ਸ਼ਿਵਭਕ੍ਤਿ ਕਲ੍ਪ ਲਤਿਕਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

Shiva Bhakti Kalpa Latika Stotram


ਸ਼ਿਵਭਕ੍ਤਿਕਲ੍ਪਲਤਿਕਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

ਸ਼੍ਰੀਕਾਨ੍ਤਪਦ੍ਮਜਮੁਖੈਰ੍ਹ੍ੜੁਦਿ ਚਿਨ੍ਤਨੀਯਂ 
ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਕ੍ਵ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਭਵੱਚਰਣਾਰਵਿਨ੍ਦਮ | 
ਕ੍ਵਾਹਂ ਤਦੇਤਦੁਪਸੇਵਿਤੁਮੀਹਮਾਨੋ  
ਹਾ ਹਨ੍ਤ ਕਸ੍ਯ ਨ ਭਵਾਮ੍ਯੁਪਹਾਸਪਾਤ੍ਰਮ ||੧|| 

ਅਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਮਙ੍ਘ੍ਰਿਕਮਲਂ ਨ ਤਵੇਤਿ ਯਨ੍ਮੇ
ਦੁਃਖਂ ਯਦਪ੍ਯਨਵਮ੍ੜੁਸ਼੍ਯ ਦੁਰਾਤ੍ਮਤਾਂ ਸ੍ਵਾਮ | 
ਪਾਦਾਂਬੁਜਂ ਤਵ ਦਿਦ੍ੜੁਕ੍ਸ਼ ਇਤੀਦ੍ੜੁਗਾਗਃ 
ਪਾਤੋऽਨਲੇ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ੜੁਤਿਰ੍ਗਿਰਿਸ਼ੈਤਯੋਰ੍ਮੇ ||੨|| 

ਦੌਰਾਤ੍ਮ੍ਯਤੋ ਮਮ ਭਵਤ੍ਪਦਦਰ੍ਸ਼ਨੇੱਛਾ 
ਮਨ੍ਤੁਸ੍ਤਥਾਪਿ ਤਵ ਸਾ ਭਜਨਾਤ੍ਮਿਕੇਤਿ | 
ਸ੍ਯਾਦੀਸ਼ਿਤੁਰ੍ਮਯਿ ਦਯੈਵ ਦਯਾਮਕਾੱਰ੍ਸ਼ੀ-
ਰਸ਼੍ਮਾਦਿਭਿਃ ਪ੍ਰਹ੍ੜੁਤਵਤ੍ਸੁ ਨ ਕਿਂ ਵਿਭੋ ਤ੍ਵਮ ||੩||

ਦੁਃਖਾਨਲੋਦਰਨਿਪਾਤਨਧੂਰ੍ਵਦੇਸ਼ਵੇ-
ਸ਼੍ਵਰ੍ਥਾਙ੍ਗਨਾਸੁਤ ਮੁਖੇਸ਼ਵਨੁਰਾਗ ਆਗਃ | 
ਸ੍ਯਾੱਤੇ ਰੁਸ਼ੇ ਤਵ ਦਯਾਲੁਤਯਾ ਤ੍ਵਦਾਨ-
ਤ੍ਯਾਦ੍ਯੈਰ੍ਵਿਭੋ ਤਦਵਧੂਯ ਬਿਭਰ੍ਸ਼ਿ ਚਾਸ੍ਮਾਨ ||੪|| 

ਈਸ਼ਾਨ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤੁਮਿਮਾਨ੍ਯਦਪੇਕ੍ਸ਼ਸੇ ਤ੍ਵਂ 
ਨਤ੍ਯਾਦਿਕਂ ਤਦਪਨੇਤੁਮਤਿਪ੍ਰਸਙ੍ਗਮ | 
ਕਿਂ ਹੀਯਤੇ ਤਦਨੁਪਾਧਿਕ੍ੜੁਪਾਲੁਤਾ ਤੇ 
ਸਂਵਿਤ੍ਸੁਖਸ੍ਯ ਨ ਹਿ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯਮਪ੍ਰਿਯਂ ਵਾ ||੫|| 

