ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਮ

Sadashiva Ashtakam


ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਅਸ਼੍ਟਕਮ

ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਮਹਂਸਸ੍ਵਾਮਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਵਿਰਚਿਤਂ

ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਜਟਾਗਣਭਾਰਂ ਗਰਲ਼ਾਹਾਰਂ ਸਮਸ੍ਤਸਂਹਾਰਮ | 
ਕੈਲਾਸਾਦ੍ਰਿਵਿਹਾਰਂ ਪਾਰਂ ਭਵਵਾਰਿਧੇਰਹਂ ਵਨ੍ਦੇ ||੧|| 

ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲੋੱਜ੍ਵਲਭਾਲਂ ਕਣ੍ਠਵ੍ਯਾਲਂ ਜਗਤ੍ਰਯੀਪਾਲਮ | 
ਕ੍ੜੁਤਨਰਮਸ੍ਤਕਮਾਲਂ ਕਾਲਂ ਕਾਲਸ੍ਯ ਕੋਮਲਂ ਵਨ੍ਦੇ ||੨|| 

ਕੋਪੇਕ੍ਸ਼ਣਹਤਕਾਮਂ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਰਾਮਂ ਨਗੇਨ੍ਦ੍ਰਜਾਵਾਮਮ | 
ਸਂਸ੍ੜੁਤਿਸ਼ੋਕਵਿਰਾਮਂ ਸ਼੍ਯਾਮਂ ਕਣ੍ਠੇਨ ਕਾਰਣਂ ਵਨ੍ਦੇ ||੩|| 

ਕਟਿਤਟਵਿਲਸਿਤਨਾਗਂ ਖਣ੍ਡਿਤਯਾਗਂ ਮਹਾਦ੍ਭੁਤਤ੍ਯਾਗਮ | 
ਵਿਗਤਵਿਸ਼ਯਰਸਰਾਗਂ ਭਾਗਂ ਯਜ੍ਞੇਸ਼ੁ ਬਿਭ੍ਰਤਂ ਵਨ੍ਦੇ ||੪|| 

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਦਿਕਦਨੁਜਾਨ੍ਤਂ ਗਿਰਿਜਾਕਾਨ੍ਤਂ ਸਦੈਵ ਸਂਸ਼ਾਨ੍ਤਮ | 
ਲੀਲਾਵਿਜਿਤਕ੍ੜੁਤਾਨ੍ਤਂ ਭਾਨ੍ਤਂ ਸ੍ਵਾਨ੍ਤੇਸ਼ੁ ਦੇਹਿਨਾਂ ਵਨ੍ਦੇ ||੫|| 

ਸੁਰਸਰਿਦਾਪ੍ਲੁਤਕੇਸ਼ਂ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਕੁਲੇਸ਼ਂ ਹ੍ੜੁਦਾਲਯਾਵੇਸ਼ਮ | 
ਵਿਗਤਾਸ਼ੇਸ਼ਕ੍ਲੇਸ਼ਂ ਦੇਸ਼ਂ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਟਸਂਪਦਾਂ ਵਨ੍ਦੇ ||੬|| 

ਕਰਤਲਕਲਿਤਪਿਨਾਕਂ ਵਿਗਤਜਰਾਕਂ ਸੁਕਰ੍ਮਣਾਂ ਪਾਕਮ | 
ਪਰਪਦਵੀਤਵਰਾਕਂ ਨਾਕਙ੍ਗਮਪੂਗਵਨ੍ਦਿਤਂ ਵਨ੍ਦੇ ||੭||

ਭੂਤਿਵਿਭੂਸ਼ਿਤਕਾਯਂ ਦੁਸ੍ਤਰਮਾਯਂ ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਪਾਯਮ | 
ਪ੍ਰਮਥਸਮੂਹਸਹਾਯਂ ਸਾਯਂਪ੍ਰਾਤਰ੍ਨਿਰਨ੍ਤਰਂ ਵਨ੍ਦੇ ||੮|| 

ਯਸ੍ਤੁ ਪਦਾਸ਼੍ਟਕਮੇਤਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦੇਨ ਨਿਰ੍ਮਿਤਂ ਨਿਤ੍ਯਮ | 
ਪਠਤਿ ਸਮਾਹਿਤਚੇਤਾਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤ੍ਯਨ੍ਤੇ ਸ ਸ਼ੈਵਮੇਵ ਪਦਮ ||੯|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਮਹਂਸਸ੍ਵਾਮਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਵਿਰਚਿਤਂ ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||


Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page