ਸ਼ਿਵਭੁਜਙ੍ਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

Shivabhujanga Prayata Stotram


ਸ਼ਿਵਭੁਜਙ੍ਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ |   

ਗਲੱਦਾਨਗਣ੍ਡਂ ਮਿਲਦ੍ਭ੍ੜੁਙ੍ਗਖਣ੍ਡਂ ਚਲੱਚਾਰੁਸ਼ੁਣ੍ਡਂ ਜਗਤ੍ਰਾਣਸ਼ੌਣ੍ਡਂ | 
ਲਸੱਦਨ੍ਤਕਾਣ੍ਡਂ ਵਿਪਦ੍ਭਙ੍ਗਚਣ੍ਡਂ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੇਮਪਿਣ੍ਡਂ ਭਜੇ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਮ||੧|| 

ਅਨਾਦ੍ਯਨ੍ਤਮਾਦ੍ਯਂ ਪਰਨ੍ਤੱਤ੍ਵਮਰ੍ਥਂ ਚਿਦਾਕਾਰਮੇਕਂ ਤੁਰੀਯਂ ਤ੍ਵਮੇਯਮ | 
ਹਰਿਬ੍ਰਹ੍ਮਮ੍ੜੁਗ੍ਯਂ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਂ ਮਨੋਵਾਗਤੀਤਂ ਮਹਃ ਸ਼ੈਵਮੀਡੇ ||੨||

ਸ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਦਿ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯ੍ਨ੍ਤਸਿਂਹਾਸਨਸ੍ਥਂ ਮਨੋਹਾਰਿਸਰ੍ਵਾਂਗਰਤ੍ਨਾਦਿਭੂਸ਼ਮ |
ਜਟਾਹੀਂਦੁਗਂਗਾਸ੍ਥਿਸ਼ਸ਼੍ਯਰ੍ਕਮੌਲਿਂ ਪਰਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਿਤ੍ਰਂ ਨੁਮਃ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਮ ||੩||

ਸ਼ਿਵੇਸ਼ਾਨਤਤ੍ਪੂਰੁਸ਼ਾਘੋਰਵਾਮਾਦਿਭਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਭਿਰ੍ਹ੍ੜੁਨ੍ਮੁਖੈਃ ਸ਼ਡ੍ਭਿਰਂਗੈਃ |
ਅਨੌਪਮ੍ਯਸ਼ਟ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਤਂ ਤੱਤ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਮਤੀਤਂ ਪਰਂ ਤ੍ਵਾਂ ਕਥਂ ਵੇੱਤਿ ਕੋ ਵਾ ||੪|| 

ਪ੍ਰਵਾਲ਼ਪ੍ਰਵਾਹਪ੍ਰਭਾਸ਼ੋਣਮਰ੍ਧਂ ਮਰੁਤ੍ਵਨ੍ਮਣਿਸ਼੍ਰੀਮਹਃ ਸ਼੍ਯਾਮਮਰ੍ਧਮ |
ਗੁਣਸ੍ਯੂਤਮੇਕਂ ਵਪੁਸ਼੍ਚੇਕਮਨ੍ਤਃ ਸ੍ਮਰਾਮਿ ਸ੍ਮਰਾਪੱਤਿਸਂਪੱਤਿਹੇਤੁਮ ||੫|| 

ਸ੍ਵਸੇਵਾਸਮਾਯਾਤ ਦੇਵਾਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰਾ ਨਮਨ੍ਮੌਲਿਮਨ੍ਦਾਰਮਾਲਾਭਿਸ਼ਿਕ੍ਤਮ | 
ਨਮਸ੍ਯਾਮਿ ਸ਼ਂਭੋ ਪਦਾਂਭੋਰੁਹਂ ਤੇ ਭਵਾਂਭੋਧਿਪੋਤਂ ਭਵਾਨੀਵਿਭਾਵ੍ਯਮ ||੬||

