ਅਸਿਤਕ੍ੜੁਤਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

Asitakrutam Shivastotram


ਅਸਿਤ ਕ੍ੜੁਤਂ ਸ਼ਿਵ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

ਅਸਿਤ ਉਵਾਚ || 

ਜਗਦ੍ਗੁਰੋ ਨਮ੍ਸ੍ਤੁਭ੍ਯਂ ਸ਼ਿਵਾਯ ਸ਼ਿਵਦਾਯ ਚ | 
ਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰਾਣਾਂ ਚ ਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰ ਗੁਰੂਣਾਂ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ||੧|| 

ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੋਰ੍ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਸ੍ਵਰੂਪੇਣ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਸਂਸਾਰਖਣ੍ਡਨ | 
ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੋਰੀਸ਼ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਬੀਜ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ  ਤੇ ||੨||

ਕਾਲਰੂਪਂ ਕਲਯਤਾਂ ਕਾਲਕਾਲੇਸ਼ ਕਾਰਣ | 
ਕਾਲਾਦਤੀਤ ਕਾਲਸ੍ਥ ਕਾਲਕਾਲ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ||੩|| 

ਗੁਣਾਤੀਤ ਗੁਣਾਧਾਰ ਗੁਣਬੀਜ ਗੁਣਾਤ੍ਮਕ | 
ਗੁਣੀਸ਼ ਗੁਣਿਨਾਂ ਬੀਜ ਗੁਣਿਨਾਂ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ||੪|| 

ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪ ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞ ਬ੍ਰਹ੍ਮਭਾਵੇ ਚ ਤਤ੍ਪਰ | 
ਬ੍ਰਹ੍ਮਬੀਜ ਸ੍ਵਰੂਪੇਣ ਬ੍ਰਹ੍ਮਬੀਜ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ||੫||

ਇਤਿ ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾ ਸ਼ਿਵਂ ਨਤ੍ਵਾ ਪੁਰਸ੍ਤਸ੍ਥੌ ਮੁਨੀਸ਼੍ਵਰਃ | 
ਦੀਨਵਤ੍ਸਾਸ਼੍ਰੁਨੇਤ੍ਰਸ਼੍ਚ ਪੁਲ਼ਕਾਞ੍ਚਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ||੬|| 

ਅਸਿਤੇਨ ਕ੍ੜੁਤਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਭਕ੍ਤਿਯੁਕ੍ਤਸ਼੍ਚ ਯਃ ਪਠੇਤ | 
ਵਰ੍ਸ਼ਮੇਕਂ ਹਵਿਸ਼੍ਯਾਸ਼ੀ ਸ਼ਙ੍ਕਰਸ੍ਯ ਮਹਾਤ੍ਮਨਃ ||੭|| 

ਸ ਲਭੇਦ੍ਵੈਸ਼੍ਣਵਂ ਪੁਤ੍ਰਂ ਜ੍ਞਾਨਿਨਂ ਚਿਰਜੀਵਿਨਮ | 
ਦਰਿਦ੍ਰੋ ਭਵੇੱਧਨਾਢ੍ਯੋ ਮੂਕੋ ਭਵਤਿ ਪਣ੍ਡਿਤਃ ||੮|| 

ਅਭਾਰ੍ਯੋ ਲਭਤੇ ਭਾਰ੍ਯਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲਾਂ ਚ ਪਤਿਵ੍ਰਤਾਮ | 
ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁਖਂ ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਯਾਤ੍ਯਨ੍ਤੇ ਸ਼ਿਵਸੰਨਿਧਿਮ ||੯|| 

ਇਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪੁਰਾ ਦੱਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਾ ਚ ਪ੍ਰਚੇਤਸੇ | 
ਪ੍ਰਚੇਤਸਾ ਸ੍ਵਪੁਤ੍ਰਾਯਾਸਿਤਾਯ ਦੱਤਮੁੱਤਮਮ ||੧੦|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਬ੍ਰਹ੍ਮਵੈਵਰ੍ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਾਣੇ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਜਨ੍ਮਖਣ੍ਡੇ 
ਅਸਿਤਕ੍ੜੁਤਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ || 

Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page