰ੍ਦਨਵ੍ਯਗ੍ਰਮੇਕਂ |
ਅਨ੍ਯਾਂਸ੍ਤ੍ਰੀਨਪ੍ਯੁਦਾਰਾਨ੍ਵਰਪਰਸ਼ੁਮ੍ੜੁਗਾਲਙ੍ਕ੍ੜੁਤਾਨਿਨ੍ਦੁਮੌਲੇ-
ਰ੍ਬਾਹੂਨਾਬੱਧਹੇਮਾਙ੍ਗਦਮਣਿਕਟਕਾਨਨ੍ਤਰਾਲੋਕਯਾਮਃ ||੨੪||

ਸੰਮ੍ਰਾਨ੍ਤਾਯਾਃ ਸ਼ਿਵਾਯਾਃ ਪਤਿਵਿਲਯਭਿਯਾ ਸਰ੍ਵਲੋਕੋਪਤਾਪਾਤ-
ਸਂਵਿਗ੍ਨਸ੍ਯਾਪਿ ਵਿਸ਼੍ਣੋਃ ਸਰਭਸਮੁਭਯੋਰ੍ਵਾਰਣਪ੍ਰੇਰਣਾਭ੍ਯਾਮ |
ਮਧ੍ਯੇ ਤ੍ਰੈਸ਼ਙ੍ਕਵੀਯਾਮਨੁਭਵਤਿ ਦਸ਼ਾਂ ਯਤ੍ਰ ਹਾਲਾਹਲੋਸ਼੍ਮਾ 
ਸੋऽਯਂ ਸਰ੍ਵਾਪਦਾਂ ਨਃ ਸ਼ਮਯਤੁ ਨਿਚਯਂ ਨੀਲਕਣ੍ਠਸ੍ਯ ਕਣ੍ਠਃ ||੨੫||

ਹ੍ੜੁਦ੍ਯੈਰਦ੍ਰੀਨ੍ਦ੍ਰਕਨ੍ਯਾਮ੍ੜੁਦੁਦਸ਼ਨਪਦੈਰ੍ਮੁਦ੍ਰਿਤੋ ਵਿਦ੍ਰੁਮਸ਼੍ਰੀ-
ਰੁੱਦ੍ਯੋਤਨ੍ਤ੍ਯਾ ਨਿਤਾਨ੍ਤਂ ਧਵਲ਼ਧਵਲ਼ਯਾ ਮਿਸ਼੍ਰਿਤੋ ਦਨ੍ਤਕਾਨ੍ਤ੍ਯਾ | 
ਮੁਕ੍ਤਾਮਾਣਿਕ੍ਯਜਾਲਵ੍ਯਤਿਕਰਸਦ੍ੜੁਸ਼ਾ ਤੇਜਸਾ ਭਾਸਮਾਨਃ 
ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਸ੍ਯ ਦਦ੍ਯਾਦਧਰਮਣਿਰਸੌ ਸਂਪਦਾਂ ਸਞ੍ਚਯਂ ਨਃ ||੨੬||

ਕਰ੍ਣਾਲਙ੍ਕਾਰਨਾਨਾਮਣਿਨਿਕਰਰੁਚਾਂ ਸਞ੍ਚਯੈਰਞ੍ਚਿਤਾਯਾਂ 
ਵਰ੍ਣ੍ਯਾਯਾਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਪਦ੍ਮੋਦਰਪਰਿਵਿਲਸਤ੍ਕਰ੍ਣਿਕਾਸੰਨਿਭਾਯਾਮ |
ਪੱਧਤ੍ਯਾਂ ਪ੍ਰਾਣਵਾਯੋਃ ਪ੍ਰਣਤਜਨਹ੍ੜੁਦਮ੍ਭੋਜਵਾਸਸ੍ਯ 
ਸ਼ਂਭੋਰ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਨਸ਼੍ਚਿੱਤਮੇਤਦ੍ਵਿਰਚਯਤੁ ਸੁਖੇ ਨਾਸਿਕਾਂ ਨਾਸਿਕਾਯਾਮ ||੨੭||

