ਪਰਮਾਤ੍ਮਾਸ਼੍ਟਕਮ

Paramatma Ashtakam


ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਅਸ਼੍ਟਕਮ |

ਪਰਮਾਤ੍ਮਂਸ੍ਤਵ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੌ ਕੁਸ਼ਲੋऽਸ੍ਮਿ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ | 
ਤਥਾਪਿ ਮੇ ਮਨੋ ਦੁਸ਼੍ਟਂ ਭੋਗੇਸ਼ੁ ਰਮਤੇ ਸਦਾ ||੧|| 

ਯਦਾ ਯਦਾ ਤੁ ਵੈਰਾਗ੍ਯਂ ਭੋਗੇਭ੍ਯਸ਼੍ਚ ਕਰੋਮ੍ਯਹਮ | 
ਤਦੈਵ ਮੇ ਮਨੋ ਮੂਢਂ ਪੁਨਰ੍ਭੋਗੇਸ਼ੁ ਗੱਛਤਿ ||੨|| 

ਭੋਗਾਨ੍ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਮੁਦਂ ਯਾਤਿ ਮਨੋ ਮੇ ਚਞ੍ਚਲਂ ਪ੍ਰਭੋ | 
ਤਵ ਸ੍ਮ੍ੜੁਤਿ ਯਦਾ ਯਾਤਿ ਤਦਾ ਯਾਤਿ ਬਹਿਰ੍ਮੁਖਮ ||੩|| 

ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਨਿਚਯਂ ਚਿਨ੍ਤਯਾਮਿ ਸਮਾਹਿਤਃ | 
ਤਥਾਪਿ ਮੇ ਮਨੋ ਮੂਢਂ ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ਵਾਂ ਭੋਗਮਿੱਛਤਿ ||੪|| 

ਸ਼ੋਕਮੋਹੌ ਮਾਨਮਦੌ ਤਵਾਜ੍ਞਾਨਾਦ੍ਭਵਨ੍ਤਿ ਵੈ | 
ਯਦਾ ਬੁੱਧਿਪਥਂ ਯਾਸਿ ਯਾਨ੍ਤਿ ਤੇ ਵਿਲਯਂ ਤਦਾ ||੫|| 

ਕ੍ੜੁਪਾਂ ਕੁਰੁ ਤਥਾ ਨਾਥ ਤ੍ਵਯਿ ਚਿੱਤਂ ਸ੍ਥਿਰਂ ਯਥਾ | 
ਮਮ ਸ੍ਯਾੱਜ੍ਞਾਨਸਂਯੁਕ੍ਤਂ ਤਵ ਧ੍ਯਾਨਪਰਾਯਣਮ ||੬|| 

ਮਾਯਯਾ ਤੇ ਵਿਮੂਢੋऽਸ੍ਮਿ ਨ ਪਸ਼੍ਯਾਮਿ ਹਿਤਾਹਿਤਮ | 
ਸਂਸਾਰਾਪਾਰਪਾਥੋਧੌ ਪਤਿਤਂ ਮਾਂ ਸਮੁੱਧਰ ||੭|| 

ਪਰਮਾਤ੍ਮਂਸ੍ਤ੍ਵਯਿ ਸਦਾ ਮਮ ਸ੍ਯਾੰਨਿਸ਼੍ਚਲਾ ਮਤਿਃ | 
ਸਂਸਾਰਦੁਃਖਗਹਨਾੱਤ੍ਵਂ ਸਦਾ ਰਕ੍ਸ਼ਕੋ ਮਮ||੮|| 

ਪਰਾਤ੍ਮਨ ਇਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਮੋਹਵਿੱਛੇਦਕਾਰਕਮ | 
ਜ੍ਞਾਨਦਂ ਚ ਭਵੇੰਨ੍ੜੁਣਾਂ ਯੋਗਾਨਨ੍ਦੇਨ ਨਿਰ੍ਮਿਤਮ ||੯|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਯੋਗਾਨਨ੍ਦਤੀਰ੍ਥਵਿਰਚਿਤਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page