ਅਪਰਾਧਭਞ੍ਜਨਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

Aparadhabanjana Stotram


ਅਪਰਾਧ ਭਞ੍ਜਨ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਪਦ੍ਮਾਸਨਸ੍ਥਂ ਸ਼ਸ਼ਿਧਰਮੁਕੁਟਂ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਂ 
ਸ਼ੂਲਂ ਵਜ੍ਰਂ ਚ ਖਡ੍ਗਂ ਪਰਸ਼ੁਮਪਿ ਵਰਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਙ੍ਗੇ ਵਹਨ੍ਤਮ | 
ਨਾਗਂ ਪਾਸ਼ਂ ਚ ਘਣ੍ਟਾਂ ਡਮਰੁਕਸਹਿਤਂ ਚਾਙ੍ਕੁਸ਼ਂ ਵਾਮਭਾਗੇ 
ਨਾਨਾਲਙ੍ਕਾਰਦੀਪ੍ਤਂ ਸ੍ਫਟਿਕਮਣਿਨਿਭਂ ਪਾਰ੍ਵਤੀਸ਼ਂ ਭਜਾਮਿ ||੧|| 

ਵਨ੍ਦੇ ਦੇਵਮੁਮਾਪਤਿਂ ਸੁਰਗੁਰੁਂ ਵਨ੍ਦੇ ਜਗਤ੍ਕਾਰਣਂ 
ਵਨ੍ਦੇ ਪੰਨਗਭੂਸ਼ਣਂ ਮ੍ੜੁਗਧਰਂ ਵਨ੍ਦੇ ਪਸ਼ੂਨਾਂ ਪਤਿਮ |
ਵਨ੍ਦੇ ਸੂਰ੍ਯਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਵਹ੍ਨਿਨਯਨਂ ਵਨ੍ਦੇ ਮੁਕੁਨ੍ਦਪ੍ਰਿਯਂ 
ਵਨ੍ਦੇ ਭਕ੍ਤਜਨਾਸ਼੍ਰਯਂ ਚ ਵਰਦਂ ਵਨ੍ਦੇ ਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਮ ||੨|| 

ਆਦੌ ਕਰ੍ਮਪ੍ਰਸਙ੍ਗਾਤ੍ਕਲਯਤਿ ਕਲੁਸ਼ਂ ਮਾਤ੍ੜੁਕੁਕ੍ਸ਼ੌ ਸ੍ਥਿਤਃ ਸਨ 
ਵਿਣ੍ਮੂਤ੍ਰਾਮੇਧ੍ਯਮਧ੍ਯੇ ਵ੍ਯਥਯਤਿ ਨਿਤਰਾਂ ਜਾਠਰੋ ਜਾਤਵੇਦਾਃ | 
ਯਦ੍ਯਦ੍ਵਾ ਸਾਂਬ ਦੁਃਖਂ ਵਿਸ਼ਯਤਿ ਵਿਸ਼ਮਂ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ ਕੇਨ ਵਕ੍ਤੁਂ 
ਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤਵ੍ਯੋ ਮੇऽਪਰਾਧਃ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਭੋਃ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਂਭੋ ||੩|| 

ਬਾਲ੍ਯੇ ਦੁਃਖਾਤਿਰੇਕੋ ਮਲਲੁਲਿਤਵਪੁਃ ਸ੍ਤਨ੍ਯਪਾਨੇ ਪਿਪਾਸਾ 
ਨੋ ਸ਼ਕ੍ਯਂ ਚੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯੇਭ੍ਯੋ ਭਵਗੁਣਜਨਿਤਾ ਜਨ੍ਤਵੋ ਮਾਂ ਤੁਦਨ੍ਤਿ | 
ਨਾਨਾਰੋਗੋੱਥਦੁਃਖਾਦੁਦਰਪਰਿਵਸ਼ਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਨ ਸ੍ਮਰਾਮਿ 
ਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤਵ੍ਯੋ ਮੇऽਪਰਾਧਃ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਭੋਃ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਂਭੋ ||੪|| 