ਅਤ੍ਯਨ੍ਤਂ ਭਾਸਮਾਨੇ ਰੁਚਿਰਤਰਰੁਚਾਂ ਸਙ੍ਗਮਾਤ੍ਸਨ੍ਮਣੀਨਾ-
ਮੁਦ੍ਯੱਚਣ੍ਡਾਂਸ਼ੁਧਾਮਪ੍ਰਸਰਨਿਰਸਨਸ੍ਪਸ਼੍ਟ੍ੜਦ੍ੜੁਸ਼੍ੜ੍ਟਾਪਦਾਨੇ |
ਭੂਯਾਸ੍ਤਾਂ ਭੂਤਯੇ ਨਃ ਕਰਿਵਰਜਯਿਨਃ ਕਰ੍ਣਪਾਸ਼ਾਵਲਮ੍ਬੇ 
ਭਕ੍ਤਾਲੀਭਾਲਸੱਜੱਜਨਿਮਰਣਲਿਪੇਃ ਕੁਣ੍ਡਲੇ ਕੁਣ੍ਡਲੇ ਤੇ ||੨੮||

ਯਾਭ੍ਯਾਂ ਕਾਲਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ ਭਵਤਿ ਤਨੁਮਤਾਂ ਯੋ ਮੁਖਂ ਦੇਵਤਾਨਾਂ 
ਯੇਸ਼ਾਮਾਹੁਃ ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਜਗਤਿ ਮੁਨਿਵਰਾ ਦੇਵਤਾਨਾਂ ਤ੍ਰਯੀਂ ਤਾਮ |
ਰੁਦ੍ਰਾਣੀਵਕ੍ਤ੍ਰਪਙ੍ਕੇਰੁਹਸਤਤਵਿਹਾਰੋਤ੍ਸੁਕੇਨ੍ਦੀਵਰੇਭ੍ਯ-
ਸ੍ਤੇਭ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰਿਭ੍ਯਃ ਪ੍ਰਣਾਮਾਞ੍ਜਲਿਮੁਪਰਚਯੇ ਤ੍ਰੀਕ੍ਸ਼ਣਸ੍ਯੇਕ੍ਸ਼ਣੇਭ੍ਯਃ ||੨੯||

ਵਾਮਂ ਵਾਮਾਙ੍ਕਗਾਯਾ ਵਦਨਸਰਸਿਜੇ ਵ੍ਯਾਵਲਦ੍ਵੱਲਭਾਯਾ 
ਵ੍ਯਾਨਮ੍ਰੇਸ਼੍ਵਨ੍ਯਦਨ੍ਯਤ੍ਪੁਨਰਲਿਕਭਵਂ ਵੀਤਨਿਃਸ਼ੇਸ਼ਰੌਕ੍ਸ਼੍ਯਮ |
ਭੂਯੋ ਭੂਯੋऽਪਿ ਮੋਦਾੰਨਿਪਤਦਤਿਦਯਾਸ਼ੀਤਲਂ ਚੂਤਬਾਣੇ 
ਦਕ੍ਸ਼ਾਰੇਰੀਕ੍ਸ਼ਣਾਨਾਂ ਤ੍ਰਯਮਪਹਰਤਾਦਾਸ਼ੁ ਤਾਪਤ੍ਰਯਂ ਨਃ ||੩੦||

ਯਸ੍ਮਿੰਨਰ੍ਧੇਨ੍ਦੁਮੁਗ੍ਧਦ੍ਯੁਤਿਨਿਚਯਤਿਰਸ੍ਕਾਰਨਿਸ੍ਤਨ੍ਦ੍ਰਕਾਨ੍ਤੌ 
ਕਾਸ਼੍ਮੀਰਕ੍ਸ਼ੋਦਸਙ੍ਕਲ੍ਪਿਤਮਿਵ ਰੁਚਿਰਂ ਚਿਤ੍ਰਕਂ ਭਾਤਿ ਨੇਤ੍ਰਮ | 
ਤਸ੍ਮਿੰਨੁੱਲੀਲਚਿੱਲੀਨਟਵਰਤਰੁਣੀਲਾਸ੍ਯਰਙ੍ਗਾਯਮਾਣੇ 
ਕਾਲਾਰੇਃ ਫਾਲਦੇਸ਼ੇ ਵਿਹਰਤੁ ਹ੍ੜੁਦਯਂ ਵੀਤਚਿਨ੍ਤਾਨ੍ਤਰਂ ਨਃ ||੩੧||