ਅਪ੍ਯਾਹਰ ਪ੍ਰਹਰ ਸਂਹਰ ਵਾਗ੍ਵਦਸ੍ਯ 
ਤ੍ਰਾਤਾਸ੍ਯੁਪਾੱਤਮਮੁਨਾ ਮਮ ਨਾਮ ਹੀਤਿ | 
ਏਵਂ ਵਿਭੋ ਤਨੁਭ੍ੜੁਤਾਮਵਨੇऽਪ੍ਯੁਪਾਯਾ-
ਨ੍ਵੇਸ਼ੀ ਕਥਂ ਪਰਮਕਾਰੁਣਿਕੋऽਸਿ ਨ ਤ੍ਵਮ ||੬|| 

ਤ੍ਰਾਤਾ ਦਯਾਜਲਨਿਧਿਃ ਸ੍ਮ੍ੜੁਤਿਮਾਤ੍ਰਲਭ੍ਯਃ 
ਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤਾऽऽਗਸਾਮਿਤਿ ਭਵਦ੍ਯਸ਼ਸਾ ਹ੍ੜੁਤਾਤ੍ਮਾ | 
ਸ੍ਵਾਮਸ੍ਮਰਨ੍ਬਤ ਮਲੀਮਸਤਾਮਲੱਜੋ 
ਭਕ੍ਤਿਂ ਭਵਤ੍ਯਭਿਲਸ਼ਾਮਿ ਧਿਗਸ੍ਤੁ ਯਨ੍ਮਾਮ ||੭|| 

ਸ਼ਰ੍ਮਾਪ੍ਤਿਰਾਰ੍ਤਿਵਿਹਤਿਸ਼੍ਚ ਭਵਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਂ 
ਸ਼ਂਭੋਰ੍ਵਿਨਾ ਨ ਹਿ ਨ੍ੜੁਣਾਂ ਸ ਚ ਨਾਨ੍ਤਰਾ ਯਾਮ | 
ਯਸ੍ਯਾਂ ਵਿਧਿਃ ਸ਼੍ਵਭੁਗਪਿ ਕ੍ਸ਼ਮਤੇ ਸਮਂ ਤਾਂ 
ਤ੍ਵਦ੍ਭਕ੍ਤਿਮਿੱਛਤੁ ਨ ਕਃ ਸ੍ਵਵਿਨਾਸ਼ਭੀਰੁਃ ||੮|| 

ਭਕ੍ਤਿਰ੍ਵਿਭਾਤ੍ਯਯਿ ਮਹਤ੍ਯਪਰਂ ਤੁ ਫਲ੍ਗ੍ਵਿ-
ਤ੍ਯੇਵਂ ਗ੍ਰਹੋ ਨਨੁ ਭਵਤ੍ਕ੍ੜੁਪਯੈਵ ਲਭ੍ਯਃ | 
ਲਬ੍ਧਸ੍ਤ੍ਵਸੌ ਫਲਮਮੁਸ਼੍ਯ ਲਭੇ ਨ ਕਿਂ ਵਾ 
ਤਾਂ ਹਨ੍ਤ ਤੇ ਤਦਯਸ਼ੋ ਮਮ ਹ੍ੜੁਦ੍ਰੁਜਾ ਚ ||੯|| 

ਤ੍ਵਦ੍ਭਕ੍ਤ੍ਯਸਂਭਵਸ਼ੁਚਂ ਪ੍ਰਤਿਕਾਰਸ਼ੂਨ੍ਯਾ-
ਮਨ੍ਤਰ੍ਵਹੰਨਿਖਿਲਮੀਸ਼ ਸੁਖਂ ਚ ਦੁਃਖਮ | 
ਉਦ੍ਬਨ੍ਧਲਗ੍ਨ ਇਵ ਦੁਃਖਤਯੈਵ ਮਨ੍ਯੇ 
ਸਨ੍ਤਾਨ੍ਯਤੀਤਿ ਮਯਿ ਹਨ੍ਤ ਕਦਾ ਦਯੇਥਾਃ ||੧੦|| 