ਪ੍ਰੌਢੋऽਹਂ ਯੌਵਨਸ੍ਥੋ ਵਿਸ਼ਯਵਿਸ਼ਧਰੈਃ ਪਞ੍ਚਭਿਰ੍ਮਰ੍ਮਸਨ੍ਧੌ 
ਦਸ਼ਟੋ ਨਸ਼੍ਟੋ ਵਿਵੇਕਃ ਸੁਤਧਨ ਯੁਵਤਿਸ੍ਵਾਦੁਸੌਖ੍ਯੇ ਨਿਸ਼ੰਣਾਃ 
ਸ਼ੈਵੇ ਚਿਨ੍ਤਾਵਿਹੀਨਂ ਮਮ ਹ੍ੜੁਦਯਮਹੋ ਮਾਨਗਰ੍ਵਾਧਿਰੂਢਂ 
ਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤਵ੍ਯੋ ਮੇऽਪਰਾਧਃ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਭੋਃ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਂਭੋ ||੫|| 

ਵਾਰ੍ਧਕ੍ਯੇ ਚੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣਾਂ ਵਿਗਤਗਤਨਤੈਰਾਧਿਦੈਵਾਦਿਤਾਪੈਃ 
ਪਾਪੈੱਰੋਗੈਰ੍ਵਿਯੋਗੈਰਸਦ੍ੜੁਸ਼ਵਪੁਸ਼ਂ ਪ੍ਰੌਢਹੀਨਂ ਚ ਦੀਨਮ | 
ਮਿਥ੍ਯਾਮੋਹਾਭਿਲਾਸ਼ੈਰ੍ਭ੍ਰਮਤਿ ਮਮ ਮਨੋ ਧੂਰ੍ਜਟੇਰ੍ਧ੍ਯਾਨਸ਼ੂਨ੍ਯਂ 
ਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤਵ੍ਯੋ ਮੇऽਪਰਾਧਃ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਭੋਃ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਂਭੋ ||੬||

ਨੋ ਸ਼ਕ੍ਯਂ ਸ੍ਮਾਰ੍ਤਕਰ੍ਮ ਪ੍ਰਤਿਪਦਗਹਨਮਤ੍ਯਵਾਯਾਕੁਲਾਖ੍ਯਂ 
ਸ਼੍ਰੌਤਂ ਵਾਰ੍ਤਾ ਕਥਂ ਮੇ ਦ੍ਵਿਜਕੁਲਵਿਹਿਤੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਮਾਰ੍ਗੇ ਚ ਸਾਰੇ | 
ਨਸ਼੍ਟੋ ਧਰ੍ਮ੍ਯੋ ਵਿਚਾਰਃ ਸ਼੍ਰਵਣਮਨਨਯੋਃ ਕੋ ਨਿਦਿਧ੍ਯਾਸਿਤਵ੍ਯਃ 
ਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤਵ੍ਯੋ ਮੇऽਪਰਾਧਃ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਭੋਃ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਂਭੋ ||੭||

ਸ੍ਤ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਸ਼ਕਾਲੇ ਸ੍ਨਪਨਵਿਧਿਵਿਧਾਮਾਹ੍ੜੁਤਂ ਗਾਙ੍ਗਤੋਯਂ 
ਪੂਜਾਰ੍ਥਂ ਵਾ ਕਦਾਚਿਦ੍ਬਹੁਤਰੁਗਹਨਾਤ ਖਣ੍ਡਬਿਲ੍ਵੈਕਪਤ੍ਰਮ |
ਨਾਨੀਤਾ ਪਦ੍ਮਮਾਲਾ ਸਰਸਿ ਵਿਕਸਿਤਾ ਗਨ੍ਧਪੁਸ਼੍ਪੇ ਤ੍ਵਦਰ੍ਥਂ 
ਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤਵ੍ਯੋ ਮੇऽਪਰਾਧਃ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਭੋਃ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਂਭੋ ||੮|| 

