vaTakkumnAtha stotram

Please send your corrections

ampiLittellum piccakamAlayum
tumpamAlayum cArttiviLa~N~Nunna
ampil nalla tirumuTi kANaNam
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO

bAlacandranOTottu viLa~N~Nunna
phAladEshE viLa~N~Num nayanavum
lIlayOlunna cillIyugaLavum
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO

lIlakoNDu jagattine sR^iShTiccu
pAlanam ceytu samhariccITunna
nIlapatmasamAna nayana~N~NaL
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO

cArutaila sumasamanAsayum
pAram minnunna bantavasanavum
nEre kANaNam dantAvalikaLum
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO

pannagapati kuNDhalabhangiyum
minnum gaNDhayugaLam mukhAmbujavum
munnilAmmARukANAyvarENamE
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO

kaNThashObhayum kALakUTAbhayum
kaNDAl kautukamERum tirumARum
kaNDAvU nIlakaNTha dayAnidhE
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO

eppOzum tirumARilaNiyunna
sarppamAlakaL ponmaNimAlakaL
puShpamAlakaL kANAy varENamE
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO

mAnum veNmazuvumabhayam param
mAnamenyE viLa~N~Num tR^ikkaikaLum
mAnasatArileppOzum tOnnaNam
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO

vishvamellAm praLayE layikkunna
vishvayOnE nin nallOrudaravum
nishpalam mama mAnasE tOnnaNam
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO

nAgacarmmalasita kaTitaTam
nAgakAJNcIguNAJNcitashObhayum
nAgarAjakaranbham tuTa raNDum
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO

kAntikOlonna jAnuyugaLavum
kAmabANAdhikkotta kaNa~NkAlum
cantamERum puRavaTi nUpuram
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO

pAdapa~NkajayugmasuShamayum
pAram shObha kalarum viralukaL
AdaravOTu nityam vaNa~N~NunnEn
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO

bhasmabhUShitamAya tirumEni
bhaktiyOTe vaNa~N~NistutikkunnEn
asmadAdi manassil viLa~N~NNam
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO

IshvarA nin maTiyil maruvunna
vishvamOhanasundaragAtriyAm
Ishvaritan kaTAkshamuNDAkENam
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO

oRRakkompanum tArakavairiyum
aRRamillAtta bhUtagaNa~N~NaLum
cuRRum ninnu stutippatum kANaNam
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO

tAril mAnini kAntan mukuntanum
sArasAsanan tAnum suranmArum
nAradAdi munikaL sEvippatum
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO

siddhacAraNa gandharvvaguhyaku -
siddhavidyAdharApsarOvR^indavum
baddhamOdam vaNa~N~Ni stutippatu
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO

yaksharAkshasapannagakinnara -
rukshapaishAcadaityAdivIrarum
akshiNAnandam vAzttistutippatum
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO

bhUsuranmAr cuzalEyirunnuTan
bhAsuramAya vEdagaNam koNDum
vAsaramtORum vAztti stutippatum
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO

veLLimAmalapOle viLa~N~Nunna
veLLakkALatannatbhutakAntiyum
uLLil kANAy varENam kR^ipAnidhE
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO

tR^ikkazal kUppi vandikkum JNa~N~NaLe
nalkAruNyam kalarnnu dayAmbudhE
tR^ikkaNpArttaruLENamE santatam
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO

Back to MalayAla shiva stotras Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Page
Back to Shaivam Home Page