ਜਗੰਨਾਥ ਮੰਨਾਥ ਗੌਰੀਸਨਾਥ ਪ੍ਰਪੰਨਾਨੁਕਂਪਿਨ੍ਵਿਪੰਨਾਰ੍ਤਿਹਾਰਿਨ | 
ਮਹਃ ਸ੍ਤੋਮਮੂਰ੍ਤੇ ਸਮਸ੍ਤੈਕਬਨ੍ਧੋ ਨਮਸ੍ਤੇ ਨਮਸ੍ਤੇ ਪੁਨਸ੍ਤੇ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ||੭|| 

ਮਹਾਦੇਵ ਦੇਵੇਸ਼ ਦੇਵਾਧਿਦੇਵ ਸ੍ਮਰਾਰੇ ਪੁਰਾਰੇ ਯਮਾਰੇ ਹਰੇਤਿ | 
ਬ੍ਰੁਵਾਣਃ ਸ੍ਮਰਿਸ਼੍ਵਾਮਿ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਭਵਨ੍ਤਂ ਤਤੋ ਮੇ ਦਯਾਸ਼ੀਲ ਦੇਵ ਪ੍ਰਸੀਦ ||੮||

ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ ਵਿਦ੍ਯਾਦਿਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਯੀਮੂਲ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਿਵ ਤ੍ਰ੍ਯਂਬਕ ਤ੍ਵਮ | 
ਪ੍ਰਸੀਦ ਸ੍ਮਰ ਤ੍ਰਾਹਿ ਪਸ਼੍ਯਾਵ ਪੁਣ੍ਯ ਕ੍ਸ਼ਮਸ੍ਵਾਪ੍ਨੁਹਿ ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ ਪਾਹਿ ਤ੍ਵਮਸ੍ਮਾਨ ||੯|| 

ਤ੍ਵਦਨ੍ਯਃ ਸ਼ਰਣ੍ਯਃ ਪ੍ਰਪੰਨ੍ਸ੍ਯ ਨੇਤਿ ਪ੍ਰਸੀਦ ਸ੍ਮਰੰਨਵ ਹਨ੍ਯਾਸ੍ਤੁ ਦੈਨ੍ਯਮ | 
ਨ ਚੇੱਤੇ ਭਵੇਦ੍ਭਕ੍ਤਵਾਤ੍ਸਲ੍ਯਹਾਨਿਸ੍ਤਤੋ ਮੇ ਦਯਾਲ਼ੋ ਦਯਾਂ ਸੰਨਿਧੇਹਿ ||੧੦|| 

ਅਯਂ ਦਾਨਕਾਲਸ੍ਤ੍ਵਹਂ ਦਾਨਪਾਤ੍ਰਂ ਭਵਾੰਨਾਥ ਦਾਤਾ ਤ੍ਵਦਨ੍ਯੰਨ ਯਾਚੇ | 
ਭਵਦ੍ਭਕ੍ਤਿਮੇਵ ਸ੍ਥਿਰਾਂ ਦੇਹਿ ਮਹ੍ਯਂ ਕ੍ੜੁਪਾਸ਼ੀਲ ਸ਼ਂਭੋ ਕ੍ੜੁਤਾਰ੍ਥੋऽਸ੍ਮਿ ਤਸ੍ਮਾਤ ||੧੧||

ਪਸ਼ੁਂ ਵੇਤ੍ਸਿ ਚੇਨ੍ਮਾਂ ਤ੍ਵਮੇਵਾਧਿਰੂਢਃ ਕਲ਼ਂਕੀਤਿ ਵਾ ਮੂਰ੍ਧ੍ਨਿ ਧਤ੍ਸੇ ਤ੍ਵਮੇਵ | 
ਦ੍ਵਿਜਿਹ੍ਵਃ ਪੁਨਃ ਸੋऽਪਿ ਤੇ ਕਣ੍ਠਭੂਸ਼ਾ ਤ੍ਵਦਙ੍ਗਕ੍ੜੁਤਾਃ ਸ਼ਰ੍ਵ ਸਰ੍ਵੇऽਪਿ ਧਨ੍ਯਾਃ ||੧੨|| 

ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਮਿ ਕਰ੍ਤੁਂ ਪਰਦ੍ਰੋਹਲੇਸ਼ਂ ਕਥਂ ਪ੍ਰੀਯਸੇ ਤ੍ਵਂ ਨ ਜਾਨੇ ਗਿਰੀਸ਼ | 
ਤਦਾ ਹਿ ਪ੍ਰਸੰਨੋऽਸਿ ਕਸ੍ਯਾਪਿ ਕਾਨ੍ਤਾਸੁਤਦ੍ਰੋਹਿਣੋ ਵਾ ਪਿਤ੍ੜੁਦ੍ਰੋਹਿਣੋ ਵਾ ||੧੩|| 

ਸ੍ਤੁਤਿਂ ਧ੍ਯਾਨਮਰ੍ਚਾਂ ਯਥਾਵਦ੍ਵਿਧਾਤੁਂ ਭਜੰਨਪ੍ਯਜਾਨਨ੍ਮਹੇਸ਼ਾਵਲਂਬੇ | 
ਤ੍ਰਸਨ੍ਤਂ ਸੁਤਂ ਤ੍ਰਾਤੁਮਗ੍ਰੇ ਮ੍ੜੁਕਣ੍ਡੋਰ੍ਯਮਪ੍ਰਾਣਨਿਰ੍ਵਾਪਣਂ ਤ੍ਵਤ੍ਪਦਾਬ੍ਜਮ ||੧੪|| 

ਅਕਣ੍ਠੇ ਕਲ਼ਙ੍ਕਾਦਨਙ੍ਗੇ ਭੁਜਙ੍ਗਾਦਪਾਣੌ ਕਪਾਲਾਦਭਾਲੇऽਨਲਾਕ੍ਸ਼ਾਤ | 
ਅਮੌਲੌ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਾਦਵਾਮੇ ਕਲ਼ਤ੍ਰਾਦਹਂ ਦੇਵਮਨ੍ਯਂ ਨ ਮਨ੍ਯੇ ਨ ਮਨ੍ਯੇ ||੧੫|| 

ਸ਼ਿਰੋੱਦਸ਼੍ਟਿਹ੍ੜੁਦ੍ਰੋਗਸ਼ੂਲਪ੍ਰਮੇਹਜ੍ਵਰਾਰ੍ਸ਼ੋਜਰਾਯਕ੍ਸ਼੍ਮਹਿੱਕਾਵਿਸ਼ਾਰ੍ਤਾਨ | 
ਤ੍ਵਮਾਦ੍ਯੋ ਭਿਸ਼ਗ੍ਭੇਸ਼ਜਂ ਭਸ੍ਮ ਸ਼ਂਭੋ ਤ੍ਵਮੁੱਲਾਘਯਾਸ੍ਮਾਨ੍ਵਪੁਰ੍ਲਾਘਵਾਯ || 

ਦਰਿਦ੍ਰੋऽਸ੍ਮ੍ਯਭਦ੍ਰੋऽਸ੍ਮਿ ਦੂਯੇ ਵਿਸ਼ੰਣੋऽਸ੍ਮਿ ਸੰਨੋऽਸ੍ਮਿ ਭਿੰਨੋऽਸ੍ਮਿ ਚਾਹਮ | 
ਭਵਾਨ੍ਪ੍ਰਾਣਿਨਾਮਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਾਸਿ ਸ਼ਂਭੋ ਮਮਾਧਿਂ ਨ ਵੇਤ੍ਸਿ ਪ੍ਰਭੋ ਰਕ੍ਸ਼ ਮਾਂ ਤ੍ਵਮ ||੧੬|| 

ਤ੍ਵਦਕ੍ਸ਼੍ਣੋਃ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਃ ਪਤੇਤ ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ ਯਤ੍ਰ ਕ੍ਸ਼ਣਂ ਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਚ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸ੍ਵਯਂ ਤਂ ਵ੍ੜੁਣੀਤੇ | 
ਕਿਰੀਟਸ੍ਫੁਰੱਚਾਮਰੱਛਤ੍ਰਮਾਲਾਕਲਾਚੀਗਜਕ੍ਸ਼ਾਮਭੂਸ਼ਾਵਿਸ਼ੇਸ਼ੈਃ ||੧੭|| 

