ਦ੍ਵਾਦਸ਼ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗ ਸ੍ਮਰਣਮ

Dvadasha Jyotirlinga Smaranam


ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗਸ੍ਮਰਣਮ

ਸੌਰਾਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ਸੋਮਨਾਥਂ ਚ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲੇ ਮੱਲਿਕਾਰ੍ਜੁਨਮ | 
ਉੱਜਯਿਨ੍ਯਾਂ ਮਹਾਕਾਲ਼ਮੋਙ੍ਕਾਰਮਮਲੇਸ਼੍ਵਰਮ ||੧|| 

ਪਰਲ੍ਯਾਂ ਵੈਦ੍ਯਨਾਥਂ ਚ ਡਾਕਿਨ੍ਯਾਂ ਭੀਮਸ਼ਙ੍ਕਰਮ | 
ਸੇਤੁਬਨ੍ਧੇ ਤੁ ਰਾਮੇਸ਼ਂ ਨਾਗੇਸ਼ਂ ਦਾਰੁਕਾਵਨੇ ||੨|| 

ਵਾਰਾਣਸ੍ਯਾਂ ਤੁ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਂ ਤ੍ਰ੍ਯਂਬਕਂ ਗੌਤਮੀਤਟੇ | 
ਹਿਮਾਲਯੇ ਤੁ ਕੇਦਾਰਂ ਘੁਸ੍ੜੁਣੇਸ਼ਂ ਸ਼ਿਵਾਲਯੇ ||੩|| 

ਏਤਾਨਿ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗਾਨਿ ਸਾਯਂ ਪ੍ਰਾਤਃ ਪਠੇੰਨਰਃ | 
ਸਪ੍ਤਜਨ੍ਮਕ੍ੜੁਤਂ ਪਾਪਂ ਸ੍ਮਰਣੇਨ ਵਿਨਸ਼੍ਯਤਿ ||੪|| 

ਇਤਿ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗਸ੍ਮਰਣਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page