शिवपञ्चाक्षर स्तोत्रम

Shivapanchakshara Stotram


शिवपञ्चाक्षर स्तोत्रम

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय 
भस्मांगरागाय महेश्वराय । 
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय 
तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥*१॥ 

मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय 
नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय । 
मन्दार मुख्यबहुपुष्पसुपूजिताय 
तस्मै मकाराय नमः शिवाय ॥२॥ 

शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय 
दक्षाध्वर नाशकाय । 
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय  
तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ॥३॥

वसिष्ठकुंभोद्भवगौतमार्यमुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय । 
चद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय ॥४॥

यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय । 
दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॥५॥ 

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥६॥ 

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रं संपूर्णम ॥ 

(*१-अस्याग्रॆ ’आसमाप्तं’ इत्यादिप्रक्षिप्तश्लॊकाः क्वचिद्द्रुश्यन्तॆ ।)

Back to Sanskrit Scriptures and Stotras Page
Back to Scriptures and Stotras Page
Back to Shaivam Home Page