ਭਵਾਨ੍ਯੈ ਭਵਾਯਾਪਿ ਮਾਤ੍ਰੇ ਚ ਪਿਤ੍ਰੇ ਮ੍ੜੁਡਾਨ੍ਯੈ ਮ੍ੜੁਡਾਯਾਪ੍ਯਘਘ੍ਨੇ  ਮਖਘ੍ਨੇ | 
ਸ਼ਿਵਾਙ੍ਗ੍ਯੈ ਸ਼ਿਵਾਙ੍ਗਾਯ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਸ਼ਿਵਾਯਾਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਨਮਸ੍ਯਮ੍ਬਕਾਯ ||੧੮|| 

ਭਵਦ੍ਗੌਰਵਂ ਮੱਲਘੁਤ੍ਵਂ ਵਿਦਿਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਭੋ ਰਕ੍ਸ਼ ਕਾਰੁਣ੍ਯੱਦਸ਼੍ਟ੍ਯਾਨੁਗਂ ਮਾਮ | 
ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਾਨੁਭਾਵਸ੍ਤੁਤਾਵਕ੍ਸ਼ਮੋऽਹਂ ਸ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਕ੍ੜੁਤਂ ਮੇऽਪਰਾਧਂ ਕ੍ਸ਼ਮਸ੍ਵ ||੧੯|| 

ਯਦਾ ਕਰ੍ਣਰਨ੍ਧ੍ਰਂ ਵ੍ਰਜੇਤ੍ਕਾਲਵਾਹਦ੍ਵਿਸ਼ਤ੍ਕਣ੍ਠਘਣ੍ਟਾਘਣਾਕਾਰਨਾਦਃ | 
ਵ੍ੜੁਸ਼ਾਧੀਸ਼ਮਾਰੁਹ੍ਯ ਦੇਵੌਪਵਾਹ੍ਯਂ ਤਦਾ ਵਤ੍ਸ ਮਾ ਭੀਰਿਤਿ ਪ੍ਰੀਣਯ ਤ੍ਵਮ ||੨੦|| 

ਯਦਾ ਦਾਰੁਣਾ ਭਾਸ਼ਣਾ ਭੀਸ਼ਣਾ ਮੇ ਭਵਿਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ਯੁਪਾਨ੍ਤੇ ਕ੍ੜੁਤਾਨ੍ਤਸ੍ਯ ਦੂਤਾਃ | 
ਤਦਾ ਮਨ੍ਮਨਸ੍ਤ੍ਵਤ੍ਪਦਾਮ੍ਭੋਰੁਹਸ੍ਥਂ ਕਥਂ ਨਿਸ਼੍ਚਲਂ ਸ੍ਯਾੰਨਮਸ੍ਤੇऽਸ੍ਤੁ ਸ਼ਂਭੋ||੨੧|| 

ਯਦਾ ਦੁਰ੍ਨਿਵਾਰਵ੍ਯਥੋऽਹਂ ਸ਼ਯਾਨੋ ਲੁਠੰਨਿਃਸ਼੍ਵਸੰਨਿਃਸ੍ੜੁਤਾ ਵ੍ਯਕ੍ਤਵਾਣਿਃ | 
ਤਦਾ ਜਹ੍ਰੁਕਨ੍ਯਾਜਲਾਲਙ੍ਕ੍ੱੜੁਤਂ ਤੇ ਜਟਾਮਣ੍ਡਲਂ ਮਨ੍ਮਨੋਮਨ੍ਦਿਰਂ ਸ੍ਯਾਤ ||੨੨|| 

