ਕਾਲਭੈਰਵਾਸ਼੍ਟਕਮ

Kalabhairava Ashtakam


ਕਾਲਭੈਰਵ ਅਸ਼੍ਟਕਮ

ਦੇਵਰਾਜਸੇਵ੍ਯਮਾਨਪਾਵਨਾਙ੍ਘ੍ਰਿਪਙ੍ਕਜਂ 
ਵ੍ਯਾਲਯਜ੍ਞਸੂਤ੍ਰਮਿਨ੍ਦੁਸ਼ੇਖਰਂ ਕ੍ੜੁਪਾਕਰਮ  
ਨਾਰਦਾਦਿਯੋਗਿਵ੍ੜੁਨ੍ਦਵਨ੍ਦਿਤਂ ਦਿਗਂਬਰਂ 
ਕਾਸ਼ਿਕਾਪੁਰਾਧਿਨਾਥ ਕਾਲਭੈਰਵਂ ਭਜੇ|| ੧|| 

ਭਾਨੁਕੋਟਿਭਾਸ੍ਵਰਂ ਭਵਾਬ੍ਧਿਤਾਰਕਂ ਪਰਂ 
ਨੀਲਕਣ੍ਠਮੀਪ੍ਸਿਤਾਰ੍ਥਦਾਯਕਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਮ | 
ਕਾਲਕਾਲਮਂਬੁਜਾਕ੍ਸ਼ਮਕ੍ਸ਼ਸ਼ੂਲਮਕ੍ਸ਼ਰਂ 
ਕਾਸ਼ਿਕਾ ਪੁਰਾਧਿਨਾਥ ਕਾਲਭੈਰਵਂ ਭਜੇ||੨|| 

ਸ਼ੂਲਟਙ੍ਕਪਾਸ਼ਦਣ੍ਡਪਾਣਿਮਾਦਿਕਾਰਣਂ 
ਸ਼੍ਯਾਮਕਾਯਮਾਦਿਦੇਵਮਕ੍ਸ਼ਰਂ ਨਿਰਾਮਯਮ | 
ਭੀਮਵਿਕ੍ਰਮਂ ਪ੍ਰਭੁਂ ਵਿਚਿਤ੍ਰਤਾਣ੍ਡਵਪ੍ਰਿਯਂ 
ਕਾਸ਼ਿਕਾ ਪੁਰਾਧਿਨਾਥ ਕਾਲਭੈਰਵਂ ਭਜੇ ||੩|| 

ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯਕਂ ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਚਾਰੁਵਿਗ੍ਰਹਂ 
ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਂ ਸ੍ਥਿਤਂ ਸਮਸ੍ਤਲੋਕਵਿਗ੍ਰਹਮ | 
ਵਿਨਿਕ੍ਵਣਨ੍ਮਨੋਜ੍ਞਹੇਮਕਿਙ੍ਕਿਣੀਲਸਤ੍ਕਟਿਂ 
ਕਾਸ਼ਿਕਾਪੁਰਾਧਿਨਾਥ ਕਾਲਭੈਰਵਂ ਭਜੇ ||੪|| 

ਧਰ੍ਮਸੇਤੁਪਾਲਕਂ ਤ੍ਵਧਰ੍ਮਮਾਰ੍ਗਨਾਸ਼ਕਂ 
ਕਰ੍ਮਪਾਸ਼ਮੋਚਕਂ ਸੁਸ਼ਰ੍ਮਦਾਯਕਂ ਵਿਭੁਮ | 
ਸ੍ਵਰ੍ਣਵਰ੍ਣਸ਼ੇਸ਼ਪਾਸ਼ਸ਼ੋਭਿਤਾਙ੍ਗਮਣ੍ਡਲਂ 
ਕਾਸ਼ਿਕਾਪੁਰਾਧਿਨਾਥ ਕਾਲਭੈਰਵਂ ਭਜੇ || ੫|| 

ਰਤ੍ਨਪਾਦੁਕਾਪ੍ਰਭਾਭਿਰਾਮਪਾਦਯੁਗ੍ਮਕਂ 
ਨਿਤ੍ਯਮਦ੍ਵਿਤੀਯਮਿਸ਼੍ਟਦੈਵਤਂ ਨਿਰਞ੍ਜਨਮ | 
ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਦਰ੍ਪਨਾਸ਼ਨਂ ਕਰਾਲ਼ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਮੋਕ੍ਸ਼ਣਂ 
ਕਾਸ਼ਿਕਾਪੁਰਾਧਿਨਾਥ ਕਾਲਭੈਰਵਂ ਭਜੇ ||੬|| 

ਅੱਟਹਾਸਭਿੰਨਪਦ੍ਮਜਾਣ੍ਡਕੋਸ਼ਸਨ੍ਤਤਿਂ 
ਦ੍ੜੁਸ਼੍ਟਿਪਾਤਨਸ਼੍ਟਪਾਪਜਾਲਮੁਗ੍ਰਸ਼ਾਸਨਮ | 
ਅਸ਼੍ਟਸਿੱਧਿਦਾਯਕਂ ਕਪਾਲਮਾਲਿਕਨ੍ਧਰਂ 
ਕਾਸ਼ਿਕਾਪੁਰਾਧਿਨਾਥ ਕਾਲਭੈਰਵਂ ਭਜੇ ||੭|| 

ਭੂਤਸਙ੍ਘਨਾਯਕਂ ਵਿਸ਼ਾਲਕੀਰ੍ਤਿਦਾਯਕਂ 
ਕਾਸ਼ਿਵਾਸਲੋਕਪੁਣ੍ਯਪਾਪਸ਼ੋਧਕਂ ਵਿਭੁਮ | 
ਨੀਤਿਮਾਰ੍ਗਕੋਵਿਦਂ ਪੁਰਾਤਨਂ ਜਗਤ੍ਪਤਿਂ 
ਕਾਸ਼ਿਕਾਪੁਰਾਧਿਨਾਥ ਕਾਲਭੈਰਵਂ ਭਜੇ ||੮|| 

ਕਾਲਭੈਰਵਾਸ਼੍ਟਕਂ ਪਠਨ੍ਤਿ ਯੇ ਮਨੋਹਰਂ 
ਜ੍ਞਾਨਮੁਕ੍ਤਿਸਾਧਨਂ ਵਿਚਿਤ੍ਰਪੁਣ੍ਯਵਰ੍ਧਨਮ | 
ਸ਼ੋਕਮੋਹਦੈਨ੍ਯਲੋਭਕੋਪਤਾਪਨਾਸ਼ਨਂ 
ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਨ੍ਤਿ ਕਾਲਭੈਰਵਾਙ੍ਘ੍ਰਿਸੰਨਿਧਿਂ ਧ੍ਰੁਵਮ ||੯|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮੱਛਙ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯਵਿਰਚਿਤਂ ਕਾਲਭੈਰਵਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page