ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਾਲਾਸ਼੍ਟਕਮ

Chandrachoodaalaa Ashtakam


ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਾਲਾ ਅਸ਼੍ਟਕਮ

ਯਮਨਿਯਮਾਦ੍ਯਙ੍ਗਯੁਤੈਰ੍ਯੋਗੈਰ੍ਯਤ੍ਪਾਦਪਙ੍ਕਜਂ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਮ | 
ਪ੍ਰਯਤਨ੍ਤੇ ਮੁਨਿਵਰ੍ਯਾਸ੍ਤਮਹਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਾਲਮ ||੧|| 

ਯਮਗਰ੍ਵਭਞ੍ਜਨਚਣਂ ਨਮਤਾਂ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਟਦਾਨਧੌਰੇਯਮ | 
ਸ਼ਮਦਮਸਾਧਨਸਂਪੱਲਭ੍ਯਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਾਲਮ ||੨|| 

ਯਂ ਦ੍ਰੋਣਬਿਲ੍ਵਮੁਖ੍ਯੈਃ ਪੂਜਯਤਾਂ ਦ੍ਵਾਰਿ ਮੱਤਮਾਤਙ੍ਗਾਃ | 
ਕਣ੍ਠੇ ਲਸਨ੍ਤਿ ਵਿਦ੍ਯਾਸ੍ਤਮਹਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਾਲਮ ||੩|| 

ਨਲਿਨਭਵਪਦ੍ਮਨੇਤ੍ਰਪ੍ਰਮੁਖਾਮਰਸੇਵ੍ਯਮਾਨਪਦਪਦ੍ਮਮ | 
ਨਤਜਨਵਿਦ੍ਯਾਦਾਨਪ੍ਰਵਣਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਾਲਮ ||੪|| 

ਨੁਤਿਭਿਰ੍ਦੇਵਵਰਾਣਾਂ ਮੁਖਰੀਕ੍ੜੁਤਮਨ੍ਦਿਰਦ੍ਵਾਰਮ | 
ਸ੍ਤੁਤਮਾਦਿਮਵਾਕ੍ਤਤਿਭਿਃ ਸਤਤਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਾਲਮ ||੫|| 

ਜਨ੍ਤੋਸ੍ਤਵ ਪਾਦਪੂਜਨਕਰਣਾਤ੍ਕਰਪਦ੍ਮਗਾਃ ਪੁਮਰ੍ਥਾਃ ਸ੍ਯੁਃ | 
ਮੁਰਹਰਪੂਜਿਤਪਾਦਂ ਤਮਹਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਾਲਮ ||੬|| 

ਚੇਤਸਿ ਚਿਨ੍ਤਯਤਾਂ ਯਤ੍ਪਦਪਦ੍ਮਂ ਸਤ੍ਵਰਂ ਵਕ੍ਤ੍ਰਾਤ | 
ਨਿਃਸਰਤਿ ਵਾਕ੍ਸੁਧਾਮਾ ਤਮਹਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਾਲਮ ||੭|| 

ਨਮ੍ਰਾਜ੍ਞਾਨਤਮਸ੍ਤਤਿਦੂਰੀਕਰਣਾਯ ਨੇਤ੍ਰਲਕ੍ਸ਼੍ਮਾਦ੍ਯਃ | 
ਧੱਤੇऽਗ੍ਨਿਚਨ੍ਦ੍ਰਸੂਰ੍ਯਾਂਸ੍ਤਮਹਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਾਲਮ ||੮|| 

ਅਸ਼੍ਟਕਮੇਤਤ੍ਪਠਤਾਂ ਸ੍ਪਸ਼੍ਟਤਰਂ ਕਸ਼੍ਟਨਾਸ਼ਨਂ ਪੁਂਸਾਮ | 
ਅਸ਼੍ਟ ਦਦਾਤਿ ਹਿ ਸਿੱਧੀਰਿਸ਼੍ਟਸਮਸ਼੍ਟੀਸ਼੍ਚ ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਾਲਃ ||੯|| 

ਇਤਿ ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਾਲਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||


Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page