ਯਦਾ ਪੁਤ੍ਰਮਿਤ੍ਰਾਦਯੋ ਮਤ੍ਸਕਾਸ਼ੇ ਰੁਦਨ੍ਤ੍ਯਸ੍ਯ ਹਾ ਕੀੱਦਸ਼ੀਯਂ ਦਸ਼ੇਤਿ | 
ਤਦਾ ਦੇਵਦੇਵੇਸ਼ ਗੌਰੀਸ਼ ਸ਼ਂਭੋ ਨਮਸ੍ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਯੇਤ੍ਯਜਸ੍ਰਂ ਬ੍ਰਵਾਣਿ || ੨੩|| 

ਯਦਾ ਪਸ਼੍ਯਤਾਂ ਮਾਮਸੌ ਵੇੱਤਿ ਨਾਸ੍ਮਾਨਯਂ ਸ਼੍ਵਾਸ ਏਵੇਤਿ ਵਾਚੋ ਭਵੇਯੁਃ | 
ਤਦਾ ਭੂਤਿਭੂਸ਼ਂ ਭੁਜਙ੍ਗਾਵਨੱਧਂ ਪੁਰਾਰੇ ਭਵਨ੍ਤਂ ਸ੍ਫੁਟਂ ਭਾਵਯੇਯਮ ||੨੪|| 

ਯਦਾ ਯਾਤਨਾਦੇਹ ਸਨ੍ਦੇਹਵਾਹੀ ਭਵੇਦਾਤ੍ਮਦੇਹੇ ਨ ਮੋਹੋ ਮਹਾਨ੍ਮੇ | 
ਤਦਾ ਕਾਸ਼ਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੁਸਙ੍ਕਾਸ਼ਮੀਸ਼ ਸ੍ਮਰਾਰੇ ਵਪੁਸ੍ਤੇ ਨਮਸ੍ਤੇ ਸ੍ਮਰਾਣਿ ||੨੫|| 

ਯਦਾ ਪਾਰਮੱਛਾਯਮਸ੍ਥਾਨਮਦ੍ਭਿਰ੍ਜਨੈਰ੍ਵਾ ਵਿਹੀਨਂ ਗਮਿਸ਼੍ਯਾਮਿ ਮਾਰ੍ਗਮ | 
ਤਦਾ ਤਂ ਨਿਰੁਬ੍ਧਨ੍ਕ੍ੜੁਤਾਨ੍ਤਸ੍ਯ ਮਾਰ੍ਗਂ ਮਹਾਦੇਵ ਮਹ੍ਯਂ ਮਨੋਜ੍ਞਂ ਪ੍ਰਯੱਛ ||੨੬|| 

ਯਦਾ ਰੌਰਵਾਦਿ ਸ੍ਮਰੰਨੇਵ ਭੀਤ੍ਯਾ ਵ੍ਰਜਾਮ੍ਯਤ੍ਰ ਮੋਹਂ ਮਹਾਦੇਵ ਘੋਰਮ | 
ਤਦਾ ਮਾਮਹੋ ਨਾਥ ਤਸ੍ਤਾਰਯਿਸ਼੍ਯਤ੍ਯਨਾਥਂ ਪਰਾਧੀਨਮਰ੍ਧੇਨ੍ਦੁਮੌਲੇ ||੨੭|| 

ਯਦਾ ਸ਼੍ਵੇਤਪਤ੍ਰਾਯਤਾਲਙ੍ਘ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ਕ੍ੜੁਤਾਨ੍ਤਾਦ੍ਭਯਂ ਭਕ੍ਤਵਾਤ੍ਸਲ੍ਯਭਾਵਾਤ | 
ਤਦਾ ਪਾਹਿ ਮਾਂ ਪਾਰ੍ਵਤੀਵੱਲਭਾਨ੍ਯਂ ਨ ਪਸ਼੍ਯਾਮਿ ਪਾਤਾਰਮੇਤਾੱਦਸ਼ਂ ਮੇ ||੨੮||

