ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਸ਼੍ਟਕਮ

Shankara Ashtakam


ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਅਸ਼੍ਟਕਮ

ਹੇ ਵਾਮਦੇਵ ਸ਼ਿਵਸ਼ਙ੍ਕਰ ਦੀਨਬਨ੍ਧੋ ਕਾਸ਼ੀਪਤੇ ਪਸ਼ੁਪਤੇ ਪਸ਼ੁਪਾਸ਼ਨਾਸ਼ਿਨ | 
ਹੇ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥ ਭਵਬੀਜ ਜਨਾਰ੍ਤਿਹਾਰਿਨ ਸਂਸਾਰਦੁਃਖਗਹਨਾੱਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ||੧|| 

ਹੇ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਹੇ ਮਹੇਸ਼ ਹੇ ਵਿਸ਼੍ਵਤਾਤ ਜਗਦਾਸ਼੍ਰਯ ਹੇ ਪੁਰਾਰੇ | 
ਗੌਰੀਪਤੇ ਮਮ ਪਤੇ ਮਮ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਸਂਸਾਰਦੁਃਖਗਹਨਾੱਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ||੨|| 

ਹੇ ਦੁਃਖਭਞ੍ਜਕ ਵਿਭੋ ਗਿਰਿਜੇਸ਼ ਸ਼ੂਲਿਨ ਹੇ ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਨਿਵੇਦ੍ਯ ਜਨੈਕਬਨ੍ਧੋ |
ਹੇ ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ ਭੁਵਨੇਸ਼ ਜਗਦ੍ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟ ਸਂਸਾਰਦੁਃਖਗਹਨਾੱਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ||੩|| 

ਹੇ ਧੂਰ੍ਜਟੇ ਗਿਰਿਸ਼ ਹੇ ਗਿਰਿਜਾਰ੍ਧਦੇਹ ਹੇ ਸਰ੍ਵਭੂਤਜਨਕ ਪ੍ਰਮਥੇਸ਼ ਦੇਵ | 
ਹੇ ਸਰ੍ਵਦੇਵਪਰਿਪੂਜਿਤਪਾਦਪਦ੍ਮ ਸਂਸਾਰਦੁਃਖਗਹਨਾੱਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ||੪|| 

ਹੇ ਦੇਵਦੇਵ ਵ੍ੜੁਸ਼ਭਧ੍ਵਜ ਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼ ਕਾਲ਼ੀਪਤੇ ਗਣਪਤੇ ਗਜਚਰ੍ਮਵਾਸਃ | 
ਹੇ ਪਾਰ੍ਵਤੀਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਰਕ੍ਸ਼ ਸ਼ਂਭੋ ਸਂਸਾਰਦੁਃਖਗਹਨਾੱਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ||੫|| 

ਹੇ ਵੀਰਭਦ੍ਰ ਭਵਵੈਦ੍ਯ ਪਿਨਾਕਪਾਣੇ ਹੇ ਨੀਲਕਣ੍ਠ ਮਦਨਾਨ੍ਤ ਸ਼ਿਵਾਕਲ਼ਤ੍ਰ | 
ਵਾਰਾਣਸੀਪੁਰਪਤੇ ਭਵਭੀਤਿਹਾਰਿਨ ਸਂਸਾਰਦੁਃਖਗਹਨਾੱਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ||੬|| 

ਹੇ ਕਾਲਕਾਲ ਮ੍ੜੁਡ ਸ਼ਰ੍ਵ ਸਦਾਸਹਾਯ ਹੇ ਭੂਤਨਾਥ ਭਵਬਾਧਕ ਹੇ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰ | 
ਹੇ ਯਜ੍ਞਸ਼ਾਸਕ ਯਮਾਨ੍ਤਕ ਯੋਗਿਵਨ੍ਦ੍ਯ  ਸਂਸਾਰਦੁਃਖਗਹਨਾੱਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ||੭|| 

ਹੇ ਵੇਦਵੇਦ੍ਯ ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ੇਖਰ ਹੇ ਦਯਾਲ਼ੋ ਹੇ ਸਰ੍ਵਭੂਤਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਸ਼ੂਲਪਾਣੇ | 
ਹੇ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸੂਰ੍ਯ ਸ਼ਿਖਿਨੇਤ੍ਰ ਚਿਦੇਕਰੂਪ ਸਂਸਾਰਦੁਃਖਗਹਨਾੱਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ||੮|| 

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਙ੍ਕਰਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਂ ਯੋਗਾਨਨ੍ਦੇਨ ਨਿਰ੍ਮਿਤਮ | 
ਸਾਯਂ ਪ੍ਰਾਤਃ ਪਠੇੰਨਿਤ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਪਾਪਵਿਨਾਸ਼ਕਮ ||੯|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਯੋਗਾਨਨ੍ਦਤੀਰ੍ਥਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page