ਸ੍ਵਾਮਿਨ ਗਙ੍ਗਾਮਿਵਾਙ੍ਗੀਕੁਰੁ ਤਵ ਸ਼ਿਰਸਾ ਮਾਮਪੀਤ੍ਯਰ੍ਥਯਨ੍ਤੀਂ 
ਧਨ੍ਯਾਂ ਕਨ੍ਯਾਂ ਖਰਾਂਸ਼ੋਃ ਸ਼ਿਰਸਿ ਵਹਤਿ ਕਿਂਨ੍ਵੇਸ਼ ਕਾਰੁਣ੍ਯਸ਼ਾਲੀ |
ਇੱਥਂ ਸ਼ਙ੍ਕਾਂ ਜਨਾਨਾਂ ਜਨਯਦਤਿਘਨਂ ਕੈਸ਼ਿਕਂ ਕਾਲਮੇਘ-
ੱਛਾਯਂ ਭੂਯਾਦੁਦਾਰਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਵਿਜਯਿਨਃ ਸ਼੍ਰੇਯਸੇ ਭੂਯਸੇ ਨਃ ||੩੨||

ਸ਼੍ਰ੍ੜੁਙ੍ਗਾਰਾਕਲ੍ਪਯੋਗ੍ਯੈਃ ਸ਼ਿਖਰਿਵਰਸੁਤਾਸਤ੍ਸਖੀਹਸ੍ਤਲੂਨੈਃ 
ਸੂਨੈਰਾਬੱਧਮਾਲਾਵਲਿਪਰਿਵਿਲਸਤ੍ਸੌਰਭਾਕ੍ੜੁਸ਼੍ਟਭ੍ੜੁਙ੍ਗਮ | 
ਤੁਙ੍ਗਂ ਮਾਣਿਕ੍ਯਕਾਨ੍ਤ੍ਯਾ ਪਰਿਹਸਿਤਸੁਰਾਵਾਸਸ਼ੈਲੇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਰ੍ੜੁਙ੍ਗਂ 
ਸਙ੍ਘਂ ਨਃ ਸਙ੍ਕਟਾਨਾਂ ਵਿਘਟਯਤੁ ਸਦਾ ਕਾਙ੍ਕਟੀਕਂ ਕਿਰੀਟਮ ||੩੩||

ਵਕ੍ਰਾਕਾਰਃ ਕਲਙ੍ਕੀ ਜਡਤਨੁਰਹਮਪ੍ਯਙ੍ਘ੍ਰਿਸੇਵਾਨੁਭਾਵਾ-
ਦੁੱਤਂਸਤ੍ਵਂ ਪ੍ਰਯਾਤਃ ਸੁਲਭਤਰਘ੍ੜੁਣਾਸ੍ਯਨ੍ਦਿਨਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲੇਃ |
ਤਤ੍ਸੇਵਨ੍ਤਾਂ ਜਨੌਘਾਃ ਸ਼ਿਵਮਿਤਿ ਨਿਜਯਾऽਵਸ੍ਥਯੈਵ ਬ੍ਰੁਵਾਣਂ 
ਵਨ੍ਦੇ ਦੇਵਸ੍ਯ ਸ਼ਂਭੋਰ੍ਮੁਕੁਟਸੁਘਟਿਤਂ ਮੁਗ੍ਧਪੀਯੂਸ਼ਭਾਨੁਮ ||੩੪||