ਇਦਾਨੀਮਿਦਾਨੀਂ ਮ੍ੜੁਤਿਰ੍ਮੇ ਭਵਿਤ੍ਰੀਤ੍ਯਹੋ ਸਨ੍ਤਤਂ ਚਿਨ੍ਤਯਾ ਪੀਡਿਤੋऽਸ੍ਮਿ | 
ਕਥਂ ਨਾਮ ਮਾ ਭੂਨ੍ਮ੍ੜੁਤੌ ਭੀਤਿਰੇਸ਼ਾ ਨਮਸ੍ਤੇ ਗਤੀਨਾਂ ਗਤੇ ਨੀਲਕਣ੍ਠ ||੨੯|| 

ਅਮਰ੍ਯਾਦਮੇਵਾਹਮਾऽऽਬਾਲਵ੍ੜੁੱਧਂ ਹਰਨ੍ਤਂ ਕ੍ੜੁਤਾਨ੍ਤਂ ਸਮੀਕ੍ਸ਼੍ਯਾਸ੍ਮਿ ਭੀਤਃ | 
ਮ੍ੜੁਤੌ ਤਾਵਕਾਙ੍ਘ੍ਰ੍ਯਬ੍ਜਦਿਵ੍ਯਪ੍ਰਸਾਦਾਦ੍ਭਵਾਨੀਪਤੇ ਨਿਰ੍ਭਯੋऽਹਂ ਭਵਾਨਿ ||੩੦|| 

ਜਰਾਜਨ੍ਮਗਰ੍ਭਾਧਿਵਾਸਾਦਿਦੁਃਖਾਨ੍ਯਸਹ੍ਯਾਨਿ ਜਹ੍ਯਾਂ ਜਗੰਨਾਥਦੇਵ | 
ਭਵਨ੍ਤਂ ਵਿਨਾ ਮੇ ਗਤਿਰ੍ਨੈਵ ਸ਼ਂਭੋ ਦਯਾਲ਼ੋ ਨ ਜਾਗਰ੍ਤਿ ਕਿਂ ਵਾ ਦਯਾ ਤੇ || ੩੧|| 

ਸ਼ਿਵਾਯੇਤਿ ਸ਼ਬ੍ਦੋ ਨਮਃਪੂਰ੍ਵ ਏਸ਼ ਸ੍ਮਰਨ੍ਮੁਕ੍ਤਿਕ੍ੜੁਨ੍ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਹਾ ਤੱਤ੍ਵਵਾਚੀ |  
ਮਹੇਸ਼ਾਨ ਮਾ ਗਾਨ੍ਮਨਸ੍ਤੋ ਵਚਸ੍ਤਃ ਸਦਾ ਮਹ੍ਯਮੇਤਤ੍ਪ੍ਰਦਾਨਂ ਪ੍ਰਯੱਛ ||੩੨|| 

ਤ੍ਵਮਤ੍ਯਮ੍ਬ ਮਾਂ ਪਸ਼੍ਯ ਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੁਮੌਲਿਪ੍ਰਿਯੇ ਭੇਸ਼ਜਂ ਤ੍ਵਂ ਭਵਵ੍ਯਾਧਿਸ਼ਾਨ੍ਤੌ | 
ਬਹੁਕ੍ਲੇਸ਼ਭਾਜਂ ਪਦਾਮ੍ਭੋਜਪੋਤੇ ਭਵਾਬ੍ਧੌ ਨਿਮਗ੍ਨਂ ਨਯਸ੍ਵਾਦ੍ਯਪਾਰਮ || ੩੩|| 

ਅਨੁਦ੍ਯੱਲਲਾਟਾਕ੍ਸ਼ਿਵਹ੍ਨਿਪ੍ਰਰੋਹੈਰਵਾਮਸ੍ਫੁਰੱਚਾਰੁਵਾਮੋਰੁਸ਼ੋਭੈਃ | 
ਅਨਙ੍ਗਭ੍ਰਮਦ੍ਭੋਗਿਭੂਸ਼ਾਵਿਸ਼ੇਸ਼ਰਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਘਚੂਡੈਰਲਂ ਦੈਵਤੈਰ੍ਨਃ || ੩੪|| 

