ਸ਼ਂਭੁਸ੍ਤਵਃ

Shambhustavah


ਸ਼ਂਭੁਸ੍ਤਵਃ |  

ਕੈਲਾਸਸ਼ੈਲਨਿਲਯਾਤ੍ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ਘ੍ਨਾ-
ੱਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਧਭੂਸ਼ਿਤਜਟਾਦ੍ਵਟਮੂਲਵਾਸਾਤ | 
ਨਮ੍ਰੋੱਤਮਾਙ੍ਗਵਿਨਿਵੇਸ਼ਿਤਹਸ੍ਤਪਦ੍ਮਾ-
ੱਛਂਭੋਃ ਪਰਂ ਕਿਮਪਿ ਦੈਵਮਹਂ ਨ ਜਾਨੇ ||੧||  

ਨਾਕਾਧਿਨਾਥਕਰਪੱਲਵਸੇਵਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰੇ- 
ਰ੍ਨਾਗਾਸ੍ਯਸ਼ਣ੍ਮੁਖਵਿਭਾਸਿਤਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਭਾਗਾਤ | 
ਨਿਰ੍ਵ੍ਯਾਜਪੂਰ੍ਣਕਰੁਣਾੰਨਿਖਿਲਾਮਰੇਡ੍ਯਾ-
ੱਛਂਭੋਃ ਪਰਂ ਕਿਮਪਿ ਦੈਵਮਹਂ ਨ ਜਾਨੇ ||੨||  

ਮੌਨੀਨ੍ਦ੍ਰਰਕ੍ਸ਼ਣਕ੍ੜੁਤੇ ਜਿਤਕਾਲਗਰ੍ਵਾਤ-
ਪਾਪਾਬ੍ਧਿਸ਼ੋਸ਼ਣਵਿਧੌ ਜਿਤਵਾਡਵਾਗ੍ਨੇਃ| 
ਮਾਰਾਙ੍ਗਭਸ੍ਮਪਰਿਲੇਪਨਸ਼ੁਕ੍ਲਗਾਤ੍ਰਾ-
ੱਛਂਭੋਃ ਪਰਂ ਕਿਮਪਿ ਦੈਵਮਹਂ ਨ ਜਾਨੇ ||੩|| 

ਵਿਜ੍ਞਾਨਮੁਦ੍ਰਿਤਕਰਾੱਛਰਦਿਨ੍ਦੁਸ਼ੁਭ੍ਰਾ-
ਦ੍ਵਿਜ੍ਞਾਨਦਾਨਨਿਰਤਾੱਜਡਪਙ੍ਕ੍ਤਯੇऽਪਿ | 
ਵੇਦਾਨ੍ਤਗੇਯਚਰਣਾਦ੍ਵਿਧਿਵਿਸ਼੍ਣੁਸੇਵ੍ਯਾ-
ੱਛਂਭੋਃ ਪਰਂ ਕਿਮਪਿ ਦੈਵਮਹਂ ਨ ਜਾਨੇ ||੪|| 

ਇਤਿ ਸ਼ਂਭੁਸ੍ਤਵਃ ਸਂਪੂਰ੍ਣਃ ||

Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page