ਹਿਮਾਲਯਕ੍ੜੁਤਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

Himalaya Krutam Shiva Stotram


ਹਿਮਾਲਯ ਕ੍ੜੁਤਂ ਸ਼ਿਵ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

ਹਿਮਾਲਯ ਉਵਾਚ || 

ਤ੍ਵਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਸ੍ੱੜੁਸ਼੍ਟਿਕਰ੍ਤਾ ਚ ਤ੍ਵਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਪਰਿਪਾਲਕਃ | 
ਤ੍ਵਂ ਸ਼ਿਵਃ ਸ਼ਿਵਦੋऽਨਨ੍ਤਃ ਸਰ੍ਵਸਂਹਾਰਕਾਰਕਃ ||੧|| 

ਤ੍ਵਮੀਸ਼੍ਵਰੋ ਗੁਣਾਤੀਤੋ ਜ੍ਯੋਤੀਰੂਪਃ ਸਨਾਤਨਃ 
ਪ੍ਰਕ੍ੜੁਤਃ ਪ੍ਰਕ੍ੜੁਤੀਸ਼ਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਾਕ੍ੜੁਤਃ ਪ੍ਰਕ੍ੜੁਤੇਃ ਪਰਃ ||੨|| 

ਨਾਨਾਰੂਪਵਿਧਾਤਾ ਤ੍ਵਂ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਧ੍ਯਾਨਹੇਤਵੇ | 
ਯੇਸ਼ੁ ਰੂਪੇਪੁ ਯਤ੍ਪ੍ਰੀਤਿਸ੍ਤੱਤਦ੍ਰੂਪਂ ਬਿਭਰ੍ਸ਼ਿ ਚ ||੩|| 

ਸੂਰ੍ਯਸ੍ਤ੍ਵਂ ਸ੍ੜੁਸ਼੍ਟਿਜਨਕ ਆਧਾਰਃ ਸਰ੍ਵਤੇਜਸਾਮ | 
ਸੋਮਸ੍ਤ੍ਵਂ ਸਸ੍ਯਪਾਤਾ ਚ ਸਤਤਂ ਸ਼ੀਤਰਸ਼੍ਮਿਨਾ ||੪|| 

ਵਾਯੁਸ੍ਤ੍ਵਂ ਵਰੁਣਸ੍ਤ੍ਵਂ ਚ ਵਿਦ੍ਵਾਂਸ਼੍ਚ ਵਿਦੁਸ਼ਾਂ ਗੁਰੁਃ | 
ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯੋ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਃ ਕਾਲਕਾਲੋ ਯਮਾਨ੍ਤਕਃ ||੫|| 

ਵੇਦਸ੍ਤ੍ਵਂ ਵੇਦਕਰ੍ਤਾ ਚ ਵੇਦਵੇਦਾਙ੍ਗਪਾਰਗਃ | 
ਵਿਦੁਸ਼ਾਂ ਜਨਕਸ੍ਤ੍ਵਂ ਚ ਵਿਦ੍ਵਾਂਸ਼੍ਚ ਵਿਦੁਸ਼ਾਂ ਗੁਰੁਃ ||੬|| 

ਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ਵਂ ਹਿ ਜਪਸ੍ਤ੍ਵਂ ਹਿ ਤਪਸ੍ਤ੍ਵਂ ਤਤ੍ਫਲਪ੍ਰਦਃ |
ਵਾਕ ਤ੍ਵਂ ਰਾਗਾਧਿਦੇਵੀ ਤ੍ਵਂ ਤਤ੍ਕਰ੍ਤਾ ਤਦ੍ਗੁਰੁਃ ਸ੍ਵਯਮ ||੭|| 

ਅਹੋ ਸਰਸ੍ਵਤੀਬੀਜ  ਕਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਸ੍ਤੋਤੁਮਿਹੇਸ਼੍ਵਰਃ | 
ਇਤ੍ਯੇਵਮੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸ਼ੈਲੇਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਤਸ੍ਥੌ ਧ੍ੜੁਤ੍ਵਾ ਪਦਾਂਬੁਜਮ ||੮|| 

ਤਤ੍ਰੋਵਾਸ ਤਮਾਬੋਧ੍ਯ ਚਾਵਰੁਹ੍ਯ ਵ੍ੜੁਸ਼ਾੱਛਿਵਃ | 
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤਨ੍ਮਹਾਪੁਣ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਂ ਯਃ ਪਠੇੰਨਰਃ ||੯|| 

ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਸਰ੍ਵਪਾਪੇਭ੍ਯੋ ਭਯੇਭ੍ਯਸ਼੍ਚ ਭਵਾਰ੍ਣਵੇ | 
ਅਪੁਤ੍ਰੋ ਲਭਤੇ ਪੁਤ੍ਰਂ ਮਾਸਮੇਕਂ ਪਠੇਦ੍ਯਦਿ ||੧੦||

ਭਾਰ੍ਯਾਹੀਨੋ ਲਭੇਦ੍ਭਾਰ੍ਯਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲਾਂ ਸੁਮਨੋਹਰਾਮ | 
ਚਿਰਕਾਲਗਤਂ ਵਸ੍ਤੁ ਲਭਤੇ ਸਹਸਾ ਧ੍ਰੁਵਮ ||੧੧||

ਰਾਜ੍ਯਭ੍ਰਸ਼੍ਟੋ ਲਭੇਦ੍ਰਾਜ੍ਯਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਾਦਤਃ | 
ਕਾਰਾਗਾਰੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਚ ਸ਼ਤ੍ਰੁਗ੍ਰਸ੍ਤੇऽਤਿਸਙ੍ਕਟੇ ||੧੨|| 

ਗਭੀਰੇऽਤਿਜਲਾਕੀਰ੍ਣੇ ਭਗ੍ਨਪੋਤੇ ਵਿਸ਼ਾਦਨੇ | 
ਰਣਮਧ੍ਯੇ ਮਹਾਭੀਤੇ ਹਿਂਸ੍ਰਜਨ੍ਤੁਸਮਨ੍ਵਿਤੇ ||੧੩|| 

ਯਃ ਪਠੇੱਛ੍ਰੱਧਯਾ ਸਮ੍ਯਕ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤੱਜਗਦ੍ਗੁਰੋਃ | 
ਸਰ੍ਵਤੋ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾ ਸ਼ਙ੍ਕਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ||੧੪|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਬ੍ਰਹ੍ਮਵੈਵਰ੍ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਾਣੇ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਜਨ੍ਮਖਣ੍ਡੇ 
ਹਿਮਾਲਯਕ੍ੜੁਤਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page