ਭਕ੍ਤਿਂ ਭਵਤ੍ਯਵਿਹਿਤਾਂ ਵਹਤਸ੍ਤੁ ਤਦ੍ਵਿ-
ਸ਼ੇਸ਼ੋਪਲਂਭਵਿਰਹਾਹਿਤਮਸ੍ਤੁ ਦੁਃਖਮ | 
ਤਸ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਤੀਪਤਤਿਭਿਰ੍ਹਤਿਜਂ ਕਥਂ ਵਾ 
ਦੁਃਖਂ ਸਹੇ ਮਯਿ ਕਦੇਸ਼ ਕ੍ੜੁਪਾ ਭਵੇੱਤੇ ||੧੧|| 

ਲਗ੍ਨਃ ਕ੍ੜੁਤਾਨ੍ਤਵਦਨੇऽਸ੍ਮਿ ਲਭੇ ਚ ਨਾਦ੍ਯਾ-
ਪ੍ਯੱਛਾਂ ਰਤਿਂ ਤ੍ਵਯਿ ਸ਼ਿਵੇਤ੍ਯਵਸੀਦਤੋ ਮੇ | 
ਤ੍ਵਦ੍ਵਿਸ੍ਮ੍ੜੁਤਿਂ ਕੁਵਿਸ਼ਯਾਭਿਰਤਿਪ੍ਰਚਾਰੈ-
ਸ੍ਤਨ੍ਵਨ ਹਿ ਮਾਂ ਹਸਪਦਂ ਤਨੁਸ਼ੇ ਬ੍ਰੁਵੇ ਕਿਮ ||੧੨|| 

ਬੱਧਸ੍ਪ੍ੜੁਹਂ ਰੁਚਿਰਕਾਞ੍ਚਨਭੂਸ਼ਣਾਦੌ 
ਬਾਲਂ ਫਲਾਦਿਭਿਰਿਵ ਤ੍ਵਯਿ ਭਕ੍ਤਿਯੋਗੇ| 
ਆਸ਼ਾਭਰਾਕੁਲਮਹੋ ਕਰੁਣਾਨਿਧੇ ਮਾ-
ਮਰ੍ਥਾਨ੍ਤਰੈਰ੍ਹ੍ੜੁਤਧਿਯਂ ਕੁਰੁਸ਼ੇ ਕਿਮੇਵਮ ||੧੩|| 

ਤਿਕ੍ਤਗ੍ਰਹੋऽਧਿ ਮਧੁਰਂ ਮਧੁਰਗ੍ਰਹੋऽਧਿ 
ਤਿਕ੍ਤਂ ਯਥਾ ਭੁਜਗਦਸ਼੍ਟਤਨੋਸ੍ਤਥਾऽਹਮ | 
ਤ੍ਵੱਯਸ੍ਤਰਕ੍ਤਿਰਿਤਰਤ੍ਰ ਤੁ ਗਾਢਮਗ੍ਨਃ 
ਸ਼ੋਚ੍ਯੋऽਸ਼੍ਮਨੋऽਪਿ ਹਿ ਭਵਾਮਿ ਕਿਮਨ੍ਯਦੀਸ਼ ||੧੪|| 

