ശിവ നാമാവലി അഷ്ടകം

Shiva Naamavali Ashtakam


ശിവായ നമഃ || 

ശിവനാമാവല്യഷ്ടകം |

ഹേ ചന്ദ്രചൂഡ മദനാന്തക ശൂലപാണേ സ്ഥാണോ ഗിരീശ ഗിരിജേശ മഹേശ ശംഭോ | 
ഭൂതേശ ഭീതഭയസൂദന മാമനാഥം സംസാരദുഃഖഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ ||൧|| 

ഹേ പാര്വതീഹൃദയവല്ലഭ ചന്ദ്രമൗലേ ഭൂതാധിപ പ്രമഥനാഥ ഗിരീശജാപ | 
ഹേ വാമദേവ ഭവ രുദ്ര പിനാകപാണേ സംസാരദുഃഖഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ ||൨|| 

ഹേ നീലകണ്ഠ വൃഷഭധ്വജ പഞ്ചവക്ത്ര ലോകേശ ശേഷവലയ പ്രമഥേശ ശര്വ | 
ഹേ ധൂര്ജടേ പശുപതേ ഗിരിജാപതേ മാം സംസാരദുഃഖഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ ||൩|| 

ഹേ വിശ്വനാഥ ശിവ ശങ്കര ദേവദേവ ഗങ്ഗാധര പ്രമഥനായക നന്ദികേശ | 
ബാണേശ്വരാന്ധകരിപോ ഹര ലോകനാഥ സംസാരദുഃഖഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ ||൪|| 

വാരാണസീപുരപതേ മണികര്ണികേശ വീരേശ ദക്ഷമഖകാല വിഭോ ഗണേശ | 
സര്വജ്ഞ സര്വഹൃദയൈകനിവാസ നാഥ സംസാരദുഃഖഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ ||൫|| 

ശ്രീമന്മഹേശ്വര കൃപാമയ ഹേ ദയാളോ ഹേ വ്യോമകേശ ശിതികണ്ഠ ഗണാധിനാഥ | 
ഭസ്മാങ്ഗരാഗ നൃകപാലകലാപമാല സംസാരദുഃഖഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ ||൬|| 

കൈലാസശൈലവിനിവാസ വൃഷാകപേ ഹേ മൃത്യുംജയ ത്രിനയന ത്രിജഗന്നിവാസ |
നാരായണപ്രിയ മദാപഹ ശക്തിനാഥ സംസാരദുഃഖഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ ||൭|| 

വിശ്വേശ വിശ്വഭവനാശിതവിശ്വരൂപ വിശ്വാത്മക ത്രിഭുവനൈകഗുണാഭിവേശ | 
ഹേ വിശ്വബന്ധു കരുണാമയ ദീനബന്ധോ സംസാരദുഃഖഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ ||൮|| 

ഗൗരീവിലാസഭുവനായ മഹേശ്വരായ പഞ്ചാനനായ ശരണാഗതരക്ഷകായ | 
ശര്വായ സര്വജഗതാമധിപായ തസ്മൈ ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃ ശിവായ ||൯|| 

ഇതി ശ്രീമച്ഛങ്കരാചാര്യവിരചിതം ശിവനാമാവല്യഷ്ടകം സംപൂര്ണം ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page