ਕਾਨ੍ਤ੍ਯਾ ਸਂਫੁੱਲਮੱਲੀਕੁਸੁਮਧਵਲ਼ਯਾ ਵ੍ਯਾਪ੍ਯ ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਵਿਰਾਜਨ 
ਵ੍ੜੁੱਤਾਕਾਰੋ ਵਿਤਨ੍ਵਨ ਮੁਹੁਰਪਿ ਚ ਪਰਾਂ ਨਿਰ੍ਵ੍ੜੁਤਿਂ ਪਾਦਭਾਜਾਮ | 
ਸਾਨਨ੍ਦਂ ਨਨ੍ਦਿਦੋਸ਼੍ਣਾ ਮਣਿਕਟਕਵਤਾ ਵਾਹ੍ਮਮਾਨਃ ਪੁਰਾਰੇਃ 
ਸ਼੍ਵੇਤੱਛਤ੍ਰਾਖ੍ਯਸ਼ੀਤਦ੍ਯੁਤਿਰਪਹਰਤਾਦਸ੍ਤਾਪਦਾ ਨਃ ||੩੫||

ਦਿਵ੍ਯਾਕਲ੍ਪੋੱਜ੍ਵਲਾਨਾਂ ਸ਼ਿਵਗਿਰਿਸੁਤਯੋਃ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਯੋਰਾਸ਼੍ਰਿਤਾਨਾਂ 
ਰੁਦ੍ਰਾਣੀਸਤ੍ਸਖੀਨਾਮਤਿਤਰਲਕਟਾਕ੍ਸ਼ਾਞ੍ਚਲੈਰਞ੍ਚਿਤਾਨਾਮ |
ਉਦ੍ਵੇੱਲਦ੍ਵਾਹੁਵੱਲੀਵਿਲਸਨਸਮਯੇ ਚਾਮਰਾਨ੍ਦੋਲਨੀਨਾਮੁਦ੍ਭੂਤਃ 
ਕਙ੍ਕਣਾਲੀਵਲਯਕਲਕਲੋ ਵਾਰਯੇਦਾਪਦੋ ਨਃ ||੩੬||

ਸ੍ਵਰ੍ਗੌਕਃਸੁਨ੍ਦਰੀਣਾਂ ਸੁਲਲਿਤਵਪੁਸ਼ਾਂ ਸ੍ਵਾਮਿਸੇਵਾਪਰਾਣਾਂ 
ਵਲ੍ਗਦ੍ਭੂਸ਼ਾਣਿ ਵਕ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ਬੁਜਪਰਿਵਿਗਲਨ੍ਮੁਗ੍ਧਗੀਤਾਮ੍ੜੁਤਾਨਿ |
ਨਿਤ੍ਯਂ ਨ੍ੜੁੱਤਾਨ੍ਯੁਪਾਸੇ ਭੁਜਵਿਧੁਤਿਪਦਨ੍ਯਾਸਭਾਵਾਵਲੋਕ-
ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਦ੍ਯਤ੍ਪ੍ਰੀਤਿਮਾਦ੍ਯਤ੍ਪ੍ਰਮਥਨਟਨਟੀਦੱਤਸਮ੍ਭਾਵਨਾਨਿ ||੩੭||

ਸ੍ਥਾਨਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ਯਾ ਸ੍ਵਰਾਣਾਂ ਕਿਮਪਿ ਵਿਸ਼ਦਤਾਂ ਵ੍ਯਞ੍ਜਯਨ੍ਮਞ੍ਜੁਵੀਣਾ-
ਸ੍ਵਾਨਾਵੱਛਿੰਨਤਾਲਕ੍ਰਮਮਮ੍ੜੁਤਮਿਵਾਸ੍ਵਾਦ੍ਯਮਾਨਂ ਸ਼ਿਵਾਭ੍ਯਾਮ | 
ਨਾਨਾਰਾਗਾਤਿਹ੍ੜੁਦ੍ਯਂ ਨਵਰਸਮਧੁਰਸ੍ਤੋਤ੍ਰਜਾਤਾਨੁ ਵਿੱਧਂ 
ਗਾਨਂ ਵੀਣਾਮਹਰ੍ਸ਼ੇਃ ਕਲਮਤਿਲਲਿਤਂ ਕਰ੍ਣਪੂਰਾਯਤਾਂ ਨਃ ||੩੮||