ਤ੍ਵਤ੍ਸਂਸ੍ਮ੍ੜੁਤਿ ਤ੍ਵਦਭਿਧਾਨਸਮੀਰਣਾਦਿ
ਸਂਭਾਵਨਾਸ੍ਪਦਮਮੀ ਮਮ ਸਨ੍ਤੁ ਸ਼ੋਕਾਃ | 
ਮਾ ਸਨ੍ਤੁ ਚ ਤ੍ਵਦਨੁਸ਼ਕ੍ਤਿਮੁਸ਼ਃ ਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼ਾ 
ਮਾ ਤ੍ਵਤ੍ਪੁਰਃ ਸ੍ਥਿਤਿਪੁਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰੁਸ਼ਾऽਨੁਪਸ਼੍ਯ ||੧੫|| 

ਸਂਪਾਤਨਂ ਨਨੁ ਸੁਖੇਸ਼ੁ ਨਿਪਾਤਨਂ ਵਾ 
ਦੁਃਖੇਸ਼੍ਵਥਾਨ੍ਯਦਪਿ ਵਾ ਭਵਦੇਕਤਾਨਮ | 
ਯਤ੍ਕਲ੍ਪਯੇਰ੍ਨਨੁ ਧਿਯਾ ਸ਼ਿਵ ਤਦ੍ਵਿਧੇਹਿ 
ਨਾਵੈਮ੍ਯਹਂ ਮਮ ਹਿਤਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਸ੍ਤ੍ਵਾਮ ||੧੬||

ਦੁਃਖਂ ਪ੍ਰਦਿਤ੍ਸੁਰਯਿ ਮੇ ਯਦਿ ਨ ਪ੍ਰਦਦ੍ਯਾ 
ਦੁਃਖਾਪਹਂ ਪੁਰਹਰ ਤ੍ਵਯਿ ਭਕ੍ਤਿਯੋਗਮ | 
ਤ੍ਵਦ੍ਭਕ੍ਤ੍ਯਲਾਭਪਰਿਚਿਨ੍ਤਨਸਂਭਵਂ ਮੇ 
ਦੁਃਖਂ ਪ੍ਰਦੇਹਿ ਤਵ ਕਃ ਪੁਨਰਤ੍ਰ ਭਾਰਃ ||੧੭|| 

ਭਕ੍ਤਯਾ ਤ੍ਵਯੀਸ਼ ਕਤਿ ਨਾਸ਼੍ਰੁਪਰੀਤੱਦਸ਼੍ਟ੍ਯਾ 
ਸਞ੍ਜਾਤਗਦ੍ਗਦਗਿਰੋਤ੍ਪੁਲ਼ਕਾਙ੍ਗਯਸ਼੍ਟ੍ਯਾ | 
ਧਨ੍ਯਾਃ ਪੁਨਨ੍ਤਿ ਭੁਵਨਂ ਮਮ ਸਾ ਨ ਹੀਤਿ 
ਦੁਃਖੇऽਪਿ ਕਾ ਨੁ ਤਵ ਦੁਰ੍ਲਭਤਾ ਵਿਧਿਤ੍ਸਾ ||੧੮|| 

ਤ੍ਵਦ੍ਭਕ੍ਤਿਰੇਵ ਤਦਨਵਾਪ੍ਤਿਸ਼ੁਗਪ੍ਯੁਦਾਰਾ 
ਸ਼੍ਰੀਃ ਸਾ ਚ ਤਾਵਕ ਜਨਾਸ਼੍ਰਯਣੇ ਚ ਲਭ੍ਯਾ| 
ਉੱਲਂਘ੍ਯ ਤਾਵਕਜਨਾਨ ਹਿ ਤਦਰ੍ਥਨਾਗ-
ਸ੍ਤ੍ਵੱਯਾਃ ਸਹਸ੍ਵ ਤਦਿਦਂ ਭਗਵੰਨਮਸ੍ਤੇ ||੧੯|| 