ਦੁਗ੍ਧੈਰ੍ਮਧ੍ਵਾਜ੍ਯਯੁਕ੍ਤੈਰ੍ਘਟਸ਼ਤਸਹਿਤੈਃ ਸ੍ਨਾਪਿਤਂ ਨੈਵ ਲਿਙ੍ਗਂ 
ਨੋ ਲਿਪ੍ਤਂ ਚਨ੍ਦਨਾਦ੍ਯੈਃ ਕਨਕਵਿਰਚਿਤੈਃ ਪੂਜਿਤਂ ਨ ਪ੍ਰਸੂਨੈਃ | 
ਧੂਪੈਃ ਕਰ੍ਪੂਰਦੀਪੈਰ੍ਵਿਵਿਧਰਸਯੁਤੈਰ੍ਨੈਵ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯੋਪਹਾਰੈਃ 
ਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤਵ੍ਯੋ ਮੇऽਪਰਾਧਃ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਭੋਃ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਂਭੋ || ੯|| 

ਨਗ੍ਨੋ ਨਿਃਸਙ੍ਗਸ਼ੁੱਧਸ੍ਤ੍ਰਿਗੁਣਵਿਰਹਿਤੋ ਧ੍ਵਸ੍ਤਮੋਹਾਨ੍ਧਕਾਰੋ 
ਨਾਸਾਗ੍ਰੇ ਨ੍ਯਸ੍ਤਦ੍ੜੁਸ਼੍ਟਿਰ੍ਵਿਹਰਭਵਗੁਣੈਰ੍ਨੈਵ ਦ੍ੜੁਸ਼੍ਟਂ ਕਦਾਚਿਤ | 
ਉਨ੍ਮੱਤਾਵਸ੍ਥਯਾ ਤ੍ਵਾਂ ਵਿਗਤਕਲਿਮਲਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਨ ਸ੍ਮਰਾਮਿ 
ਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤਵ੍ਯੋ ਮੇऽਪਰਾਧਃ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਭੋਃ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਂਭੋ ||੧੦|| 

ਧ੍ਯਾਨਂ ਚਿੱਤੇ ਸ਼ਿਵਾਖ੍ਯਂ ਪ੍ਰਚੁਰਤਰਧਨਂ ਨੈਵ ਦੱਤਂ ਦ੍ਵਿਜੇਭ੍ਯੋ 
ਹਵ੍ਯਂ ਤੇ ਲਕ੍ਸ਼ਸਂਖ੍ਯਂ ਹੁਤਵਹਵਦਨੇ ਨਾਰ੍ਪਿਤਂ ਬੀਜਮਨ੍ਤ੍ਰੈਃ | 
ਨੋ ਜਪ੍ਤਂ ਗਾਙ੍ਗਤੀਰੇ ਵ੍ਰਤਪਰਿਚਰਣੈ ਰੁਦ੍ਰਜਪ੍ਯੈਰ੍ਨ ਵੇਦੈਃ 
ਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤਵ੍ਯੋ ਮੇऽਪਰਾਧਃ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਭੋਃ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਂਭੋ ||੧੧|| 

ਸ੍ਥਿਤ੍ਵਾ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸਰੋਜੇ ਪ੍ਰਣਵਮਯਮਰੁਤ੍ਕੁਂਭਕੇ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਮਾਰ੍ਗੇ 
ਸ਼ਾਨ੍ਤੇ ਸ੍ਵਾਨ੍ਤੇ ਪ੍ਰਲੀਨੇ ਪ੍ਰਕਟਿਤਗਹਨੇ ਜ੍ਯੋਤਿਰੂਪੇ ਪਰਾਖ੍ਯੇ | 
ਲਿਙ੍ਗਂ ਤਤ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਚ੍ਯਂ ਸਕਲਮਭਿਮਤਂ ਨੈਵ ਦ੍ੜੁਸ਼੍ਟਂ ਕਦਾਚਿਤ
ਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤਵ੍ਯੋ ਮੇऽਪਰਾਧਃ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਭੋਃ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਂਭੋ ||੧੨|| 