ਚੇਤੋ ਜਾਤਪ੍ਰਮੋਦਂ ਸਪਦਿ ਵਿਦਧਤੀ ਪ੍ਰਾਣਿਨਾਂ ਵਾਣਿਨੀਨਾਂ 
ਪਾਣਿਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਾਗ੍ਰਜਾਗ੍ਰਤ੍ਸੁਲਲਿਤਰਣਿਤਸ੍ਵਰ੍ਣਤਾਲਾਨੁਕੂਲਾ | 
ਸ੍ਵੀਯਾਰਾਵੇਣ ਪਾਥੋਧਰਰਵਪਟੁਨਾ ਨਾਦਯਨ੍ਤੀ ਮਯੂਰੀ 
ਮਾਯੂਰੀਂ ਮਨ੍ਦਭਾਵਂ ਮਣਿਮੁਰਜਭਵਾ ਮਾਰ੍ਜਨਾ ਮਾਰ੍ਜਯੇੰਨਃ ||੩੯||

ਦੇਵੇਭ੍ਯੋ ਦਾਨਵੇਭ੍ਯਃ ਪਿਤ੍ੜੁਮੁਨਿਪਰਿਸ਼ਤ੍ਸਿੱਧਵਿਦ੍ਯਾਧਰੇਭ੍ਯਃ 
ਸਾਧ੍ਯੇਭ੍ਯਸ਼੍ਚਾਰਣੇਭ੍ਯੋ ਮਨੁਜਪਸ਼ੁਪਤੱਜਾਤਿਕੀਟਾਦਿਕੇਭ੍ਯਃ |
ਸ਼੍ਰੀਕੈਲਾਸਪ੍ਰਰੂਢਾਸ੍ਤ੍ੜੁਣਵਿਟਪਿਮੁਖਾਸ਼੍ਚਾਪਿ ਯੇ ਸਨ੍ਤਿ ਤੇਭ੍ਯਃ 
ਸਵਭ੍ਯੋ ਨਿਰ੍ਵਿਚਾਰਂ ਨਤਿਮੁਪਰਚਯੇ ਸ਼ਰ੍ਵਪਾਦਾਸ਼੍ਰਯੇਭ੍ਯਃ ||੪੦||

ਧ੍ਯਾਯੰਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਪ੍ਰਤਿਦਿਵਸਮਿਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਰਤ੍ਨਂ ਪਠੇਦ੍ਯਃ 
ਕਿਂਵਾ ਬ੍ਰੂਮਸ੍ਤਦੀਯਂ ਸੁਚਰਿਤਮਥਵਾ ਕੀਰ੍ਤਯਾਮਃ ਸਮਾਸਾਤ | 
ਸਮ੍ਪੱਜਾਤਂ ਸਮਗ੍ਰਂ ਸਦਸਿ ਬਹੁਮਤਿਂ ਸਰ੍ਵਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤ੍ਵਂ 
ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਾਯੁਃਸ਼ਤਾਨ੍ਤੇ ਪਦਮਯਤਿ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੋ ਮਨ੍ਮਥਾਰੇਃ ||੪੧||

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਮਹਂਸਪਰਿਵ੍ਰਾਜਕਾਚਾਰ੍ਯਸ੍ਯ 
ਸ਼੍ਰੀਗੋਵਿਨ੍ਦਭਗਵਤ੍ਪੂਜ੍ਯਪਾਦਸ਼ਿਸ਼੍ਯਸ੍ਯ 
ਸ਼੍ਰੀਮੱਛਙ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯਸ੍ਯ ਕ੍ੜੁਤਮ 
ਸ਼ਿਵਪਾਦਾਦਿਕੇਸ਼ਾਨ੍ਤਵਰ੍ਣਨਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page