ਸੇਵਾ ਤ੍ਵਦਾਸ਼੍ਰਯਵਤਾਂ ਪ੍ਰਣਯਸ਼੍ਚ ਤੇਸ਼ੁ 
ਸਿਧ੍ਯੇੱਦ੍ੜੁਢੋ ਮਮ ਯਥਾਸ਼ੁ ਤਥਾ ਦਯਾਰ੍ਦ੍ਰਾਮ | 
ਦ੍ੜੁਸ਼੍ਟਿਂ ਤਵਾਰ੍ਪਯ ਮਯੀਸ਼ ਦਯਾਂਬੁਰਾਸ਼ੇ 
ਮੈਵਂ ਵਿਭੋ ਵਿਮੁਖਤਾ ਮਯਿ ਦੀਨਬਨ੍ਧੋ ||੨੦|| 

ਗੌਰੀਸਖਂ ਹਿਮਕਰਪ੍ਰਭਮਂਬੁਦਾਭਂ 
ਸ਼੍ਰੀਜਾਨਿ ਵਾ ਸ਼ਿਵਵਪੁਸ੍ਤਵ ਤੱਜੁਸ਼ੋ ਯੇ || 
ਤੇ ਤ੍ਵਾਂ ਸ਼੍ਰਿਤਾ ਵਹਸਿ ਮੁਰ੍ਧ੍ਨਿ ਤਦਂਘ੍ਰਿਰੇਣੁਂ 
ਤਤ੍ਸੇਵਨਂ ਮਮ ਕਥਂ ਨੁ ਦਯਾਂ ਵਿਨਾ ਤੇ ||੨੧|| 

ਤ੍ਵਦ੍ਭਕ੍ਤਿਕਲ੍ਪਲਤਿਕਾਂ ਕ੍ੜੁਪਯਾऽਰ੍ਪਯੇਸ਼ 
ਮੱਚਿੱਤਸੀਮ੍ਨਿ ਭਵਦੀਯਕਥਾਸੁਧਾਭਿਃ | 
ਤਾਂ ਵਰ੍ਧਯ ਤ੍ਵਦਨੁਰਾਗਫਲਾਢ੍ਯਮੌਲਿਂ 
ਤਨ੍ਮੂਲ ਏਵ ਖਲੁ ਮੁਕ੍ਤਿਫਲਂ ਚਕਾਸ੍ਤਿ ||੨੨|| 

ਨਿਃਸ੍ਵੋ ਧਨਾਗਮ ਇਵ ਤ੍ਵਦੁਪਾਸ਼੍ਰਿਤਾਨਾਂ 
ਸਨ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨੇ ਪ੍ਰਮੁਦਿਤਸ੍ਤ੍ਵਯਿ ਸਾਨ੍ਦ੍ਰਹਾਰ੍ਦਃ| 
ਆਲੋਕਯਨ ਜਗਦਸ਼ੇਸ਼ਮਿਦਂ ਭਵਨ੍ਤਂ 
ਕਾਰ੍ਯਸ੍ਤ੍ਵਯੇਸ਼ ਕ੍ੜੁਪਯਾऽਹਮਪਾਸ੍ਤਖੇਦਃ ||੨੩|| 

ਯੋ ਭਕ੍ਤਿਕਲ੍ਪਲਤਿਕਾਭਿਧਮਿਨ੍ਦੁਮੌਲੇ-
ਰੇਵਂ ਸ੍ਤਵਂ ਪਠਤਿ ਤਸ੍ਯ ਤਦੈਵ ਦੇਵਃ | 
ਤੁਸ਼੍ਟਃ ਸ੍ਵਭਕ੍ਤਿਮਖਿਲੇਸ਼੍ਟਦੁਹਂ ਦਦਾਤਿ 
ਯਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਨਾਰਦਮੁਖੈਰੁਪਯਾਤਿ ਸਾਮ੍ਯਮ ||੨੪|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਮਹਂਸਪਰਿਵ੍ਰਾਜਕਾਚਾਰ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਮਦਭਿਨਵ- 
ਨ੍ੜੁਸਿਂਹਭਾਰਤੀਸ੍ਵਾਮਿਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼ਿਵਭਕ੍ਤਿਕਲ੍ਪਲਤਿਕਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||


Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page