ਪਸ਼ੁਪਤਿ ਅਸ਼੍ਟਕਮ

Pashupati Ashtakam


ਪਸ਼ੁਪਤਿਯਸ਼੍ਟਕਮ |

ਪਸ਼ੁਪਤੀਨ੍ਦੁਪਤਿਂ ਧਰਣੀਪਤਿਂ ਭੁਜਗਲੋਕਪਤਿਂ ਚ ਸਤੀਪਤਿਮ | 
ਪ੍ਰਣਤਭਕ੍ਤਜਨਾਰ੍ਤਿਹਰਂ ਪਰਂ ਭਜਤ ਰੇ ਮਨੁਜਾ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਮ ||੧|| 

ਨ ਜਨਕੋ ਜਨਨੀ ਨ ਚ ਸੋਦਰੋ ਨ ਤਨਯੋ ਨ ਚ ਭੂਰਿਬਲਂ ਕੁਲਮ | 
ਅਵਤਿ ਕੋऽਪਿ ਨ ਕਾਲਵਸ਼ਂ ਗਤਂ ਭਜਤ ਰੇ ਮਨੁਜਾ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਮ ||੨|| 

ਮੁਰਜਡਿਣ੍ਡਿਮਵਾਦ੍ਯਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣਂ ਮਧੁਰਪਞ੍ਚਮਨਾਦਵਿਸ਼ਾਰਦਮ | 
ਪ੍ਰਮਥਭੂਤਗਣੈਰਪਿ ਸੇਵਿਤਂ ਭਜਤ ਰੇ ਮਨੁਜਾ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਮ  ||੩|| 

ਸ਼ਰਣਦਂ ਸੁਖਦਂ ਸ਼ਰਣਾਨ੍ਵਿਤਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵੇਤਿ ਸ਼ਿਵੇਤਿ ਨਤਂ ਨ੍ੜੁਣਾਮ | 
ਅਭਯਦਂ ਕਰੁਣਾਵਰੁਣਾਲਯਂ ਭਜਤ ਰੇ ਮਨੁਜਾ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਮ  ||੪|| 

ਨਰਸ਼ਿਰੋਰਚਿਤਂ ਮਣਿਕੁਣ੍ਡਲਂ ਭੁਜਗਹਾਰਮੁਦਂ ਵ੍ੜੁਸ਼ਭਧ੍ਵਜਮ | 
ਚਿਤਿਰਜੋਧਵਲੀਕ੍ੜੁਤਵਿਗ੍ਰਹਂ ਭਜਤ ਰੇ  ਮਨੁਜਾ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਮ  ||੫|| 

ਮਖਵਿਨਾਸ਼ਕਰਂ ਸ਼ਿਸ਼ਿਸ਼ੇਖਰਂ ਸਤਤਮਧ੍ਵਰਭਾਜਿਫਲਪ੍ਰਦਮ | 
ਪ੍ਰਲ਼ਯਦਗ੍ਧਸੁਰਾਸੁਰਮਾਨਵਂ ਭਜਤ ਰੇ ਮਨੁਜਾ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਮ  ||੬|| 

ਮਦਮਪਾਸ੍ਯ ਚਿਰਂ ਹ੍ੜੁਦਿ ਸਂਸ੍ਥਿਤਂ ਮਰਣਜਨ੍ਮਜਰਾਮਯਪੀਡਿਤਮ | 
ਜਗਦੁਦੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਸਮੀਪਭਯਾਕੁਲਂ ਭਜਤ ਰੇ ਮਨੁਜਾ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਮ  ||੭|| 

ਹਰਿਵਿਰਞ੍ਚਿਸੁਰਾਧਿਪਪੂਜਿਤਂ ਯਮਜਨੇਸ਼ਧਨੇਸ਼ਨਮਸ੍ਕ੍ੜੂਤਮ | 
ਤ੍ਰਿਨਯਨਂ ਭੁਵਨਤ੍ਰਿਤਯਾਧਿਪਂ ਭਜਤ ਰੇ ਮਨੁਜਾ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਮ  ||੮|| 

ਪਸ਼ੁਪਤੇਰਿਦਮਸ਼੍ਟਕਮਦ੍ਭੁਤਂ ਵਿਰਚਿਤਂ ਪ੍ੜੁਥਿਵੀਪਤਿਸੂਰਿਣਾ | 
ਪਠਤਿ ਸਂਸ਼੍ਰ੍ੜੁਣੁਤੇ ਮਨੁਜਃ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀਂ ਵਸਤੇ ਲਭਤੇ ਮੁਦਮ ||੯|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਪਸ਼ੁਪਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page