ਆਯੁਰ੍ਨਸ਼੍ਯਤਿ ਪਸ਼੍ਯਤੋ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਯਾਤਿ ਕ੍ਸ਼ਯਂ ਯੌਵਨਂ 
ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਯਾਨ੍ਤਿ ਗਤਾਃ ਪੁਨਰ੍ਨ ਦਿਵਸਾਃ ਕਾਲੋ ਜਗਦ੍ਭਕ੍ਸ਼ਕਃ | 
ਲਕ੍ਸ਼ੀਸ੍ਤੋਯਤਰਙ੍ਗਭਙ੍ਗਚਪਲਾ ਵਿਦ੍ਯੁੱਚਲਂ ਜੀਵਨਂ 
ਤਸ੍ਮਾਨ੍ਮਾਂ ਸ਼ਰਣਾਗਤਂ ਸ਼ਰਣਦ ਤ੍ਵਂ ਰਕ੍ਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ਾਧੁਨਾ ||੧੩|| 

ਚਨ੍ਦ੍ਰੋਦ੍ਭਾਸਿਤਸ਼ੇਖਰੇ ਸ੍ਮਰਹਰੇ ਗਙ੍ਗਾਧਰੇ ਸ਼ਙ੍ਕਰੇ
ਸਪੈਰ੍ਭੂਸ਼ਿਤਕਣ੍ਠਕਰ੍ਣਵਿਵਰੇ ਨੇਤ੍ਰੋੱਥਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰੇ 
ਦਨ੍ਤਿਤ੍ਵੱਕਤਿਸੁਨ੍ਦਰਾਂਬਰਧਰੇ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਸਾਰੇ ਹਰੇ 
ਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥਂ ਕੁਰੁ ਚਿੱਤਵ੍ੜੁੱਤਿਮਮਲਾਮਨ੍ਯੈਸ੍ਤੁ ਕਿਂ ਕਰ੍ਮਭਿਃ ||੧੪|| 

ਕਿਂ ਦਾਨੇਨ ਧਨੇਨ ਵਾਜਿਕਰਿਭਿਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇਨ ਰਾਜ੍ਯੇਨ ਕਿਂ
ਕਿਂ ਵਾ ਪੁਤ੍ਰਕਲ਼ਤ੍ਰਮਿਤ੍ਰਪਸ਼ੁਭਿਰ੍ਦੇਹੇਨ ਗੇਹੇਨ ਕਿਮ | 
ਜ੍ਞਾਤ੍ਵੈਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਭਙ੍ਗੁਰਂ ਸਪਦਿ ਰੇ ਤ੍ਯਾਜ੍ਯਂ ਮਨੋ ਦੂਰਤਃ 
ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਰ੍ਥਂ ਗੁਰੁਵਾਕ੍ਯਤੋ ਭਜ ਭਜ ਸ਼੍ਰੀਪਾਰ੍ਵਤੀਵੱਲਭਮ ||੧੫|| 

ਕਰਚਰਣਕ੍ੜੁਤਂ ਵਾੱਕਾਯਜਂ ਕਰ੍ਮਜਂ ਵਾ 
ਸ਼੍ਰਵਣਨਯਨਜਂ ਵਾ ਮਾਨਸਂ ਵਾऽਪਰਾਧਮ | 
ਵਿਹਿਤਮਵਿਹਿਤਂ ਵਾ ਸਰ੍ਵਮੇਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਮਸ੍ਵ 
ਜਯ ਜਯ ਕਰੁਣਾਬ੍ਧੇ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਂਭੋ ||੧੬|| 

ਗਾਤ੍ਰਂ ਭਸ੍ਮਸਿਤਂ ਸ੍ਮਿਤਂ ਚ ਹਸਿਤਂ ਹਸ੍ਤੇ ਕਪਾਲਂ ਸਿਤਂ
ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਂ ਚ ਸਿਤਂ ਸਿਤਸ਼੍ਚ ਵ੍ੜੁਸ਼ਭਃ ਕਰ੍ਣੇ ਸਿਤੇ ਕੁਣ੍ਡਲੇ|
ਗਙ੍ਗਾਫੇਨਸਿਤਂ ਜਟਾਵਲਯਕਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਃ ਸਿਤੋ ਮੂਰ੍ਧਨਿ 
ਸੋऽਯਂ ਸਰ੍ਵਸਿਤੋ ਦਦਾਤੁ ਵਿਭਵਂ ਪਾਪਕ੍ਸ਼ਯਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ||੧੭|| 

ਇਤ੍ਯਪਰਾਧਭਞ੍ਜਨਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ ||

Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page