श्रीकालान्तकाष्टकम

Shrikalantaka Ashtakam


श्रीकालान्तक अष्टकम

कमलापतिमुखसुरवरपूजित काकोलभासितग्रीव । 
काकोदरपतिभूषण कालान्तक पाहि पार्वतीनाथ ॥१॥ 

कमलाभिमानवारणदक्षाङ्घ्रे विमलशेमुषीदायिन । 
नतकामितफलदायक कालान्तक पाहि पार्वतीनाथ ॥२॥ 

करुणासागर शंभो शरणागतलोकरक्षणधुरीण । 
कारण समस्तजगतां कालान्तक पाहि पार्वतीनाथ ॥३॥ 

प्रणतार्तिहरणदक्ष प्रणवप्रतिपाद्य पर्वतावास । 
प्रणमामि तव पदाब्जे कालान्तक पाहि पार्वतीनाथ  ॥४॥ 

मन्दारनतजनानां वृन्दारकवृन्दगेयसुचरित्र । 
मुनिपुत्रमृत्युहारिन कालान्तक पाहि पार्वतीनाथ ॥५॥ 

मारारण्यदवानल मायावारीन्द्रकुंभसञ्जात । 
मातङ्गचर्मवासः कालान्तक पाहि पार्वतीनाथ ॥६॥ 

मोहान्धकारभानो मोदितगिरिजामनःसरोजात । 
मोक्षप्रद प्रणमतां कालान्तक पाहि पार्वतीनाथ ॥७॥ 

विद्यानायक मह्यं विद्यां दत्त्वा निवार्य चाविद्याम ।
विद्याधरादिसेवित कालान्तक पाहि पार्वतीनाथ ॥८॥

कालान्तकाष्टकमिदं पठति जनो यः कृतादरो लोके
कालान्तकप्रसादात्कालकृता भीर्न संभवेत्तस्य ॥९॥ 

इति कालान्तकाष्टकं संपूर्णम ॥

Back to Sanskrit Scriptures and Stotras Page
Back to Scriptures and Stotras Page
Back to Shaivam Home Page