ਅਕਣ੍ਠੇ ਕਲਙ੍ਕਾਦਨਙ੍ਗੇ ਭੁਜਙ੍ਗਾਦਪਾਣੌ ਕਪਾਲਾਦਭਾਲੇऽਨਲਾਕ੍ਸ਼ਾਤ | 
ਅਮੌਲੌ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਾਦਵਾਮੇ ਕਲ਼ਤ੍ਰਾਦਹਂ ਦੇਵਮਨ੍ਯਂ ਨ ਮਨ੍ਯੇ ਨ ਮਨ੍ਯੇ ||੩੫|| 

ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਂਭੋ ਗਿਰੀਸ਼ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਿਂਸ੍ਤ੍ਵਯੀਦਂ ਸਮਸ੍ਤਂ ਵਿਭਾਤੀਤਿ ਯਸ੍ਮਾਤ | 
ਸ਼ਿਵਾਦਨ੍ਯਥਾ ਦੈਵਤਂ ਨਾਭਿਜਾਨੇ ਸ਼ਿਵੋऽਹਂ ਸ਼ਿਵੋऽਹਂ ਸ਼ਿਵੋऽਹਮ ||੩੬|| 

ਯਤੋऽਜਾਯਤੇਦਂ ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਂ ਵਿਚਿਤ੍ਰਂ ਸ੍ਥਿਤਿਂ ਯਾਤਿ ਯਸ੍ਮਿਨ ਯਦੇਕਾਨ੍ਤਮਨ੍ਤੇ | 
ਸ ਕਰ੍ਮਾਦਿਹੀਨਃ ਸ੍ਵਯਂਜ੍ਯੋਤਿਰਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ਿਵੋऽਹਂ ਸ਼ਿਵੋऽਹਂ ਸ਼ਿਵੋऽਹਮ ||੩੭|| 

ਕਿਰੀਟੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ੋ ਲਲਾਟੇ ਹੁਤਾਸ਼ੋ ਭੁਜੇ ਭੋਗਿਰਾਜੋ ਗਲੇ ਕਾਲਿਮਾ ਚ | 
ਤਨੌ ਕਾਮਿਨੀ ਯਸ੍ਯ ਤੱਤੁਲ੍ਯਦੇਵਂ ਨ ਜਾਨੇ ਨ ਜਾਨੇ ਨ ਜਾਨੇ || ੩੮|| 

ਅਨੇਨ ਸ੍ਤਵੇਨਾਦਰਾਦਮ੍ਬਿਕੇਸ਼ਂ ਪਰਾਂ ਭਕ੍ਤਿਮਾਸਾਦ੍ਯ ਯਂ ਯੇ ਨਮਨ੍ਤਿ | 
ਮ੍ੜੁਤੌ ਨਿਰ੍ਭਯਾਸ੍ਤੇ ਜਨਾਸ੍ਤਂ ਭਜਨ੍ਤੇ ਹ੍ੜੁਦਮ੍ਭੋਜਮਧ੍ਯੇ ਸਦਾਸੀਨਮੀਸ਼ਮ || ੩੯|| 

ਭੁਜਙ੍ਗਪ੍ਰਿਯਾਕਲ੍ਪ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਮਯੈਵਂ ਭੁਜਙ੍ਗਪ੍ਰਯਾਤੇਨ ਵ੍ੜੁੱਤੇਨ ਕ੍ਲ੍ੜੁਪ੍ਤਮ | 
ਨਰਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤਤ੍ਪਠਿਤ੍ਵੋਰੁਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸੁਪੁਤ੍ਰਾਯੁਰਾਰੋਗ੍ਯਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਮੇਤਿ || ੪੦|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਮਹਂਸਪਰਿਵ੍ਰਾਜਕਾਚਾਰ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਮੱਛਙ੍ਕਾਰਾਚਾਰ੍ਯ 
ਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼ਿਵਭੁਜਙ੍ਗ ਪ੍ਰਯਾਤਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page