ਨਿਰ੍ਵਾਣ ਦਸਕਂ

Nirvana Dasakam


ਨਿਰ੍ਵਾਣਦਸ਼ਕਂ |

ਨ ਭੂਮਿਰ੍ਨ ਤੋਯਂ ਨ ਤੇਜੋ ਨ ਵਾਯੁਰ੍ਨ ਖਂ ਨੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਂ  ਵਾ ਨ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਮੂਹਃ | 
ਅਨੈਕਾਨ੍ਤਿਕਤ੍ਵਾਤ੍ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤ੍ਯੈਕਸਿੱਧਸ੍ਤਦੇਕੋऽਵਸ਼ਿਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਿਵਃ ਕੇਵਲੋऽਹਮ ||੧|| 

ਨ ਵਰ੍ਣਾ ਨ ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਾਚਾਰਧਰ੍ਮਾ ਨ ਮੇ ਧਾਰਣਾਧ੍ਯਾਨਯੋਗਾਦਯੋऽਪਿ | 
ਅਨਾਤ੍ਮਾਸ਼੍ਰਯੋऽਹਂ ਮਮਾਧ੍ਯਾਸਹਾਨਾੱਤਦੇਕੋऽਵਸ਼ਿਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਿਵਃ ਕੇਵਲੋऽਹਮ ||੨|| 

ਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾ ਨ ਦੇਵਾ ਨ ਲੋਕਾ ਨ ਵੇਦਾ ਨ ਯਜ੍ਞਾ ਨ ਤੀਰ੍ਥਂ ਬ੍ਰੁਵਨ੍ਤਿ | 
ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤੌ ਨਿਰਸ੍ਤਾਤਿਸ਼ੂਨ੍ਯਾਤ੍ਮਕਤ੍ਵਾੱਤਦੇਕੋऽਵਸ਼ਿਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਿਵਃ ਕੇਵਲੋऽਹਮ ||੩|| 

ਨ ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਂ ਨ ਸ਼ੈਵਂ ਨ ਤਤ੍ਪਾਞ੍ਚਰਾਤ੍ਰਂ ਨ ਜੈਨਂ ਨ ਮੀਮਾਂਸਕਾਦੇਰ੍ਮਤਂ ਵਾ | 
ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਨੁਭੂਤ੍ਯਾ ਵਿਸ਼ੁੱਧਾਤ੍ਮਕਤ੍ਵਾੱਤਦੇਕੋऽਵਸ਼ਿਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਿਵਃ ਕੇਵਲੋऽਹਮ  ||੪|| 

ਨ ਸ਼ੁਕ੍ਲਂ ਨ ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਂ ਨ ਰਕ੍ਤਂ ਨ ਪੀਤਂ ਨ ਪੀਨਂ ਨ ਕੁਞ੍ਜਂ ਨ ਹ੍ਰਸ੍ਵਂ ਨ ਦੀਰ੍ਘਮ | 
ਅਰੂਪਂ ਤਥਾ ਜ੍ਯੋਤਿਰਾਕਾਰਕਤ੍ਵਾੱਤਦੇਕੋऽਵਸ਼ਿਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਿਵਃ ਕੇਵਲੋऽਹਮ  ||੫|| 

ਨ ਜਾਗ੍ਰੰਨ ਮੇ ਸ੍ਵਪ੍ਨਕੋ ਵਾ ਸੁਪੁਪ੍ਤਿਰ੍ਨ ਵਿਸ਼੍ਵੋ ਨ ਵਾ ਤੈਜਸਃ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਕੋ ਵਾ | 
ਅਵਿਦ੍ਯਾਤ੍ਮਕਤ੍ਵਾਨ੍ਤ੍ਰਯਾਣਾਂ ਤੁਰੀਯਂ ਤਦੇਕੋऽਵਸ਼ਿਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਿਵਃ ਕੇਵਲੋऽਹਮ  ||੬|| 

ਨ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਨ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਂ ਨ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯੋ ਨ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾ ਨ ਚ ਤ੍ਵਂ ਨ ਚਾਹਂ ਨ ਚਾਯਂ ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਃ | 
ਸ੍ਵਰੂਪਾਵਬੋਧਾਦ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾਸਹਿਸ਼੍ਣੁਸ੍ਤਦੇਕੋऽਵਸ਼ਿਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਿਵਃ ਕੇਵਲੋऽਹਮ  ||੭|| 

ਨ ਚੋਰ੍ਧ੍ਵੇ ਨ ਚਾਧੋ ਨ ਚਾਨ੍ਤਰ੍ਨ ਬਾਹ੍ਯਂ ਨ ਮਧ੍ਯਂ ਨ ਤਿਰ੍ਯਙ ਨ ਪੂਰ੍ਵਾ ਪਰਾਦਿਕ | 
ਵਿਯਦ੍ਵ੍ਯਾਪਕਤ੍ਵਾਦਖਣ੍ਡੈਕਰੂਪਸ੍ਤਦੇਕੋऽਵਸ਼ਿਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਿਵਃ ਕੇਵਲੋऽਹਮ  ||੮|| 

ਅਪਿ ਵ੍ਯਾਪਕਤ੍ਵਾਦਿਤੱਤ੍ਵਾਤ੍ਪ੍ਰਯੋਗਾਤ੍ਸ੍ਵਤਃ ਸਿੱਧਭਾਵਾਦਨਨ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯਤ੍ਵਾਤ | 
ਜਗੱਤੁੱਛਮੇਤਤ੍ਸਮਸ੍ਤਂ ਤਦਨ੍ਯਸ੍ਤਦੇਕੋऽਵਸ਼ਿਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਿਵਃ ਕੇਵਲੋऽਹਮ  ||੯|| 

ਨ ਚੈਕਂ ਤਦਨ੍ਯੱਦ੍ਵਿਤੀਯਂ ਕੁਤਃ ਸ੍ਯਾੰਨ ਚਾਕੇਵਲਤ੍ਵਂ ਨ ਵਾ ਕੇਵਲਤ੍ਵਮ | 
ਨ ਸ਼ੂਨ੍ਯਂ ਨ ਚਾਸ਼ੂਨ੍ਯਮਦ੍ਵੈਤਕਤ੍ਵਾਤ੍ਕਥਂ ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਨ੍ਤਸਿੱਧਂ ਬ੍ਰਵੀਮਿ ||੧੦|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮੱਛਙ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯਵਿਰਚਿਤਂ ਨਿਰ੍ਵਾਣਦਸ਼ਕਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page