namashivAya kIrttanam

Please send your corrections


namashshivAyamAdiyAyorakshara~N~NaL koNDu JNAn
curukki nalla kIrttana~N~NaL colluvAn gaNEshanum
manassil vannudippatinnnugrahiykka vANiyum
namashshivAya pArvvatIsha pApanAshanAharE

manuShyanAyi mannilvannu JNAn piRanna kAraNam
manaHprasAdamillenikku vyAdhikoNDorikkalum
muzuttuvanna vyAdhi vEraRuttushAnti nalkuvAn
namashshivAya pArvvatIsha pApanAshanA harE

shivAyanAmamOTuvAnenikkanugrahikkaNam
shivAkyapAkatAkshamaRRenikkumillorAshrayam
shivAyashambhuvin padAravindamoTu cErkkaNam
namashshivAya pArvvatIsha pApanAshanA harE

valiyamAmalamakaLE vAmabhAge veccatum
vaziyoTu pakuttu pAtidEhavum koTuttatum
vaTivoTa~N~Nu ganga candramauliyil dhariccatum
namashshivAya pArvvatIsha pApanAshanA harE

yaman varunna nErama~N~Nenikku pETipOkuvAn
eriJNJNa kaNNilandhiyAy yamaneyonnu nokkaNam
iNa~N~Nininna dEhi dEhamoTuvErpeTumbozum
namashshivAya pArvvatIsha pApanAshanA harE

Back to MalayAla shiva stotras Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Page
Back to Shaivam Home Page